Wakat

Z Encyklopedia Zarządzania
Wakat
Polecane artykuły


Wakat (ang. vacancy) według Słownika zarządzania kadrami jest to wolne stanowisko pracy w strukturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa.

Przyczyną powstania wakatu jest rozwiązanie umowy o pracę (z inicjatywy pracodawcy lub pracownika),przemieszczenie pracownika na inne stanowisko lub powstanie stanowiska w wyniku zmiany organizacyjnej. Decyzja o zwolnieniu pracownika może być spowodowana zmianami organizacyjnymi (np. likwidacja stanowiska) lub negatywną oceną pracy danej osoby. Odejście pracownika z własnej woli jest decyzją spowodowaną postrzeganiem dotychczasowej pracy jako mało satysfakcjonującej lub otrzymaniem atrakcyjniejszej oferty zatrudnienia. Bardzo ważne jest planowanie zatrudnienia, ponieważ zapobiega wystąpieniu nagłych nadmiarów czy niedoborów personelu.

Kierownictwo może podjąć decyzję o:

  • obsadzeniu wakatu - rozpoczęciu procesu rekrutacji,
  • powstrzymaniu od obsadzenia wakatu - przekazanie zadań innym stanowiskom pracy, zmniejszenie zatrudnienia w organizacji,
  • częściowym obsadzeniu wakatu - zatrudnienie osoby w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo, dorywczo.

Pozostawanie w organizacji wakatu jest szkodliwe, ponieważ:

  • zachwiany jest przebieg procesów, w których stanowisko uczestniczyło - grozi to nieefektywnym działaniem, błędami, pomijaniem istotnych kroków w procesie,
  • inni pracownicy nieformalnie muszą przejąć zadania, jednak nie są za to wynagradzani, ani też formalnie nie mają prawa do wykonywania tych zadań, co zmniejsza ich motywację.

Niedopasowanie struktury popytu i podaży

Rynek pracy Unii Europejskiej ukazuje niedopasowanie struktury popytu i podaży według kwalifikacji, jak i lokalizacji siły roboczej i miejsc pracy. Świadczy to o występowaniu bezrobocia strukturalnego. Wolne wakaty powstają w gałęziach rozwijających się, natomiast bezrobocie rośnie w gałęziach schyłkowych. Skutkuje to zmniejszaniem się zatrudnienia i wzrostem bezrobocia. W latach 2010- 2011 w UE wzrost liczby wolnych miejsc nie wpłynął na spadek bezrobocia. W UE występuje także dysproporcja pod względem ilości nieobsadzonych miejsc pracy, jak i rozmiarów bezrobocia. W krajach takich jak Irlandia, Litwa, Łotwa czy Portugalia występuje niewielka liczba wakatów i wysokie stopy bezrobocia. Osoby poszukujące pracy częściej dysponują kwalifikacjami, które nie odpowiadają wymaganiom dostępnych wakatów.(Idczak P. Geograficzny wymiar luki kompetencyjnej na rynku pracy UE).

Bibliografia

Autor: Sławomir Wawak, Magdalena Zapiór