Ulga podatkowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Ulga podatkowa jest mechanizmem, który umożliwia obniżenie kwoty podatku do zapłacenia przez podatnika. Jest to rodzaj ulgi udzielanej na podstawie przepisów prawa podatkowego, które określają szczegółowo warunki i zasady przysługiwania ulgi.

Ulga podatkowa ma na celu zachęcenie podatników do podejmowania określonych działań, które są korzystne dla gospodarki lub społeczeństwa. Może to być na przykład inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa, ochrona środowiska, wspieranie badań i rozwoju czy wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci.

Istnieje wiele rodzajów ulg podatkowych, które są dostępne dla różnych grup podatników lub związane z określonymi działaniami. Przykładowe rodzaje ulg podatkowych to ulga na dzieci, ulga na mieszkanie, ulga na inwestycje, ulga na badania i rozwój, ulga na ochronę środowiska. Każda z tych ulg ma swoje własne warunki i zasady przysługiwania. Często wymagane jest spełnienie określonych kryteriów, takich jak dochód, wiek, rodzaj działalności czy wielkość inwestycji.

Podstawowe cechy

Ulgi podatkowe mają kilka charakterystycznych cech:

  • przysługują one tylko podatnikom, którzy spełniają określone warunki i zasady. Nie każdy podatnik automatycznie ma prawo do ulgi podatkowej.
  • ulgi podatkowe mogą być udzielane zarówno na podstawie przepisów ogólnych, jak i na podstawie indywidualnych decyzji organów podatkowych. W przypadku ulg indywidualnych, podatnik musi złożyć odpowiedni wniosek w celu uzyskania ulgi.
  • ulgi podatkowe mogą mieć różne formy. Mogą to być odliczenia od podstawy opodatkowania, zwolnienia z podatku, obniżenie stawki podatku czy odroczenie terminu płatności.

Formy ulg podatkowych

Ulga podatkowa a podmiotowość. Podmiotowość ulgi podatkowej odnosi się do tego, komu przysługuje prawo do skorzystania z danej ulgi. Oznacza to, że ulga podatkowa może być przypisana określonym podmiotom, takim jak osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, itp. Istnieje wiele różnych ulg podatkowych, które są dostępne dla różnych podmiotów w zależności od ich statusu czy działalności. Przykładem ulgi podatkowej o charakterze podmiotowym może być ulga na dzieci lub ulga dla osób niepełnosprawnych. Ulgi te przysługują określonym grupom podmiotów, takim jak rodzice lub opiekunowie dzieci, którzy mogą odliczyć określoną kwotę od swojego podatku dochodowego. Podobnie, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi, która zmniejsza ich obciążenia podatkowe.

Ulga podatkowa a przedmiotowość. Przedmiotowość ulgi podatkowej odnosi się do tego, na co dokładnie dotyczy ulga podatkowa. Może ona dotyczyć różnych aspektów, takich jak dochody, koszty uzyskania przychodów, inwestycje, działalność badawczo-rozwojowa, ochrona środowiska, itp. Przedmiotowość ulgi podatkowej może być różna w zależności od celu, jaki ma być osiągnięty poprzez udzielenie ulgi podatkowej. Przykładem ulg podatkowych o charakterze przedmiotowym może być ulga na zakup sprzętu medycznego dla placówek zdrowia lub ulga na inwestycje w odnawialne źródła energii. W przypadku placówek zdrowia, ulga podatkowa może obejmować zwolnienie z podatku VAT na zakupione urządzenia medyczne. Natomiast w przypadku inwestycji w odnawialne źródła energii, ulga podatkowa może obejmować odliczenie określonej kwoty od podatku dochodowego w celu zachęcenia do inwestowania w zieloną energię.

Ulga podatkowa a podmiotowo-przedmiotowość. Podmiotowo-przedmiotowa ulga podatkowa odnosi się do ulgi, która wiąże się jednocześnie z określonym podmiotem oraz przedmiotem. Oznacza to, że dla danego podmiotu przysługuje ulga podatkowa na określony przedmiot. Może to być np. ulga na zakup samochodu elektrycznego dla przedsiębiorstwa lub ulga na inwestycje w badania i rozwój dla startupów. Przykładem ulg podatkowych o charakterze podmiotowo-przedmiotowym może być ulga na zakup środków trwałych dla przedsiębiorstw w określonym sektorze gospodarki. Ulga ta może obejmować zwolnienie z podatku VAT lub odliczenie od podatku dochodowego na zakupione środki trwałe, takie jak maszyny, urządzenia, czy pojazdy, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danym sektorze.

Powody ustanawiania ulg podatkowych

Wysokie stawki w podatkach dochodowych. Wysokie stawki w podatkach dochodowych mogą prowadzić do niekorzystnych konsekwencji dla podatników, zwłaszcza dla tych o niższych dochodach. Aby złagodzić ten problem, wprowadza się ulgi podatkowe, które pozwalają obniżyć kwotę podatku należnego. Ulgi podatkowe są więc narzędziem mającym na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych dla określonych grup podatników. Przykładem ulgi podatkowej stosowanej w podatkach dochodowych jest ulga na dzieci. Polega ona na zmniejszeniu podatku należnego przez uwzględnienie liczby dzieci podatnika. Innym przykładem jest ulga na Internet, która pozwala odliczyć od podatku wydatki związane z opłatami za dostęp do Internetu. Ulgi te mają na celu wspieranie rodzin oraz dostęp do nowoczesnych technologii.

Podział organów w państwie. Podział organów w państwie, takich jak samorządy terytorialne czy administracja rządowa, może prowadzić do różnic w wysokości opodatkowania w poszczególnych regionach. Aby zniwelować te różnice i zapewnić równy dostęp do środków publicznych, wprowadza się ulgi podatkowe dla określonych regionów lub grup społecznych. Przykładem ulgi podatkowej stosowanej w związku z podziałem organów w państwie jest ulga dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w tzw. strefach ekonomicznych. Przedsiębiorcy działający w tych regionach mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która polega na obniżeniu podatku dochodowego lub zwolnieniu z niego przez określony okres czasu. Innym przykładem jest ulga podatkowa dla osób zamieszkujących obszary wiejskie, które ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Tradycja i polityka. Tradycja i polityka państwa mogą wpływać na ustanawianie ulg podatkowych. W niektórych przypadkach ulgi podatkowe są wprowadzane ze względu na długotrwałą tradycję lub polityczne cele. Mogą one mieć na celu promowanie określonych dziedzin gospodarki, wspieranie innowacji czy też zwiększanie konkurencyjności państwa na arenie międzynarodowej. Przykładem ulgi podatkowej wynikającej z tradycji jest ulga dla artystów. W niektórych państwach, artystom można przyznać ulgę podatkową, która ma na celu wspieranie rozwoju kultury i sztuki. Innym przykładem jest ulga podatkowa dla przedsiębiorstw działających w sektorze badań i rozwoju. Państwa mogą wprowadzać takie ulgi, aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w nowe technologie i innowacje.

Zastosowanie ulg podatkowych

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Ulgi podatkowe związane z ochroną środowiska są narzędziem stosowanym przez państwo w celu zachęcenia przedsiębiorstw do podejmowania działań proekologicznych. Jednym z przykładów może być ulga podatkowa na inwestycje w energię odnawialną. Przedsiębiorstwa, które inwestują w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która obniża ich obciążenia podatkowe. Takie działania mają na celu poprawę jakości powietrza, ograniczenie emisji szkodliwych substancji oraz zmniejszenie zależności od konwencjonalnych źródeł energii.

Innym przykładem ulgi podatkowej związanym z ochroną środowiska jest ulga na zakup i użytkowanie pojazdów elektrycznych. Przedsiębiorstwa, które decydują się na zakup elektrycznych samochodów służbowych, mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która obniża koszty związane z ich użytkowaniem. Tego rodzaju działania mają na celu redukcję emisji CO2 i innych szkodliwych substancji oraz promowanie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych.

Stosowanie ulg podatkowych w celu promowania zrównoważonego rozwoju zachęca przedsiębiorstwa do podejmowania działań proekologicznych, co przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego i redukcji negatywnego wpływu na klimat. Po drugie, ulgi podatkowe mogą wpływać na tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze związanym z ochroną środowiska, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Ponadto, promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez ulgi podatkowe może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, które angażują się w działania proekologiczne.

Promowanie inwestycji. Ulgi podatkowe mające na celu zachęcanie do inwestowania są stosowane w celu pobudzenia aktywności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy. Przykładem takiej ulgi podatkowej może być zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla inwestorów, którzy lokują swoje środki w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych. Tego rodzaju działania mają na celu przyciągnięcie inwestorów zagranicznych oraz stymulowanie rozwoju regionów, które potrzebują inwestycji.

Innym przykładem ulgi podatkowej mającej na celu promowanie inwestycji może być ulga na zakup nowych maszyn i urządzeń. Przedsiębiorstwa, które inwestują w nowoczesny sprzęt, mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która obniża ich obciążenia podatkowe. Stymuluje to modernizację przedsiębiorstw i zwiększa ich konkurencyjność na rynku.

Stosowanie ulg podatkowych w celu promowania inwestycji przyciąga inwestorów i stymuluje rozwój gospodarczy. Inwestycje, które są wspierane przez ulgi podatkowe, przyczyniają się do wzrostu produkcji, zwiększenia zatrudnienia oraz rozwoju infrastruktury. Po drugie, ulgi podatkowe na inwestycje mogą wpływać na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych. Ponadto, promowanie inwestycji poprzez ulgi podatkowe może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju regionów, które mają potencjał inwestycyjny.

Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji. Ulgi podatkowe mające na celu wspieranie przedsiębiorczości i innowacji są stosowane w celu pobudzenia aktywności przedsiębiorczej oraz wspierania przedsiębiorstw, które inwestują w badania i rozwój. Przykładem takiej ulgi podatkowej może być ulga na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorstwa, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe, mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która zmniejsza ich obciążenia podatkowe. Stymuluje to innowacyjność przedsiębiorstw, zwiększa konkurencyjność na rynku oraz przyczynia się do rozwoju nowych technologii.

Innym przykładem ulgi podatkowej mającej na celu wspieranie przedsiębiorczości i innowacji jest ulga na zakładanie nowych przedsiębiorstw. Osoby, które zakładają własną firmę, mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która obniża ich obciążenia podatkowe w początkowym okresie działalności. Takie działania mają na celu pobudzenie przedsiębiorczości, zwiększenie liczby nowych firm oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Stosowanie ulg podatkowych w celu wspierania przedsiębiorczości i innowacji pobudza aktywność przedsiębiorców, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulg podatkowych, mają większe możliwości finansowe na rozwijanie swojej działalności oraz podejmowanie innowacyjnych działań. Po drugie, wspieranie przedsiębiorczości i innowacji może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Ponadto, ulgi podatkowe na innowacje mogą wpływać na rozwój sektorów strategicznych, które mają duże znaczenie dla przyszłego rozwoju gospodarki.

Ulgi podatkowe dla konkretnych grup społecznych. Ulgi podatkowe przeznaczone dla konkretnych grup społecznych są stosowane w celu wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub mających szczególne potrzeby. Przykładem takiej ulgi podatkowej może być ulga dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która zmniejsza ich obciążenia podatkowe oraz przyspiesza proces uzyskiwania zwrotu podatku. Takie działania mają na celu łagodzenie trudności, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne oraz zapewnienie im równych szans i możliwości.

Innym przykładem ulgi podatkowej dla konkretnych grup społecznych może być ulga dla rodziców. Rodzice, którzy mają dzieci, mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która obniża ich obciążenia podatkowe. Stymuluje to rodzenie i wychowywanie dzieci oraz przyczynia się do poprawy sytuacji demograficznej w kraju.

Stosowanie ulg podatkowych dla konkretnych grup społecznych przyczynia się do redukcji nierówności społecznych i zapewnienia równego dostępu do korzyści płynących z systemu podatkowego. Ulgi podatkowe dla konkretnych grup społecznych mogą przyczynić się do poprawy sytuacji materialnej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zwiększenia ich samodzielności. Po drugie, takie ulgi podatkowe mogą wpływać na wzrost dzietności i poprawę sytuacji demograficznej. Ponadto, wspieranie konkretnych grup społecznych poprzez ulgi podatkowe może przyczynić się do wzrostu zaufania społecznego i poprawy relacji między obywatelami a państwem.

Metody i narzędzia związane z ulgami podatkowymi

Analiza kosztów i korzyści. Metoda analizy kosztów i korzyści jest narzędziem, które pozwala na ocenę efektywności ekonomicznej i społecznej ulg podatkowych. Polega na porównaniu kosztów, jakie ponosi państwo w związku z udzielaniem ulg podatkowych, z korzyściami, jakie przynosi to dla gospodarki i społeczeństwa. Analiza kosztów i korzyści uwzględnia wszystkie aspekty związane z ulgami podatkowymi, takie jak zmniejszenie wpływów budżetowych, potencjalne korzyści dla przedsiębiorców, wzrost zatrudnienia czy rozwój innowacji. Pozwala na ocenę, czy ulga podatkowa jest efektywnym narzędziem wspierającym rozwój gospodarczy.

Analiza kosztów i korzyści jest niezwykle istotna przy podejmowaniu decyzji dotyczących udzielania ulg podatkowych. Pozwala ona na ocenę, czy dana ulga przyniesie oczekiwane korzyści dla gospodarki i społeczeństwa, czy też może prowadzić do niepożądanych skutków. Przykładowo, analiza kosztów i korzyści może pomóc w określeniu optymalnego poziomu ulgi podatkowej dla danego sektora gospodarki. Może również wykazać, czy ulga podatkowa jest skutecznym narzędziem wspierającym inwestycje czy badania i rozwój.

Mechanizmy kontrolne i sankcje. Mechanizmy kontrolne i sankcje mają na celu zapewnienie uczciwości i przejrzystości w korzystaniu z ulg podatkowych. Służą one monitorowaniu, czy beneficjenci ulg spełniają warunki, jakie są z nimi związane, oraz karaniu za ewentualne nadużycia. Mechanizmy kontrolne mogą obejmować audyty, inspekcje czy wymóg przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do ulgi podatkowej. Sankcje natomiast mogą wiązać się z nałożeniem kar finansowych, utratą prawa do korzystania z ulgi czy nawet odpowiedzialnością karną.

Mechanizmy kontrolne i sankcje odgrywają istotną rolę w zapobieganiu nadużyciom związanych z ulgami podatkowymi. Poprzez rygorystyczne monitorowanie i karanie za ewentualne nieprawidłowości, państwo może skutecznie ograniczyć możliwość wykorzystywania ulg podatkowych w sposób nieuczciwy. Wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontrolnych i sankcji może również mieć działanie prewencyjne, zniechęcając potencjalnych nadużywców do podejmowania ryzyka. Równocześnie, skuteczne środki kontrolne dają uczciwym podatnikom pewność, że wszyscy są równo traktowani i że nie są obciążani niezasłużonymi ulgami podatkowymi.

Komunikacja i edukacja. Komunikacja i edukacja są kluczowe dla skutecznego wykorzystania ulg podatkowych. Właściwa informacja i edukacja podatników oraz przedsiębiorców na temat dostępnych ulg, ich zasad oraz korzyści, jakie przynoszą, mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości i skorzystania z tych instrumentów. Ponadto, komunikacja i edukacja mogą również pomóc w budowaniu zaufania społecznego do ulg podatkowych. Transparentne informowanie o celach i korzyściach związanych z ulgami podatkowymi może przekonać społeczeństwo o wartości tych instrumentów i zmniejszyć niechęć do nich.

Przykłady działań komunikacyjnych i edukacyjnych związanych z ulgami podatkowymi mogą obejmować kampanie informacyjne, organizację szkoleń czy publikacje edukacyjne. Takie działania mogą być adresowane zarówno do podatników indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Przykładowo, można organizować konferencje, na których eksperci przedstawiają korzyści związane z konkretnymi ulgami podatkowymi. Można również publikować broszury czy poradniki, które w prosty i przystępny sposób wyjaśniają zasady skorzystania z ulg podatkowych.

Polityka informacyjna. Polityka informacyjna odgrywa istotną rolę w promowaniu ulg podatkowych. Poprzez odpowiednie działania informacyjne, państwo może dotrzeć do szerokiego grona podatników i przedsiębiorców, przekonując ich do skorzystania z tych instrumentów. Polityka informacyjna może obejmować różne kanały komunikacji, takie jak media społecznościowe, strony internetowe czy spotkania informacyjne. Ważne jest również, aby informacje były dostępne w języku zrozumiałym dla odbiorcy i były łatwo dostępne.

Przykłady działań związanych z polityką informacyjną dotyczącą ulg podatkowych mogą obejmować kampanie reklamowe, organizację spotkań informacyjnych czy udostępnianie informacji na stronach internetowych urzędów skarbowych. Na przykład, można tworzyć krótkie filmy informacyjne, które w przystępny sposób przedstawiają zasady i korzyści związane z ulgami podatkowymi. Można również organizować spotkania informacyjne, na których eksperci odpowiadają na pytania dotyczące konkretnych ulg.

Przykłady działań komunikacyjnych i informacyjnych są liczne, a ich skuteczność zależy od dostosowania do konkretnych grup odbiorców i ich potrzeb informacyjnych.

Wyzwania i konsekwencje związane z ulgami podatkowymi

Nadużycia i unikanie opodatkowania. Ulgami podatkowymi są specjalne mechanizmy wprowadzane przez państwo w celu zachęcenia przedsiębiorców do podejmowania określonych działań gospodarczych. Dzięki ulgom podatkowym, przedsiębiorcy mogą otrzymać zwolnienia lub obniżki podatkowe, co ma zachęcić ich do inwestycji, tworzenia miejsc pracy, rozwoju innowacji, czy też ochrony środowiska. Niestety, zjawisko nadużyć i unikania opodatkowania jest nieodłącznym elementem funkcjonowania systemu ulg podatkowych. Przedsiębiorcy często wykorzystują luki prawne czy też interpretacyjne w celu maksymalnego ograniczenia swojego obciążenia podatkowego. Mogą to robić poprzez przekształcanie swojej działalności gospodarczej w celu spełnienia kryteriów ulgi, choć nie mając rzeczywistego zamiaru realizacji danego celu.

Przykładem nadużyć i unikania opodatkowania jest sytuacja, gdy przedsiębiorca zakłada spółkę w celu skorzystania z ulgi podatkowej na inwestycje, ale po jej zakończeniu sprzedaje tę spółkę i zamyka działalność. W ten sposób unika opodatkowania zysków uzyskanych z inwestycji. Nadużycia mogą również dotyczyć celów społecznych, np. wykorzystanie ulgi na tworzenie nowych miejsc pracy, które w praktyce nie są faktycznie tworzone. Nadużycia i unikanie opodatkowania w kontekście ulg podatkowych mają negatywne konsekwencje dla państwa i społeczeństwa. Przede wszystkim prowadzi to do utraty dochodów budżetowych. Państwo traci pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na finansowanie inwestycji publicznych, programów społecznych czy też na służbę zdrowia i edukację.

Dodatkowo, nadużycia i unikanie opodatkowania prowadzą do nierówności społecznych. Przedsiębiorcy, którzy mogą sobie pozwolić na skorzystanie z ulg podatkowych, stają się jeszcze bogatsi, podczas gdy biedniejsze grupy społeczne nie mają takiej możliwości. To pogłębia istniejące różnice ekonomiczne i społeczne w społeczeństwie. Nadużycia i unikanie opodatkowania wpływają również na niewłaściwe funkcjonowanie rynku. Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z ulg podatkowych, znajdują się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej względem tych, którzy je wykorzystują. To prowadzi do zakłóceń na rynku i nierównych warunków konkurencji.

Skutki ekonomiczne, społeczne i fiskalne. Skutki ekonomiczne ulg podatkowych są trudne do jednoznacznej oceny. Z jednej strony, ulgi podatkowe mogą stymulować inwestycje, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój innowacji czy też ochronę środowiska. To może przyczynić się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz generowania dodatkowych dochodów. Z drugiej strony, ulgi podatkowe mogą prowadzić do sztucznego skupienia inwestycji w określonych sektorach gospodarki, co może być niekorzystne dla innych sektorów. Ponadto, ulgi podatkowe mogą być kosztowne dla budżetu państwa i prowadzić do obniżenia poziomu dochodów publicznych.

Skutki społeczne ulg podatkowych również są złożone. Z jednej strony, ulgi podatkowe mogą przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy warunków życia pracowników. Z drugiej strony, nadużycia i unikanie opodatkowania mogą prowadzić do pogłębienia nierówności społecznych i braku sprawiedliwości podatkowej. W kontekście skutków fiskalnych, ulgi podatkowe mogą prowadzić do zmniejszenia wpływów budżetowych. To oznacza, że państwo może mieć mniej środków na realizację swoich zadań, takich jak finansowanie służby zdrowia, edukacji czy infrastruktury. Jednakże, wpływ ulg podatkowych na budżet zależy od skuteczności ich wykorzystania i minimalizacji nadużyć.

Ocena wpływu ulg podatkowych na gospodarkę, społeczeństwo i budżet państwa powinna uwzględniać zarówno korzyści, jak i negatywne skutki. Istotne jest znalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy zachętami do inwestowania i rozwoju, a zapewnieniem odpowiednich dochodów dla państwa. Ważne jest również skuteczne zwalczanie nadużyć i unikania opodatkowania w kontekście ulg podatkowych. Konieczne jest wprowadzenie skutecznych mechanizmów kontroli i sankcji w celu minimalizacji nadużyć. Również edukacja i podnoszenie świadomości przedsiębiorców w zakresie konsekwencji nadużyć podatkowych może przyczynić się do zmniejszenia tego zjawiska.


Ulga podatkowaartykuły polecane
Stopa podatkowaPodstawa opodatkowaniaProgresja podatkowaPodatek rolnyPodatek od darowiznyPodatek dochodowy od firmZwolnienia podatkowePodatekOpór podatkowy

Bibliografia

  • Brzeziński B. (1996), Prawo podatkowe, Dom Organizatora, Toruń
  • Głuchowski J. (red.) (2002), Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Sokołowski J. (1995), Zarządzanie przez podatki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Ślesicka A. (2011), Stosowanie ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych, Uniwersytet Warszawski, Ekonomia nr 26

Autor: Joanna Fortuna

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.