Twierdzenie Modiglianiego-Millera

Z Encyklopedia Zarządzania
Twierdzenie Modiglianiego-Millera
Polecane artykuły


W warunkach wolnej konkurencji (brak podatków, monopoli, ingerencji państwa) struktura kapitału, czyli proporcja między długiem a kapitałem akcyjnym, nie wpływa na wartość firmy - nie wpływa na jej zdolność do generowania zysków. Tylko decyzje inwestycyjne wpływają na tę wartość. Zgodnie z tym twierdzeniem, firmy powinny się koncentrować na trafnym wyborze projektów inwestycyjnych, a nie na sposobie ich finansowania.

Założenia modelu

 1. Ryzyko poszczególnych firm może być mierzone za pomocą odchylenia standardowego oczekiwanej kwoty zysku przed zapłatą odsetek i opodatkowaniem (EBIT - earnings before interest and taxes); firmy o jednakowym poziomie odchylenia standardowego należą do tych samych klas ryzyka,
 2. Oczekiwania wszystkich inwestorów co do wielkości EBIT są jednakowe,
 3. Rynek kapitałowy jest rynkiem doskonałym w tym sensie, że:
 • nie występują koszty transakcyjne przy obrocie papierami wartościowymi,
 • wszyscy inwestorzy mogą zaciągać kredyt oprocentowany według jednakowej stopy,
 • żaden uczestnik rynku kapitałowego nie ma możliwości dyktowania cen,
 • wszyscy uczestnicy rynku mają jednakowy dostęp do informacji,
 1. Udzielanie kredytu jest pozbawione ryzyka.

Twierdzenia MM - gospodarka bez podatków

Pierwsze twierdzenia MM (gospodarka bez podatków)

W warunkach doskonale konkurencyjnego rynku kapitałowego wartość firmy (V) jest niezależna od struktury kapitału.

 • V = EBIT/WACC = EBIT/kEU

gdzie:

 • WACC - średni ważony koszt kapitału dla firmy należącej do danej klasy ryzyka,
 • kEU - żądana stopa dochodu (zwrotu) od kapitału zainwestowanego w firmę nie korzystającą z długu.

Drugie twierdzenie MM (gospodarka bez podatków)

Koszt kapitału własnego firmy korzystającej z długu jest równy kosztowi kapitału własnego firmy nie korzystającej z długu, powiększonemu o premię za ryzyko. kEL = kEU + premia za ryzyko Oczekiwana stopa zwrotu (dochodu) akcji firmy zadłużonej wzrasta wraz ze wzrostem stosunku rynkowej wartości długu do rynkowej wartości kapitału własnego. Wzrost tej stopy zależy również od różnicy pomiędzy średnim ważonym kosztem kapitału firmy i kosztem długu.

Twierdzenie MM - z uwzględnieniem podatków

Koszt kapitału własnego firmy korzystającej z długu jest równy kosztowi kapitału własnego firmy nie korzystającej z długu powiększonemu o premię za ryzyko, która zależy od stopnia zadłużenia i od stopy opodatkowania zysku podatkiem dochodowym

 • kEL = kEU + D/E (kEU - rD)*(1-T)

Bibliografia

 • J. Czekaj, Z. Dresler "Podstawy zarządzania finansami firm" Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1995, rozdz. 3.5
 • E. F. Brigham "Podstawy zarządzania finansami" PWE, Warszawa 1996, t. 2. rozdział.11
 • J. Gajdka, E. Walińska "Zarządzanie finansowe", Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998 tII, rozdział XIV.

Autor: Waldemar Ulanowski