Hipoteza badawcza

Z Encyklopedia Zarządzania

Hipoteza badawcza - słowo pochodzi z języka greckiego i w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza przypuszczenie, podkład. Hipotezę badawczą można scharakteryzować jako przypuszczenie, prawdopodobieństwo wystąpienia lub wyeliminowania określonego zjawiska, wydarzenia, procesu w konkretnym czasie i miejscu. Hipoteza badawcza po przeprowadzeniu badania może zostać potwierdzona bądź obalona [1].

Hipoteza badawcza jako element badania naukowego

Badanie naukowe to proces dzięki, któremu wyjaśnić możemy postawiony sobie problem badawczy. Proces służy głównie pozyskaniu nowej wiedzy, bądź dostarczeniu nowych informacji do już pozyskanego zbioru. Sformułowanie hipotezy badawczej to jedna z faz (dokładnie to 2 faza badania naukowego) takiego przedsięwzięcia. By zaistniała możliwość próby bądź dokładnego sformułowania hipotezy badawczej niezbędne jest określenie problemu badawczego, czyli pytania, określającego wymiar i jakość zakresu wiedzy, którą chcemy pozyskać oraz granice i cel tworzenia pracy naukowej. Do poprawnego scharakteryzowania problemu badawczego niezbędna jest znajomości poruszanej tematyki[2]. Problem badawczy powinien dać odpowiedź na pytania dotyczące pozyskania wiedzy:

 • istnienia, występowania danego zjawiska,
 • charakterystyki danego zjawiska badanego,
 • o przejawach danego zjawiska,
 • definicji badanego zjawiska,
 • czynników oddziałujących na badane zjawisko.

Problem badawczy również powinien wyjaśniać dlaczego zachodzi dane zjawisko oraz ściśle określać:

 • cel badania,
 • określić jakie metody i działania zostaną wykorzystane,
 • jaki efekt finalny chcemy uzyskać.

Przejście do fazy formułowania hipotezy badawczej możliwe jest tylko jeśli poprawnie zbudujemy, określimy problem badawczy.

Znaczenie hipotezy badawczej w procesie badawczym

Hipoteza badawcza odgrywa istotną rolę w procesie badawczym. Przede wszystkim, umożliwia pozyskanie nowej wiedzy. Poprzez formułowanie hipotez badawczych, badacze mają możliwość zgłębiania nowych obszarów wiedzy i poszerzania istniejącej wiedzy na temat danego zagadnienia. Hipoteza badawcza jest swoistym "początkiem drogi" w procesie badawczym, prowadzącym do dalszych analiz i wniosków.

Dodatkowo, hipoteza badawcza dostarcza nowych informacji. Jeśli hipoteza zostaje potwierdzona przez wyniki badań, to oznacza, że istnieje pewien stopień zgodności między przewidywaniami a rzeczywistością. Takie informacje mogą mieć istotne znaczenie dla dalszych badań, praktyki zawodowej lub rozwoju teorii w danej dziedzinie.

Ważne jest jednak pamiętać, że hipoteza badawcza może również zostać obalona przez wyniki badań. Obalenie hipotezy może prowadzić do rewidowania istniejących teorii, zmiany perspektywy badawczej lub dalszych badań mających na celu rozwiązanie powstałych zagadnień. W ten sposób hipoteza badawcza, niezależnie od tego, czy zostaje potwierdzona czy obalona, przyczynia się do rozwoju nauki i zgłębiania danego zagadnienia.

Warunki poprawności hipotezy badawczej

Prawidłowo postawiona hipoteza badawcza powinna spełniać następujące warunki:

 • dotyczy nowych aspektów nieznanych zjawisk,
 • sformułowana w sposób ogólny obejmując wszystkie fakty badanego zjawiska,
 • wyrażona w sposób jednoznaczny, jasna,
 • nie może zawierać sprzeczności wewnętrznych,
 • istnieje możliwość jej weryfikacji, sprawdzenia poprawności.

Cechy hipotezy badawczej

Prawidłowo sformułowana hipoteza badawcza posiada następujące cechy:

 • konkretność - hipoteza badawcza nie może być sformułowana w sposób ogólny,
 • prostota - hipoteza badawcza powinna być sformułowana tak aby wskazywała sposób weryfikacji,
 • oczywistość - nie dotyczy już wcześniej zbadanych faktów o, których już wiedza została udokumentowana,
 • adekwatność - dotyczy konkretnego problemu badawczego.

Funkcje hipotez naukowych

Hipotezy naukowe pełnią następujące funkcje[3].:

 • wyjaśniającą,
 • odkrywczą,
 • praktyczną,
 • prewidystyczną.

Funkcje prewidystyczna, odkrywcza, wyjaśniająca to funkcje heurystyczne, czyli służą odkrywaniu nowych faktów oraz badaniu powiązań między nimi. Odgrywają one bardzo ważną rolę w procesie poznania i rozwoju naukowego. Dzięki przeprowadzeniu badań z ich wykorzystaniem możliwe jest dołączanie nowo nabytej wiedzy do obecnie już zgromadzonej. Oprócz funkcji praktycznych wyróżnić można funkcje ogólne:

 • hipotezy są podstawowym narzędziem służącym ustaleniu środków działania i zakresu postawionych problemów naukowych,
 • hipotezy umożliwiają dobór empirycznych (mierzalnych) wskaźników i warunków służących do rozwiązania problemu.

Rodzaje hipotez

Wyróżnić można następujące rodzaje hipotez:

 • podstawowe,
 • ogólne,
 • szczegółowe,
 • częściowe,
 • względem celu,
 • względem zasięgu.

Proces formułowania hipotezy badawczej

Określenie problemu badawczego

Określenie problemu badawczego jest kluczowym krokiem w procesie formułowania hipotezy badawczej. Problem badawczy to obszar, którego zrozumienie jest niepełne lub nieznane, a który wymaga dalszych badań w celu znalezienia odpowiedzi. Definicja problemu badawczego powinna zawierać jasne i precyzyjne sformułowanie problemu, wskazującego, czego konkretnie dotyczy badanie.

Przykład definicji problemu badawczego: "Czy istnieje zależność między regularnym spożywaniem zdrowej diety a poprawą zdrowia psychicznego?"

Po zdefiniowaniu problemu badawczego, należy sformułować pytanie badawcze, które będzie skupiać badanie na konkretnym aspekcie problemu. Pytanie badawcze powinno być konkretnie sformułowane, precyzyjne i możliwe do zbadania za pomocą metod naukowych.

Przykład pytania badawczego: "Czy osoby regularnie spożywające zdrową dietę mają lepsze zdrowie psychiczne niż osoby nieprzestrzegające zdrowej diety?"

Sformułowanie hipotezy badawczej

Sformułowanie hipotezy badawczej polega na przedstawieniu tezy, która może zostać potwierdzona lub obalona w wyniku badań. Hipoteza badawcza powinna być spójna z definicją problemu badawczego i pytaniem badawczym.

Przykład hipotezy badawczej: "Osoby regularnie spożywające zdrową dietę będą miały lepsze zdrowie psychiczne niż osoby nieprzestrzegające zdrowej diety."

Poprawnie sformułowana hipoteza badawcza powinna spełniać kilka kryteriów:

 • Być jasna i precyzyjna: Hipoteza powinna być sformułowana w sposób, który uniemożliwia różne interpretacje.
 • Być testowalna: Hipoteza powinna być możliwa do zweryfikowania za pomocą metod naukowych i dostępnych danych.
 • Być związana z problemem badawczym: Hipoteza powinna wynikać z wcześniej zdefiniowanego problemu badawczego i być logicznym rozwiązaniem dla tego problemu.
 • Być specyficzna: Hipoteza powinna dotyczyć konkretnego zjawiska lub relacji między zmiennymi.

Sformułowanie hipotezy badawczej to kluczowy krok w procesie badawczym, który pozwala na określenie celów badania i wskazuje, jakie rezultaty można oczekiwać. Poprawne sformułowanie hipotezy badawczej jest niezbędne dla skutecznego prowadzenia badań naukowych i wnioskowania na podstawie zebranych danych.

Zastosowanie hipotez badawczych w dziedzinie zarządzania

Skuteczność strategii zarządzania

W dziedzinie zarządzania, hipotezy badawcze odgrywają kluczową rolę w ocenie skuteczności strategii zarządzania. Badania oparte na hipotezach pozwalają na przeprowadzenie dokładnej analizy różnych strategii i ich wpływu na wyniki organizacji. Przykładowe hipotezy badawcze mogą dotyczyć związku pomiędzy zastosowaniem konkretnej strategii a wzrostem sprzedaży, zyskownością czy lojalnością klientów. Dzięki badaniom opartym na hipotezach, menedżerowie mogą podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wyboru strategii zarządzania, co przyczynia się do osiągnięcia lepszych wyników.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Hipotezy badawcze są również stosowane w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Badania oparte na hipotezach pozwalają na zrozumienie czynników wpływających na efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja, selekcja, szkolenia czy motywowanie pracowników. Przykładowe hipotezy badawcze mogą dotyczyć związku pomiędzy zastosowaniem konkretnych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi a zadowoleniem pracowników, ich zaangażowaniem czy efektywnością w pracy. Dzięki badaniom opartym na hipotezach, menedżerowie mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, co przyczynia się do zwiększenia produktywności i satysfakcji pracowników.

Motywacja, zaangażowanie i satysfakcja pracowników

Badania oparte na hipotezach w dziedzinie zarządzania są niezwykle przydatne w analizie czynników motywujących pracowników oraz wpływu tych czynników na ich zaangażowanie i satysfakcję w pracy. Przykładowe hipotezy badawcze mogą dotyczyć związku pomiędzy poziomem wynagrodzenia a motywacją do pracy, wpływu kultury organizacyjnej na poziom zaangażowania pracowników czy efektywności różnych technik motywacyjnych. Badania oparte na hipotezach pozwalają menedżerom na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz na dostosowanie strategii motywacyjnych, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji pracowników.

Działania marketingowe

W dziedzinie zarządzania, hipotezy badawcze są szeroko stosowane do oceny skuteczności działań marketingowych. Badania oparte na hipotezach pozwalają na analizę wpływu różnych strategii marketingowych na poziom sprzedaży, rozpoznawalność marki czy lojalność klientów. Przykładowe hipotezy badawcze mogą dotyczyć związku pomiędzy zastosowaniem określonych działań marketingowych a wzrostem sprzedaży, efektywnością komunikacji z klientami czy percepcją marki przez konsumentów. Dzięki badaniom opartym na hipotezach, menedżerowie marketingu mogą podejmować bardziej trafne decyzje dotyczące strategii marketingowych, co przyczynia się do osiągnięcia lepszych wyników sprzedażowych.

Zarządzanie innowacjami i rozwojem technologicznym

Hipotezy badawcze mają również zastosowanie w dziedzinie zarządzania innowacjami i rozwojem technologicznym. Badania oparte na hipotezach pozwalają na ocenę wpływu różnych strategii innowacyjnych na rozwój organizacji oraz jej zdolność do dostosowania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Przykładowe hipotezy badawcze mogą dotyczyć związku pomiędzy inwestowaniem w badania i rozwój a innowacyjnością przedsiębiorstwa, wpływu kultury organizacyjnej na zdolność do adaptacji do nowych technologii czy efektywności różnych metod zarządzania innowacjami. Dzięki badaniom opartym na hipotezach, menedżerowie mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące zarządzania innowacjami i rozwojem technologicznym, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności organizacji.

Zarządzanie projektami

W dziedzinie zarządzania projektami, hipotezy badawcze są wykorzystywane do oceny skuteczności różnych metod i narzędzi zarządzania projektami. Badania oparte na hipotezach pozwalają na analizę wpływu różnych czynników na sukces projektu, takich jak zarządzanie ryzykiem, komunikacja czy efektywność zespołu projektowego. Przykładowe hipotezy badawcze mogą dotyczyć związku pomiędzy zastosowaniem konkretnych technik zarządzania projektami a terminowością, jakością czy kosztami realizacji projektu. Dzięki badaniom opartym na hipotezach, menedżerowie projektów mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące zarządzania projektami, co przyczynia się do osiągnięcia zamierzonych celów projektowych.


Hipoteza badawczaartykuły polecane
Problem badawczyHeurystykaCechy informacjiAnaliza progowaMetoda pomiarowaHipotezaOntologiaProcesy poznawczePrzedmiot badań

Przypisy

 1. Krajewski M. (2010).O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego,Wydawnictwo Naukowe Novum
 2. Jeszka A. M. (2013). Organizacja i kierowanie , Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu], numer 5
 3. Apanowicz J. (2002).Metodologia ogólna, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia

Bibliografia

Autor: Justyna Kozak