Transakcja nierzeczywista

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:46, 18 lis 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Pozycjonowanie)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Transakcja nierzeczywista - jest to pojęcie odnoszące się do terminologii giełdowej. Są to transakcje, które stanowią transakcje terminowe, z punktu widzenia podmiotu świadczenia. Polegają one na tym, że zobowiązanie zostaje wykonane dzięki rozliczeniom finansowym, a więc na drodze spełnienia świadczenia pieniężnego.

Spełnienie tegoż świadczenia zachodzi w miejsce przeniesienia tytułu do instrumentu bazowego. Co ważne - nie można tego utożsamiać ze spełnieniem innego świadczenia niż świadczenie przyrzeczone. W takiej sytuacji dochodzi zatem do wypłaty sumy, która jest różnicą pomiędzy ceną instrumentu bazowego z dnia rozliczenia kontraktu a ceną tego instrumentu, wyróżnioną w kontrakcie terminowym.

Podział transakcji nierzeczywistych

Klasyfikacja transakcji nierzeczywistych

Występuje kilka odmian nierzeczywistych transakcji terminowych. Główny podział:

  • transakcja standardowa - dokonywanie operacji określonymi z góry zestawami - > pakietami papierów wartościowych oraz na znormalizowane okresy, na które transakcje mogą być zawierane. Jest to zdecydowane ułatwienie w przypadku szybkim zawieraniu tego typu transakcji. Stanowi również duże uproszczenie przy późniejszym obrocie kontraktami.,
  • transakcja niestandardowa - dzielą się również na transakcje bez ograniczonego ryzyka kursowego oraz premiowe.

Istnieje również podział pod względem skali ryzyka partnerów:

  • transakcja obustronnego pełnego ryzyka - każda ze stron wyrównuje tej drugiej pełne kwoty z tytułu różnicy kursów w dniu rozliczenia transakcji,
  • transakcja ograniczonego ryzyka jednej ze stron - jeden z partnerów przyjmuje zobowiązanie do pełnego pokrycia różnic kursowych, jednocześnie wyrażając zgodę na ograniczenie do pewnej wysokości pokrycia różnic kursowych przez drugiego partnera. W przypadku niestandardowych transakcji mówi się o nich jako premiowanych, natomiast standardowe wiążą się z zawarciem transakcji opcyjnych. Polegają one na kupieniu, za kwotę odgórnie ustaloną, prawa do zakupu lub sprzedaży określonej ilości danego rodzaju waloru. Nabywca ma prawo skorzystać z zakupu w określonym momencie ważności umowy albo tylko w ustalonym terminie. Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, ponosi stratę, stanowiącą kwotę wydaną na zakup opcji.

Rodzaje ryzyka związane z transakcjami nierzeczywistymi

Transakcje nierzeczywiste, zwane również transakcjami pochodnymi, niosą ze sobą pewne ryzyko. Jednym z głównych rodzajów ryzyka jest ryzyko kursowe. W przypadku transakcji nierzeczywistych, wartość instrumentu finansowego zależy od kursu walutowego. Fluktuacje kursów walutowych mogą znacznie wpłynąć na wartość transakcji i przynieść straty. Innym rodzajem ryzyka jest ryzyko kontrahenta. W przypadku transakcji pochodnych, istnieje ryzyko, że druga strona nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań. Należy zatem odpowiednio minimalizować ryzyko kontrahenta poprzez staranne wybieranie partnerów handlowych i monitorowanie ich zdolności do wykonania umowy.

Ryzyko kursowe w transakcjach nierzeczywistych jest silnie uzależnione od czynników zewnętrznych, takich jak polityka monetarna, stabilność gospodarcza, zmiany cen surowców czy sytuacja geopolityczna. Wpływ na ryzyko kursowe mają również czynniki wewnętrzne, takie jak struktura portfela transakcji czy stopień zdywersyfikowania walutowego. Ważne jest również monitorowanie trendów rynkowych i podejmowanie odpowiednich działań zaradczych, takich jak zabezpieczenie transakcji poprzez instrumenty pochodne.

Aby minimalizować ryzyko kontrahenta w transakcjach nierzeczywistych, warto przeprowadzić dokładną analizę potencjalnego partnera handlowego. Należy sprawdzić jego kondycję finansową, historię transakcji oraz reputację na rynku. Dodatkowo, można stosować różne formy zabezpieczeń, takie jak gwarancje bankowe, ubezpieczenia czy stosowanie mechanizmów rozliczeniowych, takich jak polecenie zapłaty. Ważne jest również monitorowanie kontrahenta na bieżąco i reagowanie na ewentualne sygnały ostrzegawcze.

Ryzyko płynności jest istotnym czynnikiem, który może wpływać na transakcje nierzeczywiste. W przypadku braku wystarczającej ilości środków finansowych lub likwidowalnych pozycji, możliwość zamykania pozycji pożądanych przez inwestora może być ograniczona. Wpływa to na płynność transakcji nierzeczywistych oraz na zdolność do zarządzania nimi. Dlatego istotne jest monitorowanie płynności rynku, posiadanie odpowiednich rezerw finansowych oraz świadomość potencjalnych zagrożeń związanych z ryzykiem płynności.

Ryzyko rynkowe jest kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę w transakcjach nierzeczywistych. Fluktuacje na rynkach finansowych, takie jak zmiany cen instrumentów finansowych, stopy procentowe czy ceny surowców, mogą wpływać na wartość transakcji nierzeczywistych. Aby zarządzać ryzykiem rynkowym, istotne jest stosowanie różnych technik i instrumentów, takich jak zabezpieczenia walutowe, opcje czy kontrakty terminowe. Analiza ryzyka rynkowego oraz monitorowanie trendów rynkowych są niezbędne do skutecznego zarządzania ryzykiem w transakcjach nierzeczywistych.

Regulacje prawne dotyczące transakcji nierzeczywistych

Na poziomie krajowym istnieje wiele przepisów prawnych regulujących transakcje nierzeczywiste. W Polsce, takie transakcje są objęte przepisami ustawy o instrumentach finansowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. Przepisy te określają m.in. warunki zawierania i rozliczania transakcji, obowiązki informacyjne, zasady nadzoru nad rynkiem oraz sankcje za naruszenie przepisów. Ważne jest również zgodne z prawem funkcjonowanie transakcji nierzeczywistych oraz przestrzeganie obowiązujących regulacji.

Transakcje nierzeczywiste są również regulowane na poziomie międzynarodowym. Istnieją międzynarodowe organizacje, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) czy Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), które opracowują standardy i zalecenia dotyczące transakcji nierzeczywistych. Ponadto, wiele krajów jest sygnatariuszami umów i konwencji międzynarodowych, które regulują te transakcje. Ważne jest zatem śledzenie i przestrzeganie międzynarodowych regulacji w celu zapewnienia zgodności działania na rynku międzynarodowym.

Organami regulacyjnymi odpowiedzialnymi za nadzór nad transakcjami nierzeczywistymi są różne instytucje, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce czy Europejski Urząd Nadzoru Giełdowego (ESMA) na poziomie europejskim. Organizacje te mają za zadanie monitorowanie działalności rynku, wprowadzanie regulacji oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów przez uczestników rynku. W przypadku naruszenia przepisów, organy regulacyjne mają uprawnienia do nałożenia sankcji na osoby lub instytucje, które naruszają przepisy dotyczące transakcji nierzeczywistych.

Naruszenie przepisów prawnych dotyczących transakcji nierzeczywistych może wiązać się z różnymi konsekwencjami. W zależności od charakteru naruszenia, mogą być stosowane sankcje administracyjne, takie jak kary finansowe, zakaz wykonywania określonych czynności czy pozbawienie licencji. W przypadku poważniejszych naruszeń, mogą być również podjęte działania cywilne lub karnoskarbowe. Konsekwencje naruszenia przepisów prawnych dotyczących transakcji nierzeczywistych są istotne dla zapewnienia uczciwości i stabilności rynku finansowego.

Regulacje prawne dotyczące transakcji nierzeczywistych stale ewoluują, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i nowych technologii. Obecnie, istotnym trendem jest rozwój regulacji dotyczących transakcji nierzeczywistych opartych na technologii blockchain. Wprowadzenie takich regulacji ma na celu zwiększenie przejrzystości, bezpieczeństwa i efektywności transakcji, a także zapobieganie oszustwom i nadużyciom. Ponadto, regulacje dotyczące transakcji nierzeczywistych uwzględniają również aspekty związane z ochroną konsumentów, zapobieganiem praniu pieniędzy oraz walką z terroryzmem.

Zastosowania transakcji nierzeczywistych w praktyce

Transakcje nierzeczywiste mają wiele korzyści dla sektora finansowego. Pozwalają one na efektywne zarządzanie ryzykiem, zabezpieczanie się przed wahaniem kursów walutowych, ograniczanie kosztów transakcyjnych oraz optymalizację portfela inwestycyjnego. Transakcje nierzeczywiste umożliwiają również dostęp do różnych instrumentów finansowych, które nie są dostępne na rynkach tradycyjnych. Dzięki nim inwestorzy mogą uzyskać większą elastyczność i zróżnicowanie inwestycji, co przyczynia się do zwiększenia potencjalnych zysków.

Transakcje nierzeczywiste znajdują zastosowanie również w sektorze przemysłowym. Przykładem takiej transakcji jest kontrakt terminowy, który umożliwia producentom zabezpieczenie się przed fluktuacjami cen surowców i innymi ryzykami rynkowymi. Dzięki transakcjom nierzeczywistym, przedsiębiorcy mogą planować swoją działalność, przewidywać koszty i zyski oraz minimalizować ryzyko związanego z zmiennością rynku. Transakcje nierzeczywiste w sektorze przemysłowym przynoszą korzyści zarówno dla producentów, jak i dla odbiorców, poprzez stabilizację cen i zabezpieczenie dostaw surowców.

Transakcje nierzeczywiste mają szerokie zastosowanie w handlu międzynarodowym. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, zmiennością cen surowców czy ryzykiem kontrahenta. Na przykład, kontrakty terminowe pozwalają na ustalenie ceny i ilości towarów, co umożliwia planowanie i zabezpieczenie dostaw. Transakcje nierzeczywiste w handlu międzynarodowym przynoszą korzyści takie jak ochrona przed wahaniem kursów walutowych, minimalizacja ryzyka oraz optymalizacja procesów logistycznych.

Transakcje nierzeczywiste znajdują również innowacyjne zastosowanie w różnych branżach. Na przykład, w branży energetycznej można wykorzystać transakcje nierzeczywiste do handlu energią elektryczną, co pozwala na elastyczne zarządzanie produkcją i optymalizację kosztów. W branży ubezpieczeniowej transakcje nierzeczywiste mogą być wykorzystane do zabezpieczenia się przed ryzykiem ubezpieczeniowym, takim jak klęski żywiołowe czy straty finansowe. Innowacyjne zastosowania transakcji nierzeczywistych w różnych branżach przyczyniają się do zwiększenia efektywności, optymalizacji kosztów oraz zwiększenia konkurencyjności.

Perspektywy rozwoju transakcji nierzeczywistych są obiecujące. Wraz z postępem technologicznym, można oczekiwać dalszego wzrostu wykorzystania tych transakcji w różnych sektorach gospodarki. Przyszłe zastosowania transakcji nierzeczywistych mogą obejmować między innymi rozwój transakcji opartych na technologii blockchain, wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji procesów transakcyjnych oraz rozwój transakcji niskokosztowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wraz z ewolucją rynku i zmieniającymi się potrzebami, transakcje nierzeczywiste będą nadal odgrywać istotną rolę w zarządzaniu ryzykiem i optymalizacji procesów biznesowych.


Transakcja nierzeczywistaartykuły polecane
OpcjaCDSKontrakt futureTransakcja rzeczywistaOpcja CALLIjarahMurabahaKontrakt forwardKontrakt terminowy

Bibliografia

  • Bień W. (2008), Rynek papierów wartościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa
  • Michalski M. (2000), Obrót papierami wartościowymi, [w:] Papiery wartościowe, pod red. K. Szoch - Jędrys, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000, Kraków


Autor: Karolina Golańska