Inne inwestycje długoterminowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 21:37, 17 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Inne inwestycje długoterminowe są to aktywa należące do grupy inwestycji długoterminowych. Nabywane są zatem na okres dłuższy niż rok w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wyłącznie w postaci przyrostu ich wartości[1]. Oznacza to, że kupowane są w określonej cenie, a następnie sprzedawane w cenie wyższej co powoduje wspomniany przyrost ich wartości. Do innych inwestycji długoterminowych zaliczane są aktywa niekwalifikujące się do udziałów, akcji, dłużnych papierów wartościowych i pożyczek[2].

Zatem innymi inwestycjami długoterminowymi nazywane są inwestycje w:

 • kamienie szlachetne,
 • metale szlachetne (złoto, srebro),
 • dzieła sztuki,
 • przedmioty o charakterze muzealnym i kolekcjonerskim[3]

Wycena

Według Ustawy o rachunkowości art. 28, ust. 1, pkt 3 inne inwestycje długoterminowe wycenia się jako inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności.

Klasyfikacja innych inwestycji długoterminowych

Inwestycje długoterminowe można sklasyfikować na wiele różnych sposobów. Jednym z podziałów jest podział ze względu na rodzaj aktywów, które są przedmiotem inwestycji. W ramach tej klasyfikacji wyróżnia się takie typy inwestycji długoterminowych jak nieruchomości, przedsiębiorstwa, inwestycje w infrastrukturę czy zasoby naturalne. Każdy z tych typów inwestycji charakteryzuje się innymi cechami i wymaga innego podejścia w procesie zarządzania.

Klasyfikacja inwestycji jako długoterminowych opiera się na różnych kryteriach. Jednym z najważniejszych kryteriów jest okres trwania inwestycji. Inwestycje długoterminowe są zazwyczaj planowane na okres dłuższy niż jeden rok, często nawet kilka lub kilkanaście lat. Innym kryterium jest stopień ryzyka związanego z inwestycją. Inwestycje długoterminowe często wiążą się z większym ryzykiem niż inwestycje krótkoterminowe, dlatego wymagają szczegółowej analizy i monitorowania.

Poszczególne typy inwestycji długoterminowych, takie jak nieruchomości, przedsiębiorstwa, inwestycje w infrastrukturę czy zasoby naturalne, mają swoje unikalne cechy i charakterystyki. Nieruchomości, na przykład, mogą generować dochody z wynajmu lub wzrost wartości w długim okresie czasu. Przedsiębiorstwa mogą być inwestowane w celu osiągnięcia zysków poprzez ekspansję rynkową lub rozwój nowych produktów. Inwestycje w infrastrukturę mogą być realizowane w celu poprawy jakości życia mieszkańców, podczas gdy inwestycje w zasoby naturalne mogą mieć na celu zabezpieczenie dostaw surowców.

Główną różnicą między inwestycjami długoterminowymi a innymi rodzajami inwestycji, takimi jak inwestycje krótkoterminowe czy inwestycje średnioterminowe, jest okres trwania inwestycji. Inwestycje długoterminowe są planowane na dłuższy czas i zazwyczaj wymagają większych nakładów finansowych. Ponadto, inwestycje długoterminowe często wiążą się z większym ryzykiem, dlatego wymagają bardziej kompleksowej analizy i zarządzania.

Inwestycje długoterminowe mogą przynieść wiele korzyści, ale jednocześnie wiążą się z pewnym ryzykiem. Korzyścią z inwestycji długoterminowych może być generowanie stabilnych dochodów, wzrost wartości aktywów lub zabezpieczenie dostaw surowców. Jednak inwestycje długoterminowe są również obarczone ryzykiem, takim jak zmiany na rynku, polityczne czy ekonomiczne. Dlatego ważne jest, aby dokładnie ocenić ryzyko i korzyści związane z inwestycją długoterminową przed jej podjęciem.

Zarządzanie innymi inwestycjami długoterminowymi

Zarządzanie portfelem inwestycji długoterminowych wymaga zastosowania różnych strategii. Jedną z głównych strategii jest dywersyfikacja portfela, czyli rozłożenie inwestycji na różne typy aktywów w celu zminimalizowania ryzyka. Inną strategią jest aktywne zarządzanie portfelem, czyli podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie analizy rynku i prognoz. Istotną strategią jest również monitorowanie i kontrola portfela w celu oceny wyników inwestycji i dostosowania strategii w razie potrzeby.

Zarządzanie inwestycjami długoterminowymi wymaga zastosowania różnych narzędzi i technik. Jednym z najważniejszych narzędzi jest analiza finansowa, która pozwala ocenić opłacalność inwestycji oraz monitorować wyniki finansowe. Inne narzędzia to analiza ryzyka, która pomaga ocenić ryzyko związane z inwestycją, oraz analiza rynku, która pomaga ocenić perspektywy rozwoju danego sektora lub branży.

Przy alokacji aktywów w portfelu inwestycji długoterminowych należy uwzględnić wiele czynników. Jednym z kluczowych czynników jest cel inwestycji, czyli oczekiwane korzyści i cel finansowy, który chce się osiągnąć. Innymi czynnikami są profil ryzyka inwestora, jego horyzont inwestycyjny, perspektywy rozwoju rynku oraz stan gospodarki. Ważne jest również uwzględnienie regulacji prawnych i politycznych, które mogą mieć wpływ na inwestycje długoterminowe.

Analiza inwestycji długoterminowych opiera się na różnych metodach. Jedną z podstawowych metod jest analiza opłacalności inwestycji, która pozwala ocenić, czy inwestycja generuje odpowiednie zyski w stosunku do ryzyka. Inną metodą jest analiza wskaźnikowa, która pozwala porównać wyniki finansowe inwestycji z innymi podmiotami lub branżą. Istotną metodą jest również analiza scenariuszowa, która pozwala ocenić wpływ różnych scenariuszy na wyniki inwestycji.

Zarządzanie innymi inwestycjami długoterminowymi wiąże się z pewnymi czynnikami ryzyka. Jednym z głównych czynników ryzyka jest ryzyko rynkowe, które wynika z fluktuacji cen aktywów na rynku. Innymi czynnikami ryzyka są ryzyko polityczne, ryzyko kredytowe czy ryzyko walutowe. Ważne jest, aby uwzględnić te czynniki ryzyka i odpowiednio nimi zarządzać w celu zminimalizowania strat i zwiększenia efektywności inwestycji.

Ocena efektywności innych inwestycji długoterminowych

Ocena efektywności inwestycji długoterminowych opiera się na różnych wskaźnikach. Jednym z głównych wskaźników jest wskaźnik rentowności, który pozwala ocenić zysk generowany przez inwestycję w stosunku do poniesionych kosztów. Innymi wskaźnikami są wskaźnik zwrotu z inwestycji, wskaźnik płynności czy wskaźnik zadłużenia. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie wskaźniki, które najlepiej odzwierciedlają specyfikę danej inwestycji.

Przy ocenie efektywności inwestycji długoterminowych należy uwzględnić wiele czynników. Jednym z kluczowych czynników jest czas trwania inwestycji, ponieważ wpływa on na generowane zyski i koszty. Innymi czynnikami są ryzyko związane z inwestycją, oczekiwane korzyści oraz koszty związane z utrzymaniem i rozwojem inwestycji. Ważne jest również uwzględnienie wpływu inwestycji na wartość przedsiębiorstwa lub portfela inwestycyjnego.

Analiza ryzyka związana z oceną efektywności inwestycji długoterminowych opiera się na różnych metodach. Jedną z metod jest analiza wrażliwości, która pozwala ocenić wpływ zmiany określonych czynników na wyniki inwestycji. Inną metodą jest analiza scenariuszowa, która pozwala ocenić wpływ różnych scenariuszy na wyniki inwestycji. Istotną metodą jest również analiza ryzyka systematycznego, czyli ryzyka związanego z całym rynkiem lub branżą.

Koszty i zyski związane z inwestycjami długoterminowymi są determinowane przez wiele czynników. Jednym z głównych czynników wpływających na koszty jest ryzyko związane z inwestycją, ponieważ wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów zabezpieczających. Innymi czynnikami są koszty utrzymania aktywów, koszty finansowania czy koszty podatkowe. Zyski z inwestycji długoterminowych są wynikiem wzrostu wartości aktywów, generowania dochodów lub osiągania efektów synergii.

Monitorowanie i analiza wyników inwestycji długoterminowych odgrywają kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji zarządczych. Regularne monitorowanie pozwala ocenić, czy inwestycja osiąga oczekiwane wyniki i czy są potrzebne jakieś zmiany w strategii. Analiza wyników pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony inwestycji oraz poprawić efektywność zarządzania. Ważne jest, aby zarządcy mieli dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych, aby móc podejmować odpowiednie decyzje w zakresie inwestycji długoterminowych.


Inne inwestycje długoterminoweartykuły polecane
Inne inwestycje krótkoterminoweKapitał zapasowyUmorzenieUjemna wartość firmyWycena aktywów finansowychPrzychody finansowePasywaOkres zapadalnościAktywa finansowe

Przypisy

 1. H. Soczówka, Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału, w: Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 81.
 2. J. Aleszczyk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 186.
 3. J. Sawicka, Inwestycje i ich ewidencja, w: Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, red. J. Sawicka, A. Stromczek, wyd. I, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2011, s. 121.

Bibliografia

 • Aleszczyk J. (2016), Rachunkowość finansowa od podstaw, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań
 • Micherda B. (red.) (2012), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Niewęgłowski A. (2010), Istota i zasady ewidencji inwestycji długoterminowych, [w:] Rachunkowość finansowa, red. P. Szczypta, CeDeWu, Warszawa
 • Sawicka J., Stromczek A. (red.) (2011), Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, CeDeWu, Warszawa
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591


Autor: Paulina Nędza