Ekonomiczność

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:56, 28 lis 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

"Być ekonomicznym oznacza zużywać lub wydawać mniej niż przedtem, w poprzednim okresie, zmniejszać rozchody, unikać wykonywania zbędnych czynności nie służących realizacji wytyczonych celów"[1]. "Działanie jest ekonomiczne, jeżeli stosunek wyniku użytecznego do kosztu jest większy od jedności: jest obojętne ze względu na ekonomiczność, jeśli stosunek jest równy jedności; jest nieekonomiczne, jeśli stosunek ten jest mniejszy od jedności.

Dążenie do podnoszenia ekonomiczności to ekonomizacja. Polega ona na wyborze najskuteczniejszego (najlepszego) spośród możliwych działań ze względu na założony cel oraz warunki, jakie cel ten ograniczają. Ta wielowariantowość działań znajduje odbicie w prawie racjonalnego gospodarowania, które łączy w sobie ogólny postulat działania sprawnego (zorganizowanego), a także ocenę sprawności funkcjonowania poszczególnych części, składających się na całość (rzecz) zorganizowaną. W tym ostatnim przypadku "zorganizowanie" części składowych wyrażone w systemie ocen indywidualnych (np. przez wskaźniki produktywności czynników wytwórczych) nie musi pokrywać się ze sprawnością całej złożonej "rzeczy zorganizowanej". Na przykład wzrost zysku (dochodu) przedsiębiorstwa, towarzyszący wzrostowi produkcji (spowodowanemu zmianami organizacyjnymi) nie musi być oceniany korzystnie w ramach przedsiębiorstw kooperujących (dostawczych), w których zwiększenie wielkości produkcji własnej może przebiegać poza granicami efektywności, wyznaczonymi przez odbiorcę. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku zmiany w wielkości produkcji mogą być oceniane jako korzystne, ale o różnym stopniu ekonomiczności. Stąd przekroczenie określonego poziomu produkcji nie zawsze prowadzi do wzrostu sprawności (w sensie syntetycznym), który zapewnia rozwiązanie optymalne"[2].

Wpływ technologii ekonomiczność organizacji

Technologia odgrywa kluczową rolę w poprawie ekonomiczności organizacji. Innowacyjne rozwiązania technologiczne mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności, redukcji kosztów operacyjnych oraz poprawy jakości produktów i usług. Automatyzacja procesów, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych oraz rozwój technologii komunikacyjnych umożliwiają szybkie przekazywanie informacji, optymalizację działań oraz wprowadzanie nowych produktów na rynek. W rezultacie organizacje mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną, zwiększyć swoją efektywność i generować większe zyski.

Efektywność procesów i organizacji pracy na ekonomiczność

Efektywne zarządzanie procesami odgrywa kluczową rolę w poprawie ekonomiczności organizacji. Poprawa efektywności może być osiągnięta poprzez identyfikację i eliminację nieefektywnych działań, optymalizację przepływu informacji i materiałów oraz zastosowanie metod i narzędzi zarządzania jakością. Efektywne procesy przekładają się na skrócenie czasu produkcji, zmniejszenie ilości wadliwych produktów, zwiększenie wydajności pracy oraz redukcję kosztów operacyjnych. Dzięki temu organizacje mogą zwiększyć swoją konkurencyjność i rentowność.

Organizacja pracy odgrywa kluczową rolę w poprawie ekonomiczności organizacji. Właściwe zaplanowanie procesów, podział obowiązków, wyznaczanie celów oraz efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi może przyczynić się do oszczędności i zwiększenia efektywności. Poprawa organizacji pracy może obejmować m.in. redukcję nadmiaru stanowisk pracy, zwiększenie elastyczności zatrudnienia, rozwój umiejętności pracowników, zastosowanie metodyki Lean Management oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania pracą. Dzięki temu organizacje mogą zoptymalizować koszty zatrudnienia, zwiększyć wydajność i skuteczność działań oraz poprawić jakość produktów i usług.

Optymalizacja procesów odgrywa kluczową rolę w poprawie ekonomiczności organizacji. Polega ona na identyfikacji, analizie i doskonaleniu procesów w celu eliminacji nieefektywności, redukcji czasu i kosztów oraz zwiększenia jakości. Istnieje wiele metod optymalizacji procesów, takich jak Lean Management, Six Sigma, Value Stream Mapping czy Agile Project Management, które mogą być stosowane w zależności od specyfiki organizacji. Dzięki optymalizacji procesów organizacje mogą zwiększyć swoją wydajność, zminimalizować straty i błędy, poprawić obsługę klienta oraz zwiększyć swoją konkurencyjność.

Czynniki zewnętrzne, koszty surowców i energii, polityka cenowa

Czynniki zewnętrzne, takie jak koszty surowców i energii, mają istotny wpływ na ekonomiczność organizacji. Wzrost tych kosztów może prowadzić do zwiększenia kosztów produkcji, co może negatywnie wpływać na rentowność. Dlatego organizacje muszą monitorować i analizować zmiany na rynku surowców i energii, szukać alternatywnych dostawców, negocjować korzystne warunki zakupu oraz inwestować w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Dzięki temu mogą ograniczyć swoje koszty operacyjne, zwiększyć konkurencyjność oraz zminimalizować ryzyko związane z wahaniem cen surowców i energii.

W jaki sposób inwestycje w nowe technologie mogą przyczynić się do zwiększenia ekonomiczności?

Inwestycje w nowe technologie mogą przyczynić się do zwiększenia ekonomiczności organizacji. Nowoczesne technologie, takie jak automatyzacja procesów, sztuczna inteligencja, internet rzeczy czy big data analytics, umożliwiają automatyzację, optymalizację, analizę danych oraz szybkie podejmowanie decyzji. Dzięki temu organizacje mogą zwiększyć wydajność, skrócić czas produkcji, zminimalizować koszty operacyjne oraz poprawić jakość produktów i usług. Inwestycje w nowe technologie mogą być kosztowne, ale mogą przynieść znaczne korzyści w dłuższej perspektywie, w tym zwiększenie konkurencyjności i osiągnięcie większych zysków.

Jak doskonalenie organizacji pracy może wpłynąć na oszczędności i efektywność?

Doskonalenie organizacji pracy odgrywa istotną rolę w poprawie ekonomiczności organizacji. Poprawa organizacji pracy może obejmować m.in. zmniejszenie biurokracji, eliminację zbędnych procedur, zwiększenie elastyczności zatrudnienia, rozwój umiejętności pracowników oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania pracą. Dzięki temu organizacje mogą osiągnąć oszczędności, zwiększyć wydajność i efektywność, poprawić obsługę klienta oraz zapewnić lepsze warunki pracy dla pracowników. Doskonalenie organizacji pracy wymaga jednak zaangażowania zarządu i pracowników oraz ciągłego monitorowania i udoskonalania procesów.

Jak negocjacje z dostawcami i klientami mogą pomóc w poprawie ekonomiczności?

Negocjacje z dostawcami i klientami mogą mieć istotny wpływ na ekonomiczność organizacji. Negocjacje z dostawcami mogą prowadzić do uzyskania lepszych warunków cenowych, dłuższych terminów płatności czy korzystniejszych umów. Dzięki temu organizacje mogą obniżyć koszty zakupu, zwiększyć swoją rentowność oraz zminimalizować ryzyko dostaw. Negocjacje z klientami natomiast mogą prowadzić do uzyskania wyższych cen, dłuższych kontraktów czy większej lojalności. Dzięki temu organizacje mogą zwiększyć swoje przychody, poprawić relacje z klientami oraz zwiększyć swoją konkurencyjność.

Pomiar i kontrola ekonomiczności

Najważniejsze wskaźniki rentowności to m.in. wskaźnik ROA (Return on Assets), wskaźnik ROE (Return on Equity) oraz wskaźnik ROI (Return on Investment). Wskaźnik ROA oblicza się dzieląc zysk netto przez wartość aktywów. Wskaźnik ROE oblicza się dzieląc zysk netto przez wartość kapitału własnego. Wskaźnik ROI oblicza się dzieląc zysk netto przez wartość inwestycji. Te wskaźniki pozwalają ocenić efektywność wykorzystania zasobów oraz stopień rentowności inwestycji.

Najważniejsze wskaźniki kosztów to m.in. wskaźnik kosztu jednostkowego, wskaźnik kosztu pracy oraz wskaźnik kosztu materiałów. Wskaźnik kosztu jednostkowego oblicza się dzieląc całkowite koszty przez ilość wyprodukowanych jednostek. Wskaźnik kosztu pracy oblicza się dzieląc koszty pracy przez ilość godzin pracy. Wskaźnik kosztu materiałów oblicza się dzieląc koszty materiałów przez ilość zużytych materiałów. Te wskaźniki pozwalają monitorować i analizować koszty oraz identyfikować obszary, w których można zaoszczędzić.

Analiza efektywności kosztowej polega na identyfikacji i ocenie kosztów związanych z produkcją i dostarczaniem produktów lub usług. W ramach analizy efektywności kosztowej można porównać koszty z planowanymi lub z konkurencją, identyfikować nieefektywne procesy, szukać możliwości redukcji kosztów oraz monitorować wyniki działań podejmowanych w celu poprawy efektywności. Korzyści z analizy efektywności kosztowej to m.in. oszczędności, zwiększenie rentowności, identyfikacja obszarów do poprawy oraz lepsze zarządzanie finansami.

Metody oceny efektywności inwestycji to m.in. metoda zwrotu z inwestycji (ROI), metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) oraz metoda wartości bieżącej netto (NPV). Metoda ROI polega na porównaniu zysków z inwestycji do kosztów i wyrażeniu wyniku w procentach. Metoda IRR polega na obliczeniu stopy zwrotu, przy której wartość bieżąca przepływów pieniężnych jest równa kosztom inwestycji. Metoda NPV polega na obliczeniu różnicy między wartością bieżącą przepływów pieniężnych a kosztami inwestycji. Te metody pozwalają ocenić opłacalność inwestycji oraz podejmować decyzje związane z alokacją zasobów.

Najlepsze praktyki dotyczące pomiaru i kontroli ekonomiczności w organizacji to m.in. regularne monitorowanie i analizowanie wskaźników finansowych, wdrażanie systemów zarządzania kosztami, prowadzenie audytów wewnętrznych, stosowanie benchmarkingu, prowadzenie analizy SWOT, przeprowadzanie analizy kosztów i korzyści, a także rozwijanie kultury oszczędzania i efektywności w organizacji. Dzięki tym praktykom organizacje mogą uzyskać lepszą kontrolę nad kosztami, zwiększyć swoją rentowność, identyfikować obszary do poprawy oraz podejmować efektywne decyzje biznesowe.


Ekonomicznośćartykuły polecane
EfektywnośćPrawo podziałuKorzystnośćKorzyści skaliCel gospodarowaniaEfekt skaliDecentralizacjaKoszty produkcjiEkologiczna teoria przedsiębiorstwa

Przypisy

  1. Słownik pojęć ekonomicznych, s. 75.
  2. A. Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006, s. 234

Bibliografia

  • Błaszczyński A. (1995), Słownik pojęć ekonomicznych Glossary of Economic Terms, Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
  • Stabryła A. (2015), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Dawid Borowski