Zasób

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Zasób reprezentuje poziom danej zmiennej w określonym momencie (nie ma wymiaru czasowego) w odróżnieniu od strumienia, który wyraża zmianę na jednostkę czasu (A. Samuelson 2004, s. 213). Dla ilustracji za zasób można uznać ilość wody w jeziorze w danym momencie, strumieniem nazwiemy ilość wody jaka przepłynie przez jezioro w określonym przedziale czasu. Przykładem "ekonomicznym" jest bilans przedsiębiorstwa, który podaje jego stan finansowy na konkretny punkt w czasie np. 31 grudnia (M. Burda, C. Wyplosz 1995, s. 38) Zasób można definiować również jako ilość pewnego składnika aktywów w jakimś momencie (D. Begg 2003, s. 366), np. 100 tokarek w dniu 30 marca.

W ekonomii pojęciem zasobów, inaczej nakładów (np. maszyny, surowce, praca) określa się wszystkie materialne i niematerialne składowe procesu produkcji, które są niezbędne do wytwarzania dóbr. Zasób jest to ilość pewnego składnika aktywów w danym momencie, pojęcia tego można używać w kontekście aktywów będących własnością firmy lub aktywów w skali całej gospodarki- danego państwa. Dla firmy produkcyjnej zasobem jest ilość majątku uczestniczącego w procesie produkcji w określonym czasie ("dziś", "na 31 grudnia") (J Beksiak, 2001, s. 112)-przykładowo odzwierciedleniem zasobów danego przedsiębiorstwa jest wykaz aktywów znajdujących się w jego bilansie.

Zasób to jedno z podstawowych pojęć, jakimi operuje ekonomia. Jednym z najważniejszych problemów ekonomicznych jest istnienie sprzeczności pomiędzy nieograniczonymi potrzebami ludzkimi w zakresie dóbr i usług a ograniczonymi zasobami niezbędnymi do ich wytworzenia (praca, maszyny, surowce) (D. Begg, 2003, s. 29). Dlatego powszechnie analizowanym problemem w ekonomii jest wyjaśnienie procesu alokacji rzadkich zasobów (zasób rzadki-ograniczony cechuje się tym, że przy cenie równej zeru popyt nań przewyższa dostępną podaż) pomiędzy konkurencyjne ich zastosowania i pomiędzy konkurencyjne grupy nimi władające (D. Begg, 2003, s. 32). Poprzez alokację zasobów w gospodarce rozumiany jest opis, jakie dobra, w jaki sposób oraz dla kogo są produkowane. Ekonomia normatywna mówi o efektywnej alokacji zasobów w sensie Pareta - oznacza ona takie rozdysponowanie dóbr pomiędzy różne podmioty w gospodarce, że nie istnieje możliwość poprawienia sytuacji niektórych bez pogorszenia sytuacji innych.

Rodzaje

Powiązanie i koordynowanie wszystkich zasobów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia celów organizacji to podstawa procesu zarządzania. Zasoby wykorzystywane przez wszelkiego rodzaju organizacje można podzielić na cztery podstawowe rodzaje:

 • Zasoby ludzkie - umiejętności, wiedza, zdolności oraz predyspozycje wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.
 • Zasoby pieniężne - kapitał finansowy, który organizacja wykorzystuje do finansowania działań zarówno bieżących, jak i długoterminowych..
 • Zasoby rzeczowe - w skład, których wchodzą między innymi surowce, półprodukty, pomieszczenia biurowe i produkcyjne oraz wszelkiego rodzaju sprzęt.
 • Zasoby informacyjne - to wszelkiego rodzaju użyteczne dane potrzebne do skutecznego podejmowania decyzji. (R. Griffin 2004, s. 5)

Rodzaje zasobów.jpg

Rys. 1. Rodzaje zasobów

Rysunek ilustruje jak standardowy podział zasobów można odnieść do różnego rodzaju organizacji. Nawet w tak różnych firmach jak sklep spożywczy oraz przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem ropy naftowej zasoby można uporządkować według podanego schematu.

Istnieje również podział na:

 • Zasoby odnawialne - zasoby naturalne (np. ziemia uprawna), które regularnie dostarczają usług i dzięki racjonalnemu zarządzaniu mogą w nieskończoność dostarczać użytecznych usług.
 • Zasoby nieodnawialne - zasoby naturalne, których podaż jest w zasadzie niezmienna, a których regeneracja nie jest na tyle szybka aby miała jakieś znaczenia gospodarcze.
 • Zasoby zawłaszczane - ich wartość ekonomiczna może być przez ich właściciela w pełni wykorzystana. Na dobrze funkcjonującym rynku takie zasoby są efektywnie wyceniane i alokowane.
 • Zasoby niezawłaszczalne - ich indywidualny koszt użytkowania jest dla niektórych jednostek bezpłatny lub mniejszy od kosztów społecznych (np.ławka w parku). (A. Samuelson 2004, s. 642).

Jako pojęcie zamiennie do zasobów (zasobów produkcyjnych) w ekonomii używa się określenia czynniki produkcji. Pojęcie to dzieli zasoby w skali całej gospodarki na trzy główne kategorie:

 • kapitał'- Zasób kapitału rzeczowego to zasób wszystkich dóbr przyczyniających się do produkcji kolejnych dóbr i usług,
 • ziemia- Jest czynnikiem produkcji dostarczanym przez naturę,
 • praca (zasób siły roboczej)- Jest to ogół jednostek pracujących lub poszukujących zatrudnienia.

Zasoby w przedsiębiorstwie

W skali przedsiębiorstwa zasoby składają się z następujących najważniejszych kategorii:

 • środków trwałych - maszyn i urządzeń wspomagających proces produkcji,
 • produkcji w toku- tych wszystkich czynników które są zaangażowane w nie zakończoną produkcję,
 • zapasów surowców- na wypadek nieterminowości przyszłych dostaw,
 • zapasu wyrobów gotowych- dla zapewnienia ciągłości zbytu,
 • rezerwy gotówki- dla zapewnienia płynności.

Bibliografia

 • Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003
 • Burda M., Wyplosz C., Makroekonomia, podręcznik europejski, PWE, Warszawa 1995
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004
 • Samuelson A., Ekonomia 1, PWN, Warszawa 2004
 • Beksiak J, Ekonomia, PWN, Warszawa 2001

Autor: Małgorzata Stanek, Katarzyna Kieljan

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.