Umowa leasingu

Z Encyklopedia Zarządzania
Umowa leasingu
Polecane artykuły


Umowa Leasingu to rodzaj umowy nazwanej. Regulacja prawna tej umowy została wprowadzona do Kodeksu Cywilnego dopiero 9 grudnia 2000r.

Przez leasing finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie (kształtując ten stosunek w sposób dowolny) i oddać ją korzystającemu do używania i pobierania z niej pożytków przez czas oznaczony.

Obowiązki stron

Korzystający z rzeczy, która jest przedmiotem takiego leasingu zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie rzeczy lub wynagrodzeniu z tytułu jej nabycia przez finansującego. Umowa leasingu jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną. Stwarza skutki dwustronnie zobowiązujące. Jest nadto czynnością prawna kauzalną. Essentialia negotii (istota czynności prawnej) stanowią oznaczenie zarówno zbywcy, jak i nabywanej rzeczy, oraz oznaczenie czasu trwania stosunku leasingu oraz określenie wysokości wynagrodzenia pieniężnego. Natomiast accidentalia negotii (drugorzędne czynności prawne) stanowią pozostałe postanowienia umowy. Dodatkowym jej zastrzeżeniem może być opcja szczególna przeniesienia własności rzeczy.

Strony

Stronami umowy leasingu są finansujący i korzystający. Finansującym jest podmiot profesjonalny, przeważnie przedsiębiorca który podejmuje się czynności leasingowych w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa. Leasing taki nie musi być głównym przedmiotem prowadzonej działalności. Może on być sporadyczny czy wręcz okazjonalny. Korzystającym zaś może być każdy podmiot mający zdolność prawną. W związku z tym leasing może występować zarówno w obrocie profesjonalnym jak i konsumenckim.

Przedmiot leasingu

Przedmiotem leasingu (świadczenia finansującego) mogą być tylko rzeczy (ruchomości i nieruchomości). Natomiast samo oznaczenie w umowie rzeczy ruchomej powinno być zindywidualizowane. Przedmiotem leasingu mogą być także rzeczy złożone (np. maszyny i urządzenia stanowiące ciąg technologiczny. Leasingiem nie mogą być prawa (np. majątkowe prawa autorskie, udziały w spółce, papiery wartościowe). Przedmiotem świadczenia nie może być także przedsiębiorstwo, czy gospodarstwo rolne.

Cechy umowy leasingu

  • Umowa leasingu zawsze jest umową terminową, zawieraną na oznaczony czas. Rozwiązuje się więc wraz z upływem określonego przez strony terminu; wówczas bowiem dochodzi do osiągnięcia zamierzonego przez strony celu.
  • Umowa leasingu powinna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności (art. 709(2) kc). W razie nie zachowania tej formy umowa leasingu jest z mocy prawa nieważna, chyba że do zawarcia takiej umowy dojdzie poprzez akt notarialny. Odstąpienie od umowy leasingu częściowo już wykonanej wywiera skutek dopiero na przyszłość - z chwilą dojścia do leasingobiorcy stosownego oświadczenia.
  • Leasing może być jednak także zakończony wcześniej, niż określiły to strony, na skutek rozwiązania umowy.


Rodzaje

Prawo cywilne i podatkowe wyróżnia wiele rodzajów umowy leasingu. Kryteria wyodrębnienia tychże umów to przede wszystkim:

  • Fakt dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez finansującego bądź korzystającego: leasing operacyjny oraz finansowy.
  • Przedmiot umowy leasingu: leasing ruchomości i nieruchomości.
  • Treść stosunku zobowiązania łączącego strony umowy: leasing bezpośredni i pośredni.
  • Osobę korzystająca z przedmiotu leasingu: leasing profesjonalny i konsumencki.

Procedura zawarcia umowy

Dokumentacja

Wniosek Po zgromadzeniu dokumentacji należy złożyć wniosek o zawarcie umowy leasingu, który w swej treści będzie zawierał: rodzaj umowy, przedmiot, czas trwania, wysokość i ilość rat, wysokość pierwszej wpłaty, dostawce usługi.

Umowa leasingu a kredyt

Akceptacja przez firmy leasingowe jest większa, niż w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy. Wynika to z faktu, że leasingodawca pozostaje właścicielem leasingowanych środków trwałych na czas trwania umowy.Przedmiot leasingu pozostają więc podstawowym zabezpieczeniem spłat, w przypadku problemów z regulowaniem należności ma prawo odebrać sprzęt, dokonać jego sprzedaży, zabezpieczając w ten sposób swoje roszczenia. Leasing umożliwia spersonalizowanie umowy do potrzeb korzystającego, w zależności od kapitału którym dysponuje, poprzez dostosowanie opłaty wstępnej, kwoty wykupu, wysokości i częstotliwości rat.

Pod względem kosztu finansowego, oprocentowanie leasingu może okazać się wyższe od oprocentowania kredytu. W przypadku dużych podmiotów, które cechują się znaczącą wiarygodnością, banki gotowe są udzielić kredytu inwestycyjnego bądź obrotowego przy stosunkowo niskiej marży.Zaś kredyt oparty na wyższej marży proponowany jest w mniejszych przedsiębiorstwach, które nie są w stanie przedstawić dobrych zabezpieczeń oraz nie znajdują się w dogodnej sytuacji finansowej.

Bibliografia

Autor: Jacek Brodzik, Adrianna Bryl