Rodzaje dywidend

Z Encyklopedia Zarządzania
Rodzaje dywidend
Polecane artykuły


 • Dywidendy zwykłe - wypłaty gotówkowe czynione bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy i stanowiące część zwykłej działalności gospodarczej. Można je podzielić na:
 • Dywidendy regularne - wypłacane co pewien czas, raz w roku, co pół roku, co kwartał. Większość przedsiębiorstw amerykańskich płaci regularne dywidendy gotówkowe cztery razy w roku. Zdarzają się jednak również wypłaty miesięczne. Jeżeli dywidendy wypłacane są zbyt często to ich wartość nominalna jest z reguły niska co powoduje, że przy małej ilości akcji koszty transferu dywidendy do akcjonariuszy będą stosunkowo wysokie w relacji do wartości posiadanych akcji.
 • Dywidendy nieregularne - nie mają określonego czasu wypłaty ani ustalonej kwoty wypłacanej dywidendy. Nawet gdy dywidendę wypłaca się regularnie, jej wartość jest zmienna, zwłaszcza gdy wyrażona jest w relacji do dolara (w przypadku zagranicznych papierów wartościowych lub w filiach firm amerykańskich). Spowodowane jest to poniekąd wahaniami kursu danej waluty w stosunku do dolara.
 • Dywidendy dodatkowe - mogą, ale nie muszą być wypłacane w przyszłości. Najczęściej wypłata ich to następstwo ponadprzeciętnych zysków, które prawdopodobnie nie powtórzą się w najbliższym okresie. Podwyższona kwota dywidendy nie byłaby więc możliwa do zachowania w przyszłych okresach. Z tego też powodu przedsiębiorstwa najczęściej płacą dywidendy regularne, a dodatkowymi zyskami dzielą się z akcjonariuszami w formie dywidend dodatkowych. Jest to polityka odpowiednia dla firm, które charakteryzują się cyklicznością sprzedaży i w których występują znaczne wahania zysków. Dzięki utrzymywaniu stałego poziomu dywidendy gotówkowej i powiększaniu jej dodatkowo w zyskownych latach, firma jest w stanie utrzymać ciągłość wypłaty dywidendy, której poziom jest zawsze zapewniony i ewentualnie powiększać ją o dodatkową dywidendę, kiedy pozwalają na to zwiększone zyski. Czasami spółki mogą płacić dodatkową dywidendę w formie niegotówkowej np. poprzez papiery wartościowe.
 • Dywidendy specjalne - są zarezerwowane dla wypłat, które najprawdopodobniej się nie powtórzą. Wypłacane są w nadzwyczajnych okolicznościach.
 • Dywidendy likwidacyjne - wypłacane są w momencie zamykania części działalności spółki lub w momencie jej likwidacji. Ponieważ dywidendy takie traktowane są jako zwrot kapitału, nie są obłożone podatkiem dochodowym.

Dywidendy nie zawsze mają postać gotówki. Czasami przedsiębiorstwa rozdzielają dywidendę w postaci akcji lub podniesienie nominalnej wartości dotychczasowych akcji. Istnieją również przypadki, gdzie firmy zamiast dywidendy przesyłają akcjonariuszom próbki swoich wyrobów.

Polski Kodeks Handlowy wyróżnia dwa rodzaje dywidend:

 1. Od akcji zwykłych - dywidendy są ustalane każdorazowo na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, pozostają w określonej relacji do nominalnej wartości akcji.
 2. Od akcji uprzywilejowanych - jeżeli uprzywilejowanie dotyczy podziału zysku, prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przydziału akcji czy też podziału majątku spółki w przypadku jej likwidacji to dywidendy od tych akcji mają pierwszeństwo przed dywidendami od akcji zwykłych.

Dywidendy od akcji uprzywilejowanych mogą być kumulowane w okresie 5 lat. O formie ich wypłat oraz sposobie kumulowania decyduje statut spółki. Może on stanowić, że zaległą dywidendę uprzywilejowaną wypłaca się w całości w pierwszym roku, w którym spółka wygospodaruje zysk, albo że wypłaca się ją ratami w kliku najbliższych ratach. Dywidenda uprzywilejowana nie może być wypłacana z rezerw, gdyż źródłem dywidend są zyski. Spółka może jednak utworzyć specjalny fundusz rezerwowy z zysku na pokrycie dywidend uprzywilejowanych w latach, w których nie wykazano zysku bilansowego.

Bibliografia

 • Maria Sierpińska, Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999, s. 58-61
 • Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 573
 • Richard A. Brealey, Steward C. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw Tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 575-576

Autor: Anna Rusinek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.