Rodzaje dywidend

Z Encyklopedia Zarządzania

Dywidenda to część zysku netto przedsiębiorstwa, która jest wypłacana akcjonariuszom na podstawie ich posiadanych udziałów. Jest to forma wynagrodzenia dla właścicieli kapitału, którzy ponoszą ryzyko inwestycji w daną spółkę. Dywidenda może być wypłacana regularnie, najczęściej rocznie, ale również może mieć charakter jednorazowego wypłacenia, zwłaszcza w przypadku dużej sumy zgromadzonych zysków.

Charakterystyka dywidendy

Warto zaznaczyć, że dywidenda nie jest obowiązkowa dla przedsiębiorstwa. To decyzja zarządu, czy i w jakiej wysokości będzie ona wypłacana. Wpływ na tę decyzję ma wiele czynników, takich jak sytuacja finansowa firmy, plany rozwoju, oczekiwania inwestorów czy polityka podatkowa.

Dywidenda może być wypłacana w różnych formach. Najczęściej jest to gotówka, która jest przekazywana akcjonariuszom na podstawie ilości posiadanych przez nich akcji. Jednak istnieją również inne formy dywidendy, takie jak wypłata w formie akcji lub aktywów przedsiębiorstwa. W przypadku wypłaty w formie akcji, akcjonariusze otrzymują dodatkowe akcje, które zwiększają ich udział w kapitale spółki. Natomiast w przypadku wypłaty w formie aktywów, akcjonariusze otrzymują np. nieruchomości, maszyny lub inne aktywa przedsiębiorstwa.

Rodzaje dywidend

Dywidendy zwykłe

Regularne dywidendy zwykłe. Regularne dywidendy zwykłe są najczęściej wypłacanym rodzajem dywidendy przez spółki. Są one często ustalane na podstawie ustalonej polityki dywidendowej, która określa procent zysku netto, który zostanie wypłacony akcjonariuszom w postaci dywidendy. W przypadku regularnych dywidendów zwykłych wypłata jest przewidywalna i odbywa się co jakiś określony okres, na przykład rok, kwartał lub miesiąc. Dzięki temu akcjonariusze mogą planować swoje dochody z inwestycji i mają pewność, że otrzymają dywidendę w regularnym terminie.

Nieregularne dywidendy zwykłe. Nieregularne dywidendy zwykłe są wypłacane przez spółki w sytuacjach, gdy zyski nie są stabilne lub przewidywalne. W przeciwieństwie do regularnych dywidendów zwykłych, nieregularne dywidendy zwykłe nie są wypłacane w stałych okresach, ale zależą od sytuacji finansowej i decyzji zarządu spółki. Mogą być wypłacane, gdy spółka ma nadwyżkę gotówki, ale nie jest w stanie utrzymać stabilnych i regularnych dywidend. Nieregularne dywidendy zwykłe są bardziej ryzykowne dla akcjonariuszy, ponieważ nie mogą polegać na stałych dochodach z inwestycji.

Dywidendy dodatkowe

Dywidendy dodatkowe w przypadku ponadprzeciętnych zysków. Dywidendy dodatkowe są wypłacane przez spółki w przypadku osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Są to dodatkowe dywidendy, które są wypłacane ponad ustaloną politykę dywidendową. W przypadku, gdy spółka osiąga wyjątkowo dobre wyniki finansowe, może zdecydować się na wypłatę dodatkowej dywidendy, aby nagrodzić akcjonariuszy za ich udział w sukcesie. Dywidendy dodatkowe są często postrzegane jako sygnał, że spółka ma silną pozycję finansową i perspektywy dalszego rozwoju.

Powtarzalność dywidend dodatkowych. Powtarzalność dywidend dodatkowych zależy od stabilności wyników finansowych spółki. Jeśli spółka jest w stanie utrzymać wysokie zyski, może regularnie wypłacać dywidendy dodatkowe. Jednak jeśli zyski spółki są niestabilne lub wahają się wokół przeciętnej, dywidendy dodatkowe mogą być wypłacane tylko sporadycznie. Inwestorzy powinni zwracać uwagę na powtarzalność dywidend dodatkowych, ponieważ może to wpływać na ich decyzje inwestycyjne.

Dywidendy specjalne

Okoliczności, w których wypłacane są dywidendy specjalne. Dywidendy specjalne są wypłacane przez spółki w szczególnych okolicznościach. Mogą być to na przykład sprzedaż aktywów, uzyskanie dużej sumy pieniędzy z inwestycji lub inne wydarzenia, które skutkują nadwyżką gotówki w spółce. Dywidendy specjalne są często wypłacane jako forma nagrody dla akcjonariuszy za ich udział w osiągnięciu dodatkowych zysków lub za zbycie aktywów, które nie są już potrzebne spółce do prowadzenia jej działalności.

Charakterystyka dywidend specjalnych. Dywidendy specjalne mają zazwyczaj charakter jednorazowy i nie są wypłacane regularnie. Są to dodatkowe wypłaty dla akcjonariuszy, które są związane z konkretnym wydarzeniem lub sytuacją finansową spółki. Dywidendy specjalne mogą być atrakcyjne dla akcjonariuszy, ponieważ zwiększają ich zwrot z inwestycji, ale warto pamiętać, że nie są one gwarantowane i zależą od określonych okoliczności.

Dywidendy likwidacyjne

Wypłata dywidend likwidacyjnych przy zamykaniu działalności spółki. Dywidendy likwidacyjne są wypłacane w przypadku likwidacji spółki. Kiedy spółka decyduje się na zakończenie swojej działalności, jej aktywa są sprzedawane, a uzyskane pieniądze są rozdzielane między akcjonariuszy w postaci dywidend likwidacyjnych. Dywidendy likwidacyjne są wypłacane jako ostatnia forma rekompensaty dla akcjonariuszy, po spłacie wszystkich zobowiązań spółki.

Dywidendy likwidacyjne a likwidacja spółki. Dywidendy likwidacyjne są ściśle związane z procesem likwidacji spółki. Są to ostatnie wypłaty dla akcjonariuszy przed zamknięciem spółki. W przeciwieństwie do innych rodzajów dywidend, dywidendy likwidacyjne są wypłacane tylko w przypadku likwidacji spółki i nie są częścią regularnej polityki dywidendowej. Dywidendy likwidacyjne są zatem specjalnymi wypłatami dla akcjonariuszy, które mają miejsce tylko w odniesieniu do procesu likwidacji spółki.

Formy dywidendy

Dywidenda gotówkowa

Dywidenda gotówkowa jest najczęściej stosowanym rodzajem dywidendy. Polega ona na wypłacie gotówki akcjonariuszom na podstawie ich posiadanych udziałów. Jest to najbardziej popularna forma nagradzania inwestorów, ponieważ pozwala im na bezpośrednie otrzymanie środków, które mogą następnie zainwestować w inne przedsięwzięcia lub wykorzystać w celach osobistych.

Wypłata dywidendy gotówkowej ma wiele zalet. Po pierwsze, daje to akcjonariuszom pewność, że zostaną wynagrodzeni za posiadane udziały. Po drugie, podnosi to atrakcyjność inwestycji w akcje danej spółki, ponieważ inwestorzy preferują regularne wypłaty gotówkowe. Po trzecie, dywidenda gotówkowa pozwala akcjonariuszom na korzystanie z zysków przedsiębiorstwa bez konieczności sprzedaży swoich akcji.

Jednak dywidenda gotówkowa ma również pewne wady. Po pierwsze, wypłata dywidendy gotówkowej skutkuje wydatkiem dla przedsiębiorstwa, co może prowadzić do zmniejszenia dostępnych środków na inwestycje lub rozwój. Po drugie, duża wypłata dywidendy gotówkowej może być sygnałem dla inwestorów, że firma nie jest w stanie wykorzystać zgromadzonych zysków na inwestycje w przyszłości, co może wpływać negatywnie na wartość akcji.

W praktyce, przedsiębiorstwa często ustalają politykę dywidendową, która określa procent zysku netto, który zostanie wypłacony jako dywidenda gotówkowa. Ta polityka może być stała lub elastyczna, w zależności od sytuacji finansowej i strategicznych celów firmy.

Dywidenda w formie akcji

Dywidenda w formie akcji polega na wypłacie dodatkowych akcji akcjonariuszom w zamian za posiadane przez nich udziały. Jest to forma nagradzania inwestorów poprzez zwiększenie ich udziału w kapitale spółki.

Wypłata dywidendy w formie akcji ma kilka zalet. Po pierwsze, umożliwia akcjonariuszom zwiększenie swojego udziału w firmie bez konieczności dodatkowych inwestycji. Po drugie, dywidenda w formie akcji pozwala przedsiębiorstwu zatrzymać większą część zysków, co może być wykorzystane na rozwój i inwestycje. Po trzecie, wypłata dywidendy w formie akcji może być korzystna dla akcjonariuszy, którzy preferują długoterminową perspektywę inwestycji.

Jednak dywidenda w formie akcji ma również pewne wady. Po pierwsze, zwiększenie liczby akcji może prowadzić do rozcieńczenia udziału każdego akcjonariusza, co może obniżyć wartość akcji. Po drugie, niektórzy inwestorzy mogą preferować gotówkową wypłatę dywidendy, aby móc samodzielnie zdecydować, jak zainwestować uzyskane środki. Po trzecie, wypłata dywidendy w formie akcji może być oznaką, że firma ma trudności finansowe i nie jest w stanie wypłacić dywidendy gotówkowej.

W praktyce, przedsiębiorstwa mogą stosować wypłatę dywidendy w formie akcji jako alternatywny sposób nagradzania akcjonariuszy. Sposób przeliczenia ilości akcji, które zostaną wypłacone, może być ustalany na podstawie różnych kryteriów, takich jak ilość posiadanych akcji lub wartość rynkowa akcji.

Dywidenda w formie aktywów

Dywidenda w formie aktywów polega na wypłacie akcjonariuszom innych aktywów przedsiębiorstwa, takich jak nieruchomości, maszyny, akcje innych spółek, obligacje czy inne aktywa. Jest to forma nagradzania inwestorów poprzez przekazanie im rzeczowych aktywów, które mogą mieć wartość zarówno użytkową, jak i inwestycyjną.

Wypłata dywidendy w formie aktywów ma kilka zalet. Po pierwsze, pozwala akcjonariuszom na bezpośrednie otrzymanie rzeczowych aktywów, które mogą być wykorzystane w celach osobistych lub dalszej inwestycji. Po drugie, umożliwia przedsiębiorstwu zatrzymanie środków pieniężnych i przekazanie aktywów, które mogą być wykorzystane na rozwój lub restrukturyzację. Po trzecie, wypłata dywidendy w formie aktywów może być korzystna dla akcjonariuszy, którzy preferują posiadanie aktywów o konkretnej wartości.

Jednak dywidenda w formie aktywów ma również pewne wady. Po pierwsze, opłacenie podatku od wypłacanych aktywów może być trudniejsze niż od gotówki. Po drugie, niektórzy inwestorzy mogą preferować gotówkową wypłatę dywidendy, aby móc samodzielnie zdecydować, jak zainwestować uzyskane środki. Po trzecie, dywidenda w formie aktywów może być trudna do wyceny i może występować różnica między wartością aktywów a oczekiwaniami inwestorów.

W praktyce, przedsiębiorstwa stosują wypłatę dywidendy w formie aktywów w przypadku posiadania nadwyżek aktywów, które nie są wykorzystywane w działalności operacyjnej. Decyzja o wypłacie dywidendy w formie aktywów może być podejmowana na podstawie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz preferencji akcjonariuszy.

Dywidenda specjalna

Dywidenda specjalna jest jednorazową formą dywidendy, która jest wypłacana przez przedsiębiorstwo w określonym momencie lub w wyniku określonego zdarzenia. Jest to forma nagradzania akcjonariuszy za osiągnięcie wyjątkowych wyników finansowych lub innych sukcesów przedsiębiorstwa.

Wypłata dywidendy specjalnej ma wiele zalet. Po pierwsze, jest to forma nagradzania akcjonariuszy za ich zaangażowanie i wsparcie dla firmy. Po drugie, dywidenda specjalna może wpływać pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa i postrzeganie przez inwestorów. Po trzecie, dywidenda specjalna może przyciągać nowych inwestorów, którzy widzą to jako znak sukcesu i możliwość uzyskania dodatkowych korzyści.

Jednak dywidenda specjalna ma również pewne wady. Po pierwsze, jej wypłata może być trudniejsza do przewidzenia i planowania niż regularna dywidenda. Po drugie, dywidenda specjalna może być oznaką, że firma nie jest w stanie utrzymać wysokich zysków w przyszłości, co może wpływać negatywnie na wartość akcji. Po trzecie, niektórzy inwestorzy mogą preferować regularne wypłaty dywidendy, które dają im pewność i stabilność.

W praktyce, przedsiębiorstwa decydują się na wypłatę dywidendy specjalnej w przypadku osiągnięcia wyjątkowych wyników finansowych lub pozytywnych zdarzeń, takich jak sprzedaż znacznej części aktywów lub uzyskanie dużego kontraktu. Wypłata dywidendy specjalnej może być również stosowana w celu zwiększenia wartości akcji przedsiębiorstwa.

Dywidenda interim

Dywidenda interim to forma dywidendy, która jest wypłacana przez przedsiębiorstwo w trakcie roku, zwykle przed ogłoszeniem pełnego wyniku finansowego za okres roczny. Jest to forma nagradzania akcjonariuszy za osiągnięcie zadowalających wyników finansowych przedsiębiorstwa w okresie połowicznym lub kwartalnym.

Wypłata dywidendy interim ma kilka zalet. Po pierwsze, pozwala przedsiębiorstwu nagradzać akcjonariuszy w trakcie roku, zamiast czekać na ogłoszenie pełnego wyniku finansowego. Po drugie, dywidenda interim może wpływać pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa i postrzeganie przez inwestorów. Po trzecie, dywidenda interim może być korzystna dla akcjonariuszy, którzy oczekują regularnych wypłat zysków.

Jednak dywidenda interim ma również pewne wady. Po pierwsze, jej wypłata może być trudniejsza do przewidzenia i planowania niż regularna dywidenda. Po drugie, przedsiębiorstwo musi dysponować wystarczającymi zasobami finansowymi, aby móc wypłacić dywidendę interim. Po trzecie, dywidenda interim może być oznaką, że firma nie jest w stanie utrzymać wysokich zysków w przyszłości, co może wpływać negatywnie na wartość akcji.

W praktyce, przedsiębiorstwa decydują się na wypłatę dywidendy interim w przypadku osiągnięcia zadowalających wyników finansowych w trakcie roku. Decyzja o wypłacie dywidendy interim jest podejmowana na podstawie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz preferencji akcjonariuszy.

Dywidenda stabilna

Dywidenda stabilna to forma dywidendy, która jest wypłacana przez przedsiębiorstwo regularnie, zazwyczaj co roku, w stałej wysokości lub w stałej proporcji do zysku. Jest to forma nagradzania akcjonariuszy poprzez zapewnienie im stabilnego dochodu z posiadania akcji przedsiębiorstwa.

Wypłata dywidendy stabilnej ma kilka zalet. Po pierwsze, daje to akcjonariuszom pewność, że zostaną regularnie nagradzani za posiadane udziały. Po drugie, dywidenda stabilna może wpływać pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa i postrzeganie przez inwestorów. Po trzecie, dywidenda stabilna może przyciągać inwestorów, którzy preferują stabilność i regularne dochody.

Jednak dywidenda stabilna ma również pewne wady. Po pierwsze, w przypadku spadku zysków przedsiębiorstwa, dywidenda stabilna może być trudna do utrzymania, co może wpływać negatywnie na wartość akcji. Po drugie, dywidenda stabilna może ograniczać elastyczność przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania zgromadzonych zysków na inwestycje lub rozwój. Po trzecie, niektórzy inwestorzy mogą preferować dywidendę rosnącą, która daje im możliwość zwiększania swojego dochodu z akcji.

Wysokość dywidendy

Wysokość dywidendy jest kluczowym czynnikiem dla akcjonariuszy, ponieważ wpływa na ich zwrot z inwestycji w spółkę. Warto zrozumieć, że istnieją różne rodzaje dywidend, a każdy z nich ma swoje własne cechy i zasady obliczania.

Procent od zysku netto spółki

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów ustalania wysokości dywidendy jest obliczanie jej jako procentu od zysku netto spółki. W praktyce oznacza to, że spółka przeznacza określoną część swojego zysku na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Ten procent jest zwykle ustalany przez zarząd spółki i może się różnić w zależności od polityki dywidendowej oraz aktualnej sytuacji finansowej spółki.

Wysokość procentu dywidendy od zysku netto spółki może być zmienna w zależności od roku obrotowego. Spółki często starają się utrzymać stabilność wypłat dywidendy, dlatego stosują politykę ustalania stałego procentu lub określają widełki, w których się mieści. Jest to korzystne dla akcjonariuszy, ponieważ daje im pewność co do oczekiwanej wysokości dywidendy.

Stała kwota na jedną akcję

Innym rodzajem dywidendy jest ustalanie jej jako stałej kwoty na jedną akcję. Oznacza to, że niezależnie od zysku netto spółki, każdy posiadacz akcji otrzymuje taką samą kwotę dywidendy. Ten rodzaj dywidendy jest bardziej stabilny dla akcjonariuszy, ponieważ niezależnie od zmian w zyskach spółki, otrzymują oni stały dochód z inwestycji. Jednakże, dla spółki stała kwota dywidendy może być obciążeniem, szczególnie w przypadku, gdy zyski spółki są niskie lub spółka ma ograniczone środki finansowe.

Czynniki determinujące wysokość dywidendy

Wysokość dywidendy może być determinowana przez wiele czynników, które wpływają na decyzję zarządu spółki. Jednym z najważniejszych czynników jest sytuacja finansowa spółki. Jeśli spółka osiąga wysokie zyski i ma stabilną sytuację finansową, może sobie pozwolić na wypłatę większych dywidend. Z drugiej strony, jeśli spółka ma problemy finansowe lub potrzebuje środków na rozwój, może ograniczyć wypłatę dywidendy lub jej całkowicie zrezygnować.

Innym czynnikiem determinującym wysokość dywidendy jest polityka dywidendowa spółki. Niektóre spółki preferują wypłacanie większych dywidend, aby przyciągnąć inwestorów i utrzymać ich zaangażowanie. Inne spółki mogą zdecydować się na reinwestowanie większej części zysku netto w celu dalszego rozwoju działalności. Polityka dywidendowa jest często uzależniona od strategii i celów spółki.

Dodatkowo, czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja na rynku kapitałowym, przepisy prawne i regulacje, mogą również wpływać na wysokość dywidendy. Na przykład, w niektórych krajach istnieją ograniczenia prawne dotyczące wypłaty dywidendy, które spółki muszą przestrzegać.

Wnioskiem jest to, że wysokość dywidendy zależy od wielu czynników, które muszą być uwzględniane przez zarząd spółki. Zarówno akcjonariusze, jak i spółka muszą znaleźć równowagę między wypłatą dywidendy a potrzebami finansowymi i rozwojem spółki. Ostateczna decyzja dotycząca wysokości dywidendy powinna być dobrze przemyślana i oparta na analizie finansowej oraz strategii spółki.

Opodatkowanie dywidend

Dywidendy, czyli wypłaty zysków spółek akcyjnych lub innych podmiotów gospodarczych, są przedmiotem opodatkowania w wielu krajach, w tym również w Polsce.

Podatek od zysków kapitałowych jest inną formą opodatkowania dywidend w Polsce. Podatek ten jest płacony przez spółkę wypłacającą dywidendę. Stawka podatku od zysków kapitałowych wynosi 19% i jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodu dla spółki.

Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, również w przypadku podatku od zysków kapitałowych mogą mieć zastosowanie przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania dla osób, które mają status rezydentów podatkowych w innym kraju.

Inne formy opodatkowania dywidend

Ponadto, istnieją również inne formy opodatkowania dywidend, które mogą być stosowane w różnych krajach. Przykładem takiej formy opodatkowania jest podatek od dywidendy na poziomie spółki, który jest pobierany przed wypłatą dywidendy akcjonariuszom.

W niektórych krajach może również funkcjonować podatek od dywidendy na poziomie akcjonariusza. Oznacza to, że po otrzymaniu dywidendy, akcjonariusz jest zobowiązany do zapłacenia określonej stawki podatku od tej kwoty.

Warto zauważyć, że różne kraje mogą mieć różne stawki podatkowe oraz różne zasady dotyczące opodatkowania dywidend. Dlatego też, przedsiębiorstwa i inwestorzy powinni dobrze zrozumieć przepisy podatkowe w danym kraju, w którym pobierane są dywidendy, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podatkowych.

Wpływ dywidendy na rynek i akcjonariuszy

Wpływ dywidendy na cenę akcji

Dywidenda jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na cenę akcji na rynku kapitałowym. Ogłoszenie wysokiej dywidendy przez spółkę często skutkuje wzrostem ceny jej akcji, ponieważ inwestorzy widzą to jako pozytywny sygnał dotyczący zdrowia finansowego firmy. Wzrost dywidendy może wskazywać na stabilność i rozwój spółki, co przyciąga inwestorów.

Z drugiej strony, obniżenie lub brak wypłaty dywidendy może negatywnie wpłynąć na cenę akcji. Inwestorzy mogą odebrać to jako sygnał, że firma ma problemy finansowe lub nie jest w stanie generować odpowiednich zysków. Takie informacje mogą skutkować spadkiem zainteresowania inwestorów i obniżeniem wartości akcji.

Warto jednak zauważyć, że wpływ dywidendy na cenę akcji nie jest jednoznaczny i zależy od wielu czynników. Często zdarza się, że spółka ogłasza podwyżkę dywidendy, a cena akcji nie reaguje w sposób oczekiwany. Wynika to z tego, że inwestorzy biorą pod uwagę także inne czynniki, takie jak perspektywy rozwoju firmy, kondycja rynku czy ogólna sytuacja gospodarcza.

Motywacja akcjonariuszy poprzez dywidendy

Wypłata dywidendy ma istotne znaczenie dla motywacji akcjonariuszy do posiadania akcji danej spółki. Dywidenda stanowi część zysku, którą inwestorzy otrzymują bezpośrednio na swoje konta. Taki zwrot z inwestycji może być dla nich ważnym źródłem dochodu lub też dodatkowym kapitałem do reinwestowania.

Wysoka dywidenda może przyciągać nowych inwestorów, którzy poszukują stabilnych i dochodowych inwestycji. Dla wielu osób dywidenda jest istotnym czynnikiem decydującym o wyborze danego przedsiębiorstwa do inwestycji. Spółki, które regularnie wypłacają wysokie dywidendy, cieszą się większym zainteresowaniem inwestorów.

Jednak niektórzy inwestorzy, zwłaszcza ci o krótkoterminowej strategii inwestycyjnej, mogą preferować brak wypłaty dywidendy. Taki scenariusz pozwala spółce zatrzymać większą część wypracowanego zysku i zainwestować go w rozwój lub inwestycje o wysokim potencjale wzrostu. Dla takich inwestorów ważniejsza jest perspektywa zysku kapitałowego niż regularne wypłaty dywidendy.

Wpływ dywidendy na atrakcyjność inwestycji w akcje

Wysoka dywidenda może znacznie zwiększyć atrakcyjność inwestycji w akcje. Inwestorzy, zwłaszcza ci zainteresowani osiągnięciem dochodu pasywnego, mogą preferować spółki, które oferują wysokie dywidendy. Taki zwrot z inwestycji pozwala im czerpać regularne dochody bez konieczności sprzedawania akcji.

Jednak wybór inwestycji opartej na dywidendzie wiąże się z pewnymi ryzykami. Wysoka dywidenda może być sygnałem, że spółka nie inwestuje wystarczająco w rozwój swojej działalności lub nie posiada odpowiednich perspektyw wzrostu. Ponadto, niektóre spółki mogą wypłacać wyższe dywidendy kosztem inwestycji w nowe technologie lub ekspansję na nowe rynki, co może negatywnie wpłynąć na ich długoterminową wydajność.


Rodzaje dywidendartykuły polecane
Formy wypłat dywidendDywidendaAkcja uprzywilejowanaMBOTeoria preferencji podatkowychObligacje korporacyjneEfekt klienteliOkres zapadalnościCena emisyjnaGospodarka towarowo-pieniężna

Bibliografia

  • Brealey R., Myers S. (1999), Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Ross S., Westerfield R., Jordan B. (1999), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
  • Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków