Awaria

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Awaria
Polecane artykuły


Awaria to nieprzewidziane uszkodzenie maszyny, systemu informatycznego lub zespołu maszyn i urządzeń prowadząca do przestoju w pracy. Wymaga podjęcia odpowiednich działań naprawczych i korygujących celem jej usunięcia i jak najszybszego uruchomienia procesu produkcji lub świadczenia usług.

Podczas procesu produkcji mogą wystąpić sytuacje wywołane zakłóceniami losowymi bądź specjalnymi, które przekładają się na jakość oraz czas produkcji. Należą do nich między innymi awarie maszyn, a także błędy operatorów, nieprawidłowe sterowanie procesem, wady materiałów itd. Powstają wtedy produkty o nieprawidłowej jakości. Ważne jest, aby jak najszybciej wykryć błędy. Im szybciej awarie zostaną wykryte, tym straty finansowe są mniejsze. (Wiśniewski C. 2010, s. 36)

Poważna awaria

Zdarzenie, w szczególności pożar, emisja bądź eksploatacja, która powstała w wyniku procesu przemysłowego, a także magazynowania lub inne niebezpieczne substancje, które prowadzą do nagłego wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia ludzi czy środowiska. (Szydłowski S. 2015, s. 3)

Sposoby zapobiegania awariom

E-maintenance to wciąż rozwijająca się koncepcja w dziale utrzymania ruchu, w której zasoby mogą być kontrolowane i zarządzane przez Internet. Stwarza to bardzo duże możliwości poprawy wydajności maszyn. E-maintenance łączy w sobie dwa bardzo ważne trendy występujące w gospodarce. Pierwszym z nich jest "wzrost znaczenia utrzymania ruchu jako kluczowej technologii pozwalającej na zapewnienie prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania maszyn w przemyśle oraz transporcie. Drugim jest bardzo szybki rozwój technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych." (Midor K. 2012, s. 304)

Awarie w zakładach przemysłowych

Awarie w zakładach, w których używane są substancje niebezpieczne, często niosą za sobą konsekwencje zarówno dla środowiska jak i dla człowieka. Przykładem mogą być awarie m.in. w Seveso w 1976r. we Włoszech, Bhopalu w 1984r. w Indiach, Schweizerhalle w 1986r. w Szwajcarii, Enschede w 2000r. w Niemczech, Tuluzie w 2001r. we Francjii i Buncefield w 2005r. w Wielkiej Brytanii. Skutki takiej awarii mogą być wyczuwalne nawet poza granicami danego państwa, a to zmusza do zapewnienia prawidłowych postępowań zapobiegawczych, które zapewnią wysoki poziom ochrony społeczności a także środowiska całej Unii. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii może być zwiększone w przypadku prawdopodobieństwa występowania klęsk żywiołowych związanych z lokalizacją zakładu. (Wróblewski D. 2015, s. 115)

Raport bezpieczeństwa

Dane, jakie muszą się znajdować w raporcie o bezpieczeństwie:

1. Dokładny opis scenariuszy ważnych awarii, które mogą wystąpić, a także ich prawdopodobieństwo bądź warunki w których dane awarie mogę się wydarzyć w szczególności:

  • przyczyny operacyjne
  • przyczyny zewnętrzne, np. przyczyny wiążące się z efektem domina
  • przyczyny naturalne (np. trzęsienia ziemi, powodzie)

2. Ocenę skali skutków i zasięgu poważnych awarii, w tym zobrazowania, mapy, opisy które mogą być dotknięte takimi awariami występującymi w zakładzie,

3. Przegląd poprzednich zdarzeń i awarii z tymi samymi substancjami czy procesami i wyraźne odniesienie do pożądanych działań wykonanych w celu zapobiegania tym awariom (działania zapobiegawcze),

4. Opis sprzętu i parametrów technicznych, użytego w celu bezpieczeństwa instalacji. (Wróblewski D. 2015, s. 116-117)

Bibliografia

Autor: Kinga Weiss