LTV

Z Encyklopedia Zarządzania
LTV
Polecane artykuły


LTV wskaźnik określający wartość kredytu w stosunku do wartości jego zabezpieczenia (ang. loan to value).

Definicja

Wskaźnik LtV jest miarą ryzyka kredytowego, które jest ponoszone przez bank. Rekomendacja S (II) definiuje go jako "stosunek wysokości ekspozycji kredytowej do wartości rynkowej nieruchomości, która stanowi jego zabezpieczenie” (E. Wiszniowski 2010, s. 56). Do tego wartość rynkowa nieruchomości określana jest z zgodnie z art. 151 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W tym znaczeniu ryzyko kredytowe jest to poniesienie straty przez bank, na skutek niewywiązaniu się przez kredytobiorcę z kredytu. Ponadto, im wartość wskaźnika LtV będzie niższa, to stopień zabezpieczenia kredytowego będzie wyższy. Oznacza to, że ryzyko kredytowe w tym przypadku jest niższe. Z kolei gdy wartość tego wskaźnika jest równa jeden, świadczy to że, wysokość ekspozycji kredytowej jest taka sama jak wartość rynkowego zabezpieczenia (E. Wiszniowski 2011, s. 200). Jako cel obliczania LtV uznaje się ustaelnie relacji między zadłużeniem kredytobiorcy, a wartością zabezpieczenia. Ponadto, na obniżenia wartości tego wskaźnika wpływa wysokość wartości zadłużenia, co wpływa na obniżenie ryzyka kredytowego. Powodem, dla którego banki przyjmują zabezpieczenie jest minimalizacja zagrożenia niespłacenia kredytu.(E. Wiszniowski 2010, s. 56).

Istota wskaźnika wartości życiowej klienta (LtV)

Wskaźnik LtV jest również określeniem wartości życiowej klienta. To marketingowe narzędzie pomiarowe jest często wykorzystywane do szacowania opłacalności, płynących z programów marketingowych. Pozwala on na prognozowanie zaktualizowanego zysku, który przedsiębiorca może zrealizować w wyniku transakcji z klientami w danym okresie czasu. W porównaniu do wskaźnika zwrotu inwestycji (ROI) LtV pozwala na analizę czynników, które generują zysk, a nie tylko miarę oczekiwanego zwrotu z danej kampanii reklamowej. Większa cześć czynników ma związek z relacjami przedsiębiorstwa ze swoimi klientami. Efektem, który ma najważniejsze znaczenie jest zysk. Z tego powodu wskaźnik LtV jest idealnym miernikiem, który może porównywać wszelkiego rodzaju efektywności alternatywnych strategii marketingowych. Dzięki niemu można oszacować efekt działań marketingowych, co najważniejsze przed wydaniem pieniędzy, pozwala stwierdzić czy wprowadzić nowe działanie lub dokonać wyboru pomiędzy wariantami (J. Bazarnik 2001, s. 36). Konkludując wskaźnik wartości życiowej klienta - LtV-, umożliwia przeprowadzenie gruntownej analizy relacji przedsiębiorstwa z klientami przy okazji wykonywanych obliczeń (M. Schulz 2011, s. 336).

Przydatne wykorzystywanie wskaźnika LtV istnieje w przedsiębiorstwach, które w łatwy sposób mogą pozyskać niezbędne dane. Ten wskaźnik wymusza inwestowanie w bazy danych, które powinny w szczegółowy sposób obrazować relację z poszczególnymi klientami na przestrzeni kilku okresów (M. Schulz 2011, s. 336).

Do efektywnego wykorzystania wskaźnika LTV konieczne są następujące cztery grupy informacji (M. Schulz 2011, s. 336):

  • Dane wejściowe –ilość klientów w poszczególnych latach, które są poddawane analizie, poziom retencji, ilość zarekomendowanych klientów, stopa dyskontowa,
  • Dane o generowanych przychodach przedsiębiorstwa w określonych okresach –wartość produktów i usług, które zostały sprzedane, całkowity przychód,
  • Informację dotyczące kosztów zmiennych w poszczególnych latach – całkowite koszty zmienne, wydatki marketingowe (koszty pozyskania nowych klientów, koszty programów lojalnościowych, koszty działań promocyjnych, itp.),
  • Dane o zyskach w poszczególnych latach – zysk brutto, zdyskontowany, zysk NPV11, skumulowany NPV.

Bibliografia

Autor: Paulina Góra