LTV

Z Encyklopedia Zarządzania

LTV wskaźnik określający wartość kredytu w stosunku do wartości jego zabezpieczenia (ang. loan to value).

Definicja

Wskaźnik LtV jest miarą ryzyka kredytowego, które jest ponoszone przez bank. Rekomendacja S (II) definiuje go jako "stosunek wysokości ekspozycji kredytowej do wartości rynkowej nieruchomości, która stanowi jego zabezpieczenie" (E. Wiszniowski 2010, s. 56). Do tego wartość rynkowa nieruchomości określana jest z zgodnie z art. 151 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W tym znaczeniu ryzyko kredytowe jest to poniesienie straty przez bank, na skutek niewywiązaniu się przez kredytobiorcę z kredytu. Ponadto, im wartość wskaźnika LtV będzie niższa, to stopień zabezpieczenia kredytowego będzie wyższy. Oznacza to, że ryzyko kredytowe w tym przypadku jest niższe. Z kolei gdy wartość tego wskaźnika jest równa jeden, świadczy to że, wysokość ekspozycji kredytowej jest taka sama jak wartość rynkowa zabezpieczenia (E. Wiszniowski 2011, s. 200). Jako cel obliczania LtV uznaje się ustalenie relacji między zadłużeniem kredytobiorcy, a wartością zabezpieczenia. Ponadto, na obniżenia wartości tego wskaźnika wpływa wysokość wartości zadłużenia, co wpływa na obniżenie ryzyka kredytowego. Powodem, dla którego banki przyjmują zabezpieczenie jest minimalizacja zagrożenia niespłacenia kredytu.(E. Wiszniowski 2010, s. 56).

Istota wskaźnika wartości życiowej klienta (LtV)

Wskaźnik LtV jest również określeniem wartości życiowej klienta. To marketingowe narzędzie pomiarowe jest często wykorzystywane do szacowania opłacalności, płynących z programów marketingowych. Pozwala on na prognozowanie zaktualizowanego zysku, który przedsiębiorca może zrealizować w wyniku transakcji z klientami w danym okresie czasu. W porównaniu do wskaźnika zwrotu inwestycji (ROI) LtV pozwala na analizę czynników, które generują zysk, a nie tylko miarę oczekiwanego zwrotu z danej kampanii reklamowej. Większa cześć czynników ma związek z relacjami przedsiębiorstwa ze swoimi klientami. Efektem, który ma najważniejsze znaczenie jest zysk. Z tego powodu wskaźnik LtV jest idealnym miernikiem, który może porównywać wszelkiego rodzaju efektywności alternatywnych strategii marketingowych. Dzięki niemu można oszacować efekt działań marketingowych, co najważniejsze przed wydaniem pieniędzy, pozwala stwierdzić czy wprowadzić nowe działanie lub dokonać wyboru pomiędzy wariantami (J. Bazarnik 2001, s. 36). Konkludując wskaźnik wartości życiowej klienta - LtV-, umożliwia przeprowadzenie gruntownej analizy relacji przedsiębiorstwa z klientami przy okazji wykonywanych obliczeń (M. Schulz 2011, s. 336).

Przydatne wykorzystywanie wskaźnika LtV istnieje w przedsiębiorstwach, które w łatwy sposób mogą pozyskać niezbędne dane. Ten wskaźnik wymusza inwestowanie w bazy danych, które powinny w szczegółowy sposób obrazować relację z poszczególnymi klientami na przestrzeni kilku okresów (M. Schulz 2011, s. 336).

Do efektywnego wykorzystania wskaźnika LTV konieczne są następujące cztery grupy informacji (M. Schulz 2011, s. 336):

  • Dane wejściowe - ilość klientów w poszczególnych latach, które są poddawane analizie, poziom retencji, ilość zarekomendowanych klientów, stopa dyskontowa,
  • Dane o generowanych przychodach przedsiębiorstwa w określonych okresach - wartość produktów i usług, które zostały sprzedane, całkowity przychód,
  • Informację dotyczące kosztów zmiennych w poszczególnych latach - całkowite koszty zmienne, wydatki marketingowe (koszty pozyskania nowych klientów, koszty programów lojalnościowych, koszty działań promocyjnych, itp.),
  • Dane o zyskach w poszczególnych latach - zysk brutto, zdyskontowany, zysk NPV11, skumulowany NPV.

Wpływ wskaźnika LTV na ryzyko kredytowe

Relacja między wskaźnikiem LTV a stopniem zabezpieczenia kredytowego

Wysoka wartość wskaźnika Loan-to-Value (LTV) oznacza mniejsze zabezpieczenie kredytowe, co zwiększa ryzyko dla kredytodawcy. LTV to stosunek wartości udzielonego kredytu do wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem. Im wyższy wskaźnik LTV, tym większe ryzyko dla kredytodawcy, ponieważ w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy, kredytodawcy mogą mieć trudności z odzyskaniem pełnej wartości zabezpieczenia.

Z drugiej strony, niska wartość wskaźnika LTV oznacza większe zabezpieczenie kredytowe i mniejsze ryzyko dla kredytodawcy. Kredytobiorcy z niższym wskaźnikiem LTV mogą cieszyć się korzyściami w postaci korzystniejszych warunków kredytowych, takich jak niższe oprocentowanie lub wyższe limity kredytowe. Dodatkowo, niższy wskaźnik LTV oznacza mniejsze zadłużenie wobec wartości nieruchomości i większą zdolność kredytową.

Wysoka wartość wskaźnika LTV a większe ryzyko dla kredytodawcy

W przypadku wysokiej wartości wskaźnika LTV, kredytodawcy narażeni są na większe ryzyko. Jeśli kredytobiorca nie jest w stanie spłacić kredytu, kredytodawcy mogą mieć trudności z odzyskaniem pełnej wartości zabezpieczenia, zwłaszcza gdy wskaźnik LTV jest wysoki. Wysokie ryzyko kredytowe związane z wysokim wskaźnikiem LTV może prowadzić do większych strat dla kredytodawców. Dlatego kredytodawcy często podejmują dodatkowe środki ostrożności, takie jak wyższe oprocentowanie lub mniejsze limity kredytowe, aby zrekompensować to wyższe ryzyko.

Korzyści dla kredytobiorców z niższym wskaźnikiem LTV

Kredytobiorcy z niższym wskaźnikiem LTV mogą cieszyć się korzyściami w postaci lepszych warunków kredytu. Przy niższym wskaźniku LTV, kredytobiorcy mogą otrzymać korzystniejsze warunki kredytu, takie jak niższe oprocentowanie lub wyższe limity kredytowe. Niższy wskaźnik LTV oznacza również mniejsze zadłużenie wobec wartości nieruchomości i większą zdolność kredytową, co może przekładać się na większą elastyczność finansową dla kredytobiorców.

Zastosowanie wskaźnika LTV w różnych branżach

Wykorzystanie wskaźnika LTV w branży bankowej i nieruchomościowej

Wskaźnik Loan-to-Value (LTV) jest powszechnie stosowany w branży bankowej i nieruchomościowej do oceny ryzyka kredytowego i ustalenia maksymalnej kwoty kredytu. Banki i instytucje finansowe uwzględniają wskaźnik LTV przy analizie zdolności kredytowej kredytobiorców oraz przy ustalaniu stopy oprocentowania kredytów hipotecznych.

W przypadku nieruchomości, wskaźnik LTV informuje o proporcji między wartością kredytu a wartością nieruchomości. Przykładowo, jeśli nieruchomość jest warta 500 000 zł, a kredyt wynosi 400 000 zł, wskaźnik LTV wynosi 80%. Im wyższy wskaźnik LTV, tym większe ryzyko dla banku, dlatego banki zwykle preferują niższe wskaźniki LTV.

Analiza wskaźnika LTV w kontekście inwestycji

Wskaźnik LTV może być również stosowany w kontekście oceny rentowności inwestycji w nieruchomości. Inwestorzy analizują wskaźnik LTV w celu oceny ryzyka i efektywności inwestycji w różne aktywa, takie jak akcje czy obligacje. Wskaźnik LTV pozwala inwestorom ocenić, jak duża część inwestycji jest finansowana za pomocą kredytu. W przypadku wysokiego wskaźnika LTV, inwestycja może być bardziej ryzykowna, a potencjalne straty mogą być większe.

Zastosowanie wskaźnika LTV w procesie refinansowania kredytów hipotecznych

Wskaźnik LTV jest również uwzględniany w procesie refinansowania kredytów hipotecznych. Banki mogą wymagać określonej wartości wskaźnika LTV, aby zgodzić się na przekredytowanie nieruchomości. Wysoki wskaźnik LTV może utrudnić refinansowanie kredytu hipotecznego, ponieważ banki mogą obawiać się większego ryzyka i ograniczać swoją akceptację.

Wpływ wskaźnika LTV na ocenę zdolności kredytowej kredytobiorców

Banki analizują wskaźnik LTV przy ocenie zdolności kredytowej kredytobiorców, aby ocenić ryzyko kredytowe i ustalić maksymalną kwotę kredytu. Wyższy wskaźnik LTV może wpływać na ograniczenie zdolności kredytowej kredytobiorców. Banki zazwyczaj preferują niższe wskaźniki LTV, ponieważ oznaczają one mniejsze ryzyko dla banku.


LTVartykuły polecane
Ryzyko stopy procentowejBłąd względnyFinansowa ocena projektuMieszane metody wyceny przedsiębiorstwCAGRRAROCModel BaumolaNPVWskaźnik rentowności

Bibliografia


Autor: Paulina Góra