Decyzja administracyjna

Z Encyklopedia Zarządzania
Decyzja administracyjna
Polecane artykuły


Decyzja administracyjna - jest to akt administracyjny, który jest wydawany zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub pozostałymi ustawami, które regulują zakres indywidualnych praw i obowiązków obywatela.

Pojęcie "decyzja" pochodzi z języka łacińskiego (łac. decisio) i oznacza postanowienie, zarządzenie lub uchwałę. Inne definicje pojawiające się w literaturze przedstawiają decyzję jako świadomą selekcję wśród co najmniej dwóch możliwych wariantów działania.[1]

Można także znaleźć definicję decyzji administracyjnej, mówiącą o tym, że jest to akt kwalifikowany administracyjny, wyróżniający się konkretną formą, który jest wydawany dopiero po dokonaniu sformalizowanego postępowania administracyjnego.

Decyzja administracyjna jest nazywana także aktem administracyjnym, który cechuje zewnętrzność, jednostronność, indywidualność i konkretność.[2]

"Wydawanie decyzji administracyjnych, ich weryfikacja, zwłaszcza w trybie szczególnym jest instytucją procesową posiadającą niezwykle złożoną strukturę wewnętrzną. Jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego jest zasada trwałości decyzji administracyjnych, tryby nadzwyczajne postępowania mogą nastąpić jedynie w przypadkach opisanych w k.p.a. oraz ustawach szczególnych".[3]

Według Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w skład decyzji wchodzi:

 • informacja o organie wydającym decyzje wraz z datą i miejscem jej wydania
 • informacja o adresacie (lub adresatach) decyzji
 • podstawa prawna wraz z podanym konkretnym przepisem
 • rozstrzygnięcie
 • uzasadnienie faktyczne lub prawne
 • pouczenie o możliwości odwołania, bądź też prawie do rezygnacji z niego, wraz ze skutkami takiego działania
 • podpis uprawnionej osoby wraz z podanym imieniem i nazwiskiem oraz zajmowanym stanowiskiem

Decyzja jest dostarczana stronom w formie papierowej bądź elektronicznej.[4]

Proces decyzyjny w administracji publicznej

Procesem decyzyjnym możemy nazwać ciąg czynności, prowadzący do osiągnięcia celu strategicznego bądź celów cząstkowych, w wyniku których zostanie zapewnione wykonanie zadań, np. zadań administracji publicznej. Można zdefiniować ten proces, jako rozpoznawanie, a także obranie odpowiedniej koncepcji działania, dzięki której problem zostanie rozwiązany w sposób pośredni lub bezpośredni. Zadania administracji oraz procedurę realizacji zadań, poprzez organy administracji publicznej, określa powszechnie obowiązujące prawo, lecz zostawia im również pewną dowolność, jeśli chodzi o wybór koncepcji wykonania zadań.[5]

"Przepisy procesowe formalizują oznaczony typ lub typy działań administracji publicznej, określanych w nauce prawa administracyjnego prawnymi formami działania administracji. Podstawowym typem pośród prawnych form działania administracji poddanym reżimowi procedury administracyjnej są akty administracyjne, określane na gruncie owej procedury technicznym mianem decyzji lub postanowień."[6]

Podział decyzji

Wyróżnia się następujące decyzje administracyjne:

 • merytoryczne, ustalające rozwiązanie zagadnień przedmiotu sprawy oraz wskazanie uprawnień i należytych do wykonania zadań, przez odbiorcę decyzji
 • finalizujące sprawę w odrębny sposób[7]

Przypisy

 1. Holska A. (2016) Teorie podejmowania decyzji. Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego s. 239.
 2. Proskin L. (2011) Decyzja w postępowaniu administracyjnym. Zeszyty naukowe nr 4 WSOWL s. 134.
 3. Debita M. (2014) Decyzja administracyjna i jej weryfikacja w postępowaniach regulowanych w przepisach szczególnych. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego s. 420.
 4. Proskin L. (2011) Decyzja w postępowaniu administracyjnym. Zeszyty naukowe nr 4 WSOWL s. 135.
 5. Szczepankowski R. (2016) "Pozanormatywne uwarunkowania” procesu decyzyjnego w administracji publicznej. Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi. s. 615, 618-619.
 6. Żukowski L. (2012) Postępowanie administracyjne wydanie III Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Podręczniki uczelniane nr 114 s. 13.
 7. Proskin L. (2011) Decyzja w postępowaniu administracyjnym. Zeszyty naukowe nr 4 WSOWL s. 136.

Bibliografia

Autor: Aleksandra Longa