Kontrakt różnicy kursowej

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z CFD)

Kontrakt różnicy kursowej (ang. Contact For Difference; CFD) - to umowa pomiędzy dwoma stronami (dostawcą kontraktu i inwestorem), które zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji, wynikającej bezpośrednio ze zmian cen aktywów, których kontrakt dotyczy.

Kontrakt jest instrumentem pochodnym, w którym nie jest się właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów. Aktywami takimi mogą być akcje, obligacje, stopy procentowe, indeksy, waluty czy towary. Kontrakty na różnice kursowe dostępne są na platformach walutowych i w wielu domach maklerskich. Coraz częściej stanowią alternatywę dla giełdowych kontraktów terminowych. CFD umożliwia grę na wzrost lub spadek kursów wybranych instrumentów bazowych bez konieczności ich posiadania.

Otwarta pozycja może być zamknięta tylko poprzez zajęcie pozycji odwrotnej w takim samym kontrakcie, ponieważ CFD nie posiadają określonej daty wygaśnięcia.

W kontrakcie zawartym zakłada się, że sprzedający musi zapłacić różnicę między aktualną wartością, a wartością w dniu ustalania kontraktu. Może się okazać, że różnica jest ujemna, wtedy kupujący płaci sprzedającemu tę wartość.

CFD są zawierane w większości krajów Unii Europejskiej (w tym także w Polsce), Australii, RPA, Rosji, Singapurze, Szwajcarii, Turcji, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych (w 2010r. wprowadzono ograniczenia w zawieraniu kontraktów różnicy kursowej).

Kontrakty na różnice kursowe może wykorzystywać w transakcjach na wzrost jak i spadek kursów. Zyski można osiągać nawet podczas spadków cen. Otwierając krótkie pozycje, najpierw się sprzedaje, a potem kupuje. Poprzez otwarcie krótkich pozycji można zadbać o zabezpieczenie swojego portfela.

CFD stają się coraz bardziej popularne i są elastyczną alternatywą dla tradycyjnego obrotu akcjami, zapewniając inwestującym większą dźwignie finansową w stosunku do kapitału własnego.

CFD jest elastycznym instrumentem inwestycyjnym. Inwestor sam decyduje kiedy zamknąć pozycje i zrealizować stratę, lub zysk. Transakcja realizowana jest w walucie rynku bazowego na przykład w dolarach w przypadku akcji amerykańskich, euro w przypadku akcji europejskich, a w chwili zamknięcia pozycji zysk lub strata przeliczona zostaje na walutę bazową konta.

Cechy CFD

 1. Zgodnie z Ustawą o Obrocie instrumentami finansowymi są instrumentami finansowymi.
 2. Obstawia się pożyczonymi pieniędzmi- klient nie kupuje ani nie sprzedaje instrumentu bazowego, tylko obstawia zmianę jego kursu.
 3. Głównym kosztem klienta pozostaje różnica między kursem otwarcia a zamknięcia pozycji- spread.
 4. Może pojawić się efekt dźwigni finansowej, strata może być wyższa niż początkowy depozyt.
 5. Kontrahent ponosi trudne do oceny ryzyko (druga strona może nie wywiązać się z zobowiązań wobec klienta)
 6. Nie są wystandaryzowane (każdy dostawca ma swój własny regulamin, warunki kontraktów itp.)
 7. Występuje ryzyko płynności pojawiające się, gdy jest zawierana mała ilość transakcji na rynku instrumentu bazowego CFD co powoduje problemy z zamknięciem pozycji.

Zalety kontraktu CFD

 • Dostęp do produktów na całych świecie.
 • Unikanie ograniczeń regulacyjnych dotyczących krótkiej sprzedaży.
 • Nie pobieranie prowizji przez brokerów CFD (zarabiają na spreadach).
 • Nie pobieranie podatków od transakcji (takich jak opłaty skarbowe).
 • Dostęp do rynków 24 godziny na dobę.
 • Tysiące rynków na jednej platformie.
 • Niższe depozyty zabezpieczające niż w przypadku kontraktów terminowych.
 • Przejrzystość transakcji.
 • Wyższa dźwignia finansowa.
 • Możliwość zawierania transakcji po wpłaceniu jednie niewielkiej części wartości transakcji (ewentualne zyski lub straty będą liczone od pełnej wartości pozycji).

Kontrakty CFD jako instrumenty pochodne

Rola kontraktów CFD jako instrumentów pochodnych

Kontrakty różnicy kursowej, znane również jako CFD (Contract for Difference), są popularnymi instrumentami finansowymi, które umożliwiają inwestorom spekulację na zmianę ceny aktywów bazowych. Jest to rodzaj instrumentu pochodnego, który umożliwia inwestorom uczestnictwo w ruchach cenowych różnych aktywów, takich jak akcje, indeksy giełdowe, surowce czy waluty.

Rola kontraktów CFD jako instrumentów pochodnych polega na umożliwieniu inwestorom zarabiania na różnicy między ceną otwarcia a zamknięcia kontraktu. Inwestor nie posiada fizycznie aktywów bazowych, a jedynie spekuluje na ich cenach. Kontrakty CFD są elastycznym narzędziem, pozwalającym na zarabianie zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen aktywów. Dzięki temu inwestorzy mogą osiągać zyski nie tylko w momencie wzrostu cen, ale także w przypadku spadków.

Różnice między kontraktami CFD a tradycyjnymi instrumentami finansowymi

Kontrakty CFD różnią się od tradycyjnych instrumentów finansowych, takich jak akcje czy obligacje, pod wieloma względami. Przede wszystkim, inwestorzy nie stają się właścicielami aktywów bazowych, a jedynie zawierają umowę z brokerem. Oznacza to, że nie mają prawa do dywidendy czy głosu na walnym zgromadzeniu spółki.

Kolejną różnicą jest możliwość inwestowania na krótko, czyli zarabiania na spadkach cen. W przypadku tradycyjnych instrumentów finansowych, inwestorzy mogą zarabiać jedynie na wzrostach cen. Kontrakty CFD umożliwiają zarówno inwestowanie na wzrost, jak i spadek cen, co daje większe możliwości zarobku.

Kontrakty CFD są również bardziej elastycznymi instrumentami niż tradycyjne instrumenty finansowe. Inwestorzy mogą handlować kontraktami CFD na wielu różnych rynkach, takich jak giełda papierów wartościowych, rynek walutowy czy rynki surowców. To daje inwestorom szeroki wybór możliwości inwestycyjnych i umożliwia dostosowanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych.

Aktywa bazowe dostępne w kontraktach CFD

Kontrakty CFD pozwalają inwestorom spekulować na zmianę cen wielu różnych aktywów bazowych. Do najpopularniejszych aktywów bazowych w kontraktach CFD należą akcje spółek notowanych na giełdach, indeksy giełdowe, pary walutowe, surowce takie jak ropa naftowa czy złoto, a także kryptowaluty.

Dzięki dostępności różnych aktywów bazowych, inwestorzy mogą dywersyfikować swoje portfele inwestycyjne i zwiększyć możliwość osiągnięcia zysków. Kontrakty CFD umożliwiają inwestorom łatwiejszy dostęp do rynków, które mogą być trudno dostępne dla inwestorów detalicznych, takich jak rynki surowców czy kryptowalut.

Warto jednak pamiętać, że handel kontraktami CFD wiąże się z ryzykiem straty kapitału. Wzrosty i spadki cen aktywów bazowych mogą przynieść zarówno zyski, jak i straty inwestorom. Dlatego ważne jest, aby inwestorzy zrozumieli zarówno potencjalne zyski, jak i ryzyka związane z handlem kontraktami CFD, oraz odpowiednio zarządzali swoimi inwestycjami.

Platformy i domy maklerskie oferujące kontrakty CFD

Handel kontraktami różnicy kursowej (CFD) to popularna forma inwestowania, która umożliwia inwestorom spekulowanie na zmianach cen instrumentów finansowych bez konieczności posiadania ich fizycznej formy. Istnieje wiele platform i domów maklerskich, które oferują kontrakty CFD, umożliwiając inwestorom łatwy dostęp do tego rodzaju instrumentów finansowych.

Platformy handlowe, takie jak MetaTrader 4 czy cTrader, są często wykorzystywane przez inwestorów do zawierania transakcji na kontraktach CFD. Te platformy oferują zaawansowane narzędzia i funkcje, które ułatwiają handel i monitorowanie pozycji. Domy maklerskie, takie jak XTB, Admiral Markets czy Plus500, są również popularne wśród inwestorów, ponieważ oferują różnorodność instrumentów finansowych, w tym kontrakty CFD na akcje, indeksy giełdowe, surowce czy waluty.

Przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD, inwestor powinien dokładnie zbadać różne platformy i domy maklerskie, aby znaleźć taką, która najlepiej odpowiada jego potrzebom i preferencjom. Ważne jest, aby wybrać wiarygodnego dostawcę, który jest regulowany przez odpowiednie organy nadzoru, aby zapewnić bezpieczeństwo środków inwestora.

Otwieranie i zamykanie pozycji w kontraktach CFD

Otwieranie i zamykanie pozycji w kontraktach CFD jest stosunkowo proste i odbywa się za pośrednictwem wybranej platformy handlowej. Inwestor może otworzyć pozycję długą (kupując kontrakt CFD) lub pozycję krótką (sprzedając kontrakt CFD), w zależności od swojej prognozy dotyczącej zmiany ceny instrumentu finansowego.

Po otwarciu pozycji, inwestor może monitorować jej wynik i zamykać ją w dowolnym momencie. Zamykanie pozycji odbywa się na podobnej zasadzie jak otwieranie – inwestor sprzedaje kontrakt CFD, jeśli otworzył pozycję długą, lub kupuje go, jeśli otworzył pozycję krótką. Różnica między ceną otwarcia a ceną zamknięcia stanowi zysk lub stratę inwestora.

Możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach cen

Jedną z głównych zalet handlu kontraktami CFD jest możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen instrumentów finansowych. Inwestor może otworzyć pozycję długą, jeśli przewiduje wzrost ceny, lub pozycję krótką, jeśli przewiduje spadek ceny. Dzięki temu, niezależnie od kierunku rynku, inwestor ma możliwość osiągnięcia zysku.

Handel kontraktami CFD umożliwia również inwestorom spekulowanie na zmienność cen i wykorzystywanie krótkoterminowych trendów. Inwestorzy mogą korzystać z różnych strategii handlowych, takich jak day trading czy swing trading, aby maksymalizować swoje zyski.

Wykorzystanie dźwigni finansowej w kontraktach CFD

Jedną z cech wyróżniających kontrakty CFD jest możliwość wykorzystania dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa umożliwia inwestorowi handlowanie większymi pozycjami, niż wynikałoby to z dostępnych środków na rachunku inwestora. Oznacza to, że inwestor może kontrolować większą wartość instrumentu finansowego, niż faktycznie inwestuje.

Wykorzystanie dźwigni finansowej może zwiększyć potencjalne zyski, ale także potencjalne straty. Inwestor powinien być świadomy, że handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej niesie ze sobą większe ryzyko i powinien stosować odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Ważne jest również, aby inwestor dokładnie zrozumiał mechanizm działania dźwigni finansowej i znał swoje ograniczenia.

Zarządzanie ryzykiem w handlu kontraktami CFD

Monitorowanie pozycji i reagowanie na zmiany rynkowe

Efektywne zarządzanie ryzykiem jest kluczowe w handlu kontraktami różnicy kursowej (CFD). Jednym z najważniejszych aspektów tego zarządzania jest monitorowanie pozycji i reagowanie na zmiany rynkowe. Monitorowanie pozycji polega na systematycznym śledzeniu otwartych kontraktów CFD oraz ich wpływu na portfel inwestycyjny.

Monitoring pozycji powinien obejmować analizę zmian cenowych, wolumenu transakcji oraz wskaźników technicznych. To pozwoli inwestorowi na bieżąco oceniać ryzyko i ewentualnie podejmować kroki zaradcze. W przypadku nagłej zmiany rynku, inwestor powinien być gotowy na szybką reakcję, która może obejmować zamykanie pozycji, otwieranie nowych lub dostosowywanie strategii inwestycyjnej.

Ważnym elementem monitorowania pozycji jest również ustalanie stop loss i take profit. Stop loss to poziom, na którym inwestor akceptuje stratę i automatycznie zamyka pozycję, aby uniknąć dalszych strat. Take profit to poziom, na którym inwestor zamierza zrealizować zysk i również automatycznie zamknąć pozycję. Ustalenie odpowiednich stop loss i take profit jest kluczowe dla ochrony kapitału i minimalizacji ryzyka.

Plan zarządzania ryzykiem w handlu kontraktami CFD

Skuteczne zarządzanie ryzykiem w handlu kontraktami CFD wymaga opracowania i wdrożenia spójnego planu zarządzania ryzykiem. Plan ten powinien uwzględniać różne aspekty ryzyka, takie jak ryzyko rynkowe, ryzyko związane z instrumentem finansowym oraz ryzyko związane z psychologią inwestora.

Ważnym elementem planu zarządzania ryzykiem jest ustalenie limitu ryzyka, czyli maksymalnej straty, jaką inwestor jest gotów ponieść na pojedynczą transakcję lub w określonym okresie czasu. Przy ustalaniu limitu ryzyka inwestor powinien uwzględnić swoją tolerancję na ryzyko, kapitał dostępny do inwestycji oraz strategię inwestycyjną.

Kolejnym elementem planu zarządzania ryzykiem jest dywersyfikacja portfela. Inwestor powinien rozłożyć swoje inwestycje na różne instrumenty finansowe, branże czy regiony geograficzne, aby zminimalizować ryzyko związane z jednym konkretnym aktywem. Dywersyfikacja portfela pozwala na równoważenie potencjalnych strat i zwiększenie szans na osiągnięcie zysku.

W planie zarządzania ryzykiem powinny być również uwzględnione strategie wyjścia z pozycji. Inwestor powinien z góry określić, w jaki sposób zamierza reagować na różne scenariusze rynkowe. Na przykład, jeśli cena instrumentu finansowego osiągnie określony poziom, inwestor może zdecydować się na zamknięcie pozycji lub dostosowanie strategii inwestycyjnej.

Ryzyko niewypłacalności brokera i regulacje

W handlu kontraktami CFD istnieje również ryzyko niewypłacalności brokera. Dlatego istotne jest, aby inwestor dokładnie zbadał brokera przed rozpoczęciem handlu. Powinien sprawdzić licencję brokera, jego historię działalności oraz opinie innych inwestorów. Wybór renomowanego i regulowanego brokera pomoże zminimalizować ryzyko niewypłacalności.

Regulacje są istotnym czynnikiem w zarządzaniu ryzykiem w handlu kontraktami CFD. Inwestor powinien sprawdzić, czy broker jest regulowany przez odpowiednie organy nadzoru finansowego. Regulacje mają na celu ochronę inwestora, zapewnienie uczciwości rynku oraz egzekwowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i przejrzystości.

Dodatkowo, inwestor powinien również być świadomy różnych regulacji finansowych, które mogą mieć wpływ na handel kontraktami CFD. Należy śledzić zmiany w przepisach, które mogą wpłynąć na dźwignię finansową, minimalne wymagania kapitałowe czy zakazane praktyki.


Kontrakt różnicy kursowejartykuły polecane
Transakcja SWAPKontrakt terminowyForexOpcja CALLKrótka sprzedażOpcja PUTOpcjaCDSCertyfikat depozytowy

Bibliografia

Autor: Agnieszka Mędrala

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.