Priorytet

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 15:44, 16 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Priorytet to waga, którą kierownictwo organizacji przypisuje danemu zagadnieniu organizacyjnemu. Może to być projekt, decyzja, plan, cele, pracownik, problem, itp.

Priorytet podlega wartościowaniu (priorytetyzacji). Wyróżnić można zadania o niskim i wysokim priorytecie.

Waga zadania, a wysokość premii

Istnieje potrzeba konfrontowania zadań premiowych skierowanych do tego samego wydziału (zakładu), ze względu na wpływ na wykonanie innych zadań, ich rangę itd. Zadania oraz ich waga powinny być zróżnicowane dla poszczególnych przedsiębiorstw czy zakładów, najlepszym przykładem zadania które wymaga zróżnicowania rangi są czynności dotyczące oszczędności paliw stałych. Łatwo zauważyć, że skoncentrowanie się na jednym zadaniu i wykonanie go w lepszym stopniu, może pokryć niewykonanie drugiego, czyli premia z jednego tytułu zadania, może zastąpić bądź nawet przewyższyć premię za dwa zadania (Borkowska S. 2012, s. 388)

Ustalanie priorytetów zadań

Menedżer każdego działu powinien ustalić hierarchię priorytetów zadań. Przykładowo dla pracowników na stanowiskach specjalisty ds. Sprzedaży wagę zadań przydziela menedżer ds. sprzedaży. Określenie wagi zadań i rodzaju czynności przydzielonych specjalistom ds. Sprzedaży nie zakańcza procesu, w celu zbudowania skutecznego systemu wynagrodzeń. Wcześniej należy przeprowadzić szczegółową analizę struktury czasu pracy, a także kosztów pracy, biorąc pod uwagę dane obszary sprzedaży (Borkowska S. 2012, s. 525)

Priorytety przedsiębiorstwa

Aż 80% przedsiębiorstw, a więc zdecydowana większość, uwzględnia w swoich planach dotyczących rozwoju temat środowiska, natomiast tylko 27% z nich może pochwalić się dokumentem precyzującym działania na rzecz środowiska. W porównaniu do poprzednich lat nastąpił duży spadek, bo aż o 30%. Certyfikat ISO 14001 posiada tylko ok 11% przedsiębiorstw, a 20$ planuje wdrożyć dowolny system zarządzania środowiskowego. Kwestia ochrony środowiska jest dla 60% firm istotnym elementem działań marketingowych. Coraz większa ilość osób na stanowiskach kierowniczych zauważa problemy zmian klimatycznych spowodowanych nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych. Dla 10% firm z grupy badanej najważniejszym priorytetem jest działanie na rzecz klimatu (Matejun M. 2010, s. 388)

Biznesowe cele w firmie

Są to typowe dla większości firm, cele ogólne, takie jak wzrost wielkości sprzedaży, generowanie zysku, wprowadzanie nowych produktów, bądź usług na rynek, otwieranie nowych miejsc pracy, wprowadzanie nowych technologii, angażowanie się w akcje społeczne, wspieranie budżetu lokalnego, państwowego, powiatowego czy miejskiego poprzez płacenie podatków. Innymi, bardziej indywidualnymi priorytetami firmy mogą być: tworzenie zdrowego środowiska pracy, chęć osiągnięcia sukcesu, czy rozwijania własnej wiedzy oraz chęć pomocy innym (Leśniak M. 2011, s. 66-67)

Priorytety w zarządzaniu projektami

Priorytety odgrywają kluczową rolę w skutecznym zarządzaniu projektami. Są one niezbędne do ustalenia kolejności działań oraz alokacji zasobów. Klarowne priorytety mają wpływ na harmonogram i wyniki projektu, natomiast brak ich jasnego określenia może prowadzić do opóźnień i przekroczenia budżetu. Dlatego istotne jest korzystanie z różnych technik i narzędzi, które pomagają w ocenie i ustalaniu priorytetów w projekcie. Przykładowe metody to analiza wartości dodanej, metodyka krytycznej ścieżki, metoda punktowa, metoda AHP oraz metoda MOSCOW.

Priorytety mogą się różnić w zależności od rodzaju projektu. W projekcie IT priorytetami mogą być wprowadzenie nowego systemu, rozszerzenie funkcjonalności czy poprawa bezpieczeństwa. W projekcie budowlanym priorytety mogą obejmować zakończenie prac na czas, kontrolę kosztów oraz zapewnienie jakości. Natomiast w projekcie marketingowym priorytety mogą dotyczyć promocji nowego produktu, budowania marki czy pozyskiwania klientów.

Brak jasnych priorytetów w projekcie może mieć negatywne konsekwencje. Może prowadzić do przeładowania zadaniami i braku skupienia na kluczowych celach. Może również powodować konflikty i niejasności w alokacji zasobów, co w rezultacie skutkuje opóźnieniami i przekroczeniem budżetu.

Aby skutecznie zarządzać priorytetami w projekcie, warto ustalać je w oparciu o cele strategiczne organizacji. Ważne jest również regularne monitorowanie i dostosowywanie priorytetów w trakcie realizacji projektu. Komunikacja i zaangażowanie interesariuszy w proces ustalania priorytetów są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Priorytety w zarządzaniu zespołem

Priorytety odgrywają istotną rolę w efektywnym zarządzaniu zespołem. Ustalanie priorytetów pozwala na skoncentrowanie zespołu i wyznaczenie celów. Priorytety mają także wpływ na delegowanie zadań i odpowiedzialności. Brak jasnych priorytetów może negatywnie wpływać na efektywność i harmonię pracy zespołowej.

Priorytety mają również istotny wpływ na motywację i zaangażowanie pracowników. Brak jasnych priorytetów może prowadzić do braku motywacji i zaangażowania. Natomiast odpowiednio ustalone priorytety mogą wpływać na satysfakcję z pracy. W celu zwiększenia zaangażowania pracowników istotne jest stosowanie technik komunikacji i wyjaśniania priorytetów.

W pracy zespołowej istnieje wiele technik ustalania priorytetów. Można je opierać na celach i strategii organizacji. Ważne jest również korzystanie z technik partycypacyjnych, takich jak burza mózgów, konsensus czy metoda Delphi. Ustalanie priorytetów można również opierać na umiejętnościach i kompetencjach członków zespołu.

Brak jasnych priorytetów w zespole może prowadzić do konfliktów i niejasności w podziale zadań i odpowiedzialności. Może również skutkować opóźnieniami w realizacji zadań i osiąganiu celów. Brak jasnych priorytetów może również prowadzić do spadku motywacji i zaangażowania członków zespołu.

Aby skutecznie zarządzać priorytetami w pracy zespołowej, warto ustalić regulamin pracy i procedury dotyczące priorytetów. Regularne spotkania i komunikacja są kluczowe dla wyjaśniania i dostosowywania priorytetów. Ważne jest również dbanie o równowagę między priorytetami indywidualnymi a priorytetami zespołowymi.

Priorytety a zrównoważony rozwój organizacji

Priorytety mają istotny wpływ na zrównoważony rozwój organizacji. Priorytety związane z odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami i ochroną środowiska są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju. Ważne jest również uwzględnienie priorytetów związanych z etycznym i społecznym aspektem działalności organizacji. Priorytety te mają również duże znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Priorytety związane z zrównoważonym rozwojem mają wpływ na postrzeganie organizacji przez klientów i społeczność. Brak priorytetów związanych z zrównoważonym rozwojem może prowadzić do negatywnego wpływu na reputację firmy. Wyznaczanie priorytetów zgodnych z wartościami i misją organizacji przynosi korzyści w postaci budowania pozytywnego wizerunku.

Przykłady priorytetów związanych z zrównoważonym rozwojem mogą obejmować redukcję emisji CO2 i ochronę środowiska naturalnego, odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, a także promocję lokalnych dostawców i tworzenie miejsc pracy.

Brak priorytetów związanych z zrównoważonym rozwojem może prowadzić do negatywnego wpływu na środowisko naturalne i społeczność lokalną. Może również prowadzić do konfliktów z interesariuszami i utraty zaufania klientów. Brak priorytetów związanych z zrównoważonym rozwojem uniemożliwia wykorzystanie potencjału związanego z tym obszarem.

Aby skutecznie zarządzać priorytetami związanych z zrównoważonym rozwojem, warto wprowadzić politykę zrównoważonego rozwoju oraz ustalić priorytety związane z tym obszarem. Ważne jest również inwestowanie w badania i rozwój związane z innowacjami ekologicznymi oraz wdrażanie systemu monitorowania i raportowania postępów w osiąganiu priorytetów związanych z zrównoważonym rozwojem.


Priorytetartykuły polecane
System wynagrodzeńWydajnośćOrganizacja pracy zespołu akwizytorówTypy projektów i ich rodzajowy podziałSpecjalizacjaEfekt synergiiOutplacementCzynniki wpływające na zarządzanie kadramiAccount manager

Bibliografia

  • Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer, Warszawa
  • Leśniak M. (2011), Priorytet etycznego przedsiębiorcy - zysk, misja czy świętość?, UNUM, Kraków
  • Matejun M. (2010), Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Politechnika Łódzka, Łódź
  • Sułkowski Ł. (2011), Definicje i typologie małych firm rodzinnych - wnioski z badań, Przedsiębiorczość i zarządzanie, nr 6
  • Tworek K. (2014), Funkcje interaktywne technologii informacyjnych a złożoność hierarchii struktury organizacyjnej, Organizacja i zarządzanie, nr 74
  • Walasek J. (2015), Projektowanie systemu informacyjnego organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 87
  • Więcek-Janka E. (2010), Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 595


Autor: Damian Mężyk