Podatność magazynowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:06, 9 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Podatność magazynowa jest to odporność zapasów na czas i warunki magazynowania, jest to również stopień wykorzystania pojemności magazynu (Gołębska E. i in. 2010, s. 98)

Podział zapasów ze względu na podatność na magazynowanie

Ze względu na podatność magazynowania, zapasy dzielimy na (Gołębska E. i in. 2010, s. 98):

 1. niepodatne - to takie, których czas magazynowania nie może przekroczyć 24 godziny,
 2. średnio podatne - to takie, których czas magazynowania nie może przekroczyć 1 miesiąca,
 3. podatne - to takie, których czas magazynowania przekracza 1 miesiąc.

Wykorzystanie powierzchni magazynowej

Istnieją zasady magazynowania dzięki, którym można w największym stopniu wykorzystać powierzchnię magazynową (Szatkowski K. i in. 2014, s. 236):

 1. optymalne wykorzystanie objętości i wyposażenia budowli magazynowych,
 2. racjonalne rozmieszczenie materiałów poprzez:
 • umieszczenie zasobów w miejscach dostosowanych do ich cech fizykochemicznych,
 • stałe umieszczanie zasobów w określonych, ustalonych wcześniej miejscach, przy zastosowaniu systematyki układania (np. według dat nadejścia, gatunków, rozmiarów)
 • duże i ciężkie zasoby powinny być umieszczane na poziomi podłogi, blisko miejsca wydań,
 • zasoby o dużej rotacji powinny być blisko miejsca wydań,
 • potrzebne jest zapewnienie dobrego dostępu do składowanych zapasów,
 • zasoby składowane luzem powinny być sortowane w regularnych stosach,
 • składowanie zasobów niebezpiecznych w specjalnie oznakowanych miejscach,
3. konsekwentne przestrzeganie terminów przydatności,
4. minimalizacja strat przez zapewnienie odpowiedniego dla zasobów mikroklimatu oraz poprzez odpowiednią konserwację i zabezpieczenie,
5. skracanie dróg transportowych oraz zmniejszenie liczmy składowań pośrednich,
6. ciągły przepływ (bez nawrotów) dóbr w czasie pracy magazynu,
7. automatyzacja procesów magazynowych oraz czynności ewidencyjnych.

Mierniki oceny magazynów

Mierniki oceny wykorzystania powierzchni magazynowych

Wzór dla celów analizy, czyli ustalenia wzorcowych mierników:

Mg = Ps / Pg

gdzie: Mg - Wskaźnik wykorzystania powierzchni magazynu

Ps - Powierzchnia składowa zajęta lub przeznaczona na zapas
Pg - Powierzchnia główna (składowa i manipulacyjna)

Wzór dla określenia rzeczywistego wykorzystania powierzchni składowej:

Ms = Psl / Ps

gdzie: Ms - Wskaźnik wykorzystania powierzchni składowej

Psl - powierzchni faktycznie zajęta przez składowane zapasy
Ps - powierzchnia składowa według projektu technologicznego

Miernik oceny wykorzystania przestrzeni budowli magazynowych

Stopień wykorzystania głównej przestrzeni magazynu:

M = Vs / Vg

gdzie: Vs - przestrzeń składowa według projektu

Vg - przestrzeń główna (składowa i manipulacyjna)

Stopień faktycznego wykorzystania powierzchni:

M = Vs' / Vg

gdzie: Vs' - przestrzeń faktycznie zajmowana przez składowane dobra

Vg - przestrzeń składowa według projektu

(Dudziński Z., Kizyn M. s. 472-478)

Metody minimalizacji podatności magazynowej

Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu magazynem

Jedną z metod minimalizacji podatności magazynowej jest wykorzystanie technologii informatycznych, takich jak systemy zarządzania magazynem (WMS). WMS to specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwia efektywne zarządzanie operacjami magazynowymi. Dzięki WMS możliwe jest monitorowanie i kontrola stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, co pozwala uniknąć nadmiernego gromadzenia zapasów i ryzyka ich przeterminowania. Systemy WMS umożliwiają również optymalizację rozmieszczenia towarów w magazynie, co przyczynia się do skrócenia czasu potrzebnego na ich lokalizację i komisjonowanie.

Kolejną metodą minimalizacji podatności magazynowej jest skuteczne monitorowanie stanów magazynowych oraz optymalizacja rozmieszczenia towarów. Dzięki zastosowaniu technologii informatycznych, takich jak automatyczne skanery kodów kreskowych i systemy RFID, możliwe jest bieżące śledzenie ilości i lokalizacji towarów w magazynie. To pozwala na szybką reakcję w przypadku niskiego stanu zapasów lub nadmiaru danego produktu. Optymalizacja rozmieszczenia towarów w magazynie, na podstawie analizy danych, pozwala zminimalizować czas potrzebny na ich odnalezienie i przygotowanie do wysyłki.

Szkolenie personelu magazynowego

Kolejnym elementem minimalizacji podatności magazynowej jest odpowiednie szkolenie personelu magazynowego. Pracownicy powinni być dobrze zaznajomieni z zasadami zarządzania zapasami, takimi jak metody prognozowania popytu, planowanie zamówień i kontrola stanów magazynowych. Wiedza na temat optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej jest równie istotna, ponieważ umożliwia efektywne rozmieszczenie towarów, minimalizując ryzyko ich uszkodzenia i przeterminowania.

Kolejnym aspektem minimalizacji podatności magazynowej jest wprowadzenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa i higieny w magazynie. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie zasad bezpiecznego przechowywania towarów, stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej oraz postępowania w przypadku awarii czy wypadku. W przypadku magazynów żywnościowych, szczególnie istotne jest przestrzeganie zasad higieny, takich jak przestrzeganie odpowiednich temperatur przechowywania, kontrola terminów ważności i przestrzeganie procedur higieny podczas przygotowywania i pakowania żywności.

Optymalizacja procesów komisjonowania i pakowania towarów

Kolejna metoda minimalizacji podatności magazynowej dotyczy optymalizacji procesów komisjonowania i pakowania towarów. Analiza sekwencji komisjonowania polega na analizie kolejności wykonywania zadań przez pracowników magazynowych w celu wybrania najbardziej efektywnej trasy. Dzięki temu można zminimalizować czas potrzebny na komisjonowanie zamówień, co przyczynia się do szybszego dostarczenia towarów klientom. Optymalizacja trasy komisjonowania pozwala również na zmniejszenie liczby niepotrzebnych przemieszczeń i minimalizację ryzyka uszkodzeń towarów.

Kolejnym aspektem minimalizacji podatności magazynowej jest zastosowanie efektywnych metod pakowania towarów. Odpowiednie zapakowanie produktów ma istotne znaczenie dla minimalizacji ryzyka uszkodzenia podczas transportu. Pracownicy magazynowi powinni być przeszkoleni w zakresie właściwego pakowania różnych rodzajów towarów, tak aby zapewnić im odpowiednią ochronę. Optymalizacja procesu pakowania pozwala również na zwiększenie wydajności pracy i ograniczenie zużycia materiałów opakowaniowych.

Zasady higieny i bezpieczeństwa żywności

W przypadku magazynów żywnościowych, istotne jest przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa żywności. Pracownicy magazynowi powinni być świadomi konieczności przechowywania żywności w odpowiednich temperaturach, aby zapobiec jej psuciu się i utratom jakości. Regularne monitorowanie temperatury w magazynie oraz stosowanie odpowiednich urządzeń chłodniczych i zamrażarki jest niezbędne dla minimalizacji ryzyka zepsucia produktów spożywczych.

Ostatnim elementem minimalizacji podatności magazynowej jest kontrola terminów ważności i przestrzeganie procedur higieny. Pracownicy magazynowi powinni regularnie sprawdzać daty ważności produktów i usuwać te, które są przeterminowane. Dodatkowo, przestrzeganie procedur higieny podczas przygotowywania, pakowania i przechowywania żywności jest niezbędne dla minimalizacji ryzyka zakażeń i zatrucia.


Podatność magazynowaartykuły polecane
Hala produkcyjnaZasady organizacji magazynuProces magazynowaniaGospodarka magazynowaInfrastruktura magazynowa i manipulacyjnaPlanowanie logistyczneLogistyka transportuSystem MRPControlling produkcjiDojrzałość projektowa

Bibliografia

 • Dudziński Z., Kizyn M. (2002), Vademecum Gospodarki Magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk
 • Filar B. (2010), Analiza wpływu wytworzenia zapasu obowiązkowego na koszt świadczenia usług magazynowych, Nafta-gaz, październik
 • Gołembska E. (red.) (2010), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Rostek M., Knosala R. (2013), Koncepcja oceny wpływu działań logistycznych na produktywność w przedsiębiorstwie, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
 • Stępicka N., Bąkowska P. (2013), Zarządzanie logistyczne i gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwach-wybrane aspekty teoretyczne, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr 2
 • Szatkowski K. (red.) (2014), Nowoczesne zarządzanie produkcją. Ujęcie procesowe, PWN, Warszawa


Autor: Honorata Wiszniewska