Podatność magazynowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Podatność magazynowa
Polecane artykuły


Podatność magazynowa jest to odporność zapasów na czas i warunki magazynowania, jest to również stopień wykorzystania pojemności magazynu. (Gołębska E. i in. 2010, s. 98)

Podział zapasów ze względu na podatność na magazynowanie

Ze względu na podatność magazynowania, zapasy dzielimy na (Gołębska E. i in. 2010, s. 98):

 1. niepodatne - to takie, których czas magazynowania nie może przekroczyć 24 godziny,
 2. średnio podatne - to takie, których czas magazynowania nie może przekroczyć 1 miesiąca,
 3. podatne - to takie, których czas magazynowania przekracza 1 miesiąc.

Wykorzystanie powierzchni magazynowej

Istnieją zasady magazynowania dzięki, którym można w największym stopniu wykorzystać powierzchnię magazynową (Szatkowski K. i in. 2014, s. 236):

 1. optymalne wykorzystanie objętości i wyposażenia budowli magazynowych,
 2. racjonalne rozmieszczenie materiałów poprzez:
 • umieszczenie zasobów w miejscach dostosowanych do ich cech fizykochemicznych,
 • stałe umieszczanie zasobów w określonych, ustalonych wcześniej miejscach, przy zastosowaniu systematyki układania (np. według dat nadejścia, gatunków, rozmiarów)
 • duże i ciężkie zasoby powinny być umieszczane na poziomi podłogi, blisko miejsca wydań,
 • zasoby o dużej rotacji powinny być blisko miejsca wydań,
 • potrzebne jest zapewnienie dobrego dostępu do składowanych zapasów,
 • zasoby składowane luzem powinny być sortowane w regularnych stosach,
 • składowanie zasobów niebezpiecznych w specjalnie oznakowanych miejscach,
3. konsekwentne przestrzeganie terminów przydatności,
4. minimalizacja strat przez zapewnienie odpowiedniego dla zasobów mikroklimatu oraz poprzez odpowiednią konserwację i zabezpieczenie,
5. skracanie dróg transportowych oraz zmniejszenie liczmy składowań pośrednich,
6. ciągły przepływ (bez nawrotów) dóbr w czasie pracy magazynu,
7. automatyzacja procesów magazynowych oraz czynności ewidencyjnych.

Mierniki oceny magazynów

Mierniki oceny wykorzystania powierzchni magazynowych

Wzór dla celów analizy, czyli ustalenia wzorcowych mierników:

Mg = Ps / Pg

gdzie: Mg - Wskaźnik wykorzystania powierzchni magazynu

Ps - Powierzchnia składowa zajęta lub przeznaczona na zapas
Pg - Powierzchnia główna (składowa i manipulacyjna)

Wzór dla określenia rzeczywistego wykorzystania powierzchni składowej:

Ms = Psl / Ps

gdzie: Ms - Wskaźnik wykorzystania powierzchni składowej

Psl - powierzchni faktycznie zajęta przez składowane zapasy
Ps - powierzchnia składowa według projektu technologicznego

Miernik oceny wykorzystania przestrzeni budowli magazynowych

Stopień wykorzystania głównej przestrzeni magazynu:

M = Vs / Vg

gdzie: Vs - przestrzeń składowa według projektu

Vg - przestrzeń główna (składowa i manipulacyjna)

Stopień faktycznego wykorzystania powierzchni:

M = Vs' / Vg

gdzie: Vs' - przestrzeń faktycznie zajmowana przez składowane dobra

Vg - przestrzeń składowa według projektu

(Dudziński Z., Kizyn M. s. 472-478)

Bibliografia

Autor: Honorata Wiszniewska