Logistyka transportu

Z Encyklopedia Zarządzania
Logistyka transportu
Polecane artykuły


Logistyka transportu - należy do podstawowych zadań i procesów logistycznych realizowanych w przedsiębiorstwie. Zajmuje się planowaniem i optymalizacją przemieszczania ładunków, lecz do jej elementów zaliczyć można także spedycję oraz bazę magazynową. Jednym z najważniejszych celów logistyki transportu jest dostarczenie określonego produktu, w określone miejsce, w określonym czasie.

Aspekty logistyki transportu

Na logistykę transportu możemy spojrzeć pod kątem dwóch, podstawowych zagadnień - jednym z nich będzie sprawność przepływu dóbr materialnych, natomiast drugi to minimalizacja kosztów wspomnianego przepływu. "Sprawność przepływu to dostarczenie produktu we właściwym czasie, do odpowiedniego miejsca, zgodnie z dyspozycjami dysponenta, tj. dostawcy lub odbiorcy" (C.Skowronek, Z.Sarjusz-Wolski 2008 s. 85). Należy tu wspomnieć również o tym iż z punktu widzenia logistyka wysoka efektywność dostaw oraz ich niezawodność jest szczególnie pożądana, zarówno ze względu na maksymalne usprawnienie wszelkich procesów logistycznych przedsiębiorstwa, jak i przez związane z tym zmniejszenie kosztów. Wspomniana wyżej minimalizacja kosztów może zostać osiągnięta zarówno przez wybór jak najbardziej ekonomicznego środka transportu jak i poprzez zoptymalizowanie czasu oraz tras transportu. (C.Skowronek, Z.Sarjusz-Wolski 2008, s. 86)

Transport

Sam transport jest najważniejszym zagadnieniem logistycznym w większości przedsiębiorstw. „Szacuje się, że około 80% wszystkich funkcji logistycznych stanowią problemy transportowe, to znaczy gospodarka magazynowa, składowanie, przewóz materiałów i wyrobów gotowych, lokalizacja centrów zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych, dostępność i wykorzystanie środków transportu, stosowanie odpowiednich technologii transportowych, jednostkowanie ładunków, organizacja transportu.” (Koźlak A. 2009) „Wyróżnia się następujące, podstawowe rodzaje systemów transportowych:

 • czynny – zbiór technicznych środków transportu,
 • bierny – zbiory szlaków transportowych, wielkość i rozmieszczenie ładunków oraz urządzenia

warunkujące prawidłowe funkcjonowanie środków transportowych. Wymogi stawiane transportowi przez logistykę:

 • taniość,
 • terminowość dostaw,
 • niezawodność,
 • duża częstotliwość dostaw,
 • bezpieczny transport,
 • obsługa małych przesyłek,
 • sprawna organizacja przewozów.” (Woźniak D., Kukiełka D. 2011, s.439)

W infrastrukturze transportowej wyróżniamy pięć gałęzi transportu:

Przy czym ostatnie trzy z wymienionych gałęzi mają największe znaczenie w krajowym przewozie ładunków. Żegluga stosowana jest najczęściej w przypadku transportu zagranicznego, natomiast transport lotniczy stosowany jest wciąż znacznie rzadziej od pozostałych gałęzi (wynika to głównie z wysokich kosztów transportu).

Transport wewnętrzny

Zagadnienie to odgrywa niezwykle ważną rolę w procesach logistycznych. Wynika to, w dużej mierze, z jego ogromnego wpływu na magazynowanie oraz sprawny przepływ materiałów w przedsiębiorstwie. Co prawda dzięki rozwojowi koncepcji logistycznych (kanban, just in time) firmy mogą próbować zminimalizować poziom magazynowanych wyrobów oraz materiałów, jednak w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych lub obróbczo-montażowych niemożliwa jest całkowita rezygnacja z baz magazynowych. W transporcie wewnętrznym rozróżnić możemy transport bliski („który związany jest z dostarczeniem surowców, półfabrykatów, materiałów oraz z wywozem gotowych wyrobów i odpadów” (Piecuch-Urbańczyk B., 2018)) oraz transport zakładowy (dotyczący „całości przewozu materiałów na terenie zakładu” (Piecuch-Urbańczyk B., 2018)).

Ocena efektywności

Przez wzgląd na to, jak istotną rolę pełni logistyka transportu w całym procesie logistycznym przedsiębiorstwa, konieczna jest możliwość oceny efektywności tego podsystemu. W związku z tym rozróżnić możemy następującą systematykę mierników:(Łukasik Z., Olszańska S. 2016 s.644, s.645)

 1. "mierniki strukturalne i ramowe: wielkość masy wolumenu trans-portowego, zlecenie transportu na jeden przewóz, liczba przejechanych kilometrów, liczba napraw, liczba pracowników trans-portu, zdolność transportowa pojazdów, koszty transportu.
 2. mierniki gospodarności: koszty transportu na jedno zlecenie transportowe, przeciętne koszty transportu na jednostkę ciężaru, koszty na tonokilometr, udział kosztów transportu w kosztach produkcji, przeciętne koszty zakładowe środków transportu własnego, przeciętne koszty konserwacji i utrzymania w sprawności środków transportu na jednostkę czasu.
 3. mierniki jakościowe: stopień obsługi, dotrzymanie terminu, częstotliwość uszkodzeń.”

Bibliografia

Autor: Paulina Marszałek