Zasada równowagi

Z Encyklopedia Zarządzania

Zasada równowagi w zarządzaniu oznacza, że menedżerowie powinni dbać o utrzymanie odpowiedniego balansu między różnymi celami organizacji oraz między różnymi interesariuszami. Zasada ta zakłada, że każda decyzja podejmowana przez menedżera musi być zgodna z celami organizacji oraz uwzględniać interesy wszystkich jej interesariuszy - pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalnej itp. W praktyce oznacza to, że menedżerowie muszą dokonywać wyważonych decyzji, uwzględniając zarówno krótko - jak i długoterminowe cele organizacji oraz dbając o to, aby nie naruszać interesów innych stron. Oznacza to również, że wszystkie zaangażowane strony, takie jak pracownicy, klienci, kontrahenci, inwestorzy i dostawcy, powinny mieć równy udział w decyzjach, które wpływają na ich interesy.

TL;DR

Zasada równowagi w zarządzaniu polega na dbaniu o równowagę między celami organizacji i interesami różnych interesariuszy. Jest to ważne przy podejmowaniu decyzji, tworzeniu polityk i procedur, wprowadzaniu nowych produktów/usług, tworzeniu budżetów i strategii. Stosowanie zasady równowagi przynosi korzyści, takie jak wzrost efektywności, zaangażowanie pracowników, poprawa wizerunku, zwiększenie satysfakcji klientów i poprawa wyników finansowych. Istnieje kilka rodzajów zasady równowagi, takich jak równowaga między pracą a życiem osobistym, zyskiem a bezpieczeństwem, dochodem a kosztami, oraz współpracą a konkurencją. Wykorzystanie zasady równowagi przynosi przejrzystość, zaufanie, przewidywalność, odpowiedzialność i sprawiedliwość.

Przykłady zastosowania zasady równowagi

 • Przedsiębiorstwo powinno stosować zasadę równowagi w odniesieniu do działań marketingowych. Oznacza to, że powinno ono wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia do promocji, takie jak reklama, PR, media społecznościowe, tradycyjne media i inne, aby zapewnić sobie równy dostęp do swoich klientów.
 • Wprowadzenie programu redukcji kosztów - aby zrównoważyć obniżenie kosztów, menedżerowie muszą uwzględnić skutki tych działań dla pracowników i klientów, aby uniknąć negatywnych skutków dla organizacji.
 • Realizacja strategii rozwoju produktu - menedżerowie muszą uwzględnić równowagę między kosztami a jakością produktu, aby uniknąć negatywnych skutków dla sprzedaży produktu.
 • Planowanie działań CSR - wdrażanie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu musi uwzględniać równowagę między zyskiem organizacji a korzyściami dla społeczności lokalnej, aby uniknąć negatywnych skutków dla wizerunku organizacji.

Kiedy kierownicy powinni stosować zasadę równowagi

Zasada równowagi jest ważnym elementem zarządzania zasobami, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, kiedy należy ją stosować. Poniżej przedstawiono sytuacje, w których może to być konieczne:

 • Przy tworzeniu nowych polityk i procedur. Gdy firma tworzy nowe polityki i procedury, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie zaangażowane strony. Wszystkie strony powinny mieć równy udział w decyzjach, które wpływają na nie.
 • Przy tworzeniu nowych produktów lub usług. Podczas tworzenia nowych produktów lub usług ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie strony zaangażowane w proces. Ważne jest, aby wszystkie strony miały równe szanse na wprowadzenie swoich pomysłów i wpływ na ostateczny produkt lub usługę.
 • Przy tworzeniu budżetów. Kiedy tworzy się budżety, ważne jest, aby uwzględnić wszystkie strony zaangażowane w proces. Budżety powinny uwzględniać wszystkie strony w równym stopniu, aby zapewnić, że wszystkie są w równowadze i wszystkie mają równy udział w decyzjach.
 • Przy tworzeniu strategii. Gdy przygotowuje się strategię, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie strony zaangażowane w proces. Wszystkie strony powinny mieć równy udział w tworzeniu strategii, aby zapewnić, że wszyscy są w równowadze i że wszyscy mają równy udział w decyzjach.

Efekty wdrożenia zasad równowagi w organizacji

 • Wzrost efektywności organizacji - skuteczne wdrożenie zasady równowagi pozwala na zwiększenie efektywności organizacji, poprzez zastosowanie wyważonych decyzji i uwzględnienie interesów wszystkich interesariuszy.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników - dbanie o równowagę między celami organizacji a potrzebami pracowników pozwala na zwiększenie ich zaangażowania i lojalności wobec firmy, co wpływa pozytywnie na kulturę organizacyjną i morale w pracy.
 • Poprawa wizerunku organizacji - uwzględnienie zasad równowagi pozwala na realizację działań zgodnych z wartościami organizacji oraz uwzględniających potrzeby społeczności lokalnej, co wpływa na pozytywny wizerunek firmy.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów - dbanie o równowagę między kosztami a jakością produktu pozwala na zaoferowanie klientom produktów i usług o wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie, co wpływa na zwiększenie ich satysfakcji i lojalności wobec firmy.
 • Poprawa wyników finansowych - skuteczne wdrożenie zasady równowagi pozwala na osiągnięcie stabilności finansowej poprzez uwzględnienie równowagi między kosztami a zyskiem, co wpływa na poprawę wyników finansowych organizacji.

Rodzaje zasady równowagi

Zasada równowagi jest ważnym narzędziem zarządzania, które zapewnia, że wszystkie zaangażowane strony w działalności przedsiębiorstwa czują się równe. Istnieje kilka rodzajów tej zasady, które obejmują:

 • Równowaga między pracą a życiem osobistym: Pracodawcy powinni zapewniać pracownikom wyważony poziom obciążenia pracą, aby zarówno ich kariera, jak i ich życie osobiste mogły się rozwijać.
 • Równowaga między zyskiem a bezpieczeństwem: Firmy powinny dążyć do zyskownych decyzji, ale nie powinny robić tego kosztem bezpieczeństwa swoich pracowników i klientów.
 • Równowaga między dochodem a kosztami: Przedsiębiorstwa powinny dążyć do optymalizacji dochodów i minimalizacji kosztów, aby zapewnić sobie zysk.
 • Równowaga między współpracą a konkurencją: Przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać współpracę z innymi przedsiębiorstwami, aby zwiększyć swoją żywotność, ale nie powinny rezygnować z konkurencji.

Zalety wykorzystania zasady równowagi

Zasada równowagi jest ważna dla zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ zapewnia:

 • Przejrzystość. Promuje otwarte i jasne procesy podejmowania decyzji, pozwalając wszystkim stronom zobaczyć, jak każdy aspekt wpływa na całość.
 • Zaufanie. Buduje zaufanie wśród wszystkich zaangażowanych stron, ponieważ wszystkie są równo traktowane i mają równy wpływ na decyzje.
 • Przewidywalność. Umożliwia przedsiębiorstwu określenie i utrzymanie długoterminowej strategii, ponieważ wszystkie interesy są w równowadze.
 • Odpowiedzialność. Zapewnia odpowiedzialność za działania, ponieważ wszystkie interesy są silnie reprezentowane i uwzględniane.
 • Sprawiedliwość. Promuje sprawiedliwość wszystkim zaangażowanym stronom, ponieważ wszystkie są równo traktowane i mają możliwość wyrażania swoich opinii w procesie decyzyjnym.


Zasada równowagiartykuły polecane
Prawo podziałuKarol AdamieckiTayloryzmTeoria ograniczeńWydajnośćCharles BabbageZygmunt RytelTeoria chaosuKlasyczna szkoła zarządzania

Bibliografia