Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny
Polecane artykuły


Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Każda z tych grup ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwane OC. UFG wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, gdy sprawca szkody nie został ustalony.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Według Artykułu 98 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny "jest instytucją wykonującą zadania określone w ustawie. Fundusz jest właściwy w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w związku z kontrolą spełnienia obowiązku zawierania umów obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Fundusz jest właściwy w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w związku z kontrolą spełnienia obowiązku zawierania umów obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych w oparciu o kryterium legalności i zgodności ze statutem". (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r., Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152., art. 96, s. 33)

Zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Artykuł 98 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określił zadania UFG jako "zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;
  2. w mieniu i na osobie, gdy:
  • posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników". (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r., Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152., art. 96, s. 34)

Uprawnienia Ubezpieczeniowego Funduszu gwarancyjnego

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników. (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r., Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152., art. 84, s. 28)

Wypłata odszkodowań i świadczeń przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Odszkodowania z umów ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej są wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jedynie wtedy, kiedy poszkodowany nie ma możliwości zaspokojenia swoich roszczeń na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego. (J. Monkiewicz i in. 2000, s. 342)

"Gdy w sprawie dotyczącej odszkodowania toczy się postępowanie karne lub przed kolegium do spraw wykroczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obowiązany jest wypłacić odszkodowanie lub spełnić świadczenie w terminie do 14 dni od zakończenia tych postępowań, jednak bezsporną część odszkodowania lub świadczenia wypłaca się w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia” (J. Monkiewicz i in. 2000, s. 342)

Bibliografia

Autor: Joanna Fortuna