Rodzaje agentów zmian

Z Encyklopedia Zarządzania
Rodzaje agentów zmian
Polecane artykuły


R.N. Ottaway i C.L. Cooper zaproponowali taksonomię agentów zmiany, obejmującą następujące ich rodzaje.

 • Generatorzy zmiany (ich celem jest wywołanie poczucia potrzeby zmian w społeczności), w tym:
  • prototypowi (twórczy),
  • manifestujący (demonstrujący) – stojący "na barykadzie" (w konfrontacji pomiędzy generatorami zmiany i opierającymi się jej), patroni i defensorzy.
 • Wdrażający zmianę w sposób zamierzony (intencjonalni) – (ich celem jest realizacja zmiany po rozpoznaniu przez organizacje jej potrzeby), w tym:
  • zewnętrzni (eksperci spoza organizacji),
  • wewnętrzni (pracownicy organizacji, których zmiana bezpośrednio dotyczy),
  • pośredni (zatrudnieni w innej, zbliżonej części organizacji, np. oddziale, filii).
 • Wdrażający zmianę w sposób niezamierzony (nieintencjonalni) – (ich celem jest praktyczne wdrożenie zmiany i znormalizowanie jej), w tym:
  • pracownicy wykonawczy firmy,
  • odbiorcy jej produktów (usług).

We wczesnych opracowaniach agent zmiany był definiowany jako osoba z zewnątrz, wspomagająca planowe zmiany ukierunkowane na doskonalenie systemu. Współcześnie uważa się, że agent zmiany może pochodzić z danej firmy, lub z zewnątrz. Pojęcie to odnosi się zatem do osób – zarówno z, jak i spoza organizacji – które zapewniają techniczne, specjalistyczne lub doradcze wparcie w procesie zarządzania zmianą. Przy bardziej złożonych przedsięwzięciach, kierowanych przez zespół ludzi mamy często do czynienia z rozwiązaniem pośrednim, tj. występowaniem zespołów mieszanych, obejmujących agentów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Patrz także:

Bibliografia

 • E. Masłyk-Musiał, Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1995
 • J.D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, Techniki menedżerskie – skuteczne zarządzanie firmą, Poltex, Warszawa 2000, s. 281-283; A. Zarębska, Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2002

Autor: Andrzej Kozina, Jolanta Walas-Trębacz