Rodzaje agentów zmian

Z Encyklopedia Zarządzania

Rodzaje agentów zmian obejmują: generatorów zmian, wdrażających w sposób zamierzony lub niezamierzony. We wczesnych opracowaniach agent zmiany był definiowany jako osoba z zewnątrz, wspomagająca planowe zmiany ukierunkowane na doskonalenie systemu. Współcześnie uważa się, że agent zmiany może pochodzić z danej firmy, lub z zewnątrz. Pojęcie to odnosi się zatem do osób - zarówno z, jak i spoza organizacji - które zapewniają techniczne, specjalistyczne lub doradcze wparcie w procesie zarządzania zmianą. Przy bardziej złożonych przedsięwzięciach, kierowanych przez zespół ludzi mamy często do czynienia z rozwiązaniem pośrednim, tj. występowaniem zespołów mieszanych, obejmujących agentów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Klasyfikacja agentów zmian

R.N. Ottaway i C.L. Cooper zaproponowali taksonomię agentów zmiany, obejmującą następujące ich rodzaje:

 • Generatorzy zmiany (ich celem jest wywołanie poczucia potrzeby zmian w społeczności), w tym:
  • prototypowi (twórczy),
  • manifestujący (demonstrujący) - stojący "na barykadzie" (w konfrontacji pomiędzy generatorami zmiany i opierającymi się jej), patroni i defensorzy.
 • Wdrażający zmianę w sposób zamierzony (intencjonalni) - (ich celem jest realizacja zmiany po rozpoznaniu przez organizacje jej potrzeby), w tym:
  • zewnętrzni (eksperci spoza organizacji),
  • wewnętrzni (pracownicy organizacji, których zmiana bezpośrednio dotyczy),
  • pośredni (zatrudnieni w innej, zbliżonej części organizacji, np. oddziale, filii).
 • Wdrażający zmianę w sposób niezamierzony (nieintencjonalni) - (ich celem jest praktyczne wdrożenie zmiany i znormalizowanie jej), w tym:
  • pracownicy wykonawczy firmy,
  • odbiorcy jej produktów (usług).

Kluczowe umiejętności i kompetencje agentów zmian

 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i budowania relacji . Umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej jest kluczową umiejętnością dla agentów zmian. W celu przekazywania informacji o zmianie w sposób skuteczny, agenci powinni być w stanie budować dobre relacje z innymi ludźmi. Umiejętność słuchania, empatii i otwartości na różne perspektywy są niezbędne w procesie komunikacji. Agenci zmian powinni być również w stanie wykorzystać różne strategie komunikacyjne, takie jak wykorzystanie jasnego języka, zrozumiałych przykładów i ilustracji, aby przekazać informacje o zmianie w sposób, który jest zrozumiały i angażujący dla odbiorców.
 • Zarządzanie konfliktem i negatywnymi reakcjami . Podczas procesu zmiany często pojawiają się konflikty i negatywne reakcje ze strony pracowników. Agenci zmian powinni być w stanie zarządzać tymi sytuacjami, aby utrzymać harmonię i kontynuować proces zmiany. Wykorzystanie technik zarządzania konfliktem, takich jak negocjacje, mediacje i rozwiązywanie problemów, może pomóc w rozwiązaniu konfliktów w sposób konstruktywny. Agenci zmian powinni również być przygotowani na negatywne reakcje i opór wobec zmiany. Przewidywanie i radzenie sobie z oporem wymaga zrozumienia przyczyn oporu i odpowiedniego podejścia do przekształcania negatywnych reakcji w pozytywne.
 • Znajomość technik zarządzania zmianą . Agentom zmian zależy na skutecznym wprowadzaniu zmian w organizacji. Dlatego ważne jest, aby mieli wiedzę i umiejętności w zakresie technik zarządzania zmianą. Analiza sytuacji, identyfikacja przeszkód, planowanie działań i ocena wyników to kluczowe etapy procesu zarządzania zmianą. Agenci zmian mogą wykorzystywać różne narzędzia i metody, takie jak analiza SWOT, mapa drogowa zmiany, diagram Gantta, aby skutecznie zarządzać procesem zmiany.
 • Praca w zespołach i współpraca z interesariuszami . Agentom zmian często przychodzi pracować w zespołach, które składają się z różnych osób z różnymi kompetencjami i perspektywami. Dlatego ważne jest, aby mieli umiejętności do efektywnej pracy w zespołach. Umiejętność słuchania, komunikacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w grupie są kluczowe w procesie pracy zespołowej. Ponadto, agenci zmian powinni być w stanie współpracować z różnymi interesariuszami i uwzględniać ich perspektywy i potrzeby. Wykorzystanie strategii, takich jak angażowanie interesariuszy w proces zmiany, tworzenie otwartego dialogu i budowanie zaufania, może pomóc w skutecznej współpracy i osiąganiu wspólnych celów.
 • Zrozumienie kultury organizacyjnej i kontekstu . Zrozumienie kultury organizacyjnej i kontekstu jest kluczowe dla agentów zmian. Każda organizacja ma swoje specyficzne wartości, normy i zwyczaje, które wpływają na procesy zmiany. Agenci zmian powinni być świadomi tych czynników i być w stanie dostosować swoje działania do specyfiki organizacji. Zrozumienie kontekstu, w którym odbywa się zmiana, pozwala agentom zmian na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz na dostosowanie strategii zmiany do tych potrzeb i oczekiwań. Wykorzystanie strategii, takich jak badanie kultury organizacyjnej, analiza otoczenia organizacyjnego, może pomóc agentom zmian w skutecznym wprowadzaniu zmian.

Wybór i rozwój agentów zmian

 • Proces selekcji i rekrutacji agentów zmian . Proces selekcji i rekrutacji agentów zmian wymaga uwzględnienia odpowiednich kryteriów. Agenci zmian powinni posiadać odpowiednie kompetencje, takie jak umiejętności komunikacyjne, zarządzanie konfliktem, znajomość technik zarządzania zmianą, praca w zespołach oraz zrozumienie kultury organizacyjnej. Metody takie jak analiza CV, rozmowy kwalifikacyjne, testy osiągnięć mogą pomóc w identyfikacji odpowiednich kandydatów.
 • Szkolenia i rozwój umiejętności agentów zmian . Aby rozwijać umiejętności agentów zmian, można zastosować różne rodzaje szkoleń i programów rozwojowych. Szkolenia mogą obejmować tematy związane z umiejętnościami komunikacyjnymi, zarządzaniem zmianą, budowaniem zespołów, negocjacjami, analizą sytuacji organizacyjnej i wieloma innymi. Metody szkoleniowe, takie jak warsztaty, studia przypadków, symulacje, coaching, mogą być skutecznymi narzędziami w rozwijaniu umiejętności agentów zmian.
 • Budowanie zespołów agentów zmian . Budowanie zespołów agentów zmian wymaga uwzględnienia różnorodnych czynników. Należy brać pod uwagę różne kompetencje, perspektywy i doświadczenia członków zespołu. Ważne jest również, aby członkowie zespołu byli w stanie efektywnie współpracować i komunikować się ze sobą. Wykorzystanie strategii, takich jak budowanie zaufania, zachęcanie do otwartej wymiany pomysłów i perspektyw, może pomóc w łączeniu różnorodnych kompetencji i perspektyw w zespole.
 • Monitorowanie i ocena skuteczności agentów zmian . Monitorowanie i ocena skuteczności agentów zmian jest ważne w celu zapewnienia, że proces zmiany jest efektywny. Można wykorzystać różne metody i narzędzia do monitorowania i oceny skuteczności agentów zmian, takie jak indywidualne oceny kompetencji, analiza wyników osiągniętych przez agentów zmian, opinie i opinie pracowników. Wskaźniki takie jak stopień osiągnięcia celów zmiany, satysfakcja pracowników, efektywność działań zmiany mogą służyć jako kryteria oceny skuteczności agentów zmian.
 • Ciągłe doskonalenie i dostosowanie do zmieniających się potrzeb . Aby zapewnić ciągłe doskonalenie agentów zmian i dostosowanie do zmieniających się potrzeb organizacji, można zastosować różne strategie. Ważne jest, aby agenci zmian byli otwarci na uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności. Wykorzystanie metod i narzędzi takich jak regularne szkolenia, programy rozwojowe, coaching, analiza wyników zmiany, opinie pracowników, może wspomóc ten proces ciągłego doskonalenia.

Współpraca agentów zmian z innymi interesariuszami

 • Rola agentów zmian w komunikacji i zaangażowaniu interesariuszy . Agenci zmian mają kluczową rolę w komunikacji i zaangażowaniu interesariuszy. Powinni być odpowiedzialni za przekazywanie informacji o zmianie, wyjaśnianie celów i korzyści wynikających z niej oraz angażowanie interesariuszy w proces zmiany. Wykorzystanie strategii komunikacyjnych, takich jak otwarta i jasna komunikacja, tworzenie otwartego dialogu i budowanie zaufania, może pomóc w skutecznym komunikowaniu się i zaangażowaniu interesariuszy.
 • Współpraca z kierownictwem organizacji . Współpraca między agentami zmian a kierownictwem organizacji jest kluczowa dla sukcesu procesu zmiany. Ważne jest, aby agenci zmian mieli możliwość współpracy z kierownictwem w ustalaniu celów i strategii zmiany oraz w zapewnianiu wsparcia i zasobów niezbędnych do realizacji zmiany. Wypracowanie form współpracy, takich jak regularne spotkania, wspólne planowanie i monitorowanie zmiany, może pomóc w skutecznej współpracy między agentami zmian a kierownictwem organizacji.
 • Budowanie partnerstw z pracownikami . Budowanie partnerstw z pracownikami jest istotne dla skutecznego wprowadzania zmian w organizacji. Agenci zmian powinni być w stanie zrozumieć potrzeby i obawy pracowników oraz zaangażować ich w proces zmiany. Wykorzystanie technik i narzędzi, takich jak badania i analizy potrzeb pracowników, tworzenie otwartego dialogu, angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji, może pomóc w budowaniu partnerstw z pracownikami.
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi i innymi ekspertami . Współpraca między agentami zmian a dostawcami zewnętrznymi i innymi ekspertami może przynieść wiele korzyści. Dostawcy zewnętrzni i inni eksperci mogą dostarczyć dodatkową wiedzę i doświadczenie, które może wspomóc proces zmiany. Wypracowanie form współpracy, takich jak regularne spotkania, wspólne planowanie i monitorowanie zmiany, wspólne szkolenia i warsztaty, może pomóc w skutecznej współpracy i osiągnięciu lepszych rezultatów.
 • Monitorowanie i zarządzanie relacjami z interesariuszami . Monitorowanie i zarządzanie relacjami z interesariuszami jest ważne w celu utrzymania zaangażowania i akceptacji zmiany. Można wykorzystać różne metody i narzędzia do monitorowania i zarządzania relacjami z interesariuszami, takie jak regularne spotkania, ankiety i badania opinii, raporty postępu zmiany. Wykorzystanie strategii, takich jak utrzymanie otwartego dialogu, rozwiązywanie problemów na bieżąco, budowanie zaufania, może pomóc w utrzymaniu zaangażowania i akceptacji zmiany przez interesariuszy.


Rodzaje agentów zmianartykuły polecane
Zarządzanie przedsiębiorstwemRebrandingTechnologia informatycznaZarządzanie przez wartościAgent zmianyOpór wobec zmianMyślenie systemoweJakość w administracji publicznejOcena wyników zmian organizacyjnych

Bibliografia

 • Antoszkiewicz J. (2000), Techniki menedżerskie - skuteczne zarządzanie firmą, Poltex, Warszawa
 • Masłyk-Musiał E. (1995), Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa


Autor: Andrzej Kozina, Jolanta Walas-Trębacz