Relacja menedżer sztabowy - menedżer liniowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Relacje pomiędzy menedżerami liniowymi a sztabowymi często zakłócane są przez konflikty spowodowane np.: naruszeniem obszaru działania jednego z menedżerów, rozdzieleniem praw do podejmowania decyzji, różnym stylem kierowania, lojalnością (T. Listwan 2002, s. 260).

W celu zniwelowania spornych sytuacji należy dążyć do stanu równowagi między dużym zakresem obowiązków menedżera generalisty a zachowaniem kontroli przez menedżera specjalistę. W zależności od struktury i typu organizacji sztab personalny przyjmuje odmienna postać. W modelu referencyjnym menedżer liniowy całkowicie i systematycznie współpracuje ze specjalistą kadrowym - referentem.

Wykorzystanie nowoczesnej techniki przesyłania informacji dla optymalizacji współpracy menedżerów liniowych to cecha modelu zintegrowanego. W modelu tym menadżer liniowy przyjmuje dużą część obowiązków kadrowych i menedżera sztabowego, dlatego ważne jest aby obie strony posiadały wysokie kwalifikacje kierowniczo-kontrolne.

System moderatora cechuje przejęcie przez menedżera sztabowego funkcji doradcy, zaś menadżer liniowy zwiększa swoją rolę w zarządzaniu kadrami (T. Listwan 2002, s. 263).

Zakres odpowiedzialności menedżerów

Menedżer liniowy Menedżer sztabowy
 • Jest odpowiedzialny za osiągnięcie celów organizacji,
 • tworzy odpowiedni klimat do rozwoju pracowników, wspiera pracowników,
 • posiada formalne uprawnienia do decydowania wynikające z hierarchii organizacyjnej,
 • w celu osiągnięcia celu przekłada strategie personalne na optymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego,
 • decyduje o zatrudnieniu oraz podejmuje decyzje o zwolnieniach pracowników.
 • W oparciu o swoje doświadczenie menedżer sztabowy radzi i wspiera komórki liniowe,
 • do jego obowiązków należy dbanie o rozwój systemu informacji kadrowej, bada i ocenia kadry firmy,
 • posiadana przez niego władza jest zależna od menedżera liniowego, który ma prawo zmienić jego decyzje,
 • organizuje wewnętrzne warsztaty doskonalenia kadr,
 • jest doradcą w zakresie rent i emerytur,
 • koordynuje relacje między kierownictwem firmy a pracownikami.

Różnice między rolą menedżera liniowego a menedżera sztabowego

Główne zadania menedżera liniowego . Menedżer liniowy to osoba odpowiedzialna za zarządzanie bezpośrednimi zasobami i pracownikami w organizacji. Jego główne zadania obejmują:

Główne zadania menedżera sztabowego . Menedżer sztabowy to osoba odpowiedzialna za zapewnienie wsparcia i doradztwa menedżerowi liniowemu. Jego główne zadania obejmują:

 • Analiza danych i przygotowanie raportów
 • Doradztwo w zakresie podejmowania decyzji
 • Opracowywanie strategii i planów działania
 • Koordynacja działań między różnymi działami organizacji
 • Monitorowanie i ocena efektywności działań
 • Doskonalenie procesów i procedur

Różnice w zakresie odpowiedzialności menedżera liniowego i sztabowego . Menedżer liniowy jest bezpośrednio odpowiedzialny za osiąganie celów i wyników w swoim dziale lub obszarze odpowiedzialności. Ponosi odpowiedzialność za zarządzanie zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi oraz osiąganie określonych wskaźników i wyników. Natomiast menedżer sztabowy nie ma bezpośredniej odpowiedzialności za osiągane wyniki, ale jest odpowiedzialny za zapewnienie wsparcia i doradztwa menedżerowi liniowemu w celu osiągnięcia tych wyników.

Różnice w zakresie uprawnień menedżera liniowego i sztabowego . Menedżer liniowy ma większe uprawnienia do podejmowania decyzji, zarządzania zasobami i wpływania na działania w swoim obszarze odpowiedzialności. Ma również możliwość rekrutowania, awansowania i oceny swoich pracowników. Natomiast menedżer sztabowy ma ograniczone uprawnienia i działa głównie na zlecenie menedżera liniowego. Może doradzać, proponować rozwiązania i wspierać menedżera liniowego, ale ostateczne decyzje należą do niego.

Przykłady sytuacji, w których role menedżerów liniowych i sztabowych mogą się nakładać lub różnić . Czasami role menedżerów liniowych i sztabowych mogą się nakładać lub różnić w zależności od kontekstu organizacji i potrzeb. Na przykład, menedżer liniowy może być odpowiedzialny za opracowywanie strategii i planów, podczas gdy menedżer sztabowy może pomagać w analizie danych i przygotowaniu raportów potrzebnych do tych działań. Jednak w innych sytuacjach, menedżer liniowy może być odpowiedzialny za wszystkie aspekty zarządzania w swoim obszarze odpowiedzialności, a menedżer sztabowy może skupić się na dostarczaniu wsparcia i doradztwa.

Wpływ relacji menedżera liniowego i menedżera sztabowego na efektywność organizacji

Dobre relacje między menedżerem liniowym a sztabowym a efektywność organizacji . Dobre relacje między menedżerem liniowym a sztabowym mogą mieć pozytywny wpływ na efektywność organizacji. Współpraca i komunikacja między nimi mogą przyczynić się do:

 • Lepszego wykorzystania zasobów organizacji
 • Skuteczniejszego podejmowania decyzji
 • Szybszego rozwiązywania problemów i konfliktów
 • Poprawy efektywności procesów i procedur
 • Zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników
 • Realizacji strategii i celów organizacji

Przykłady korzystnych efektów współpracy i komunikacji między menedżerami liniowymi a sztabowymi . Dobra współpraca i komunikacja między menedżerami liniowymi a sztabowymi może przyczynić się do osiągnięcia korzystnych efektów, takich jak:

 • Szybsze i lepsze podejmowanie decyzji
 • Skuteczniejsze wykorzystanie zasobów organizacji
 • Poprawa jakości i efektywności działań
 • Wzrost zaangażowania i motywacji pracowników
 • Lepsze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia menedżera sztabowego
 • Większa elastyczność i adaptacyjność organizacji do zmian

Konsekwencje złych relacji między menedżerami liniowymi a sztabowymi dla organizacji . Złe relacje między menedżerami liniowymi a sztabowymi mogą mieć negatywny wpływ na efektywność organizacji. Mogą prowadzić do:

 • Spowolnienia podejmowania decyzji
 • Konfliktów i napięć w zespole
 • Zawężenia perspektywy i braku kreatywności w podejmowaniu działań
 • Braku efektywnego wykorzystania zasobów i potencjału organizacji
 • Niskiego zaangażowania i motywacji pracowników
 • Osiągania słabych wyników i nieosiągania celów organizacji

Przykłady sytuacji, w których dobra współpraca między menedżerami liniowymi a sztabowymi przyczyniła się do osiągnięcia celów organizacji . Dobra współpraca między menedżerami liniowymi a sztabowymi może przyczynić się do osiągnięcia celów organizacji w różnych sytuacjach. Na przykład:

 • Podczas wprowadzania zmian w organizacji, menedżer liniowy i sztabowy mogą współpracować nad opracowaniem strategii i planów zmiany oraz koordynować działania w celu ich skutecznego wdrożenia.
 • Podczas opracowywania nowej strategii działania, menedżer liniowy może korzystać z doradztwa menedżera sztabowego w analizie danych i przygotowaniu planów, co przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów i osiągnięcia zamierzonych celów.
 • Podczas rozwiązywania trudnych problemów, menedżer liniowy i sztabowy mogą współpracować, wymieniać się perspektywami i doświadczeniem, co przyczyni się do znalezienia skutecznych rozwiązań.

Sposoby budowania i utrzymywania dobrych relacji między menedżerami liniowymi a sztabowymi . Aby budować i utrzymywać dobre relacje między menedżerami liniowymi a sztabowymi, można zastosować różne strategie i działania, takie jak:

 • Komunikacja otwarta i jednostronna
 • Wzajemne zrozumienie i szacunek
 • Wspólny cel i współpraca na rzecz osiągnięcia wyników
 • Regularne spotkania i wymiana informacji
 • Wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
 • Dbałość o dobre relacje interpersonalne
 • Kształcenie i rozwój kompetencji menedżerów liniowych i sztabowych


Relacja menedżer sztabowy - menedżer liniowyartykuły polecane
Wymagane kwalifikacje kierownikaDyrektorRole menedżerów personalnego i liniowegoModele usytuowania sztabu personalnegoCentralizacjaControllerModele motywacjiRole kierowniczeLiderOpakowanie wielokrotnego użytku

Bibliografia

 • Listwan T. (1993), Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Mimex, Wrocław
 • Listwan T. (red.) (2004), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa


Autor: Piotr Woźniak