Relacja menedżer sztabowy - menedżer liniowy

Relacja menedżer sztabowy - menedżer liniowy
Polecane artykuły


Menedżer liniowy Menedżer sztabowy
 • Jest odpowiedzialny za osiągnięcie celów organizacji,
 • tworzy odpowiedni klimat do rozwoju pracowników, wspiera pracowników,
 • posiada formalne uprawnienia do decydowania wynikające z hierarchii organizacyjnej,
 • w celu osiągnięcia celu przekłada strategie personalne na optymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego,
 • decyduje o zatrudnieniu oraz podejmuje decyzje o zwolnieniach pracowników.
 • W oparciu o swoje doświadczenie menedżer sztabowy radzi i wspiera komórki liniowe,
 • do jego obowiązków należy dbanie o rozwój systemu informacji kadrowej, bada i ocenia kadry firmy,
 • posiadana przez niego władza jest zależna od menedżera liniowego, który ma prawo zmienić jego decyzje,
 • organizuje wewnętrzne warsztaty doskonalenia kadr,
 • jest doradcą w zakresie rent i emerytur,
 • koordynuje relacje między kierownictwem firmy a pracownikami.

Relacje pomiędzy menedżerami liniowymi a sztabowymi często zakłócane są przez konflikty spowodowane np.:

 • naruszeniem obszaru działania jednego z menedżerów,
 • rozdzieleniem praw do podejmowania decyzji,
 • różnym stylem kierowania,
 • lojalnością. (T. Listwan 2002, s. 260)

W celu zniwelowania spornych sytuacji należy dążyć do stanu równowagi między dużym zakresem obowiązków menedżera generalisty a zachowaniem kontroli przez menedżera specjalistę. W zależności od struktury i typu organizacji sztab personalny przyjmuje odmienna postać. W modelu referencyjnym menedżer liniowy całkowicie i systematycznie współpracuje ze specjalistą kadrowym - referentem.

Wykorzystanie nowoczesnej techniki przesyłania informacji dla optymalizacji współpracy menedżerów liniowych to cecha modelu zintegrowanego. W modelu tym menadżer liniowy przyjmuje dużą część obowiązków kadrowych i menedżera sztabowego, dlatego ważne jest aby obie strony posiadały wysokie kwalifikacje kierowniczo-kontrolne.

System moderatora cechuje przejęcie przez menedżera sztabowego funkcji doradcy, zaś menadżer liniowy zwiększa swoją rolę w zarządzaniu kadrami. (T. Listwan 2002, s. 263).

Bibliografia

 • Listwan T. Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, ?Mimex?, Wrocław 1993
 • Listwan T. Zarządzanie kadrami, (praca zbiorowa pod red. T. Listwana), C.H.Beck, Warszawa 2002

Autor: Piotr Woźniak