Osoba bierna zawodowo

Z Encyklopedia Zarządzania

Osoba bierna zawodowo to osoba powyżej 15 roku życia nieposzukująca pracy, ale będąca w kondycji fizycznej umożliwiającej jej podjęcie zatrudnienia. Jest to osoba, która nie została uznana jako pracująca lub bezrobotna. Jak podaje GUS do przyczyn, którymi kierują się osoby zaliczane do biernych zawodowo są:

  • zniechęcenie bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia
  • pobieranie nauk lub uzupełnianie kwalifikacji zawodowych
  • sytuacja rodzinna i obowiązki domowe
  • choroba
  • pobieranie świadczeń emerytalnych.

Za osoby bierne zawodowo uważane są takie, które w badanym tygodniu: nie miały pracy i jej nie poszukiwały, poszukiwały pracy, ale nie były gotowe do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni od momentu badania lub nie pracowały i nie poszukiwały pracy ze względu na to, że miały zagwarantowaną pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie. Z danych statystycznych BAEL przeprowadzonych przez GUS w trzecim kwartale 2018 roku wynika, że ponad 13 milionów osób należy do grupy osób biernych zawodowo z czego ponad 7 milionów to emeryci, w tym ponad milion osób poniżej 65 roku życia (GUS 2018 s. 193-209)

Aktywność zawodowa osób 50+

Badania pokazują, że społeczeństwo wymaga od osób w wieku 50+ aktywności zawodowej aż do wieku emerytalnego to osoby te wykazują wysoki stopień bierności zawodowej (49,7% kobiet i 34,9% mężczyzn). (B. Urbaniak 2013 s. 65) Problemem osób starszych jest trwałe wykluczenie z rynku pracy. Dotyczy to ludzi długotrwale poszukujących pracy o kwalifikacjach nieadekwatnych do wymogów pracodawców. Pomimo że w ostatnich latach pojawiła się możliwość otrzymania wysokich dotacji unijnych na przekwalifikowanie to osoby starsze mające problem z bezrobociem charakteryzowały się niechęcią do skorzystania z nich co w efekcie przyczyniło się do zachowania statusu osoby biernej zawodowo (S. Radzięta 2014)

NEET, czyli młodzi bierni zawodowo

NEET (ang. Not in Employment, Education or Training) to młode osoby nieuczące się, niepracujące i nieuczestniczące w żadnych formach dokształcania (P. Arak 2013 s. 9) To określenie odnosi się zarówno do osób posiadających wyższe wykształcenie jak i osób, które wcześniej przerwały swoją edukację. Badania wykazały, że młodzież która przerwała edukację i nie szuka pracy różni się od rówieśników niższym poczuciem własnej wartości i niższą skutecznością działania, a niska samoocena wpływa na brak wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celów. Bierność zawodowa zależy również od: niechęci do postawionych wymagań, nieumiejętności dostosowania się do zasad panujących w pracy, a także od stresu.

Do innych przyczyn trzeba zaliczyć aspekt edukacyjny. Zauważono powiązania między młodymi osobami zaangażowanymi w zdobywanie wiedzy, a młodzieżą która zrezygnowała z nauki w aspekcie niepodejmowania pracy. Kolejnym powodem przyczyniającym się do zjawiska NEET może być długie przebywanie w domu rodzinnym. Taki model rodzinny utrudnia młodzieży usamodzielnienie się na płaszczyźnie zawodowo-finansowej (J. Szwed 2014)

Programy wspierające osoby NEET

W Polsce występują organizacje wspierające młode osoby w wejściu na rynek pracy. Zalecają przedsiębiorstwom wprowadzenie różnorodnych sposobów komunikacji z osobami NEET, które powinny być dostosowane do tej grupy. Zalecają one większe wykorzystanie nowoczesnych aplikacji i portali społecznościowych jak Facebook, a także dostrzegają skuteczność docierania do osób NEET poprzez wykorzystanie materiałów wideo na serwisach takich jak YouTube. Zauważono, że informacje przekazywane tradycyjną formą z pominięciem nowoczesnych metod jest dla osób NEET nieatrakcyjne i w rezultacie nieefektywne (J. Olszowska-Urban 2016, s. 17)

Konsekwencje bierności zawodowej

Brak satysfakcji zawodowej

Jedną z głównych konsekwencji bierności zawodowej jest brak satysfakcji z pracy. Osoby biernie zawodowe często nie czują się spełnione zawodowo, co może prowadzić do frustracji i obniżenia jakości życia.

Brak rozwoju kariery

Osoby biernie zawodowe zazwyczaj nie osiągają sukcesów zawodowych ani nie awansują w swojej karierze. Brak inicjatywy i zaangażowania powoduje, że nie mają możliwości rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń.

Niska samoocena

Bierność zawodowa może prowadzić do niskiej samooceny. Osoby biernie zawodowe często nie wierzą w swoje umiejętności ani nie uważają się za kompetentne w swojej dziedzinie. To może negatywnie wpływać na ich życie osobiste i zawodowe.

Jak przeciwdziałać bierności zawodowej

Określenie celów zawodowych

Pierwszym krokiem w przeciwdziałaniu bierności zawodowej jest określenie jasnych celów zawodowych. Osoby biernie zawodowe powinny zastanowić się, czego chcą osiągnąć w swojej karierze i co ich motywuje do działania. Określenie celów pozwoli im skupić się na konkretnych działaniach i podejmować odpowiednie decyzje.

Inwestowanie w rozwój zawodowy

Aby uniknąć bierności zawodowej, ważne jest inwestowanie w rozwój zawodowy. Osoby biernie zawodowe powinny szukać możliwości edukacyjnych, kursów, szkoleń lub mentorów, którzy pomogą im zdobywać nowe umiejętności i rozwijać się w swojej dziedzinie.

Budowanie wsparcia społecznego

Ważnym czynnikiem w przeciwdziałaniu bierności zawodowej jest budowanie wsparcia społecznego. Osoby biernie zawodowe powinny otoczyć się ludźmi, którzy ich motywują i wspierają. Rodzina, przyjaciele, mentori czy współpracownicy mogą stanowić wsparcie i pomagać w pokonywaniu trudności.

Przełamanie lęku przed porażką

Lęk przed porażką często powoduje bierność zawodową. Osoby biernie zawodowe powinny nauczyć się radzić sobie z tym lękiem i podejmować ryzyko. Ważne jest rozumienie, że porażki są naturalną częścią procesu rozwoju zawodowego i mogą prowadzić do cennych nauk i doświadczeń.

Przyczyny bierności zawodowej

Zniechęcenie

Zniechęcenie może być jednym z głównych czynników prowadzących do bierności zawodowej. Osoba może być zniechęcona do wykonywania pracy, jeśli nie czerpie z niej satysfakcji ani nie widzi w niej perspektyw rozwoju. Może to być spowodowane monotonnością, brakiem możliwości awansu, niskimi zarobkami lub brakiem uznania ze strony przełożonych. Zniechęcenie może prowadzić do utraty motywacji i braku chęci do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.

Nauka i kwalifikacje

Brak odpowiedniej edukacji i kwalifikacji może być przyczyną bierności zawodowej. Osoba, która nie posiada wymaganych umiejętności i wykształcenia, może mieć trudności w znalezieniu pracy lub awansie zawodowym. Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności może być ograniczeniem w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych i rozwijaniu się w danej dziedzinie.

Sytuacja rodzinna i obowiązki domowe

Obowiązki rodzinne i obowiązki domowe mogą wpływać na bierność zawodową. Osoba, która ma duże obciążenie związane z opieką nad dziećmi, opieką nad osobą starszą lub prowadzeniem gospodarstwa domowego, może mieć trudności w znalezieniu pracy lub awansie zawodowym. Brak równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym może prowadzić do bierności zawodowej.

Choroba

Choroba może być przyczyną bierności zawodowej. Osoba, która jest przewlekle chora lub cierpi na poważne schorzenie, może mieć trudności w podjęciu pracy lub wykonywaniu obowiązków zawodowych. Choroba może ograniczać zdolności fizyczne lub umysłowe osoby, co utrudnia jej aktywność zawodową.

Świadczenia emerytalne

Otrzymywanie świadczeń emerytalnych może być czynnikiem prowadzącym do bierności zawodowej. Osoba, która otrzymuje emeryturę lub rentę, może nie czuć potrzeby podejmowania pracy lub aktywności zawodowej. Świadczenia emerytalne mogą zapewniać wystarczające środki do życia, co może skutkować brakiem motywacji do podjęcia pracy.

Wykluczenie z rynku pracy

Osoba, która została wykluczona z rynku pracy, na przykład z powodu utraty pracy lub długotrwałego bezrobocia, może stać się bierna zawodowo. Brak możliwości znalezienia pracy może wpływać na motywację i pewność siebie osoby, co może skutkować biernością zawodową.


Osoba bierna zawodowoartykuły polecane
List polecającyPrekariatCzarna owcaMobbingBaby BoomerPotrzeba afiliacjiPrzesunięcia wewnętrzneWork-life balancePakiety medyczne

Bibliografia


Autor: Tomasz Wurst