Integracja pozioma

Z Encyklopedia Zarządzania
Integracja pozioma
Polecane artykuły


Integracja pozioma (horyzontalna) polega na przejęciu firmy przez inne przedsiębiorstwo odznaczające się tym samym profilem pod względem technologicznym oraz działające już na danym terenie. Połączenia tego typu są wynikiem nie tylko dążenia firmy do szybkiego zwiększenia udziału w rynku, ale także z możliwości efektywniejszego wykorzystania zasobów finansowych firmy. Daje ona również możliwość uzyskania korzyści skali oraz efektów synergicznych.[1]

Zastosowanie integracji poziomej jest odpowiednie dla przedsiębiorstw, które zajmują bardzo silną pozycję konkurencyjną, w niekoniecznie stabilnym sektorze. Firmy, które nie mają zbyt dużych środków finansowych, dążące do poprawy oraz rozbudowy profilu swojej działalności, mogą zastosować strategię integracji poziomej. Integracja pozioma sprowadza się również do połączenia lub wykupu innego przedsiębiorstwa lub włączenie innej organizacji z tego samego sektora.

W Polsce strategia integracji poziomej jest stosowana przede wszystkim przez firmy zagraniczne, które zajmują miejsce inwestorów strategicznych w prywatyzowanych przedsiębiorstwach państwowych. Przykładem zastosowania integracji poziomej jest na przykład kupno poznańskiej "Goplany” oraz kaliskich "Winiar” przez koncern Nestlé [2].

Motywy stosowania integracji poziomej

 • poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności kredytowej
 • zwiększenie udziału rynkowego
 • obniżenie kosztów jednostkowych firmy
 • poprawa zyskowności
 • uzyskanie lepszej pozycji przetargowej względem dostawców i odbiorców
 • zmniejszenie niestabilności otoczenia firmy
 • zmniejszenie zagrożeń organizacji ze strony mniejszych konkurentów rynkowych

Krytyczne czynniki integracji poziomej

"Badania S.Ghoshali L. Grattona wykazały, że w integracji poziomej czynnikami krytycznymi są:

 • integracja operacyjna, której służy technologia i infrastruktura,
 • integracja intelektualna, której fundamentem jest wiedza,
 • integracja społeczna, której podstawą są więzi społeczne występujące między pracownikami,
 • integracja emocjonalna, powstająca w procesie kształtowania się identyfikacji z organizacją i jej celami."[3]


Integracja pozioma w Metodach Analitycznych

Metoda SWOT

Rys. 1. Macierz strategicznych alternatyw SWOT. Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Machaczka, Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 99.
 • Analiza szans i zagrożeń – czynniki zewnętrzne
 • Analiza silnych i słabych stron – czynniki wewnętrzne
 • Określenie pozycji strategicznej i wybór strategii organizacji

Metoda SPACE

Rys. 1. Model SPACE. Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Lisiński, Metody Planowania Strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 250

W analizie pozycji strategicznej firmy metodą SPACE wyróżniamy cztery postawy:

 • I Postawa agresywna
 • II Postawa zachowawcza
 • III Postawa defensywna
 • IV Postawa konkurencyjna

Opcja strategiczna integracji poziomej występuje w postawie agresywnej oraz konkurencyjnej firmy.

Bibliografia

 • Bieniek-Majka M., (2011). Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 4, s. 11-19
 • Bugdol M., (2006). Wartości organizacyjne: szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Knoblauch L., (2003). Integracja pozioma wśród producentów żywca wieprzowego w Polsce północno-wschodniej, "Wieś i Rolnictwo", nr 3, s. 378-386
 • Koźmiński K., Piotrowski W., (2000). Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Lisiński M., (2004). Metody Planowania Strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Machaczak J., (2005). Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Nowak A., (2011). Integracja pozioma producentów rolnych jako przejaw innowacji, "Współczesne Zarządzanie", nr 3, s. 163-171
 • Porter M.E.,(1994) Strategia konkurencji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Toborek-Mazur J., (2010). Holding jako podmiot rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Przypisy

 1. Toborek-Mazur J., (2010). Holding jako podmiot rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 2. Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 98-99.
 3. Bugdol M., (2006). Wartości organizacyjne: szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Autor: Anna Klafczyńska, Sylwia Bierowiec