IEA

Z Encyklopedia Zarządzania
IEA
Polecane artykuły


IEA - International Energy Agency (Międzynarodowa Agencja Energii)

Organizacja została utworzona15 listopada 1974 roku przez kraje będące importerami ropy naftowej. Przyczyną powołania organizacji do życia był kryzys naftowy z lat 1973-74. Wtedy to kraje wysoko uprzemysłowione z powodu polityki prowadzonej przez kraje OPEC (ograniczenie wydobycia ropy naftowej oraz wprowadzenie embarga na dostawy tego surowca do krajów popierających Izrael w wojnie arabsko - izraelskiej) borykały się z niedoborem tego surowca. Kryzys energetyczny stał się przyczyną kryzysu gospodarczego w wielu krajach uzależnionych od dostaw ropy naftowej. To skłoniło kraje będące importerami ropy naftowej do stworzenia organizacji mającej na celu przeciwdziałanie kryzysom w przyszłości.

Kraje członkowskie

Obecnie w skład organizacji wchodzi 27 krajów: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Luksemburg, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. W 2008 roku do organizacji prawdopodobnie przystąpi także Polska. Wszystkie kraje skupione w ramach IEA są jednocześnie członkami OECD, jako że obie organizację są ze sobą powiązane. W pracach organizacji uczestniczy także Komisja Europejska.

Cele organizacji

Aktualnie najważniejsze cele organizacji zawierają się pod pojęciem "Trzy E", które oznacza:

Poza podejmowaniem działań na rzecz wyżej wymienionych celów organizacja zajmuje się także prowadzeniem analiz i statystyk dotyczący rynku energetycznego.

Warunki dołączenia do IEA

Zanim kraj kandydujący zostanie członkiem IEA, musi wykazać:

  • prawodawstwo i środki mające na celu zapewnienie, że wszystkie przedsiębiorstwa naftowe podlegające jego jurysdykcji przekazują informacje na żądanie,
  • środki mające na celu zapewnienie zdolności wnoszenia wkładu w działania zbiorowe IEA. Wspólne działanie IEA zostałoby zainicjowane w odpowiedzi na znaczące zakłócenia w dostawach ropy naftowej na skalę światową i wiązałoby się z udostępnianiem przez państwa członkowskie IEA dodatkowych ilości ropy naftowej i/lub produktów na rynku światowym (poprzez zwiększenie podaży lub zmniejszenie popytu), przy czym udział każdego kraju opierałby się na krajowym zużyciu ropy naftowej w ramach całkowitego zużycia ropy przez IEA.
  • zapas ropy naftowej i / lub zapasów produktu odpowiadający 90 dniom przywozu netto z poprzedniego roku, do których rząd ma natychmiastowy dostęp (nawet jeśli nie jest ich właścicielem bezpośrednio) i mógłby zostać wykorzystany do rozwiązania problemów w zakresie globalnego zaopatrzenia w ropę naftową
  • program ograniczenia popytu w celu zmniejszenia krajowego zużycia oleju nawet o 10%[1]..

Przynależność Polski do MAE

Przynależność Polski do MAE (MAE, w ang. International Energy Agency – IEA) poprzedzają wieloletnie działania polegające m.in. na zmianach i tworzeniu nowych regulacji prawnych w celu wypełnienia wymogów MAE szczególnie w zakresie utrzymywania odpowiedniego poziomu rezerw, ograniczanie popytu itd. zaowocowała przyjęciem Polski do Międzynarodowej Agencji Energetyki, co znacząco wpłynęło na podniesienie bezpieczeństwa w zakresie dostępności paliw ciekłych, ale również umożliwiło Polsce udział w pracach i kształtowanie kwestii związanych z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa energetycznego, m.in. efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zakłóceń w dostawach gazu ziemnego, technik czystego spalania węgla najważniejszej organizacji międzynarodowej w tym obszarze [2].

Bibliografia

Przypisy

  1. Howard G. (2005.) s. 3-6
  2. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4 (78) 2011

Autor: Anna Wojciechowska Szymon Banach