IEA

Z Encyklopedia Zarządzania

IEA - International Energy Agency (Międzynarodowa Agencja Energii)

Organizacja została utworzona15 listopada 1974 roku przez kraje będące importerami ropy naftowej. Przyczyną powołania organizacji do życia był kryzys naftowy z lat 1973-74. Wtedy to kraje wysoko uprzemysłowione z powodu polityki prowadzonej przez kraje OPEC (ograniczenie wydobycia ropy naftowej oraz wprowadzenie embarga na dostawy tego surowca do krajów popierających Izrael w wojnie arabsko - izraelskiej) borykały się z niedoborem tego surowca. Kryzys energetyczny stał się przyczyną kryzysu gospodarczego w wielu krajach uzależnionych od dostaw ropy naftowej. To skłoniło kraje będące importerami ropy naftowej do stworzenia organizacji mającej na celu przeciwdziałanie kryzysom w przyszłości.

Kraje członkowskie

Obecnie w skład organizacji wchodzi 27 krajów: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Luksemburg, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. W 2008 roku do organizacji prawdopodobnie przystąpi także Polska. Wszystkie kraje skupione w ramach IEA są jednocześnie członkami OECD, jako że obie organizację są ze sobą powiązane. W pracach organizacji uczestniczy także Komisja Europejska.

Cele organizacji

Aktualnie najważniejsze cele organizacji zawierają się pod pojęciem "Trzy E", które oznacza:

Poza podejmowaniem działań na rzecz wyżej wymienionych celów organizacja zajmuje się także prowadzeniem analiz i statystyk dotyczący rynku energetycznego.

Warunki dołączenia do IEA

Zanim kraj kandydujący zostanie członkiem IEA, musi wykazać:

  • prawodawstwo i środki mające na celu zapewnienie, że wszystkie przedsiębiorstwa naftowe podlegające jego jurysdykcji przekazują informacje na żądanie,
  • środki mające na celu zapewnienie zdolności wnoszenia wkładu w działania zbiorowe IEA. Wspólne działanie IEA zostałoby zainicjowane w odpowiedzi na znaczące zakłócenia w dostawach ropy naftowej na skalę światową i wiązałoby się z udostępnianiem przez państwa członkowskie IEA dodatkowych ilości ropy naftowej i/lub produktów na rynku światowym (poprzez zwiększenie podaży lub zmniejszenie popytu), przy czym udział każdego kraju opierałby się na krajowym zużyciu ropy naftowej w ramach całkowitego zużycia ropy przez IEA.
  • zapas ropy naftowej i / lub zapasów produktu odpowiadający 90 dniom przywozu netto z poprzedniego roku, do których rząd ma natychmiastowy dostęp (nawet jeśli nie jest ich właścicielem bezpośrednio) i mógłby zostać wykorzystany do rozwiązania problemów w zakresie globalnego zaopatrzenia w ropę naftową
  • program ograniczenia popytu w celu zmniejszenia krajowego zużycia oleju nawet o 10%[1]..

Przynależność Polski do MAE

Przynależność Polski do MAE (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) poprzedzają wieloletnie działania polegające m.in. na zmianach i tworzeniu nowych regulacji prawnych w celu wypełnienia wymogów MAE szczególnie w zakresie utrzymywania odpowiedniego poziomu rezerw, ograniczanie popytu itd. zaowocowała przyjęciem Polski do Międzynarodowej Agencji Energetyki, co znacząco wpłynęło na podniesienie bezpieczeństwa w zakresie dostępności paliw ciekłych, ale również umożliwiło Polsce udział w pracach i kształtowanie kwestii związanych z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa energetycznego, m.in. efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zakłóceń w dostawach gazu ziemnego, technik czystego spalania węgla najważniejszej organizacji międzynarodowej w tym obszarze [2].

Działalność IEA

Monitorowanie, analiza i promowanie efektywnego wykorzystania energii i zrównoważonego rozwoju energetycznego

Jednym z głównych obszarów działalności IEA jest monitorowanie, analiza i promowanie efektywnego wykorzystania energii oraz zrównoważonego rozwoju energetycznego. Organizacja prowadzi badania i analizy dotyczące rynków energii, technologii i polityki energetycznej, aby uzyskać wiedzę na temat aktualnych trendów i wyzwań w sektorze energetycznym.

Dzięki tym badaniom i analizom, IEA może dostarczać rekomendacje i wnioski dotyczące efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Organizacja identyfikuje najlepsze praktyki i technologie, które mogą przyczynić się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju energetycznego. Rekomendacje IEA mają na celu wspieranie państw członkowskich w podejmowaniu skutecznych działań w obszarze energii i klimatu.

IEA jest zaangażowana w promowanie efektywności energetycznej i redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez wydawanie rekomendacji dotyczących polityki energetycznej. Organizacja analizuje efektywność energetyczną różnych sektorów gospodarki i identyfikuje obszary, w których można osiągnąć większe oszczędności energii.

Rekomendacje IEA obejmują zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe cele dotyczące efektywności energetycznej i redukcji emisji. Organizacja zachęca państwa członkowskie do opracowywania i wdrażania skutecznych polityk i regulacji mających na celu poprawę efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki, takich jak przemysł, transport, budownictwo i energetyka.

Programy współpracy międzynarodowej i transfer technologii energetycznych

IEA prowadzi programy współpracy międzynarodowej mające na celu wspieranie rozwoju i transferu nowych technologii energetycznych. Organizacja działa jako platforma wymiany informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi w zakresie innowacyjnych technologii energii odnawialnej, efektywności energetycznej i innych rozwiązań mających na celu zrównoważony rozwój energetyczny.

IEA pomaga państwom członkowskim w identyfikacji i wdrażaniu najlepszych praktyk w zakresie rozwoju technologii energetycznych. Organizacja wspiera również państwa rozwijające się w budowaniu zdolności technologicznych i instytucjonalnych potrzebnych do efektywnego wykorzystania energii i transformacji energetycznej.

IEA organizuje spotkania, seminaria i warsztaty, które umożliwiają państwom członkowskim wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie transformacji energetycznej. Organizacja wspiera dialog między państwami, sektorem prywatnym i innymi interesariuszami w celu identyfikacji skutecznych strategii i polityk energetycznych.

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk jest kluczowa dla przyspieszenia transformacji energetycznej na skalę globalną. Dzięki współpracy z państwami członkowskimi, IEA może identyfikować i promować innowacyjne rozwiązania, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Publikacje, prognozy i raporty dotyczące rynku energii i rozwoju energetycznego

IEA publikuje prognozy dotyczące wzrostu zapotrzebowania na energię i produkcji paliw kopalnych. Organizacja analizuje trendy w konsumpcji energii i prognozuje przyszłe zapotrzebowanie na energię na podstawie różnych scenariuszy rozwoju gospodarczego i technologicznego.

Te prognozy są niezwykle ważne dla podejmowania decyzji dotyczących inwestycji w sektorze energetycznym. Organizacja dostarcza informacje i analizy, które mogą pomóc państwom członkowskim i innym interesariuszom w planowaniu i podejmowaniu decyzji strategicznych związanych z rozwojem energetycznym.

IEA jest zaangażowana w monitorowanie i raportowanie postępów w zakresie rozwoju energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Organizacja publikuje raporty dotyczące skuteczności różnych polityk i technologii służących temu celowi.

Raporty IEA zawierają analizy dotyczące efektywności różnych technologii energii odnawialnej, polityki wsparcia, kosztów i korzyści związanych z tym sektorem. Organizacja dostarcza również rekomendacje dotyczące działań, które mogą przyspieszyć rozwój energii odnawialnej i redukcję emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

Przez swoją działalność w zakresie publikacji, prognoz i raportów, IEA pełni ważną rolę w informowaniu społeczności międzynarodowej o wyzwaniach związanych z energią i klimatem oraz w identyfikowaniu skutecznych strategii i rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju energetycznego.


IEAartykuły polecane
Europejska Wspólnota Węgla i StaliOECDEuropejska Wspólnota GospodarczaWspólnoty europejskieProtokół z KiotoUnia EuropejskaŚwiatowa Organizacja HandluOPECRamowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Przypisy

  1. Howard G. (2005.) s. 3-6
  2. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4 (78) 2011

Bibliografia


Autor: Anna Wojciechowska Szymon Banach