Cykl Kondratiewa

Z Encyklopedia Zarządzania

Cykl Kondratiewa, znany również jako cykl długookresowy, jest jednym z najważniejszych i najbardziej znanych pojęć w dziedzinie ekonomii. Opisuje on regularne fluktuacje w gospodarce, które występują na przestrzeni wielu lat. Cykl Kondratiewa został po raz pierwszy opisany przez rosyjskiego ekonomistę Nikołaja Kondratiewa w latach 20. XX wieku i od tamtej pory jest szeroko analizowany i dyskutowany przez ekonomistów na całym świecie.

Według definicji cykl Kondratiewa, gospodarka przechodzi przez cztery fazy: fazy wzrostu, recesji, depresji i ożywienia. Faza wzrostu charakteryzuje się szybkim wzrostem produkcji, zatrudnienia i inwestycji. Następnie, w fazie recesji, gospodarka zaczyna zwalniać, a produkcja, zatrudnienie i inwestycje maleją. Depresja jest najgłębszą fazą cyklu, charakteryzującą się ogólnym spowolnieniem gospodarczym, wysokim bezrobociem i niskimi poziomami inwestycji. Ostatecznie, w fazie ożywienia, gospodarka zaczyna się odradzać, a produkcja, zatrudnienie i inwestycje zaczynają rosnąć ponownie.

Badania Kondratiewa

Nikołaj Kondratiew był rosyjskim ekonomistą, publikującym w latach 20. XX wieku. Prowadził on badania dotyczące pewnych wskaźników w krajach takich jak USA, Wielka Brytania, Niemcy i Francja rozważając dane z okresu od 1790 do 1920. Zaobserwował pewne "regularne tendencje" (inaczej długie fale), trwające około 50-60 lat (E.Szymaniuk, A.Zyguła 2009, s. 11). Analizując wybrane wskaźniki (ceny towarów, stopy procentowe, obroty z handlu zagranicznego, produkcję węgla i inne), wyznaczył trzy cykle, które podzielił dodatkowo na fazy wzrostu i spadku (A. Korotayev, S. Tsirel 2010, s. 2).

Kondratiew zajmował się analizą długoterminowych cykli koniunktury gospodarczej, w przeciwieństwie do większości ekonomistów swojej epoki, którzy skupiali się głównie na analizie krótkoterminowych fluktuacji. Jego badania miały na celu zrozumienie i wyjaśnienie przyczyn regularnych zmian w rozwoju gospodarczym. Kondratiew dokonał istotnych odkryć dotyczących długoterminowych cykli rozwoju gospodarczego, które stały się podstawą jego teorii cyklu Kondratiewa. Po wieloletnich analizach danych ekonomicznych, Kondratiew odkrył regularne tendencje trwające około 50-60 lat. Zauważył, że gospodarki przechodzą cykle, które składają się z okresów wzrostu i spadku. Cykle te charakteryzują się określonymi fazami, które powtarzają się w regularnych odstępach czasu. Kondratiew podzielił wskaźniki ekonomiczne na fazy wzrostu i spadku. W fazie wzrostu gospodarka rozwija się dynamicznie, występuje zwiększenie produkcji, inwestycji i zatrudnienia. Natomiast w fazie spadku następuje spowolnienie gospodarcze, co prowadzi do zmniejszenia produkcji, inwestycji i zatrudnienia. Te obserwacje Kondratiewa miały duże znaczenie dla dalszych badań nad cyklami gospodarczymi. Jego teoria cyklu Kondratiewa stała się podstawą do dalszych analiz i interpretacji zmian w gospodarce na przestrzeni czasu. Wnioski Kondratiewa dotyczące cyklu Kondratiewa miały ogromny wpływ na rozwój teorii ekonomicznej. Dzięki jego badaniom, możliwe stało się lepsze zrozumienie i przewidywanie cykli koniunktury gospodarczej. Teoria cyklu Kondratiewa jest nadal szeroko dyskutowana i stosowana przez ekonomistów na całym świecie.

Przyczyny istnienia regularności

E. Szymaniuk i A. Zyguła w swojej pracy przedstawiają kilka czynników, które Kondratiew uważał za przyczyny spostrzeżonej cykliczności (E.Szymaniuk, A.Zyguła 2009, s. 11):

 • Wpływ innowacji technologicznych na cykle gospodarcze. Nowe technologie mogą zwiększać wydajność produkcji, obniżać koszty oraz poprawiać jakość produktów. To z kolei może prowadzić do wzrostu popytu na nowe produkty, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego. Jednak po pewnym czasie nowe technologie stają się powszechne i przestają dawać tak duże korzyści, co prowadzi do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Przykładem znaczących wynalazków, które miały wpływ na cykle Kondratiewa, jest maszyna parowa. Jej wynalezienie i wprowadzenie do przemysłu w XVIII wieku znacznie zwiększyło efektywność produkcji, co przyczyniło się do okresu wzrostu gospodarczego znanego jako rewolucja przemysłowa. Jednak po pewnym czasie korzyści z maszyny parowej były już w pełni wykorzystane, co doprowadziło do spowolnienia wzrostu gospodarczego i rozpoczęcia nowego cyklu.
 • Wojny, rewolucje i ich wpływ na cykle gospodarcze. Wojny i rewolucje mają istotny wpływ na cykle gospodarcze. Konflikty zbrojne mogą prowadzić zarówno do wzrostu, jak i spadku gospodarczego, w zależności od ich skali i skutków. Wojny i rewolucje często powodują zniszczenia infrastruktury, straty ludzkie oraz destabilizację gospodarczą. W rezultacie może dojść do załamania się produkcji i spadku gospodarczego. Jednak niektóre wojny, zwłaszcza te, które prowadzą do odbudowy i przywrócenia stabilności, mogą również przyczynić się do okresu wzrostu gospodarczego. Przykładem wojny, która miała wpływ na cykle Kondratiewa, jest Druga Wojna Światowa. Po zakończeniu wojny, wiele krajów doświadczyło okresu odbudowy i wzrostu gospodarczego, znany jako "Cuda na Północy". Jednak po pewnym czasie, efekty odbudowy i rozwój gospodarczy zaczęły się wyhamowywać, co przyczyniło się do wejścia w nowy cykl Kondratiewa.
 • Nowe państwa w gospodarce światowej i ich rola w cyklach Kondratiewa . Przyłączanie się nowych państw do gospodarki światowej ma istotny wpływ na cykle Kondratiewa. Rosnąca liczba uczestników na arenie międzynarodowej może przyczynić się do powstawania nowych okresów wzrostu i spadku. Nowe państwa wchodzące na światowe rynki mogą przyczynić się do zwiększenia globalnego popytu na produkty i usługi. To z kolei może prowadzić do okresów wzrostu gospodarczego. Jednak po pewnym czasie konkurencja na rynku może zacząć wpływać na stabilność gospodarczą i prowadzić do spowolnienia wzrostu. Przykładem nowego państwa, które miało wpływ na cykle Kondratiewa, jest Chiny. Po otwarciu się na światowy handel i inwestycje, Chiny stały się jednym z głównych graczy na arenie międzynarodowej. Ich dynamiczny wzrost gospodarczy przyczynił się do globalnego wzrostu gospodarczego, ale także wywołał konkurencję i zniekształcenia na rynkach międzynarodowych.
 • Odkrywanie złóż złota i jego wpływ na cykle gospodarcze . Odkrywanie złóż złota ma znaczący wpływ na cykle gospodarcze. Wzrost podaży złota może wpływać na inflację, stabilność walutową oraz inwestycje, co z kolei przyczynia się do powstawania okresów wzrostu i spadku. Odkrycie nowych złóż złota może wpływać na podaż tego surowca, co z kolei może prowadzić do wzrostu inflacji i destabilizacji gospodarczej. Wzrost inflacji może wpływać na koszty produkcji oraz siłę nabywczą konsumentów, co może prowadzić do spadku gospodarczego. Jednak inwestycje w złoto i związana z nimi spekulacja mogą również przyczynić się do okresów wzrostu gospodarczego. Przykładem odkrycia złóż złota, które miało wpływ na cykle Kondratiewa, jest gorączka złota w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Odkrycie złota w Kalifornii i innych regionach spowodowało gwałtowny wzrost podaży złota. W rezultacie inflacja wzrosła, co miało negatywny wpływ na gospodarkę i przyczyniło się do spadku gospodarczego.

Niektóre podane przyczyny mogą nie być już aktualne we współczesnym świecie. Obecnie prawie wszystkie kraje są częścią gospodarki światowej, a wartość walut nie jest już oparta na złocie. Nadmieniają jednak, że zmiany w technologii nadal wywierają duży wpływ i podają za przykład absolutnie rewolucyjny wynalazek jakim stało się rozpowszechnienie technologii informatycznych. Podają również, że wojny i rewolucje również nie utraciły znaczenia, ponieważ część wynalazków powstałych na ich potrzeby zostaje potem adaptowana na potrzeby cywilów, jak na przykład łączność bezprzewodowa (Szymaniuk E., Zyguła A., 2009, s. 12).

Fakt, że długie cykle Kondratiewa wiążą się z wdrażaniem ważnych wynalazków stwierdził również J.A Schumpeter. Przykładem innowacji prowadzącej do zmian strukturalnych w gospodarce może być budowa kolei w Stanach Zjednoczonych w latach 1842-1897 (S.Marciniak 2007, s. 456)

Cykle

Podział cyklu Kondratiewa na fazy wzrostu, nasycenia, recesji i depresji. Cykl Kondratiewa, nazwany na cześć rosyjskiego ekonomisty Nikołaja Kondratiewa, składa się z czterech głównych faz: wzrostu, nasycenia, recesji i depresji. Każda z tych faz ma swoje charakterystyczne cechy i czas trwania. Faza wzrostu to początkowa faza cyklu, w której gospodarka rośnie i osiąga wysoki poziom aktywności. W tej fazie inwestycje są wysokie, produkcja wzrasta, a bezrobocie spada. Czas trwania fazy wzrostu może wynosić od kilku do kilkunastu lat, w zależności od wielu czynników, takich jak polityka gospodarcza, technologiczne innowacje czy sytuacja na rynkach finansowych. Faza nasycenia występuje po fazie wzrostu i charakteryzuje się osiągnięciem maksymalnego poziomu aktywności gospodarczej. W tej fazie inwestycje zaczynają maleć, produkcja stabilizuje się, a rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny. Czas trwania fazy nasycenia wynosi zwykle kilka lat. Faza recesji to okres spowolnienia gospodarczego, w którym inwestycje maleją, produkcja spada, a bezrobocie rośnie. W tej fazie przedsiębiorstwa często zwalniają pracowników, a konsumenci ograniczają swoje wydatki. Czas trwania fazy recesji może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. Faza depresji to najniższy punkt cyklu, w którym gospodarka osiąga najniższy poziom aktywności. W tej fazie inwestycje są minimalne, produkcja jest niska, a bezrobocie jest wysokie. Czas trwania fazy depresji jest zwykle krótki i wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.

Skok technologiczny jako początek fazy wzrostu. Skok technologiczny to nagłe wprowadzenie nowej technologii, która znacząco poprawia produktywność lub tworzy zupełnie nowe rynki. Skok technologiczny często jest początkiem fazy wzrostu w cyklu Kondratiewa, ponieważ stymuluje inwestycje, rozwój przemysłu i wzrost produkcji. Nowa technologia może zapewnić przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną, co prowadzi do zwiększenia inwestycji w badania i rozwój oraz modernizacji infrastruktury produkcyjnej. To z kolei prowadzi do wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększenia dochodów. Skok technologiczny może mieć różne formy, takie jak wynalazek, odkrycie naukowe, rozwój nowych technologii informatycznych czy rewolucja przemysłowa. Przykładem skoku technologicznego może być wprowadzenie Internetu, które przyczyniło się do rewolucji cyfrowej i wzrostu sektora informatycznego.

Ramy czasowe kolejnych cykli Kondratiewa nie są dokładnie wyznaczone, dlatego mogą się one różnić w poszczególnych opracowaniach. S. Marciniak w swojej pracy podał jeden z przykładów wyszczególnienia kolejnych cykli, ich dat oraz zmian cywilizacyjnych mających wtedy miejsce (S.Marciniak, 2010, s. 13):

 • I cykl Kondratiewa - 1780-1850 - wynalezienie maszyny parowej oraz rozwój przemysłu tekstylnego
 • II cykl Kondratiewa 1850-1890 - rozwój kolei żelaznych oraz produkcja stali
 • III cykl Kondratiewa 1890-1940 - rozwój elektrotechniki i przemysłu chemicznego
 • IV cykl Kondratiewa 1940-1990 - rozwój przemysłu samochodowego oraz petrochemicznego
 • V cykl Kondratiewa 1990-2005-2010-2040-2050 - rozpowszechnienie technologii informacyjnych

S. Marciniak zwraca również uwagę, że w piątym cyklu "czynnikiem napędzającym koniunkturę" są usługi (S. Marciniak, 2010, s. 14).

Aktualność cyklu Kondratiewa w dzisiejszym świecie

W dzisiejszym świecie, zmiany technologiczne odgrywają nadal istotną rolę w cykliczności gospodarki. Postęp technologiczny przyczynia się do przyspieszenia cykli Kondratiewa poprzez wprowadzanie innowacji i nowych rozwiązań. Nowe technologie zmieniają sposób produkcji, dystrybucji i konsumpcji, co z kolei wpływa na dynamikę cykli gospodarczych. Przyspieszenie cykli gospodarczych wynika z kilku czynników związanych z postępem technologicznym. Po pierwsze, nowe technologie umożliwiają szybkie wprowadzanie innowacji na rynek, co przyspiesza tempo zmian w gospodarce. Przykładem może być rozwój technologii internetowych, które przyczyniły się do powstania nowych sektorów gospodarki, takich jak e-commerce czy usługi internetowe. Po drugie, technologie informacyjno-komunikacyjne umożliwiają szybki przepływ informacji i komunikację na globalną skalę. To z kolei wpływa na szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu gospodarczym i skracanie cykli. Współczesne technologie umożliwiają natychmiastową wymianę informacji i komunikację na odległość, co zwiększa tempo podejmowania decyzji i wpływa na dynamikę cykli gospodarczych.

Przykłady nowych technologii, które mają wpływ na cykle Kondratiewa, można znaleźć w różnych sektorach gospodarki. Przykładem może być rozwój technologii związanych z energią odnawialną. Wprowadzenie nowych rozwiązań w produkcji energii, takich jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe, przyczynia się do zmiany struktury gospodarki, co wpływa na cykl Kondratiewa. Rozwój sektora energii odnawialnej generuje nowe miejsca pracy, wpływa na wzrost inwestycji i przyczynia się do wzrostu popytu na technologie związane z tą branżą. Innym przykładem jest rozwój technologii związanych z sztuczną inteligencją i automatyzacją. Wprowadzenie robotów i systemów automatyzacji do produkcji zmienia sposób wykonywania pracy i wpływa na strukturę zatrudnienia. Automatyzacja może prowadzić do redukcji miejsc pracy w niektórych sektorach, jednocześnie tworząc nowe możliwości rozwoju w innych dziedzinach. Ten proces zmian w strukturze gospodarki wpływa na cykle Kondratiewa poprzez zmianę dynamiki produkcji i konsumpcji.

Wraz z postępem gospodarczym i społecznym obserwuje się skracanie cykli Kondratiewa. Rozwój społeczeństwa i gospodarki wpływa na długość cykli poprzez zmiany w sposobie funkcjonowania gospodarki, strukturze zatrudnienia oraz wzorcach konsumpcji. Wzrost dochodów społeczeństwa prowadzi do zwiększenia popytu na dobra i usługi, co przyczynia się do skrócenia cykli gospodarczych. Zwiększone dochody pozwalają na większe wydatki konsumpcyjne, co stymuluje produkcję i wpływa na cykl Kondratiewa. Ponadto, wzrost dochodów społeczeństwa sprzyja inwestycjom i tworzeniu nowych miejsc pracy, co również wpływa na skrócenie cykli. Równocześnie, rozwój gospodarki przyczynia się do wzrostu innowacyjności i elastyczności, co również skraca cykle Kondratiewa. Przedsiębiorstwa, które są w stanie szybko reagować na zmiany w otoczeniu, mają większą szansę na przetrwanie w trudnych okresach gospodarczych. Innowacje i elastyczność wpływają na skrócenie cykli poprzez szybkie dostosowanie się do nowych warunków rynkowych.

Przykładem skrócenia cykli Kondratiewa wraz z postępem gospodarczym i społecznym jest rozwój sektora usług. W miarę wzrostu gospodarczego, sektor usług staje się coraz ważniejszy dla gospodarki, co wpływa na skrócenie cykli. Wzrost sektora usług oznacza większą elastyczność gospodarki, ponieważ usługi są mniej podatne na wahania koniunktury. Wzrost sektora usług przyczynia się do skrócenia cykli poprzez zwiększenie odporności gospodarki na kryzysy i szybsze ożywienie po spowolnieniu gospodarczym. Kolejnym przykładem jest rozwój sektora nowych technologii i startupów. Wraz z postępem społeczeństwa, wzrasta liczba nowych przedsiębiorstw i innowacyjnych projektów. Szybkie tempo rozwoju sektora nowych technologii przyczynia się do skrócenia cykli poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, inwestycje i wprowadzanie innowacji na rynek. Startupy i nowe technologie mają duży potencjał do przyspieszania cykli gospodarczych poprzez wprowadzanie zmian w strukturze gospodarki i sposobie działania przedsiębiorstw.

Zastosowanie analizy cyklu Kondratiewa

Analiza cyklu Kondratiewa, opracowana przez rosyjskiego ekonomistę Nikołaja Kondratiewa, jest narzędziem wykorzystywanym w badaniach ekonomicznych i biznesowych do przewidywania zmian gospodarczych. Cykl Kondratiewa opisuje regularne fluktuacje w gospodarce, które mają charakter cykliczny i powtarzają się na przestrzeni lat. Wykorzystanie analizy cyklu Kondratiewa w przewidywaniu zmian gospodarczych pozwala na lepsze zrozumienie ruchów koniunkturalnych w gospodarce i umożliwia podejmowanie odpowiednich działań w celu minimalizacji ryzyka i wykorzystania korzyści płynących z tych zmian. Dzięki tej analizie można przewidzieć, kiedy nastąpią okresy wzrostu gospodarczego i spowolnienia oraz jakie będą ich skutki dla różnych sektorów gospodarki.

Analiza cyklu Kondratiewa umożliwia przewidywanie zmian gospodarczych, co jest istotne dla podejmowania decyzji o inwestycjach. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać tę analizę do określenia najlepszego czasu na inwestycje w nowe projekty lub rozwój istniejących działań. Na przykład, w okresach wzrostu gospodarczego, inwestycje mogą przynieść większe zyski, podczas gdy w okresach spowolnienia lepiej jest skoncentrować się na optymalizacji kosztów i utrzymaniu stabilności finansowej.

Cykl Kondratiewa ma wpływ na różne sektory gospodarki. Na przykład, w okresach wzrostu gospodarczego, sektory takie jak przemysł ciężki czy budownictwo mogą odnieść duże korzyści, ponieważ popyt na produkty i usługi związane z tymi sektorami jest wysoki. Natomiast w okresach spowolnienia, sektory te mogą napotkać trudności, ponieważ popyt maleje. Wpływ cyklu Kondratiewa na sektor finansowy również jest istotny. W okresach wzrostu gospodarczego, banki i instytucje finansowe mogą łatwiej udzielać kredytów i odnotowywać większe zyski. Natomiast w okresach spowolnienia, banki mogą napotkać problemy z udzielaniem kredytów, a instytucje finansowe mogą odnotować niższe zyski.

Krytyka i kontrowersje dotyczące cyklu Kondratiewa

Ograniczenia teorii cyklu Kondratiewa. Teoria cyklu Kondratiewa, opracowana przez rosyjskiego ekonomistę Nikołaja Kondratiewa, jest często krytykowana ze względu na swoją ograniczoną precyzję w określaniu ram czasowych cyklu. Według Kondratiewa cykl składa się z czterech faz: prosperity, recesji, depresji i ożywienia. Jednakże, zidentyfikowanie dokładnych momentów przejścia między tymi fazami jest trudne i często niejednoznaczne. Jest to główny zarzut wobec teorii Kondratiewa, ponieważ brak jednoznaczności w określaniu momentów przejścia między fazami utrudnia jej zastosowanie w praktyce.

Kolejnym ograniczeniem teorii cyklu Kondratiewa jest trudność w prognozowaniu dokładnych momentów przejścia między fazami cyklu. Tradycyjnie, cykle Kondratiewa trwają od 50 do 60 lat, co oznacza, że przewidzenie dokładnego momentu przejścia między fazami jest trudne, jeśli nie niemożliwe. To powoduje, że teoria Kondratiewa jest krytykowana przez niektórych ekonomistów, którzy uważają, że nie jest ona wystarczająco precyzyjna do celów prognozowania i planowania gospodarczego.

Dyskusje na temat ewentualnego zakończenia cyklu Kondratiewa. W ostatnich latach pojawiły się dyskusje na temat ewentualnego zakończenia tradycyjnego cyklu Kondratiewa. Niektórzy ekonomiści sugerują, że w dzisiejszych czasach tradycyjne cykle gospodarcze mogą być nieaktualne ze względu na zmiany w globalnej gospodarce i technologii. Wpływ nowych czynników, takich jak globalizacja, technologiczne innowacje i zmienne preferencje konsumentów, może prowadzić do powstania nowych form rozwoju gospodarczego niezależnych od tradycyjnych cykli.

Przykłady nowych form rozwoju gospodarczego niezależnych od tradycyjnych cykli można znaleźć w różnych sektorach gospodarki. Na przykład, rozwój sektora technologicznego, który charakteryzuje się szybkim tempem zmian i innowacji, może prowadzić do powstania innych form rozwoju gospodarczego niezależnych od tradycyjnych cykli. Podobnie, rozwój sektora usługowego, który w coraz większym stopniu opiera się na wartości dodanej opartej na wiedzy i kreatywności, może również prowadzić do powstania innych form rozwoju gospodarczego niezależnych od tradycyjnych cykli.

Poszukiwanie innych form rozwoju gospodarczego niezależnych od tradycyjnych cykli. W celu lepszego zrozumienia i prognozowania nowych form rozwoju gospodarczego niezależnych od tradycyjnych cykli, prowadzone są badania i opracowywane są nowe teorie i podejścia do analizy cykli gospodarczych. Niektóre z tych teorii skupiają się na nowych czynnikach determinujących cykle gospodarcze, takich jak zmienność rynków finansowych, innowacje technologiczne czy zmienne preferencje konsumentów. Inne podejścia koncentrują się na analizie regionalnych i sektorowych cykli gospodarczych, zamiast skupiać się na cyklach gospodarczych jako całości.

Przykłady innych form rozwoju gospodarczego niezależnych od tradycyjnych cykli można znaleźć w różnych krajach i sektorach. Na przykład, niektóre kraje rozwijające się koncentrują się na rozwoju sektorów nowoczesnych, takich jak technologia informacyjna czy energetyka odnawialna, które mają potencjał do ciągłego wzrostu i rozwoju niezależnie od tradycyjnych cykli gospodarczych. Podobnie, sektory usługowe, takie jak turystyka czy rekreacja, mogą również rozwijać się niezależnie od tradycyjnych cykli gospodarczych, opierając się na zmieniających się preferencjach i potrzebach konsumentów.

Inne modele cykli gospodarczych

Cykl Juglara, nazwany na cześć francuskiego ekonomisty Clementa Juglara, odnosi się do krótkoterminowych fluktuacji gospodarczych, które występują w okresie 7-11 lat. Cykl Juglara jest ściśle powiązany z cyklem Kondratiewa i można go rozumieć jako jego składową część. Wzrost i spadek produkcji, zatrudnienia oraz inwestycji są charakterystycznymi cechami cyklu Juglara. Można zauważyć, że cykl Juglara ma tendencję do nakładania się na fazy cyklu Kondratiewa, co prowadzi do powstawania bardziej złożonych wzorców cyklicznych w gospodarce.

Drugi model, cykl Kuznetsa, został zaproponowany przez amerykańskiego ekonomistę Simona Kuznetsa. Kuznets zauważył, że w długim czasie dochody narodowe rosną w sposób nieregularny, a ich wzrost jest przerywany okresami boomu i recesji. Cykl Kuznetsa trwa około 15-25 lat i jest częściowo związany z cyklem Kondratiewa. Jednakże, różnice między tymi dwoma modelami polegają na tym, że cykl Kuznetsa bardziej koncentruje się na nierównościach dochodowych i zmianach strukturalnych w gospodarce.

Ostatni model, cykl Kitchina, został opracowany przez amerykańskiego ekonomistę Josepha Kitchina. Cykl ten ma charakter krótkoterminowy i trwa około 3-5 lat. Jest on związany z fluktuacjami zapasów i zamówień firm. Kitchin zauważył, że zmiany w zapasach i zamówieniach mają tendencję do powtarzania się w regularnych cyklach. Cykl Kitchina jest często uważany za bardziej techniczny i mikroekonomiczny niż cykle Juglara i Kuznetsa.

Przykładem innego modelu cyklu gospodarczego jest cykl Schumpetera, zaproponowany przez austriackiego ekonomistę Josepha Schumpetera. Cykl Schumpetera skupia się na innowacjach technologicznych i ich wpływie na rozwój gospodarczy. Innowacje i fale tworzenia nowych technologii mają kluczowe znaczenie dla cyklu Schumpetera, który trwa około 50-60 lat. W porównaniu z cyklem Kondratiewa, cykl Schumpetera skupia się bardziej na czynnikach endogenicznych, takich jak innowacje i przedsiębiorczość, które są głównymi napędami wzrostu gospodarczego.

Kolejnym przykładem jest cykl Wolffa, zaproponowany przez amerykańskiego ekonomistę Edwarda Wolffa. Cykl Wolffa koncentruje się na nierównościach dochodowych, które wpływają na rozwój gospodarczy. Wolff zauważył, że nierówności dochodowe mają tendencję do wzrostu w okresach ekspansji gospodarczej i zmniejszania się w okresach recesji. Cykl Wolffa jest ważnym uzupełnieniem cyklu Kondratiewa, ponieważ skupia się na aspektach społecznych i ekonomicznych nierówności.


Cykl Kondratiewaartykuły polecane
Rewolucja agrarnaAustriacka teoria pieniądzaStagnacjaEkonomia rozwojuCykl JuglaraReurbanizacjaMakrootoczenieKonwergencjaModernizacja

Bibliografia

 • Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2014), Ekonomia: Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Górka K., Łuszyczyk M. (2014), Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych, Studia KPZK, numer 155
 • Kużbiel D. (2018), Analiza krytyczna wybranych teorii cyklu koniunkturalnego, Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, Tom I
 • Marciniak S. (2010), Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C.H. Beck, Warszawa
 • Marciniak S. (red.) (2005), Makro i mikro ekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Piech K. (2002), Rodzaje cykli gospodarczych, Polityka Gospodarcza, nr 5-6
 • Szymaniuk E., Zyguła A. (2009), Cykliczne wahania aktywności gospodarczej, Akademia Frycza Modrzejewskiego, Kraków
 • Korotayev A., Tsirel S. (2010), A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008-2009 Economic Crisis, Structure and Dynamics, Volume 4, Issue 1

Autor: Ewa Jasieczko, Weronika Plewniak