Tolerancja

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:44, 9 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Tolerancja- (łac. tolerare - "znosić", "cierpieć") dzieli się na 3 rodzaje: tolerancja jako poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych, tolerancja jako zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego niektórych bodźców chemicznych, fizycznych i biologicznych oraz rozumiana jako liczba określająca dopuszczalne odchylenie danej wielkości technicznej od jej wartości nominalnej.

Tolerancja w naukach społecznych

 • Tolerancja negatywna

Znani dwaj filozofowie John Lock i Wolter krzepili zasadę: "Nienawidzę twoich poglądów, ale będę do końca życia bronił twojego prawa do ich głoszenia’’, która przyłożyła się do rozwoju trendu tolerancji w Europie. Na początku idą ta dotyczyła wyłącznie religii by później rozszerzyć się kwestie kultury i obyczajów. J.Lazari-Pawłowską określa ją jako bierną lub formalną polegającą na samym zanoszeniu bez interwencji i przeciwdziałania strony akceptującej przy jednoczesnej negatywnej oceni idei lub czynu.

 • Tolerancja pozytywna. Określana też jako tolerancja czynna bądź treściowa zakłada popieranie lub akceptacje cudzej odmienności. Zakład poszanowanie odmiennego sposobu życia, a także szanowanie poglądów innych nawet wtedy jeśli ich nie rozumiemy. O tym rodzaju tolerancji wspomina J.Lazari-Pawłowska oraz Maria Ossowska.
 • Tolerancja bez przymusu. Tolerancja wyraźnie wyklucza przymus, ale nie zakazuje łagodnych form przeciwdziałania, a także nie wymaga popierania działań nie akcentowanych przez oceniającego. Nie zakazuje lekkiej perswazji w celu przeciwdziałania nieakceptowalnym poglądom.
 • Tolerancja religijna. Postawa tolerancji poglądów religijnych, nawet gdyby mogłyby się wydawać nie dorzeczne. Pierwszym w Europie aktem prawnym gwarantującym tolerancję religijną był Akt Konfederacji Warszawskiej przyjęty na pierwszym sejmie konwokacyjnym w 1573 r. w Warszawie. Włączony do artykułów henrykowskich.

Tolerancja w podstawie konstrukcji maszyn

Polega na ocenieniu wymaganego stopnia wytworzenia obiektu oraz jego różnic w stosunku do idealnej formy konstrukcyjnej. Nie jest możliwe idealne odniesienie do formy konstrukcyjnej dlatego, też bada się tolerancje.

 • Tolerancja wymiaru. Polega na podaniu dwóch wymiarów granicznych: dolnego A i górnego B którymi powinien znaleźć się wymiar nominalny. Z kolei tolerancja T jest różnicą pomiędzy górnym i dolnym wymiarem granicznym. Rodzaje tolerancji to:
  • tolerowanie symetryczne - odchyłki jednakowe różniące się znakiem,
  • tolerowanie asymetryczne - jedna z odchyłek jest równa zero,
  • tolerowanie asymetryczne dwustronne - dwie odchyłki o różnych znakach i wartościach,
  • tolerowanie asymetryczne jednostronne - dwie odchyłki o jednakowym znaku.
 • Tolerancja kształtu i położenia . Określa wymaganą dokładność wykonania kształtu powierzchni i składającej się z symboli tolerancji i z liczbowej wartości odchyłki.Oznaczenie tolerancji kształtu lub położenia składa się ze znaku tolerancji jej wartości liczbowej w milimetrach.

Tolerancja ekologiczna

To zakres wartości poszczególnych czynników ograniczających w którym dany organizm może funkcjonować. Opiera się na dwóch prawach:

 • Prawo minimum Liebiga-czynnik minimum, który działa ograniczająco na dany organizm,
 • Prawo tolerancji Shelforda -zarówno niedobór jak i nadmiar czynnika mają ograniczający wpływ na życie danego organizmu.

W przyrodzie często dochodzi do zmian czynników środowiska, dlatego organizmy wykształciły zdolność przystosowania się do różnych warunków co nazywamy tolerancją ekologiczną. Przekroczenie wartości zakresu tolerancji prowadzi do śmierci organizmu dlatego najkorzystniejsza dla funkcjonowania organizmów jest osiągniecie optimum w zakresie tolerancji.

Metody promowania tolerancji społecznej

Edukacja i świadomość. Edukacja odgrywa kluczową rolę w promowaniu tolerancji w społeczeństwie. Poprzez edukację możemy kształtować postawy i wartości, które sprzyjają akceptacji różnic i budowaniu pozytywnych relacji między ludźmi różnych grup społecznych. W szkołach i placówkach edukacyjnych powinny być prowadzone programy, które skupiają się na promowaniu wartości takich jak szacunek, zrozumienie, współpraca i równość.

Ważne jest także zwiększanie świadomości społecznej na temat różnic między ludźmi oraz ich znaczenia. Poprzez różnorodne działania informacyjne, takie jak kampanie społeczne, wystawy czy spotkania edukacyjne, można budować świadomość i zrozumienie różnych grup społecznych. Wiedza o kulturach, religiach, orientacjach seksualnych czy niepełnosprawnościach może pomóc w przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń.

Dialog i komunikacja. Otwarty dialog i konstruktywna komunikacja są kluczowe dla budowania wzajemnego zrozumienia i szacunku. Ważne jest, aby ludzie mieli możliwość spotkania i rozmowy, dzielenia się swoimi doświadczeniami i poglądami. Dzięki temu można przełamywać bariery i budować więzi między różnymi grupami społecznymi.

Dialog i komunikacja prowadzą do budowania wzajemnego zrozumienia i szacunku. Poprzez słuchanie i próbę zrozumienia punktu widzenia innych osób, możemy rozwijać empatię i akceptację. Ważne jest, aby uczyć się aktywnego słuchania, zadawania pytań i szukania wspólnych punktów widzenia.

Empatia. Empatia jest kluczowym elementem promowania tolerancji. Zdolność do empatycznego rozumienia i współczucia pozwala nam spojrzeć na świat oczami innych osób i zrozumieć ich sytuację. Poprzez rozwijanie empatii, możemy łatwiej przełamywać uprzedzenia i stereotypy.

Empatia pomaga również w przełamywaniu uprzedzeń i stereotypów. Poprzez poznawanie ludzi z różnych grup społecznych i zdobywanie wiedzy o ich doświadczeniach, możemy odkrywać, że nasze uprzedzenia były nieuzasadnione. Ważne jest, aby zachęcać do spotkań międzykulturowych i budować mosty porozumienia.

Współpraca i partnerstwo. Współpraca między różnymi grupami społecznymi jest kluczowym elementem promowania tolerancji. Poprzez wspólne działania, projekty i inicjatywy, można budować więzi i wzajemne zaufanie. Ważne jest, aby angażować się w partnerstwa społeczne i organizować wspólne wydarzenia, które integrują różne grupy społeczne.

Współpraca między różnymi grupami społecznymi powinna być oparta na wartościach tolerancji i równości. Wszystkie grupy powinny mieć równe prawa i szanse, a współpraca powinna być oparta na zasadach sprawiedliwości i wzajemnego szacunku.

Polityki i prawo. Tworzenie polityk i praw chroniących prawa i wolności obywateli jest istotne dla promowania tolerancji. Państwo powinno działać na rzecz zapewnienia równych szans i ochrony przed dyskryminacją. Ważne jest, aby polityki publiczne były oparte na zasadach tolerancji i szacunku dla wszystkich obywateli.

Walka z dyskryminacją i nierównością jest nieodłącznym elementem promowania tolerancji. Wszystkie formy dyskryminacji, takie jak rasizm, seksizm, homofobia czy nietolerancja religijna, powinny być surowo piętnowane i karane zgodnie z prawem. Ważne jest, aby tworzyć systemy, które zapewniają sprawiedliwość i równość dla wszystkich obywateli.

Kampanie społeczne. Kampanie informacyjne i akcje społeczne są skutecznym narzędziem promowania tolerancji. Poprzez organizację różnego rodzaju kampanii, takich jak spoty reklamowe, plakaty czy akcje uliczne, można dotrzeć do szerokiego grona ludzi i zwrócić ich uwagę na problem nietolerancji. Ważne jest, aby kampanie były oparte na rzetelnych informacjach i skupiały się na budowaniu pozytywnych postaw.

Kampanie społeczne powinny mieć na celu nie tylko promowanie tolerancji, ale także aktywne przeciwdziałanie nietolerancji. Ważne jest, aby kampanie skupiały się na konkretnych działaniach, które mogą być podejmowane przez jednostki i społeczności w celu walki z nietolerancją. Kampanie powinny być skierowane do szerokiej publiczności i mieć na celu zmianę postaw i zachowań.

Mediacja i rozwiązywanie konfliktów. Mediacja i rozwiązywanie konfliktów są ważnymi narzędziami w budowaniu porozumienia i współpracy między różnymi grupami społecznymi. W sytuacjach konfliktowych warto angażować mediatorów, którzy pomogą w znalezieniu rozwiązań, które uwzględniają różne perspektywy i interesy. Ważne jest, aby konflikty były rozwiązywane w sposób pokojowy i z poszanowaniem praw i godności wszystkich stron.

Celem mediacji i rozwiązywania konfliktów jest budowanie porozumienia i współpracy między różnymi grupami społecznymi. Poprzez otwarty dialog i poszukiwanie wspólnych rozwiązań, można przełamywać podziały i budować trwałe relacje oparte na wzajemnym szacunku.

Równość w miejscu pracy. Ważne jest tworzenie polityk i praktyk w miejscu pracy, które promują równość szans. Firmy i organizacje powinny dążyć do zapewnienia równych praw i możliwości rozwoju dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich płci, rasy, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności. Ważne jest, aby eliminować wszelkie formy dyskryminacji i zapewniać sprawiedliwe warunki pracy.

Różnorodność w miejscu pracy powinna być szanowana i doceniana. Pracownicy powinni mieć możliwość wyrażania swojej tożsamości i poglądów bez obawy o dyskryminację czy napięcia. Tworzenie atmosfery otwartej i przyjaznej, w której wszyscy pracownicy czują się akceptowani i szanowani, jest kluczowym elementem promowania tolerancji w miejscu pracy.

Inkluzja społeczna. Tworzenie społeczeństwa opartego na równości i szacunku jest jednym z celów promowania tolerancji. Ważne jest, aby wszystkie grupy społeczne miały równe szanse i dostęp do zasobów. Tworzenie polityk i programów społecznych, które eliminują bariery i nierówności, jest konieczne dla budowania inkluzywnego społeczeństwa.

Równy dostęp do zasobów i możliwości rozwoju jest kluczowy dla promowania tolerancji. Wszyscy obywatele powinni mieć równe szanse na edukację, pracę, opiekę zdrowotną i inne podstawowe zasoby społeczne. Ważne jest, aby tworzyć programy i inicjatywy, które zapewniają równy dostęp do zasobów i umożliwiają rozwój wszystkim grupom społecznym.

Szkolenia antydyskryminacyjne. Organizacja szkoleń i warsztatów antydyskryminacyjnych jest ważnym narzędziem promowania tolerancji. Poprzez edukację i podnoszenie świadomości, można budować rozumienie i umiejętności potrzebne do przełamywania uprzedzeń. Szkolenia powinny skupiać się na zrozumieniu różnic, identyfikowaniu uprzedzeń i budowaniu postaw tolerancji.

Edukacja w zakresie tolerancji i równości powinna być obecna na wszystkich poziomach systemu edukacyjnego. Szkoły i placówki edukacyjne powinny wprowadzać programy, które uczą uczniów szacunku, akceptacji różnic i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Ważne jest, aby edukacja w zakresie tolerancji była kontynuowana również poza szkołą, poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów i szkoleń.

Tworzenie przestrzeni bezpiecznych. Tworzenie przestrzeni bezpiecznych jest istotne dla promowania tolerancji. Ludzie powinni mieć możliwość wyrażania swoich poglądów i tożsamości w bezpiecznym i otwartym środowisku. Ważne jest, aby organizacje, instytucje i społeczności tworzyły przestrzenie, w których nietolerancja i przemoc są surowo piętnowane, a każdy czuje się akceptowany i szanowany.

W przestrzeniach bezpiecznych ludzie powinni mieć możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów i tożsamości. Ważne jest, aby każdy czuł się wolny i pewny, że jego głos jest słyszany i szanowany. Tworzenie takich przestrzeni wymaga działania zarówno na poziomie jednostki, jak i społeczności jako całości.

Zmiana kulturowa. Promowanie zmiany kulturowej, która wartościuje różnorodność, jest kluczowym elementem promowania tolerancji. Ważne jest, aby społeczeństwo doceniało różnice między ludźmi i uznawało je za wartość. Organizowanie wystaw, festiwali czy przedstawień, które ukazują różnorodność kulturową, może przyczynić się do zmiany postaw i budowania otwartego społeczeństwa.

Promowanie zmiany kulturowej musi również wiązać się z aktywną walką z dyskryminacją i nietolerancją. Ważne jest, aby społeczeństwo jednoznacznie piętnowało wszelkie formy dyskryminacji i przemocy. Wszyscy obywatele powinni czuć się bezpiecznie i mieć równe szanse na rozwój, niezależnie od swojej tożsamości.

Działania solidarnościowe. Organizacja działań solidarnościowych jest ważnym elementem promowania tolerancji. Poprzez wspieranie osób doświadczających dyskryminacji i przemocy, możemy budować więzi i solidarność między różnymi grupami społecznymi. Ważne jest, aby organizować akcje, które pokazują wsparcie i szacunek dla osób potrzebujących.

Osoby doświadczające dyskryminacji i przemocy powinny otrzymywać wsparcie ze strony społeczności i instytucji. Ważne jest, aby organizacje i instytucje świadczyły usługi i pomoc dla tych osób, oraz aby społeczność była gotowa do udzielenia wsparcia i zrozumienia. Solidarność jest kluczowa dla budowania społeczeństwa opartego na tolerancji i szacunku.

Badania naukowe. Badania naukowe są ważnym narzędziem w zrozumieniu przyczyn i skutków nietolerancji. Poprzez przeprowadzanie badań, można zgłębiać mechanizmy, które prowadzą do powstawania uprzedzeń i nietolerancji. Badania naukowe pozwalają również ocenić skuteczność działań podejmowanych w celu promowania tolerancji i wprowadzać ewentualne zmiany.


Tolerancjaartykuły polecane
EgalitaryzmSocjotechnikaSpołeczeństwoOszczerstwoPatriotyzm lokalnyOportunizmKodeks etyki zawodowejNorma prawnaNorma moralna

Bibliografia

 • Felis J. (2018), Zapis i Podstawy Konstrukcji
 • Ossowska M. (1985), Normy moralne-próba systematyzacji, PWN, Warszawa
 • Rutkowski A. (2009), Części maszyn, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Sobieski W. (2008), Rysunek techniczny - tolerowanie wymiarów oraz kształtu i położenia. Chropowatość powierzchni
 • Wdowiak P. (2011), O rodzajach tolerancji w filozofii Profesor Iji Lazari‑Pawłowskiej, Etyka, nr 44


Autor: Daniel Kasprzycki