Jakość - ujęcie ekonomiczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:52, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Jakość - ujęcie ekonomiczne
Polecane artykuły


Jedynym skutecznym sposobem nie dopuszczenia do bankructwa przedsiębiorstwa jest zapewnienie mu rzeczywistego postępującego rozwoju. Zarząd winien więc podejmować takie decyzje, które spowodują, że utargi, czyli przychody ze sprzedaży produktów będą przewyższać koszty własne przedsiębiorstwa i gwarantować mu zysk niezbędny do samofinansowania rozwoju. Osiąganie zysku umożliwia ciągłe doskonalenie wytwarzanych produktów odpowiadających potrzebom nabywców na konkurencyjnym światowym rynku. Inwestowanie zysku w jakość pracy i procesów gwarantuje sukces przedsiębiorstwu, które będzie mogło sprzedać swoje produkty po korzystnych cenach.

Jednocześnie musimy pamiętać o tym, że nie ma zysku bez ciągłego doskonalenia jakości pracy zarządu, który powinien podejmować racjonalne decyzje w oparciu o wyniki przeprowadzonej, wnikliwej analizy ekonomicznej.

Program projakościowy

Ustalenie programu działań projakościowych oraz jego realizacja pozwala naczelnemu kierownictwu przedsiębiorstwa na kompleksową poprawę jakości pracy wszystkich zatrudnionych, co ostatecznie zapewni wysoką jakość produktu finalnego. Doskonalenie jakości pracy "na ślepo" bez rozeznania sytuacji, według pewnych stereotypów a nawet norm ISO, bez należytego uwzględnienia strony ekonomicznej podejmowanych decyzji, samo w sobie może być działaniem antyjakościowym przynoszącym więcej strat niż zysków.

Zdaniem S. Sudoła "Przedsiębiorstwo jest jednostką (podmiotem) prowadzącą, motywowaną chęcią uzyskania korzyści majątkowych, działalność gospodarczą, mającą na celu zaspokojenie potrzeb innych podmiotów życia społecznego przez wytwarzanie produktów i/lub świadczenie usług, przy czym działalność ta prowadzona jest samodzielnie na ryzyko właściciela (i)" (S. Sudoł 1999, s. 39).

Rola właścicieli

Właściciele angażują swój kapitał i czas, aby osiągnąć korzyści majątkowe, zaspakajając potrzeby innych podmiotów życia społecznego. Tworzenie wysokiej jakości produktów podyktowane jest więc chęcią uzyskania sukcesu finansowego, mierzonego nadwyżką przychodów nad kosztami, a dostosowanie produktów do wymogów i oczekiwań klientów jest tylko środkiem realizacji tego zasadniczego celu. Oczywiście, producent realizuje równolegle inne cele, ale zdaje sobie sprawę, że ich nie osiągnie, jeśli nie zrealizuje celu zasadniczego, mierzonego rentownością zaangażowanego kapitału. Celem zasadniczym działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku umożliwiająca rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego wartości, czyli maksymalizacja dochodowości zaangażowanego kapitału w długim okresie czasu. Realizacja tego celu umożliwia zaspokojenie potrzeb odbiorców produktów i wypełnienie misji przedsiębiorstwa.

Szablon:Nofdl

Bibliografia

  • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 1999

Autor: Tadeusz Wawak