Tadeusz Wawak

Z Encyklopedia Zarządzania
Tadeusz Wawak.png

Życiorys

Urodzony w 1946 roku. Zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UJ od 1.10.1970 r., tytuł profesora uzyskał w 2017 r., kierownik I Katedry Ekonomii UJ w latach 1992-1994 i kierownik Samodzielnego Zakładu Ekonomii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w latach 1994-2018. Wykładał: ekonomię, zarządzanie jakością i ekonomikę jakości oraz integrację ekonomiczną w UJ, WSA, AE Kraków, AE Poznań, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Śląskiej.

Zainteresowania naukowe: ekonomia, integracja gospodarcza, ekonomika jakości i kompleksowe zarządzanie przez jakość w przedsiębiorstwie, urzędach administracji publicznej, w służbie zdrowia, szkolnictwie wyższym.

Promotor kilku prac doktorskich, recenzent prac habilitacyjnych i prac doktorskich. Założyciel rocznego studium zarządzania i biznesu działającego od kilku lat przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej. W pracach badawczych i publikacjach zajmuje się:

 • ekonomicznymi problemami integracji w UE i krajach słabo rozwiniętych,
 • makroekonomicznymi problemami jakości w Polsce,
 • transformacją ekonomiczną polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem: własności, prywatyzacji i tworzenia instytucji gospodarki rynkowej,
 • dostosowanie systemu zarządzania organizacjami i zapewnienia jakości do wymogów integrującej się Europy w ramach Unii Europejskiej a szczególnie wdrażanie europejskich norm i prawa europejskiego w zakresie gospodarki,

Zobacz także: https://tadeusz.wawak.pl

Dorobek naukowy

(obok pracy doktorskiej i habilitacyjnej)

Autor i współautor wielu książek i innych publikacji, laureat Polskiej Nagrody Jakości w 2000 roku w dziedzinie pracy naukowej.

 • autor książek, m. in.: "Zarządzanie przez jakość ", "System jakości ISO 9000",
 • 18 książek - prac zbiorowych wydanych pod redakcją Tadeusz Wawaka,
 • 144 artykuły i publikowane referaty,
 • 9 niepublikowanych prac badawczych,
 • 16 niepublikowanych raportów, ekspertyz i ocen zrealizowanych jako rzeczoznawcza
 • 95 prac NIK, FK, URM, Klubu PF ISO 9000.
 • Organizator kilku konferencji naukowych międzynarodowych oraz kilkunastu krajowych z zakresu problemów jakości, własności, ochrony konsumenta i środowiska.

Dane z 2010 r.

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne prowadził głównie w Uniwersytecie oraz ponadto w niepublicznych wyższych szkołach zawodowych.

 • wykłady z: mikroekonomii i makroekonomii, zarządzania przez jakość, ekonomika jakości,
 • prowadzi seminarium magisterskie i konwersatoria dla doktorantów z ekonomii,

Jest twórcą pierwszego w Polsce programu autorskiego specjalności "Zarządzanie przez jakość" na kierunku "Zarządzanie i Marketing" realizowanego w Bielskiej Wyższej Szkole Biznesu i Informatyki. Studia tego typu budzą zainteresowanie szkół wyższych publicznych i niepublicznych oraz firm, którzy oczekują na absolwentów tej specjalności.

Współpracuje naukowo z kilkunastoma uczelniami w Polsce, głównie: uniwersytetami, akademiami ekonomicznymi i politechnikami oraz kilkoma instytucjami naukowo-badawczymi i badawczo-wdrożeniowymi.

Kontakt z praktyką

Ściśle współpracował z praktyką na szczeblu: makro i mikro regionu, aplikując osiągnięcia teorii do praktyki i vice versa; pełni obecnie między innymi następujące funkcje: rzeczoznawca Komitetu Integracji Europejskiej, konsultant Ministerstwa Gospodarki, koordynator Małopolskiego Programu Promocji Jakości, członek Kolegium Sędziowskiego oraz Komitetu Polskiej Nagrody Jakości, wiceprzewodniczący Kapituły Małopolskiej Nagrody Jakości, wiceprzewodniczący Klubu Polskie Forum ISO 9000, Przewodniczący Krakowskiej Sekcji Klubu Polskie Forum ISO 9000,

Bardzo dużo czasu poświęcał na współpracę z praktyką na szczeblu i administracji centralnej i wojewódzkim, stowarzyszeniami zawodowymi i przedsiębiorstwami.

Jest współzałożycielem:

 • Krakowskiego Klubu Federacji Konsumentów (przez kilkanaście lat wiceprezesa tego klubu),
 • Krakowskiej Sekcji Klubu Polskie Forum ISO 9000.

W latach 1981-83 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naczelnej Federacji Konsumentów. Pełnił funkcję Wiceprezesa Klubu Polskie Forum ISO 9000.

Autor: ZES