Franchising

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:12, 22 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Franchising jest to forma współpracy na gruncie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorstwami.Franchising polega na udostępnieniu przez jedną stronę (franchisodawcy) drugiej stronie (franchisobiorcy) praw do korzystania ze znaku towarowego lub usługowego, procedury produkcji i rozwiązania organizacyjnego oraz nazwy handlowej przez cały czas obowiązywania umowy franchisingowej.Obecnie franchising jest akceptowanym i integralnym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej na poziomie ogólnokrajowym, jak i w skali całego świata. Franchising jest sposobem na organizowanie jednolitych placówek na nowych terenach. Placówki te są prowadzone przez osoby trzecie na własny rachunek i we własnym interesie. Korzystają one z oznaczeń firmy, emblematów, symboli, które gwarantują renomę i wysoki poziom świadczonych usług. Udzielane jest to na zasadzie odpłatnych zezwoleń w formie koncesji i licencji. Dokumentem regulującym stosunki, relacje, powiązania, a także ramy współpracy pomiędzy nimi reguluje umowa franchisingu.Umowa ta reguluje stosunki między obiema stronami, w tym także kontrolę wykorzystania przydzielonego zezwolenia. Wiąże się to również z obowiązkiem pełnego podporządkowania finansowego i zawodowego franchisobiorcy.(A.Tokaj-Krzewska 1999, s. 11-16)

TL;DR

Franchising to forma współpracy gospodarczej, polegająca na udostępnieniu przez jedną stronę drugiej stronie praw do korzystania ze znaku towarowego, procedur produkcji i rozwiązania organizacyjnego. Franchising ma długą historię, sięgającą starożytności, ale dynamiczny rozwój nastąpił w XIX i XX wieku. Francja uważana jest za stolicę franchisingu. Istnieje kilka rodzajów franchisingu, takich jak produkcyjny, usługowy, dystrybucyjny, bankowy i kooperacyjny. Franchising ma wiele korzyści, takich jak pozyskanie zewnętrznych środków finansowych i możliwość korzystania z wiarygodnego know-how. Jednak istnieją także wady, takie jak ograniczona samodzielność przedsiębiorcy i ograniczone możliwości rozwoju.

Historia franchisingu

Z metodami, które przypominają franchising można było się spotkać nawet i w starożytności, jednak można wyróżnić 3 główne etapy rozwoju franchisingu:

 • V-XV w. (okres feudalizmu) - w tym czasie pojawiły się pierwsze oznaki współpracy gospodarczej, których charakter przypominał system franchisingu,
 • II poł. XIX w. - I poł. XX w. - w tym okresie powiązania franczyzowe zaczęły się stopniowo kształtować,
 • II poł. XX w. - do dziś - w tym okresie rozpoczął się dynamiczny rozwój systemów franchisingowych,

Za stolicę franchisingu uważa się Francję. To tam po raz pierwszy, w XII w., została zastosowana franczyza. Władze kościelne i świeckie użyły tzw. "charters de franchise", czyli prawo do korzystania z terenów leśnych. W zamian władze oczekiwały świadczenia usług lub określonej opłaty. Prawo to dotyczyło również kupców i rzemieślników, którzy musieli płacić opłatę, aby posiadać przywilej organizowania targów i rynków. W XV w., również w Hiszpanii pojawiły się formy współpracy, które przypominają franczyzę. W 1492 r. Krzysztof Kolumb został nagrodzony przez Królową Izabelę, aby mógł on rozwijać wymianę handlową i podróżować do "Nowego Świata". W tym okresie powstawały sieci stowarzyszonych kupców, a to ma odniesienie do obecnego rozumienia pojęcia franczyza.

Franczyza, którą spotykamy w dzisiejszych czasach narodziła się w XIX w. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pojęciem franchise określano koncesję, którą udzielano kolonizatorom, na zagospodarowanie kraju, w zamian za późniejszą możliwość korzystania z rzeczy stanowiących własność państwa. Przykładem jest Towarzystwo Kolei Żelaznych, które posiadało monopol na budowę sieci kolejowej. Władze zaczęły także przyznawać wybranym przedsiębiorstwom prawo do zaopatrywania mieszkańców w wodę, gaz czy elektryczność. Intensywny rozwój franczyzy nastąpił na przełomie XIX w. i XX w., ponieważ firmy takie jak: Singer, Coca-Cola czy General Motors zaczęły odczuwać potrzebę rozbudowy kanałów dystrybucji, a nie posiadały one środków na ten cel. Ten problem rozwiązano oferowaniem indywidualnym przedsiębiorcom porozumień o charakterze franczyzowym, którzy otrzymywali prawo do wyłączności sprzedaży na określonym terytorium w zamian za finansowanie rozbudowy sieci.

Po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki nastąpił boom franczyzowy, który jest oparty na franczyzie drugiej generacji - business format franchising. W tym okresie znacznie wzrosła liczba powiązań franczyzowych, cały czas wzrasta i ten trend trwa do dziś. Poza prawami do dystrybucji produktów, franczyzobiorcy zaczęli mieć możliwość korzystania z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, którą stosowali ich franczyzodawcy. Dotyczyło to korzystania ze znaku firmowego, standaryzacji wyglądu placówki, poziomu obsługi, a także metod prowadzenia rozliczeń finansowych. W tamtym okresie prężnie rozwijały się sieci franczyzowe z następujących dziedzin gospodarki: elektronika, handel detaliczny, czy restauracje szybkiej obsługi. Najbardziej dynamicznie rozrastały się sieci: Diary Queen, Kentucky Fried Chicken, McDonald’s, Red Carpet Realty, a także brytyjska sieć Wimpy. Franchising stał się sposobem skutecznej ekspansji przedsiębiorstwa. W latach 70. XX w. nastąpił okres spadku rozwoju tej formy współpracy, czego powodem była recesja w gospodarce. Jednak w kolejnych dziesięcioleciach franchising znów się rozwijał. Do kolejnego etapu dynamicznego rozwoju franczyzy przyczyniła się zmiana stylu życia społeczeństwa, wzrost konsumpcjonizmu, a także proces globalizacji.(G.Kolarski 1992, s. 9-12)

Cechy franchisingu

Franchising, bez względu na branżę, łączy kilka wspólnych elementów: z jednej strony, występowanie przedsiębiorstwa, posiadającego wartość będącą przedmiotem franchisingu. Wartość tę stanowić mogą: marka firmy, znak towarowy, procedury produkcji, standardy i rozwiązania organizacyjne.Z drugiej strony, obecność osoby lub kilku osób, starających się o zezwolenie na eksploatację przedmiotu franchisingu. Obie strony łączy umowa regulująca stosunki między nimi, warunki kontroli wykorzystania przyznanego zezwolenia, wysokość opłat franchisingowych za udzielenie zezwolenia i korzystania z przedmiotu franchisingu. Dawcami są najczęściej duże, znane na rynku firmy, często są to międzynarodowe korporacje. Biorcami są natomiast prywatne firmy lub osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą. W systemie franchisingu działają takie firmy jak: Mc Donalds, Pizza Hut, Burger King, Benetton, Coca-Cola, Pepsi Cola, a z firm polskich, m.in.: Orbis, Karen Notebook.(I.Pruchnicka-Grabias (2014), s. 148-151)

Rodzaje franchisingu

Powszechnie franchising dzieli się na:

 • produkcyjny (technologiczny) - polega na udostępnieniu przez organizatora sieci technologii produkcji określonych towarów, produktów, wyznaczając jednocześnie termin i teren działalności. Stosowane są w tym przypadku najczęściej umowy licencyjne i umowy know-how.
 • "pod klucz" - franchisodawca udostępnia obiekt i wyposażenie na prowadzenie działalności. Franchisobiorca odbiera klucze, otwiera i uruchamia zakład, zgodnie z regulaminem (instrukcją), jaki otrzymał od franchisodawcy.
 • usługowy - występuje w specyficznych branżach, takich jak gastronomia, usługi hotelarskie, serwis motoryzacyjny. To franchisodawca ustala warunki prowadzenia określonych usług.
 • dystrybucyjny (handlowy) - polega na rozprowadzaniu towarów przez upoważnionych dealerów, które są dostarczane przez organizatora sieci pełniącego rolę centrali dystrybucji.
 • bankowy - polega na prowadzeniu różnego rodzaju doradztwa m.in. z zakresu zakładania przedsiębiorstw, opodatkowania, ceł, form płatności. Oparte jest to na specjalnych danych komputerowych bankowych systemów informacyjnych. Franchisodawca sam udziela własnych usług bankowych, jak i również powierza franchisobiorcy dokonywanie ich dystrybucji, głównie tam, gdzie bezpośrednia obecność franchisodawcy nie jest ekonomicznie uzasadniona.
 • kooperacyjny - polega na wzajemnej pomocy firm od siebie niezależnych, które się wzajemnie uzupełniają i tworzą komplementarne układy w pewnym układzie działania.(D.Ostrowska (2008), s. 23-29)

Korzyści i wady franchisingu

Uniwersalizm franchisingu stanowi jego główny atut i determinuje tak dynamiczny rozwój tej koncepcji na świecie. Stanowi bowiem dla franchisodawcy źródło pozyskania zewnętrznych środków finansowych będących w dyspozycji biorców licencji, na rozwój sprawdzonej oferty produktowej lub/i usługowej. Ponadto, jest doskonałym sposobem zorganizowania przedsiębiorstwa, które poprzez klarowny układ sieciowy może funkcjonować w efektywny sposób na wielu, często oddalonych od siebie rynkach. Z punktu widzenia franchisobiorców jest on sposobem rozwoju działalności gospodarczej w oparciu o wiarygodny know-how, który dla wielu przedsiębiorców kupujących licencje franchisingowe jest podstawą i najtrudniejszą do pokonania w "pojedynkę" barierą wejścia na rynek. Wejście do sieci wymaga wprawdzie środków finansowych, ale ich wysokość jest niewspółmierna do korzyści, jakie wynikają z pozyskania marki i funkcjonowania w szerokiej skali. Posługując się teorią kosztu alternatywnego można sformułować tezę, iż wydatki związane z zakupem licencji franchisingowej są niższe od kosztu alternatywnego jakim w tym przypadku są środki niezbędne do stworzenia własnej koncepcji biznesowej i wykreowania marki.

Korzyści z franchisingu w kontekście finansowym to przede wszystkim:

Wadami franchisingu są:

 • ograniczona samodzielność przedsiębiorcy i jego podporządkowanie firmie dawcy,
 • dawca ma zawsze silniejszą pozycję przetargową od biorcy i może mu narzucać warunki umowy,
 • ograniczone możliwości ekspansji i rozwoju.(M.Ziółkowska 2014, s. 48-55)


Franchisingartykuły polecane
Dystrybucja franchisingowaFranczyzodawcaWejście na rynek zagranicznyEksportFranczyzaInternacjonalizacjaFrachtOffshoringOchrona własności intelektualnej

Bibliografia

 • Antonowicz A. (2008), Wykorzystanie franchisingu w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66
 • Kolarski G. (1992), Franchising. Przewodnik dla początkujących, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa
 • Ostrowska D. (2008), Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce, Difin, Warszawa
 • Pruchnicka-Grabias I. (2014), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, CeDeWu, Warszawa
 • Tokaj-Krzewska A. (1999), Franchising.Strategia rozwoju małych firm w Polsce, Difin, Warszawa
 • Wrzesińska J. (2011), Rozwój systemów franczyzowych w Polsce, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
 • Zięba K. (1998), Franchising-szansa rozwoju dla małych i dużych przedsiębiorstw, Gospodarka Polski w okresie transformacji, nr 2
 • Ziółkowska M. (2014), Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warszawa


Autor: Michał Domagała;Mariusz Półtorak;Kamila Chołody