Emerytura częściowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 09:52, 18 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Emerytura częściowa to emerytura, która jest wypłacana osobom które cały czas pracują. Emerytura częściowa jest częścią całkowitej kwoty emerytalnej. Wynosi ona 50% kwoty emerytury ustalonej według zreformowanych zasad i nie może być podwyższona do kwoty minimalnej emerytury.

Rozwiązanie stosunku pracy nie jest warunkiem koniecznym do przyznania i wypłaty emerytury częściowej Podlega ona zamianie na emeryturę przysługującą z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego wyłącznie gdy zainteresowany złoży wniosek. Osiąganie przychodu po nabyciu prawa do emerytury częściowej nie jest powodem zmniejszenia ani zawieszenia świadczenia.

Przy ustalaniu prawa do emerytury okresy nieskładkowe uwzględniane są w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej okresów składkowych, które są udowodnione[1].

Wprowadzenie emerytury częściowej

Jest to stosunkowo nowy rodzaj emerytura ponieważ zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2013 roku, gdy weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wniosła ona poprawki do art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. W środkach masowego przekazu nagłośniono proponowanej nowelizacji w powszechnym systemie emerytalnym, nie zwrócono jednak uwagi na jednak wprowadzone zmiany w innych systemach emerytalnych. Wprowadzone zmiany, sprowadzają się do uregulowania następujących kwestii:

 • "stopniowego podwyższenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn pracujących w rolnictwie,
 • zrównania wieku emerytalnego rolników,
 • likwidacji tzw. wcześniejszych emerytur rolniczych,
 • wprowadzenia dwóch nowych świadczeń emerytalnych: częściowej emerytury rolniczej oraz okresowej emerytury rolniczej"[2].

Kto może ubiegać się o emeryturę częściową

Z informacji podanych na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że ubiegać o emeryturę częściową może się ubiegać: "Mężczyźni, którzy do 30.09.2017 r. spełnili warunki wymagane do nabycia prawa do tej emerytury, tj:

 • udowodnili okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat
 • osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 65 lat.

Mężczyźni, którzy spełnią powyższe warunki będą mogli uzyskać prawo do tej emerytury, nawet jeśli z wnioskiem wystąpią po 30.09.2017 r".[3].

Zasady wypłaty świadczeń emerytalnych

Wiele miesięcy spotkań, konsultacji i analiz projektów zaowocowało podjęciem decyzji odnośnie sposobu wypłaty świadczeń ze środków znajdujących się w kapitałowej części systemu emerytalnego. Zdecydowano, że lepszą opcją będzie wariant proponowany przez ZUS, według którego jedna instytucja będzie się zajmować wypłatą emerytur z całego systemu powszechnego. Ogólne zasady wypłacania świadczeń z części zarządzanej przez ZUS nie zostały zmienione. Emerytura okresowa lub emerytura dożywotnia będą wypłacane ze środków, które są zgromadzone w kapitałowej części systemu. Obliczanie świadczeń następuje przez podzielenie stanu konta przez przeciętny dalszy okres trwania życia osoby w danym wieku. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że podniesienie minimalnego wieku emerytalnego spowoduje, iż w przyszłości z systemu powszechnego będziemy mogli liczyć jedynie na formę dożywotnią, a wyeliminowana zostanie emerytura okresowa[4].

Proces ubiegania się o emeryturę częściową

Proces ubiegania się o emeryturę częściową rozpoczyna się od złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek ten można złożyć osobiście w jednym z oddziałów ZUS, za pośrednictwem Internetowego Konta Zabezpieczenia Społecznego (IKZS) lub za pomocą poczty tradycyjnej.

W przypadku składania wniosku osobiście należy udać się do najbliższego oddziału ZUS i wypełnić stosowny formularz. Ważne jest, aby podać wszystkie niezbędne informacje oraz dołączyć wymagane dokumenty. Pracownik ZUS może udzielić dodatkowych informacji i odpowiedzieć na ewentualne pytania związane z wnioskiem.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem IKZS należy zalogować się na swoje konto i postępować zgodnie z instrukcjami. System samodzielnie przeprowadza przez cały proces składania wniosku, zapewniając łatwość i szybkość procedury.

Jeśli zdecydujemy się na wysłanie wniosku tradycyjną pocztą, musimy upewnić się, że wszystkie dokumenty są poprawnie wypełnione i dołączone. Warto zabezpieczyć przesyłkę wysyłając ją listem poleconym, aby mieć pewność, że dotrze ona do ZUS.

Przy składaniu wniosku o emeryturę częściową konieczne jest dołączenie odpowiednich dokumentów. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji, jednak istnieje kilka podstawowych dokumentów, które zawsze są wymagane.

Najważniejszym dokumentem jest zaświadczenie o zatrudnieniu, które potwierdza nasze miejsce pracy i okres, przez który byliśmy zatrudnieni. Może to być zaświadczenie pracodawcy lub wyciąg z dokumentacji kadrowej. Dodatkowo, konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego nasze zarobki, na przykład kopii ostatnich trzech wypłat.

W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą, konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów oraz okres prowadzenia działalności. Może to być np. dokumentacja księgowa, deklaracje PIT, czy zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

Dodatkowo, należy dołączyć dokumenty potwierdzające nasze dane osobowe, takie jak kopia dowodu osobistego, aktu urodzenia czy dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (jeśli dotyczy).

Po złożeniu wniosku do ZUS, następuje proces przetwarzania i oceny wniosku. Pracownicy ZUS sprawdzają poprawność wniosku oraz zgodność z wymaganymi dokumentami. W przypadku jakichkolwiek braków lub nieścisłości, ZUS może skontaktować się z wnioskodawcą w celu ich wyjaśnienia lub uzupełnienia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ZUS dokonuje obliczenia wysokości przyznanej emerytury częściowej. Obliczenia te uwzględniają m.in. okres składkowy, wysokość osiąganych zarobków oraz obowiązujące przepisy prawne. Po ustaleniu wysokości emerytury, ZUS wysyła decyzję do wnioskodawcy.

W przypadku, gdy wniosek zostanie odrzucony, ZUS wyjaśnia przyczyny takiej decyzji i informuje wnioskodawcę o możliwości odwołania się od decyzji. W takim przypadku, istnieje możliwość złożenia odwołania do ZUS w określonym terminie.

Wniosek o emeryturę częściową może być rozpatrzony w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, w zależności od obciążenia pracą w danym oddziale ZUS. Dlatego warto złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Wysokość i wypłata emerytury częściowej

Emerytura częściowa jest jednym z rodzajów świadczeń emerytalnych oferowanych przez ZUS. Jej wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika w okresie składkowym. Aby obliczyć wysokość emerytury częściowej, stosuje się specjalne wzory matematyczne.

Przeciętne wynagrodzenie jest obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które jest publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). ZUS bierze pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z ostatnich 2 lat przed rozpoczęciem pobierania emerytury częściowej.

Wysokość emerytury częściowej jest uzależniona od liczby lat składkowych, jakie osoba zgromadziła w systemie emerytalnym. Im dłużej pracownik płacił składki, tym wyższa będzie jego emerytura częściowa. Przykładowo, jeśli osoba miała 40 lat składkowych, jej emerytura częściowa wyniesie 80% przeciętnego wynagrodzenia.

Emerytura częściowa jest wypłacana miesięcznie, na podobnych zasadach jak emerytura pełna. Wypłata odbywa się zazwyczaj w pierwszych dniach każdego miesiąca. Osoba pobierająca emeryturę częściową otrzymuje ją na swoje konto bankowe lub może odebrać gotówką w placówce banku.

W przypadku, gdy osoba pobiera emeryturę częściową i nadal pracuje, wypłata może być zmniejszana o dodatkowe zarobki. Istnieje limit zarobków, powyżej którego wypłacana emerytura częściowa jest obniżana. Jeśli osoba przekroczy ten limit, może być zobowiązana do zwrotu części pobranych świadczeń.

Osoby pobierające emeryturę częściową mają możliwość zamiany jej na emeryturę pełną. Zamiana ta jest dobrowolna i wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do ZUS. W przypadku zamiany, osoba otrzymuje emeryturę pełną, która jest wyższa od emerytury częściowej.

Warto jednak zaznaczyć, że zamiana emerytury częściowej na pełną może mieć pewne konsekwencje finansowe. Przy zamianie emerytury częściowej na pełną, ZUS może obniżyć wysokość emerytury ze względu na wcześniejsze pobieranie emerytury częściowej. Dlatego przed podjęciem decyzji o zamianie, warto dokładnie przeanalizować, która opcja jest bardziej korzystna finansowo.

Emerytura częściowa jest atrakcyjną opcją dla osób, które chcą stopniowo przechodzić na emeryturę. Dzięki niej można cieszyć się częściowym dochodem emerytalnym, jednocześnie kontynuując pracę. Wysokość emerytury częściowej jest obliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia i liczby lat składkowych, a wypłata odbywa się miesięcznie. Osoby pobierające emeryturę częściową mają również możliwość zamiany jej na emeryturę pełną, choć ta decyzja może mieć pewne konsekwencje finansowe.

Wpływ emerytury częściowej na gospodarkę kraju

Emerytura częściowa, jako forma wsparcia finansowego dla osób w wieku emerytalnym, ma nie tylko pozytywny wpływ na samych emerytów, ale również na gospodarkę kraju jako całość. Jednym z głównych efektów wprowadzenia emerytury częściowej jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pobierających takie świadczenie.

Dzięki emeryturze częściowej osoby w wieku emerytalnym mają możliwość kontynuowania pracy zarobkowej na część etatu lub w innej formie elastycznego zatrudnienia. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy wiele osób po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal posiada umiejętności, doświadczenie i wiedzę, które mogą być cenne dla rynku pracy. Włączenie ich do aktywności zawodowej przyczynia się do wzrostu ogólnej produktywności i konkurencyjności gospodarki.

Osoby pobierające emeryturę częściową mogą również przyczynić się do transferu wiedzy i doświadczenia na młodsze pokolenia. Wielu emerytów posiada bogate doświadczenie zawodowe, które może okazać się wartościowe dla młodych pracowników. W ten sposób emeryci mogą pełnić rolę mentorów i wzorców dla kolejnych pokoleń, co przekłada się na rozwój i wzrost jakości pracy w różnych sektorach gospodarki.

Dodatkowo, zwiększenie aktywności zawodowej osób pobierających emeryturę częściową przyczynia się do utrzymania stabilności systemu emerytalnego. Dłuższe pozostanie na rynku pracy i kontynuowanie zarobkowej działalności pozwala na oszczędności w zakresie wypłat emerytalnych. W efekcie, system emerytalny ma więcej środków na wypłatę emerytur osobom, które nie są w stanie pracować, np. z powodu stanu zdrowia.

Emerytura częściowa ma również pozytywny wpływ na poziom zatrudnienia i ogólną kondycję gospodarki. Poprzez umożliwienie osobom w wieku emerytalnym kontynuowania pracy, tworzone są nowe miejsca pracy lub utrzymywane istniejące.

Wzrost aktywności zawodowej emerytów częściowych przyczynia się do obniżenia wskaźnika bezrobocia. Osoby, które kontynuują pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie tylko nie są rejestrowane jako bezrobotne, ale także przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy dla innych osób. Dzięki temu, emeryci częściowi stanowią istotny czynnik stabilizujący rynek pracy i przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia systemu pomocy społecznej.

Wprowadzenie emerytury częściowej może również wpływać na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Osoby, które decydują się na kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, często posiadają duże doświadczenie i wiedzę, które mogą wykorzystać w zakładaniu własnej firmy lub w prowadzeniu działalności gospodarczej. To z kolei przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój sektora prywatnego.


Emerytura częściowaartykuły polecane
Ubezpieczenia społeczneZasiłekZasiłek macierzyńskiUbezpieczenie rentoweUbezpieczenie choroboweDodatki do wynagrodzeńEmeryturaUbezpieczenie emerytalneOdprawa pośmiertna

Przypisy

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2018
 2. D. Puślecki, 2013, s. 46
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2018
 4. J. Rutecka, 2014

Bibliografia

 • Chybalski F. (2016), Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, C.H. Beck, Warszawa
 • Puślecki D. (2013), Nowe zasady przyznawania emerytur rolniczych, Przegląd Prawa Rolnego, nr 2 (13)
 • Rutecka J. (2014), System emerytalny po zmianach od 2014 roku, Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka, nr 1 (118)
 • Strona internetowa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118


Autor: Katarzyna Mleczko