Emerytura częściowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Emerytura częściowa
Polecane artykuły


Emerytura częściowa to emerytura, która jest wypłacana osobom które cały czas pracują. Emerytura częściowa jest częścią całkowitej kwoty emerytalnej. Wynosi ona 50% kwoty emerytury ustalonej według zreformowanych zasad i nie może być podwyższona do kwoty minimalnej emerytury.

Rozwiązanie stosunku pracy nie jest warunkiem koniecznym do przyznania i wypłaty emerytury częściowej Podlega ona zamianie na emeryturę przysługującą z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego wyłącznie gdy zainteresowany złoży wniosek. Osiąganie przychodu po nabyciu prawa do emerytury częściowej nie jest powodem zmniejszenia ani zawieszenia świadczenia.

Przy ustalaniu prawa do emerytury okresy nieskładkowe uwzględniane są w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej okresów składkowych, które są udowodnione[1].

Wprowadzenie emerytury częściowej

Jest to stosunkowo nowy rodzaj emerytura ponieważ zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2013 roku, gdy weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wniosła ona poprawki do art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. W środkach masowego przekazu nagłośniono proponowanej nowelizacji w powszechnym systemie emerytalnym, nie zwrócono jednak uwagi na jednak wprowadzone zmiany w innych systemach emerytalnych. Wprowadzone zmiany, sprowadzają się do uregulowania następujących kwestii:

  • "stopniowego podwyższenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn pracujących w rolnictwie,
  • zrównania wieku emerytalnego rolników,
  • likwidacji tzw. wcześniejszych emerytur rolniczych,
  • wprowadzenia dwóch nowych świadczeń emerytalnych: częściowej emerytury rolniczej oraz okresowej emerytury rolniczej"[2].

Kto może ubiegać się o emeryturę częściową

Z informacji podanych na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że ubiegać o emeryturę częściową może się ubiegać: "Mężczyźni, którzy do 30.09.2017 r. spełnili warunki wymagane do nabycia prawa do tej emerytury, tj:

  • udowodnili okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat
  • osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 65 lat.

Mężczyźni, którzy spełnią powyższe warunki będą mogli uzyskać prawo do tej emerytury, nawet jeśli z wnioskiem wystąpią po 30.09.2017 r."[3].

Zasady wypłaty świadczeń emerytalnych

Wiele miesięcy spotkań, konsultacji i analiz projektów zaowocowało podjęciem decyzji odnośnie sposobu wypłaty świadczeń ze środków znajdujących się w kapitałowej części systemu emerytalnego. Zdecydowano, że lepszą opcją będzie wariant proponowany przez ZUS, według którego jedna instytucja będzie się zajmować wypłatą emerytur z całego systemu powszechnego. Ogólne zasady wypłacania świadczeń z części zarządzanej przez ZUS nie zostały zmienione. Emerytura okresowa lub emerytura dożywotnia będą wypłacane ze środków, które są zgromadzone w kapitałowej części systemu. Obliczanie świadczeń następuje przez podzielenie stanu konta przez przeciętny dalszy okres trwania życia osoby w danym wieku. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że podniesienie minimalnego wieku emerytalnego spowoduje, iż w przyszłości z systemu powszechnego będziemy mogli liczyć jedynie na formę dożywotnią, a wyeliminowana zostanie emerytura okresowa[4].


Bibliografia

Przypisy

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2018
  2. D. Puślecki, 2013, s. 46
  3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2018
  4. J. Rutecka, 2014

Autor: Katarzyna Mleczko