Zarządzanie przez spacerowanie

Z Encyklopedia Zarządzania

Zarządzanie przez spacerowanie (ang. management by walking around) jest podejściem do komunikacji pomiędzy menadżerem, a pracownikami, dostawcami, klientami i wszystkimi innymi, którzy znajdują się w zasięgu oddziaływania organizacji.

Geneza

Zarządzanie przez spacerowanie jest bardzo popularną formą komunikacji organizacyjnej i grupowej. Idea polega na tym, iż menadżer utrzymuje kontakt z tym co dzieje się w jego firmie poprzez "spacerowanie po niej" i spontaniczne rozmowy z napotkanymi osobami (pracownikami, dostawcami, klientami i innymi w jakiś sposób związanymi z firmą). Podejście to pozwala menadżerowi lepiej "poczuć" kierowaną przez niego firmę gdyż umożliwia uzyskanie informacji z pierwszej ręki i wyczucie nastrojów ludzi. Integracja kierownictwa z pracownikami pomaga także osiągnąć w firmie świadomość zespołową. Podejście to stanowi także doskonałe uzupełnienie do suchych danych i raportów, które często oderwane są od rzeczywistości i sprawiają, że menadżer w oparciu o nie podejmuje błędne decyzje.

Przykład

Jedną ze znanych postaci, które stosują tą metodę zarządzania jest Bill Marriot Jr., który wiele czasu spędza na spacerach po hotelu. Odwiedza kuchnie, rampy załadowcze, pralnie i inne rejony. Twierdzi on, że swoje najlepsze pomysły i innowacje zawdzięcza właśnie swobodnym rozmowom z pracownikami.

Inne definicje

Zarządzaniem przez spacerowanie często nazywa się także inne, ale podobne podejścia do komunikacji wewnątrz firmy. Jedno z nich polega na rotacji kadry kierowniczej. Kierownicy zamieniają się stanowiskami aby uzyskać inne spojrzenie na problemy firmy. Inną i najbardziej radykalną odmianą są tzw. Dni kontaktów. Dni takie polegają na tym, że kierownictwo aby uzyskać informacje o codziennej rutynie i problemach pracowników wciela się w ich role. Kierownicy tymczasowo pełnią funkcje pokojówek, recepcjonistek, stolarzy, tokarzy, kucharzy i innych pracowników na niskich i najniższych stanowiskach. Podobne podejście spotykane jest w wielu rodzinnych firmach w stosunku do zatrudnionej rodziny kierownictwa. Syn właściciela lub menadżera takiej firmy zaczyna pracę od najniższych stanowisk i poznaje w ten sposób od środka działanie firmy. Informacje takie będą bardzo pomocne i pouczające kiedy zajmie on stanowisko kierownicze lub przejmie prowadzenie firmy.

Korzyści płynące z zarządzania przez spacerowanie

Zarządzanie przez spacerowanie przynosi wiele korzyści dla pracowników. Jedną z głównych jest możliwość regularnego kontaktu z menadżerem w mniej formalnej atmosferze. Taka forma rozmowy pozwala pracownikom na swobodne wyrażanie swoich opinii, pomysłów i obaw, co może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania i satysfakcji z pracy. Przez spacerowanie menadżerzy mają okazję lepiej poznać swoich podwładnych, zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania, co pozwala na lepsze dopasowanie działań i podejścia zarządczego do każdego pracownika.

Zarządzanie przez spacerowanie ma ogromny potencjał do zwiększenia zaangażowania pracowników. Bezpośredni kontakt z menadżerem i możliwość wyrażenia swoich opinii sprawiają, że pracownicy czują się docenieni i ważni. Regularne rozmowy podczas spacerowania dają również szansę na wypracowanie wspólnych celów i strategii działania, co może przyczynić się do większej motywacji i zaangażowania w realizację zadań. Pracownicy, którzy czują się zaangażowani, są bardziej skłonni do podejmowania inicjatywy, współpracy z innymi oraz podejmowania trudniejszych wyzwań.

Zarządzanie przez spacerowanie pozwala firmie budować pozytywny wizerunek w oczach pracowników i społeczeństwa. Regularne rozmowy menadżerów z pracownikami, dostępność do informacji i możliwość wyrażania swoich opinii, przyczyniają się do stworzenia atmosfery zaufania i otwartej komunikacji w organizacji. Firma, która dba o swoich pracowników poprzez zarządzanie przez spacerowanie, jest postrzegana jako troszcząca się o dobro swoich pracowników i inwestująca w ich rozwój. Taki pozytywny wizerunek wpływa na atrakcyjność firmy jako pracodawcy oraz zwiększa lojalność pracowników.

Zarządzanie przez spacerowanie przynosi także dodatkowe korzyści wynikające z integracji kierownictwa z pracownikami. Bezpośredni kontakt menadżerów z pracownikami pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu menadżerowie mogą lepiej dostosować swoje działania i podejście zarządcze, co przyczynia się do większej efektywności i satysfakcji pracowników. Integracja kierownictwa z pracownikami pozwala również na kreowanie pozytywnej atmosfery w organizacji, w której wszyscy czują się ważni i docenieni.

Zarządzanie przez spacerowanie ma pozytywny wpływ na komunikację wewnątrz organizacji. Regularne rozmowy menadżerów z pracownikami podczas spacerowania sprzyjają otwartej i bezpośredniej komunikacji. Pracownicy mają możliwość wyrażania swoich opinii, zadawania pytań i zgłaszania swoich obaw. Taka forma komunikacji pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów, unikanie nieporozumień i konfliktów, a także budowanie lepszych relacji między różnymi działami i szczeblami hierarchii organizacyjnej.

Wyzwania związane z zarządzaniem przez spacerowanie

Jednym z głównych wyzwań związanych z zarządzaniem przez spacerowanie jest znalezienie czasu na regularne rozmowy z pracownikami. Menadżerowie często mają wiele obowiązków i trudno im znaleźć czas na spacerowanie. Wymaga to od nich umiejętności planowania i organizacji czasu, a także elastyczności w podejściu do zarządzania. Konieczne jest znalezienie równowagi między realizacją codziennych zadań a poświęceniem czasu na rozmowy z pracownikami.

Brak równowagi między spotkaniami z różnymi grupami pracowników może być kolejnym wyzwaniem w zarządzaniu przez spacerowanie. Menadżerowie muszą być świadomi, że każda grupa pracowników wymaga innych umiejętności i uwagi. Spotkania z jednymi grupami pracowników nie powinny dominować kosztem innych. Konieczne jest znalezienie równowagi między spotkaniami z różnymi grupami pracowników, tak aby każdy pracownik miał możliwość skorzystania z takiej formy komunikacji.

W dużych firmach może pojawić się problem braku odpowiedniego miejsca na spacerowanie. Zbyt mała ilość przestrzeni lub ograniczenia wynikające z infrastruktury mogą utrudniać realizację zarządzania przez spacerowanie. W takich przypadkach konieczne jest znalezienie alternatywnych rozwiązań, takich jak wykorzystanie parków, terenów rekreacyjnych lub innych dostępnych przestrzeni zewnętrznych. Ważne jest, aby pracownicy mieli możliwość spacerowania w przyjemnej i relaksującej atmosferze, która sprzyja swobodnej rozmowie.

Efektywne zarządzanie czasem podczas spacerowania stanowi kolejne wyzwanie dla menadżerów. Spacerowanie może być czasochłonne, zwłaszcza jeśli menadżerowie mają dużo obowiązków. Konieczne jest znalezienie balansu między czasem spędzanym na spacerowaniu a realizacją innych zadań. Menadżerowie powinni umieć skutecznie planować czas, ustalać priorytety i skupiać się na najważniejszych kwestiach podczas rozmów z pracownikami. Efektywne zarządzanie czasem podczas spacerowania pozwoli na skuteczną komunikację i wykorzystanie potencjału tej formy zarządzania.

Niezwykle ważne jest utrzymanie równowagi między spacerowaniem a innymi obowiązkami menadżera. Zarządzanie przez spacerowanie nie powinno dominować nad innymi aspektami pracy menadżera. Konieczne jest znalezienie równowagi między spacerowaniem a realizacją innych zadań, tak aby menadżer był w stanie efektywnie zarządzać czasem i energią. Równowaga między spacerowaniem a innymi obowiązkami menadżera pozwoli na skuteczne wykorzystanie potencjału zarządzania przez spacerowanie bez negatywnego wpływu na inne obszary pracy menadżera.

Przykłady innych firm stosujących zarządzanie przez spacerowanie

Google jest jednym z przykładów firmy, która stosuje zarządzanie przez spacerowanie. Jedną z praktyk Google jest tzw. "szóstka", czyli cotygodniowe spotkania menadżerów z pracownikami podczas spacerów. Spotkania te mają na celu nie tylko omówienie bieżących spraw, ale także budowanie relacji i tworzenie atmosfery zaufania. Takie podejście wpływa na kulturę organizacyjną Google, gdzie otwarta komunikacja i współpraca są priorytetami. Zarządzanie przez spacerowanie w Google pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb pracowników i skuteczne wykorzystanie ich potencjału.

Zappos, firma z branży e-commerce, również stosuje zarządzanie przez spacerowanie. Jedną z praktyk Zappos jest tzw. "spacer kulturowy", czyli cotygodniowe spotkania menadżerów z pracownikami, podczas których omawiane są wartości i kultura organizacyjna. Takie spotkania mają na celu budowanie zaangażowania pracowników poprzez identyfikację się z wartościami firmy i poczucie wspólnoty. Zarządzanie przez spacerowanie w Zappos przyczynia się do lepszego zrozumienia i wewnętrznego przyjęcia wartości organizacji przez pracowników.

Toyota, znana japońska firma motoryzacyjna, również wykorzystuje zarządzanie przez spacerowanie. Japońska filozofia zarządzania w Toyota opiera się na zasadzie "genchi genbutsu", czyli "zobacz i zrozum". Menadżerowie Toyoty regularnie spacerują po fabrykach i rozmawiają z pracownikami, aby lepiej zrozumieć procesy produkcyjne i wyłapać potencjalne problemy. Taka forma zarządzania sprzyja identyfikacji i rozwiązywaniu problemów w czasie rzeczywistym oraz tworzeniu atmosfery zaufania i współpracy.

Podejście do zarządzania przez spacerowanie różni się w zależności od firmy. W Google spotkania menadżerów z pracownikami są bardziej ukierunkowane na tworzenie relacji i budowanie atmosfery zaufania. W Zappos spacerowanie służy głównie do budowania kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników poprzez identyfikację się z wartościami firmy. Natomiast w Toyota spacerowanie ma na celu lepsze zrozumienie procesów produkcyjnych i identyfikację problemów w czasie rzeczywistym. Choć cel jest podobny - poprawa komunikacji i zaangażowania pracowników - metody i priorytety różnią się w zależności od kontekstu i potrzeb firmy.


Zarządzanie przez spacerowanieartykuły polecane
Informacja zwrotnaPrzedstawiciel handlowyKomunikacja wewnętrznaTurkusowe zarządzanieSpotkanie integracyjneKodyfikacja wiedzyZarządzanie przez motywacjęKierownikDystrybucja informacji

Bibliografia

  • Griffin R. (2017), Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Michał Ostrowski