Sozologia

Z Encyklopedia Zarządzania

Sozologia bada związki chorób cywilizacyjnych i zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi deficytu zasobów wodnych, zanieczyszczenia powietrza, gleb, wody. Skupia się nie tylko na poszukiwaniu rozwiązań teoretycznych, ale stawia sobie za główny cel wprowadzanie praktycznych metod i zastosowań mających wpływać na minimalizację negatywnego wpływu działalności człowieka na przyrodę. Ściśle wiąże się z ideą zrównoważonego rozwoju.

Sozologia często niesłusznie mylona jest z terminem ekologia, zajmująca się w sposób kompleksowy i systemowy ochroną środowiska, badaniem przyczyn i następstw degradacji przyrody oraz poszukiwaniu sposobów minimalizacji lub całkowitego wykluczenia negatywnych skutków działalności człowieka, oddziałującej na środowisko naturalne.

Termin sozologia wprowadził w 1965 roku polski geolog, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Walery Goetel. Nazwa pochodzi od połączenia dwóch greckich słów: sódzein (ochraniać) oraz logos (nauka).

Powiązania

Sozologia jest nauką o interdyscyplinarnym charakterze, oznacza to, że badając skutki degradacji środowiska i poszukując form jego ochrony jest ściśle powiązana z wieloma pokrewnymi naukami jak na przykład z geologią, ekologią, geografią, meteorologią czy klimatologią. Powiązania te sprawiają, że wykształcają się nowe dziedziny naukowe, takie jak: sozoekologia, sozoetyka, prawo ekologiczne czy etyka ekologiczna. Sozologia korzysta zarówno z badań natury ekonomicznej, technicznej jak i humanistycznej. Główny nacisk kładzie na ochronę samej przyrody jak i identyfikację oraz likwidację negatywnych jej korelacji z życiem człowieka i społeczeństwa.

Dziedziny i obszary badań w sozologii

Sozoekologia, sozoetyka, prawo ekologiczne i etyka ekologiczna

W ramach sozologii rozwijają się nowe dziedziny naukowe, które mają kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Jedną z tych dziedzin jest sozoekologia, która zajmuje się badaniem wpływu społeczeństwa na środowisko naturalne. Sozoekologia analizuje relacje między różnymi grupami społecznymi oraz ich wpływ na ekosystemy i zasoby naturalne. Jest to istotne, ponieważ społeczności ludzkie są głównymi aktorami w zakresie wprowadzania zmian w środowisku.

Kolejną dziedziną nauki rozwijającą się w ramach sozologii jest sozoetyka. Sozoetyka jest interdyscyplinarnym polem badań, które łączy biologię, ekologię, socjologię i etykę. Skupia się na badaniu relacji między organizmami a ich środowiskiem. Sozoetyka analizuje zachowanie i interakcje organizmów w kontekście zmian środowiskowych, a także szuka sposobów minimalizowania negatywnego wpływu człowieka na przyrodę.

Prawo ekologiczne i etyka ekologiczna to kolejne obszary badawcze w sozologii. Prawo ekologiczne odnosi się do zasad i przepisów, które mają na celu ochronę środowiska. Obejmuje ono zarówno krajowe, jak i międzynarodowe regulacje dotyczące gospodarki zasobami naturalnymi, emisji substancji szkodliwych i ochrony różnorodności biologicznej. Etyka ekologiczna natomiast dotyczy moralnych aspektów ochrony środowiska. Analizuje ona naszą odpowiedzialność za ochronę przyrody, sprawiedliwość w dostępie do zasobów naturalnych oraz nasze etyczne obowiązki wobec przyszłych pokoleń.

Badania naukowe w sozologii

Sozologia to dziedzina nauki o charakterze interdyscyplinarnym, która ściśle współpracuje z innymi naukami przyrodniczymi. W ramach sozologii wykorzystuje się wiedzę z zakresu geologii, ekologii, geografii, meteorologii i klimatologii, aby lepiej zrozumieć wpływ człowieka na środowisko naturalne.

Metody badawcze wykorzystywane w sozologii są różnorodne i obejmują monitorowanie stanu środowiska, identyfikację źródeł zanieczyszczeń, badanie wpływu przekształconego środowiska na organizmy żywe oraz poszukiwanie technologii przyjaznych środowisku. Monitorowanie stanu środowiska pozwala na zbieranie danych dotyczących jakości powietrza, wody i gleby, co jest niezbędne do oceny stanu środowiska i identyfikacji problemów ekologicznych. Identifikacja źródeł zanieczyszczeń pozwala na określenie głównych czynników wpływających na degradację środowiska. Badanie wpływu przekształconego środowiska na organizmy żywe pozwala na zrozumienie skutków antropogenicznych zmian środowiskowych dla różnych gatunków. Poszukiwanie technologii przyjaznych środowisku jest istotne dla rozwoju zrównoważonych rozwiązań, które minimalizują negatywny wpływ człowieka na środowisko.

Podziały sozologii

Sozologia jest dziedziną nauki, która obejmuje wiele różnych poddziedzin. Jedną z nich jest sozologia szczegółowa, która zajmuje się badaniem wpływu poszczególnych działań i dziedzin społecznych na środowisko. Na przykład, sozologia szczegółowa analizuje wpływ rolnictwa, przemysłu czy transportu na degradację gleb, zanieczyszczenie powietrza i wody.

 • Sozologia dynamiczna koncentruje się na badaniu zmian zachodzących w środowisku naturalnym i społecznym w czasie. Analizuje ona procesy, takie jak urbanizacja, industrializacja czy zmiany klimatyczne, i ocenia ich wpływ na środowisko i społeczeństwo.
 • Sozologia planistyczna jest związana z planowaniem przestrzennym i analizuje wpływ planów urbanistycznych, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego na ochronę środowiska. Celem sozologii planistycznej jest rozwijanie strategii i rozwiązań, które minimalizują negatywne skutki rozwoju dla przyrody.
 • Sozotechnika to dziedzina sozologii, która zajmuje się wykorzystaniem technologii w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Sozotechnika poszukuje rozwiązań technologicznych, które są przyjazne dla przyrody i umożliwiają osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.
 • Sozografia to kolejna dziedzina sozologii, która skupia się na badaniu przestrzeni życia społecznego. Analizuje ona związki między przestrzenią miejską a środowiskiem naturalnym, a także wpływ rozwoju urbanistycznego na krajobraz i ekosystemy.
 • Sozonomia to nauka badająca strukturę społeczeństw, ich organizację i zależności między różnymi grupami społecznymi. Sozonomia analizuje wpływ struktury społecznej na środowisko i poszukuje rozwiązań, które minimalizują negatywne skutki społeczne dla przyrody.

Każda z wymienionych dziedzin sozologii wnosi istotny wkład w badanie ochrony środowiska. Poprzez różnorodność podejść i metod badawczych, sozologia umożliwia lepsze zrozumienie zależności między społeczeństwem a środowiskiem, co jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Problematyka badawcza w sozologii

Naukowe badania sozologiczne charakteryzują się szerokim zakresem i obejmują m. in takie problemy i zagadnienia jak:

 • monitorowanie ogólnego stanu środowiska w Polsce i na świecie,
 • określenie obiektów zanieczyszczających i niszczących środowisko naturalne,
 • badanie wpływu przekształconego środowiska na organizmy żywe, w tym również na człowieka,
 • badania techniczne i technologiczne, mające na celu wdrożenie do praktyki technologii przyjaznych środowisku,
 • likwidowanie źródeł zanieczyszczenia środowiska i/lub poszukiwanie metod pozwalających na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
 • wprowadzanie stosownych regulacji prawnych i administracyjnych, na szczeblu krajowym i międzynarodowym, mających na celu realizację programów i polityk sprzyjających ochronie środowiska,
 • wprowadzanie uświadamiania ekologicznego, moralnego i etycznego na różnych szczeblach edukacji.

Wyzwania i cele sozologii

Globalne wyzwania

Globalne wyzwania związane z ochroną środowiska są jednym z najważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo. Zmiany klimatyczne, wyczerpywanie zasobów naturalnych i utrata bioróżnorodności mają negatywny wpływ na ekosystemy i ludzkie życie. Sozologia, jako nauka zajmująca się badaniem społeczeństwa i jego relacji z otoczeniem, odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami i osiąganiu zrównoważonego rozwoju.

Sozologia analizuje wpływ społeczeństwa na środowisko i bada, jak społeczne struktury, instytucje i zachowania przyczyniają się do problemów ekologicznych. Przez identyfikację i zrozumienie tych czynników, sozologia może przyczynić się do opracowania skutecznych strategii zarządzania środowiskiem. Ponadto, sozologia bada również, jak społeczeństwo reaguje na globalne wyzwania, jak mobilizuje się i podejmuje działania w celu ochrony środowiska.

Odpowiedzialność społeczna

Sozologia odgrywa istotną rolę w kształtowaniu odpowiedzialności społecznej wobec ochrony środowiska. Badania sozologiczne pomagają zrozumieć społeczne determinanty zachowań ekologicznych i identyfikować czynniki, które wpływają na podejmowanie działań proekologicznych przez jednostki, grupy społeczne i instytucje.

Jednym z aspektów etycznych i moralnych, które są związane z sozologią, jest kwestia równowagi między potrzebami społecznymi a ochroną środowiska. Sozologia bada, jakie wartości, przekonania i normy społeczne wpływają na podejmowanie decyzji związanych z ekologią. Przykładem może być badanie wpływu kultur konsumpcyjnych na działań proekologiczne. Dzięki takim badaniom możliwe jest zwiększenie świadomości społecznej i promowanie odpowiedzialnych postaw wobec środowiska.

Ekonomia ekologiczna

Sozologia odgrywa również istotną rolę w badaniu ekonomicznych aspektów zrównoważonego rozwoju i wpływu działań gospodarczych na środowisko. Ekonomia ekologiczna to dziedzina, która integruje zrównoważony rozwój z aspektami ekonomicznymi. Sozologia bada zarówno ekonomiczne determinanty działań proekologicznych, jak i wpływ działań gospodarczych na środowisko.

Badania sozologiczne w dziedzinie ekonomii ekologicznej mogą pomóc w identyfikacji alternatywnych modeli gospodarczych, które uwzględniają ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Przez analizę społecznych i ekonomicznych aspektów zrównoważonego rozwoju, sozologia może przyczynić się do tworzenia polityk publicznych, które promują ekologiczną transformację gospodarki i minimalizują negatywne skutki dla środowiska.

W rezultacie, sozologia odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska. Poprzez badanie społecznych aspektów ekologii, kształtowanie odpowiedzialności społecznej i analizę ekonomicznych aspektów zrównoważonego rozwoju, sozologia może przyczynić się do tworzenia społeczeństwa bardziej świadomego i zaangażowanego w ochronę środowiska.


Sozologiaartykuły polecane
EkologiaBiosferaOchrona środowiskaŚrodowisko przyrodniczeOtoczenie dalszeDemografiaRóżnorodność biologicznaPodatnośćForesight strategiczny

Bibliografia

 • Dołęga J. (1998), Człowiek w zagrożonym środowisku, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa
 • Jaroń J. (1997), Ekologia, sozologia, ekofolizofia, ekoetyka, proekologiczna, Wydawnictwo Heliodor, Warszawa
 • Kistowski M. (2016), Diagnozowanie sozologiczne jako instrument wspomagający planowanie i realizację polityki ochrony środowiska, Barometr Regionalny, 14(2)
 • Terlecka M. (red.) (2014), Wybrane etyczno-filozoficzne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo ARMAGRAF, Krosno


Autor: Bartosz Fortuna, Gabriela Mady