Skalowanie wielowymiarowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Skalowanie wielowymiarowe (ang. multidimensional scaling, MDS) to metoda analizy danych stosowana w dziedzinie zarządzania, która umożliwia wizualizację i zrozumienie złożonych relacji między obiektami. Jest to technika statystyczna, która przekształca dane wielowymiarowe na przestrzeń o niższej liczbie wymiarów, zachowując przy tym jak najwięcej informacji o wzajemnych odległościach między obiektami.

Pierwsze próby skalowania wielowymiarowego miały miejsce w latach 30. XX wieku i były ściśle związane z psychologią i badaniami dotyczącymi percepcji. Jednak wraz z rozwojem technologii i wzrostem dostępności danych, metoda ta znalazła szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w zarządzaniu.

Założenia podstawowe

Podstawowym celem skalowania wielowymiarowego jest przekształcenie danych wielowymiarowych w przestrzeń o niższej liczbie wymiarów, zazwyczaj dwóch lub trzech, która może być łatwo zobrazowana na wykresie. Pozwala to na lepsze zrozumienie złożonych wzorców, struktur i relacji między obiektami. Przykładowo, w przypadku analizy rynku, skalowanie wielowymiarowe może pomóc w zrozumieniu, jak konsumenci postrzegają różne marki i jakie są wzajemne relacje między nimi.

Metoda skalowania wielowymiarowego opiera się na założeniu, że odległość między dwoma obiektami jest funkcją ich podobieństwa lub podobieństwa między cechami, które reprezentują. Innymi słowy, im bardziej obiekty są do siebie podobne, tym bliżej siebie będą znajdować się na wykresie. Przekształcenie danych wielowymiarowych na przestrzeń o niższej liczbie wymiarów jest realizowane za pomocą różnych algorytmów, takich jak algorytm gradientowy lub algorytmy iteracyjne.

Jednym z najczęściej stosowanych algorytmów w skalowaniu wielowymiarowym jest algorytm odległości euklidesowej, który minimalizuje błąd między odległościami w przestrzeni oryginalnej a przestrzeni zmniejszonej liczby wymiarów. Istnieją również inne metody, takie jak skalowanie wielowymiarowe oparte na rangach, które uwzględniają porządek obiektów.

Skalowanie wielowymiarowe jest przydatne w zarządzaniu, ponieważ umożliwia wizualizację i analizę złożonych danych, które są trudne do zrozumienia w ich oryginalnym wymiarze. Przykładowymi obszarami zastosowań są analiza rynku, zarządzanie relacjami z klientami, analiza sieci społecznych czy zarządzanie projektami.

Metody skalowania wielowymiarowego

Metoda PCA (Principal Component Analysis). Metoda PCA jest jedną z najczęściej używanych technik skalowania wielowymiarowego. Jej celem jest znalezienie nowych zmiennych, zwanych głównymi składowymi, które są kombinacjami liniowymi oryginalnych zmiennych, a jednocześnie najlepiej opisują zmienność danych. Główne składowe są uporządkowane w kolejności malejącej, w taki sposób, że pierwsza główna składowa wyjaśnia największą część zmienności danych, a kolejne składowe wyjaśniają coraz mniejszą część zmienności. Metoda PCA znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak analiza danych biomedycznych, ekonomia, psychologia czy nauki przyrodnicze. Przykładowe zastosowania to: analiza genetyczna, analiza sentimentu w mediach społecznościowych, analiza rynków finansowych czy badanie podobieństwa między językami.

Technika MDS (Multidimensional Scaling). Technika MDS jest używana do przekształcania macierzy odległości pomiędzy obiektami w przestrzeń o niższej liczbie wymiarów. Jest to metoda niefunkcjonalna, co oznacza, że nie bierze pod uwagę żadnych dodatkowych informacji o danych, takich jak ich wartości numeryczne. MDS próbuje zachować odległości między punktami w nowej przestrzeni tak, aby były one jak najbardziej zbliżone do pierwotnych odległości. Technika MDS jest szeroko stosowana w dziedzinach takich jak psychologia, socjologia, marketing czy analiza danych geograficznych. Przykładowe zastosowania to: analiza podobieństwa między markami, badanie struktury społeczności online, analiza przestrzennego rozmieszczenia gatunków czy badanie percepcji konsumentów.

Metoda NMDS (Non-metric Multidimensional Scaling). Metoda NMDS jest modyfikacją techniki MDS, która umożliwia skalowanie danych nieposiadających metrycznej skali pomiarowej. NMDS przekształca macierz odległości na przestrzeń o niższej liczbie wymiarów, zachowując porządek względny odległości między obiektami. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku danych opisujących preferencje, rangi czy podobieństwo nieposiadające dokładnych wartości numerycznych. Metoda NMDS jest często wykorzystywana w badaniach z zakresu psychologii, socjologii czy marketingu. Przykłady zastosowania to: analiza preferencji konsumentów, badanie podobieństwa między produktami, analiza wyników ankiet czy badanie struktury związków między ludźmi.

Metoda triad. Metoda triad jest techniką skalowania wielowymiarowego, która służy do porównywania obiektów w oparciu o trójkąty porównawcze. Badani są proszeni o ocenę podobieństwa między trójkami obiektów, a na podstawie tych ocen tworzona jest macierz odległości. Następnie stosuje się techniki MDS lub NMDS, aby przekształcić tę macierz odległości w przestrzeń o niższej liczbie wymiarów. Metoda triad jest często stosowana w badaniach marketingowych, gdzie analizuje się preferencje konsumentów. Może być również używana w badaniach społecznych, aby analizować podobieństwo między grupami ludzi.

Metoda rangowego porządkowania preferencji. Metoda rangowego porządkowania preferencji to technika skalowania wielowymiarowego, która służy do porównywania obiektów na podstawie ich preferencji. Badani są proszeni o porównywanie par obiektów i określanie, który z nich jest preferowany. Na podstawie tych porównań tworzona jest macierz preferencji, a następnie stosuje się techniki MDS lub NMDS, aby przekształcić tę macierz w przestrzeń o niższej liczbie wymiarów. Metoda rangowego porządkowania preferencji jest często używana w badaniach marketingowych, gdzie analizuje się preferencje konsumentów wobec różnych produktów. Może być również stosowana w badaniach społecznych, aby analizować preferencje polityczne czy oceny jakości produktów.

Zastosowanie skalowania wielowymiarowego

Badania marketingowe i psychologiczne. Skalowanie wielowymiarowe jest powszechnie stosowane w badaniach marketingowych i psychologicznych. Pozwala na analizę preferencji konsumentów oraz zrozumienie związków między różnymi zmiennymi. Przykładowo, możemy użyć tej metody do zbadania preferencji klientów w zakresie różnych produktów i ustalenia, które z nich są najbardziej zbliżone do siebie pod względem preferencji konsumentów. Jednym z przykładów zastosowania skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych jest analiza preferencji konsumentów wobec różnych marek samochodów. Poprzez skalowanie wielowymiarowe, można zidentyfikować grupy konsumentów o podobnych preferencjach i określić, które marki są najbardziej atrakcyjne dla danych grup. W badaniach psychologicznych, skalowanie wielowymiarowe może być wykorzystane do analizy podobieństwa wzorców zachowań czy preferencji. Na przykład, możemy użyć tej metody do zbadania, jak ludzie oceniają różne cechy osobowości i jakie wzorce powiązań między tymi cechami można zidentyfikować.

Analiza społeczna. Skalowanie wielowymiarowe ma również zastosowanie w analizie społecznej. Pozwala na identyfikację grup społecznych oraz analizę wpływu czynników społecznych na interakcje między jednostkami społecznymi. Przy pomocy skalowania wielowymiarowego można analizować strukturę społeczną i zidentyfikować grupy o podobnych wzorcach interakcji. Na przykład, w badaniach dotyczących współpracy w miejscu pracy, można zidentyfikować grupy pracowników, którzy często współpracują ze sobą i określić, jakie czynniki wpływają na te interakcje. Skalowanie wielowymiarowe może być także stosowane do badania wpływu czynników społecznych na zachowania jednostek. Na przykład, można użyć tej metody do analizy wpływu grupy rówieśniczej na preferencje i wybory konsumenckie.

Analiza danych finansowych. Skalowanie wielowymiarowe znajduje również zastosowanie w analizie danych finansowych. Pozwala na analizę podobieństwa akcji oraz identyfikację grup o podobnym ryzyku inwestycyjnym. Skalowanie wielowymiarowe może być wykorzystane do analizy podobieństwa akcji na podstawie różnych wskaźników finansowych. Na przykład, można zidentyfikować grupy akcji, które mają podobne wyniki finansowe i tendencje wzrostowe lub spadkowe. Przy pomocy skalowania wielowymiarowego można również identyfikować grupy akcji o podobnym ryzyku inwestycyjnym. Można na przykład zidentyfikować grupy akcji, które są bardziej podatne na zmienność rynku lub które mają podobne profile ryzyka i zwrotu.

Analiza sieci społecznych. Skalowanie wielowymiarowe jest przydatne w analizie sieci społecznych. Pozwala na identyfikację grup społecznych oraz analizę podobieństwa wzorców połączeń między jednostkami. Przy pomocy skalowania wielowymiarowego można identyfikować grupy społeczne na podstawie wzorców połączeń między jednostkami. Na przykład, w analizie sieci społecznych można zidentyfikować grupy przyjaciół, które często komunikują się ze sobą i mają podobne zainteresowania. Skalowanie wielowymiarowe może być również wykorzystane do analizy podobieństwa wzorców połączeń między jednostkami społecznymi. Na przykład, można zbadać, jak podobne są wzorce połączeń między różnymi grupami społecznymi i jakie czynniki wpływają na te podobieństwa.

Preferencje polityczne. Skalowanie wielowymiarowe jest również używane do analizy preferencji politycznych. Pozwala na analizę podobieństwa między wyborcami oraz identyfikację grup o podobnych preferencjach politycznych. Skalowanie wielowymiarowe może być stosowane do analizy podobieństwa między wyborcami na podstawie ich preferencji politycznych. Na przykład, można zidentyfikować grupy wyborców o podobnych preferencjach w zakresie polityki gospodarczej czy społecznej. Przy pomocy skalowania wielowymiarowego można również identyfikować grupy wyborców o podobnych preferencjach politycznych. Na przykład, można zidentyfikować grupy wyborców, którzy mają podobne preferencje co do konkretnych kwestii politycznych, takich jak prawa obywatelskie czy polityka zagraniczna.

Zachowania konsumenckie. Skalowanie wielowymiarowe jest używane do analizy zachowań konsumenckich. Pozwala na analizę podobieństwa wzorców zakupowych oraz identyfikację grup o podobnych preferencjach zakupowych. Przy pomocy skalowania wielowymiarowego można analizować podobieństwo wzorców zakupowych między różnymi grupami konsumentów. Na przykład, można zidentyfikować grupy konsumentów, które często kupują podobne produkty lub które mają podobne preferencje dotyczące marek. Skalowanie wielowymiarowe może być także stosowane do identyfikacji grup konsumentów o podobnych preferencjach zakupowych. Na przykład, można zidentyfikować grupy konsumentów, którzy preferują konkretne kategorie produktów lub którzy mają podobne preferencje co do cen czy jakości.

Analiza biznesowa. Skalowanie wielowymiarowe jest również używane w analizie biznesowej. Pozwala na analizę podobieństwa konkurencyjnych firm oraz identyfikację grup o podobnym modelu biznesowym. Przy pomocy skalowania wielowymiarowego można analizować podobieństwo między konkurencyjnymi firmami na podstawie różnych wskaźników biznesowych. Na przykład, można zidentyfikować grupy firm, które mają podobne profile klientów czy strategie marketingowe. Skalowanie wielowymiarowe może być również stosowane do identyfikacji grup firm o podobnym modelu biznesowym. Na przykład, można zidentyfikować grupy firm, które działają w podobnych branżach czy które mają podobne modele generowania przychodów.

Narzędzia programowe do przeprowadzania analizy skalowania wielowymiarowego

R

R jest popularnym językiem programowania oraz środowiskiem do analizy danych, które oferuje wiele funkcji do przeprowadzania skalowania wielowymiarowego. R jest darmowy i otwartoźródłowy, co oznacza, że można go swobodnie modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.

W R istnieje wiele pakietów, które umożliwiają przeprowadzenie analizy skalowania wielowymiarowego. Jednym z najpopularniejszych pakietów jest "MASS" (Modern Applied Statistics with S), który zawiera funkcje do przeprowadzania różnych technik skalowania wielowymiarowego, takich jak analiza głównych składowych (PCA), skalowanie wielowymiarowe klasykczne (MDS) czy skalowanie wielowymiarowe izotoniczne (ISO).

Python z biblioteką scikit-learn

Python to popularny język programowania, który jest szeroko stosowany w analizie danych. Biblioteka scikit-learn jest jednym z najważniejszych narzędzi do przetwarzania danych i uczenia maszynowego w Pythonie. Oferuje wiele funkcji do skalowania wielowymiarowego, w tym analizy głównych składowych, skalowania wielowymiarowego klasycznego czy skalowania wielowymiarowego izotonicznego.

Biblioteka scikit-learn jest intuicyjna w użyciu i posiada bogatą dokumentację, co ułatwia przeprowadzenie analizy skalowania wielowymiarowego. Dodatkowo, scikit-learn oferuje również funkcje do wizualizacji wyników analizy, co ułatwia interpretację uzyskanych rezultatów.

SPSS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) to popularne oprogramowanie do analizy danych, które oferuje również funkcje do przeprowadzania analizy skalowania wielowymiarowego. SPSS jest znane ze swojego interfejsu graficznego, który ułatwia korzystanie z narzędzia, zwłaszcza dla osób początkujących w analizie danych.

W SPSS istnieje wiele procedur, które umożliwiają przeprowadzenie różnych technik skalowania wielowymiarowego, takich jak PCA, MDS czy ISO. Oprogramowanie oferuje również funkcje do wizualizacji wyników analizy oraz raportowania wyników.

SAS

SAS (Statistical Analysis System) to oprogramowanie do analizy danych, które oferuje również funkcje do przeprowadzania analizy skalowania wielowymiarowego. SAS jest szeroko stosowany w dziedzinie badań społecznych, biznesowych i naukowych.

W SAS istnieje wiele procedur, które umożliwiają przeprowadzenie różnych technik skalowania wielowymiarowego, takich jak PCA, MDS czy ISO. Oprogramowanie oferuje również funkcje do wizualizacji wyników analizy oraz eksportu danych.


Skalowanie wielowymiaroweartykuły polecane
Skala pomiaruPobieranie próbyANOVASkala interwałowaAnaliza statystycznaSkala LikertaDyferencjał semantycznyAnaliza czynnikowaWspółczynnik zmienności

Bibliografia

  • Koronacki J., Ćwik J. (2008), Statystyczne systemy uczące się, Wyd. EXIT, Warszawa
  • Mynarski S. (2001), Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków

Autor: Katarzyna Kasperczyk