Planowanie negocjacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Planowanie negocjacji
Polecane artykuły


W fazie planowania negocjacji strony przyjmują stanowiska i strategie. W przygotowaniach skoncentrować uwagę należy na pięciu obszarach:

Kluczowe kroki

Diagnoza

 • skompletowanie zespołu negocjacyjnego,
 • zebranie informacji,
 • analiza celów- czyli utworzenia listy celów, określenie maksimum wymagań oraz minimum wymagań,
 • analiza trudności i korzyści,
 • analiza argumentów,
 • wybór strategii działania- jaki styl negocjowania preferujemy,
 • przewidywanie trudności i ich przełamywanie,
 • analiza pułapek- obmyślenie środków zaradczych,
 • warunki powodzenia negocjacji: terytorialne i przestrzenne usytuowanie negocjatorów, czas w negocjacjach,
 • terytorialne i przestrzenne usytuowanie negocjatorów- negocjacje mogą odbywać się: na własnym terytorium, partnera, neutralnym. Najlepsze kontakty zawiera się wtedy gdy obie strony ulokowane są wygodnie. Nie należy narzucać miejsca.
  • na własnym terenie- jesteśmy z góry dominujący, czujemy się bezpieczniejsi,
  • na terenie partnera -przeniesienie sprawia, ze wywierana jest presja lub rozproszona uwaga,
  • neutralne- dla profesjonalistów: kawiarnia, wynajęta sala, restauracja.
 • czas w negocjacjach- niewskazany pośpiech, nocne lub poranne godziny,
 • uwarunkowania kulturowe- zapoznanie się wcześniejsze z zasadą kultury organizacyjnej. Należy poznać różnice kulturowe, * obyczaje, zwyczaje, mentalność narodową.

Cel

Określenie pożądanego wyniku. Czym więcej celów wyznaczasz sobie na etapie przygotowania, tym łatwiej jest prowadzić negocjacje.

Procedury Przygotowanie taktyczne i strategiczne. Najważniejszym elementami są tu:

 • wypracowanie wariantów pozwalających na zachowanie elastyczności,
 • przygotowanie taktycznego zestawu ruchów początkowych,
 • sformułowanie ogólnego planu strategicznego.

Przed przystąpieniem do negocjacji należy odpowiedzieć na wiele pytań, z których najważniejsze brzmią:

 • Dlaczego rozpoczynamy negocjacje i czego one mają dotyczyć ?
 • Kto będzie naszym przeciwnikiem ? Jaki przyjmie styl ?
 • Jakie oferty wyjściowe zamierzamy przedstawić ? Do jakiego poziomu jesteśmy skłonni czynić ustępstwa ?
 • Gdzie zamierzamy prowadzić negocjacje, w jakim miejscu? (nasze terytorium czy strony przeciwnej).
 • Jak długo zamierzamy prowadzić rozmowy ? Ile czasu możemy poświęcić ?

Dobre wyniki w negocjacjach osiąga się przede wszystkim dzięki dobremu przygotowaniu. Jeśli jedna ze stron negocjacyjnych jest lepiej przygotowana to uzyska więcej.

Przygotowanie do negocjacji jest procesem obejmującym kilka ważniejszych elementów:

 • analizę interesów własnych i drugiej strony,
 • analizę alternatyw; co zrobisz, jeżeli negocjacje nie zakończą się powodzeniem,
 • zdefiniowanie kwestii negocjacyjnych; temat rozmowy; w jakich sprawach chcecie podjąć wspólną decyzję,
 • opracowanie obiektywnych kryteriów dla oceny każdej z omawianych kwestii,
 • przygotowanie propozycji rozwiązania problemu, w tym oferty wstępnej składanej drugiej stronie.

Zazwyczaj przewodniczący nie uczestniczy w tych wewnętrznych rozmowach. Jeżeli już do tego dojdzie powinien chronić obie strony do przyjmowanie tylko jednego stanowiska, dowiadywać się, jakie są ich interesy i ostateczne cele, oraz zachęcać do formułowania wielu wariantów porozumienia.

Bibliografia

 • Bjorn Lunden i Lennart Rosell " Techniki negocjacji- jak odnieść sukces w negocjacjach", Wydawnictwo BL Info Polska, Gdańsk 2003
 • Willem Mastenbroek "Negocjowanie", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG "Taktyki i techniki negocjacyjne", Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003
 • Donaldson M.C., Donaldson M." Negocjacje", Wydawnictwo RM 1999

Autor: Magdalena Buczak