PCM - Etap identyfikacji

PCM - Etap identyfikacji
Polecane artykuły


Identyfikacja jest drugą fazą cyklu życia projektu, istotą jej jest identyfikowanie (utożsamianie) projektów zgodnych ze strategią i nieodłącznie związana jest z fazą oceny oraz audytu, gdyż podczas trwania całego cyklu należy sprawdzać czy problem jest nadal aktualny. Po etapie programowania, w którym ustala się ogólne zasady pomocy jakiej ma udzielić Wspólnota, badaniu zostają poddane problemy (lub potrzeby, gdyż pojecia te nie są tożsame) oraz określane są osoby lub grupy, które skorzystają z projektu i którym najbardziej na nim zależy (partnerzy, interesariusze, ostateczni beneficjenci).

W fazie identyfikacji zgłoszone wcześniej idee projektów, pomysły, propozycje są wstępnie analizowane, aby móc uzyskać odpowiedź na pytanie czy ich realizacja jest możliwa i rentowna (przez niektórych autorów wyróżniana jest tutaj dodatkowo oprócz identyfikacji faza oceny wstępnej).

Poza tym tworzone są warsztaty z niezależnym moderatorem, które pomogą w dojściu do porozumienia w sprawie problemów i założonych celów (np. w projektach IW EQUAL). Prowadzący sesję moderacyjną powinien znaleźć wspólne stanowisko odpowiadające nadrzędnemu celowi spotkania i poziomowi zaangażowania partnerów reprezentujących różne punkty widzenia, natomiast nie powinien narzucać swojego zdania. Etap identyfikacji wykorzystuje metodę macierzy logicznej do wyznaczania głównych celów, badania obecnej sytuacji i oceny stopnia dostosowania propozycji projektowych.

Bibliografia

Autor: Anna Zwierzyk