Peter Drucker

Z Encyklopedia Zarządzania

Peter Drucker - jeden z najważniejszych przedstawicieli i twórców nowożytnej myśli zarządzania, nauczyciel akademicki oraz autor wielu wartościowych opracowań naukowych (K. Klincewicz i in. 2016, s. 68). Peter Drucker był także doradcą różnego rodzaju organizacji - firm działających zarówno globalnie jak i lokalnie oraz podmiotów publicznych, znany z odbiegającego od ówczesnych standardów sposobu robienia analiz, jego działania były związane głównie z badaniem sposobów zarządzania (K. Klincewicz i in. 2016, s. 68).

TL;DR

Peter Drucker był ważnym przedstawicielem nowoczesnej myśli zarządzania. Jego poglądy różniły się od ówczesnych standardów. W swoich opracowaniach skupiał się na badaniu sposobów zarządzania, kładąc nacisk na kulturę organizacji, komunikację, kontrolę i satysfakcję klienta. Wprowadził koncepcję zarządzania przez cele i przedsiębiorczości. Zarządzanie przedsiębiorcze może mieć różny charakter w zależności od rodzaju organizacji.

Poglądy

Poglądy Petera Druckera znacznie odbiegały od ówcześnie panujących przekonań i zostały oparte o modyfikacje występujące w sferze społecznej - należy wyróżnić przede wszystkim:

 • ideę mówiącą o kierowaniu przedsiębiorstwem z uwzględnieniem określonych wcześniej priorytetów
 • wskazanie na modyfikacje zachodzące w teorii zarządzania na skutek zakończenia okresu dominacji przemysłu
 • Peter Drucker określił jakie funkcje w przedsiębiorstwie powinny pełnić osoby zarządzające oraz wskazał ich wagę z punktu widzenia wpływu na firmę oraz ludzi
 • pogląd mówiący o tym, że najbardziej istotnym zadaniem przedsiębiorstwa jest spełnienie oczekiwań jego klientów, co ma związek z orientacją marketingową
 • Peter Drucker docenił również wiedzę zatrudnionych, którą określił jako istotną z punktu widzenia funkcjonowania firmy (K. Klincewicz i in. 2016, s. 68)

Istota zarządzania

W swoich opracowaniach Peter Drucker próbując zdefiniować istotę zarządzania przedstawił najważniejsze jego wyróżniki:

 • zarządzanie jest związane głównie z człowiekiem - osoby pracujące na rzecz przedsiębiorstwa są dla niego największą wartością, powinny one postępować w sposób gwarantujący jak najlepsze spożytkowanie ich pozytywnych cech
 • kultura i zarządzanie są bardzo mocno ze sobą powiązane - w związku z tą zależnością menadżerowie powinni respektować obyczaje i zasady panujące wśród danej grupy osób oraz brać je pod uwagę w kontaktach ze wspomnianymi osobami; dotyczy to przede wszystkim sfery różnych kultur
 • powinno się zarządzać uwzględniając konkretne idee i zamierzenia, które dzięki dużemu znaczeniu dla ludzi pracujących w przedsiębiorstwie zachęcą ich do efektywnego wykonywania swoich obowiązków
 • dzięki zarządzaniu przedsiębiorstwo ma zwiększać swoją wiedzę, co wyraża się w zwiększaniu kwalifikacji i zdolności zaangażowanych osób, a także sprawnym dostosowywaniu się do zmodyfikowanej rzeczywistości
 • bardzo ważne jest aby zarządzając porozumiewać się z innymi - dotyczy to zarówno przekazywania wiadomości między pracownikami firmy oraz porozumiewania się przedsiębiorstwa z zewnętrznymi podmiotami - istotna jest przy tym zarówno poprawna interpretacja otrzymanych informacji, jak i poprawne nadawanie informacji odpowiednim osobom w odpowiednim czasie
 • w przypadku zarządzania danym podmiotem powinno się na bieżąco kontrolować, opiniować oraz należycie modyfikować skuteczność poczynań w oparciu o określone symptomy - dzięki tego rodzaju działaniom można zarówno podejmować decyzje dotyczące istniejących faktów, jak również przeciwstawiać się zagrożeniom oraz przewidywać przyszłe sytuacje
 • najbardziej istotne dla zarządzania powinno być usatysfakcjonowanie klienta - dzięki temu przedsiębiorstwo jest w stanie skutecznie rywalizować z innymi podmiotami, jeśli obsługa klienta jest na wysokim poziomie a firma zna ich preferencje dzięki odpowiedniemu porozumiewaniu się (W. Piotrowski, A. K. Koźmiński i in. 2010, s. 62-67)

Znaczenie celów w zarządzaniu

Jednym z najbardziej cenionych i wartościowych dokonań Petera Druckera było opisanie koncepcji zarządzania przez cele, która znalazła zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach (K. Klincewicz i in. 2016, s. 72). Głównym zamierzeniem tego podejścia jest unikanie sytuacji, w której osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji kierują przedsiębiorstwem bez uwzględniania wyznaczonego dla siebie celu - Peter Drucker zwrócił więc uwagę na istotność określania priorytetów oraz przede wszystkim unikania błędów w kierowaniu daną organizacją (K. Klincewicz i in. 2016, s. 72).

Według Petera Druckera dobrą praktyką jest wyznaczanie przez organizację celów na konkretny przedział czasowy w oparciu o zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa - należy więc określić cele zarówno w odniesieniu do niedalekiego jak i dalekiego horyzontu czasowego, a także w odniesieniu do konkretnych jednostek oraz osób zatrudnionych w firmie (K. Klincewicz i in. 2016, s. 72). Mając na myśli definiowanie celów oraz kontrolowanie ich realizacji Peter Drucker określił następujące płaszczyzny tego rodzaju działań:

 • stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej oraz stopień zwiększania ich kwalifikacji
 • świadomość organizacji w zakresie odpowiadania za podejmowane działania
 • zdolność do efektywnego wytwarzania dóbr
 • miejsce organizacji wśród konkurentów
 • ilość posiadanych pieniędzy oraz rzeczy
 • opłacalność podejmowanych przedsięwzięć
 • podejście osób zatrudnionych do obowiązków oraz efektywność ich wykonywania
 • stopień wykorzystania nowoczesnych rozwiązań (K. Klincewicz i in. 2016, s. 72)

Podejście do przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość Peter Drucker określał jako umyślne działanie podejmowane z zastosowaniem zdolności do pewnych działań, posiadanych informacji, a także posiadanej praktyki (P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski i in. 2007, s. 23). Analizując podejście Petera Druckera do przedsiębiorczości można dostrzec następujące wyróżniki:

 • pojęcie to utożsamiał głównie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą oraz podmiotem gospodarczym
 • na określone sposoby postępowania ludzi prowadzących działalność gospodarczą wpływają między innymi zdolność do analizy bieżącej sytuacji, a także zbieg okoliczności
 • według Petera Druckera przedsiębiorczość wiąże się z doskonaleniem za sprawą doświadczeń, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych (P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski i in. 2007, s. 42, 90-91)

Zarządzanie przedsiębiorcze a typ przedsiębiorstwa

Peter Drucker zajmował się również badaniem działań związanych z pojęciem zarządzania przedsiębiorczego oraz jego wpływu na powstawanie nowatorskich rozwiązań (J. Korpysa 2016, s. 27). Zarządzanie przedsiębiorcze może mieć różny charakter w zależności od rodzaju zarządzanej organizacji - istnieje zatem zarządzanie przedsiębiorcze:

 • w podmiotach państwowych - wprowadzanie w nich zarządzania przedsiębiorczego stanowi pewne trudności związane z niechęcią obywateli wobec wprowadzania dużych zmian oraz problemami ze wspieraniem nowych przedsięwzięć w formie pieniężnej, co jednak według Petera Druckera nie powinno powstrzymywać podmiotów państwowych przed wprowadzaniem ulepszeń, chociażby w metodach zarządzania
 • w wysoce rozwiniętych firmach - ich atutem jest wysoka zdolność do wdrażania nowych rozwiązań dzięki posiadaniu dużego majątku, jednakże aby było to możliwe przedsiębiorstwo musi zdawać sobie sprawę z potencjału takich rozwiązań oraz musi posiadać odpowiednie jednostki organizacyjne, pozwalające wdrażać propozycje osób zatrudnionych
 • w niedawno powstałych podmiotach gospodarczych niedużej wielkości - są one w stanie nieustannie wykrywać nowe możliwości a ich właściciele rozumieją wagę nowych rozwiązań, których wprowadzanie w tego typu jednostkach jest łatwiejsze za sprawą kadry gotowej do podejmowania nowych inicjatyw (J. Korpysa 2016, s. 27-28)


Peter Druckerartykuły polecane
InnowatorNawykMarketing wewnętrznyParadygmaty zarządzaniaWymagane kwalifikacje kierownikaMisja i wizjaEmpowermentAgent zmianyKomunikacja w zespole międzykulturowym

Bibliografia

 • Drucker P. (2005), Managing Oneself, Harvard Business Review, nr 1
 • Klincewicz K. (red.) (2016), Zarządzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Korpysa J. (2016), Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2010), Zarządzanie teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.) (2007), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa
 • Watson G. (2002), Peter F. Drucker: Delivering Value to Customers, Quality Progress, nr 5
 • Zahra S. (2003), The Practice of Management: Reflections on Peter F. Drucker’s Landmark Book, Academy of Management Executive, nr 3

Autor: Adrian Burzec