Operacjonalizacja

Z Encyklopedia Zarządzania

Operacjonalizacja - termin związany z definiowaniem pojęć, konkretyzowaniem, przy badaniach (projektach) i przy budowie modeli konceptualnych. Oznacza ona proces przekształcania abstrakcyjnych i trudnych do zmierzenia konstrukcji teoretycznych na konkretne, mierzalne i obserwowalne wskaźniki. Jest to niezwykle istotne w kontekście prowadzenia badań naukowych oraz podejmowania decyzji zarządczych opartych na danych i faktach.

Powstała w latach 20. XX wieku koncepcja operacjonalizacji, powiązana była z rozwojem fizyki. Przedstawił ją amerykański fizyk Bridgeman. Operacjonalizacja jest procesem definiowania przedmiotu (zjawiska), niemogącego być opisanym (zmierzonym) w sposób jednoznaczny, mimo że jego istnienie wskazują inne zjawiska. Operacjonalizacja ma za zadanie określenie reguł i procedur związanych z cechami obiektu, co umożliwia sprecyzowanie co jest danym obiektem a co nim nie jest, przez wyznaczenie działań prowadzących do mierzalności cech danego obiektu [1].

Operacjonalizacja w ujęciu badawczym i projektowym

Zgodnie z definicją A. Stabryły, operacjonalizacja jest podejściem badawczym, którego celem jest opracowanie definicji i terminów dla tematów badawczo-projektowych, w których będą eksponowane czynności pomiaru cech (determinant, parametrów), wyszczególnione wcześniej w interpretacji projektu. Proces operacjonalizacji jest niezbędny dla skonkretyzowania opisu przedmiotu badań lub projektowania, ponieważ umożliwia rozstrzygnięcie o praktycznym zastosowaniu danej definicji. Skutkiem tego, jest otrzymanie klarownej i skonkretyzowanej definicji projektu, sprecyzowanej pod względem interpretacji tematu projektu oraz zakresu przedmiotowego i funkcjonalnego projektu[2]. Operacjonalizacja definicji projektu jest procesem składającym się z [3]:

 • opracowania definicji operacyjnej projektu (przez wskazanie metod i formuł pomiaru określonych cech),
 • empirycznego potwierdzenia istnienia wyróżnionych cech (własności, właściwości), charakterystycznych dla desygnatów, należących do zakresu przedmiotowego projektu,
 • zweryfikowania lub sfalsyfikowania twierdzeń (hipotez) w procesie ich sprawdzania,
 • potwierdzenia lub odrzucenia danych źródłowych; określenia stopnia ich ścisłości i rzetelności.

Operacjonalizacja modelu konceptualnego

W celu stworzenia definicji operacyjnych dla pojęć i związków między nimi, należy opisać wszystkie elementy modelu konceptualnego, by umożliwić[4]:

 • takie samo zrozumienie ich nie tylko przez badacza, ale też przez inne osoby, stąd wszelakie pojęcia abstrakcyjne powinny być opisane jednoznacznie w formie zdarzeń, które są mierzalne,
 • określenie specyfiki zjawisk opisywanych w modelu konceptualnym, co sprowadza się do decyzji czy konkretne zjawisko można obserwować i mierzyć wprost (np. płeć), czy jest bardziej złożone, wielowymiarowe, nieobserwowalne bezpośrednio,
 • sprecyzowanie jak konkretnie mierzyć elementy modelu koncepcyjnego:
  • przy opracowywaniu badania ankietowego - jakie pytanie kwestionariusza zastosować, czy zastosować jedno pytanie czy kilka, a jeżeli kilka to jak je ze sobą powiązać, czy też analizować je osobno, jakiego słownictwa używać, jakie formy odpowiedzi zastosować,
  • przy korzystaniu z danych zastanych - z których danych można wykorzystać do pomiaru danego pojęcia, które zmienne/pytania, czy jedno pytanie, czy kilka, a jeżeli kilka to jak je ze sobą powiązać, czy też analizować osobno,
  • określenie metody mierzenia powiązań występujących między pojęciami w modelu konceptualnym (np. współczynnik korelacji liniowej Pearsona).

Znaczenie operacjonalizacji

Pominięcie operacjonalizacji, bądź nierzetelne, niedokładne przeprowadzenie jej, skutkuje brakiem możliwości wiarygodnego wnioskowania dotyczącego związków między mierzonymi zmiennymi, jak i również niewłaściwą interpretacją wyników wykonywanych analiz.

Operacjonalizacja w praktyce

Operacjonalizacja znajduje zastosowanie w różnych obszarach zarządzania. Jednym z nich jest zarządzanie zasobami ludzkimi. W celu oceny efektywności pracowników i ich wkładu w osiągnięcie celów organizacji, konieczne jest operacjonalizowanie abstrakcyjnych pojęć, takich jak motywacja, zaangażowanie czy kompetencje. Na podstawie konkretnych wskaźników, takich jak wskaźnik rotacji pracowników, wyników ocen pracowniczych czy wskaźników absencji, można dokonać obiektywnej oceny i porównania pracowników.

Operacjonalizacja jest również niezwykle istotna w zarządzaniu strategicznym. W celu realizacji strategii organizacji, niezbędne jest precyzyjne określenie celów strategicznych oraz wskaźników, które pozwolą na ich ocenę. Operacjonalizacja umożliwia również monitorowanie postępów w realizacji strategii i w razie potrzeby wprowadzanie niezbędnych zmian.

W dziedzinie marketingu operacjonalizacja jest stosowana w celu pomiaru efektywności działań marketingowych. Na podstawie konkretnych wskaźników, takich jak wielkość sprzedaży, udział w rynku czy poziom zadowolenia klientów, można dokonać oceny skuteczności kampanii marketingowych i podjąć odpowiednie decyzje w celu poprawy wyników.

Operacjonalizacja jest również nieodzownym elementem w projektowaniu badań naukowych w dziedzinie zarządzania. Dzięki precyzyjnemu określeniu zmiennych badawczych, stworzeniu odpowiednich wskaźników oraz narzędzi pomiarowych, możliwe jest przeprowadzenie rzetelnych i wiarygodnych badań naukowych, które dostarczą wartościowych informacji i wniosków.

Operacjonalizacja w badaniach i projektowaniu

Znaczenie operacjonalizacji w badaniach i projektowaniu

Operacjonalizacja odgrywa kluczową rolę w badaniach i projektowaniu. Polega ona na przekształceniu abstrakcyjnych pojęć i idei na konkretne i mierzalne zmienne, które mogą być obiektywnie zbadane i zrozumiane. Proces ten ma na celu zapewnienie jasności i precyzji w badaniu oraz umożliwienie rzetelnego pomiaru i analizy zjawisk.

Operacjonalizacja jest niezbędna w badaniach naukowych, ponieważ umożliwia badaczom zbieranie danych, które są potrzebne do weryfikacji teorii i hipotez. Przekształcanie abstrakcyjnych pojęć na konkretne zmienne umożliwia pomiar i porównywanie wyników, co pozwala na wyciąganie wniosków i formułowanie konkretnych zależności.

W projektowaniu operacjonalizacja jest ważna, ponieważ pozwala na precyzyjne określenie celów, wskaźników i kryteriów sukcesu projektu. Przekształcenie abstrakcyjnych koncepcji na mierzalne parametry umożliwia monitorowanie postępów, ocenę efektywności i podejmowanie odpowiednich działań korygujących.

Proces operacjonalizacji

Pierwszym krokiem w procesie operacjonalizacji jest dokładne określenie celów, wskaźników i mierników projektu. Definicja operacyjna projektu powinna być precyzyjna, jednoznaczna i mierzalna. Wymaga to zidentyfikowania kluczowych zmiennych, które będą stanowić podstawę pomiaru i analizy projektu.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie empirycznego badania w celu potwierdzenia istnienia cech projektu. Badacz musi zbadać rzeczywistość i zbierać dane, które umożliwią weryfikację teorii i hipotez. W tym celu wykorzystuje się różne techniki badawcze, takie jak obserwacja, wywiady, ankiety czy analiza dokumentów. Zebrane dane pozwolą na ocenę istniejących cech projektu i ewentualne wprowadzenie zmian w definicji operacyjnej.

Ostatnim etapem procesu operacjonalizacji jest zweryfikowanie twierdzeń i potwierdzenie lub odrzucenie danych źródłowych. W tym kroku badacz analizuje zebrane dane, porównuje je z wcześniej określonymi wskaźnikami i miernikami oraz dokonuje oceny ich zgodności. W przypadku niezgodności lub niejednoznaczności danych, konieczne może być wprowadzenie korekt w definicji operacyjnej.

Konsekwencje pominięcia lub nierzetelnego przeprowadzenia operacjonalizacji

Brak możliwości wiarygodnego wnioskowania

Pominięcie lub nierzetelne przeprowadzenie operacjonalizacji prowadzi do utraty wiarygodności i rzetelności wyników badania. Bez precyzyjnych definicji i mierzalnych zmiennych, trudno jest prowadzić obiektywną analizę danych i wyciągać wnioski na ich podstawie. Jeśli badacz nie jest w stanie jasno określić, jakie zmienne są mierzone i w jaki sposób, trudno jest również powiązać te zmienne z teorią badawczą.

Brak operacjonalizacji może prowadzić do subiektywnych interpretacji danych przez badacza, co z kolei może wpływać na obiektywność i rzetelność wniosków. W przypadku, gdy brak jest jednoznacznej definicji zmiennych, różni badacze mogą różnie interpretować dane, co prowadzi do niejednoznaczności i niepewności. Tego rodzaju brak precyzji może prowadzić do błędów wnioskowania i fałszywych interpretacji wyników.

Niewłaściwa interpretacja wyników analiz

Pominięcie operacjonalizacji może prowadzić do niewłaściwej interpretacji wyników analiz. Gdy badacz nie precyzuje, jakie zmienne są mierzone i jakie są ich operacjonalne definicje, istnieje ryzyko, że wyniki zostaną błędnie zinterpretowane. Niejasność w definicjach może prowadzić do nieprawidłowego przypisywania znaczenia poszczególnym wynikom, co z kolei może prowadzić do fałszywych wniosków.

Niewłaściwie przeprowadzona operacjonalizacja może również prowadzić do przekłamań i błędów w analizie danych. Jeśli zastosowane metody pomiaru nie są adekwatne do badanego zjawiska, można uzyskać wyniki, które nie odzwierciedlają rzeczywistości. Na przykład, jeśli zmienna jest źle zdefiniowana lub nieodpowiednio zmierzona, można uzyskać wyniki, które nie są reprezentatywne dla badanego zjawiska.

Niewłaściwa interpretacja wyników analiz może prowadzić do nieprawidłowych wniosków i decyzji podejmowanych na ich podstawie. Jeśli badacz nie rozumie dokładnie, jakie zmienne są mierzone i jakie są ich operacjonalne definicje, może to prowadzić do podejmowania błędnych decyzji na podstawie wyników analiz. Błędne interpretacje mogą mieć negatywne konsekwencje zarówno w kontekście badań naukowych, jak i w praktyce zarządzania.


Operacjonalizacjaartykuły polecane
System ERPIdentyfikacja procesówPodejście procesoweProces gospodarczyProcesowe podejście do controllinguMetoda WCMIdentyfikacjaARISStrategiczny system informacyjny

Przypisy

 1. Mesjasz Cz. (2016), s. 22
 2. Stabryła A. (2006), s. 54
 3. Stabryła A. (2006), s. 55
 4. Węziak-Białowolska (2011), s.11

Bibliografia

 • Borys T., Fiedor B. (2005), Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju-przyczynek do dyskusji, Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Mesjasz C. (2016), Operacjonalizacja cech kapitału intelektualnego, Studia Ekonomiczne, T. 263
 • Stabryła A. (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Węziak-Białowolska D. (2011), Operacjonalizacja i skalowanie w ilościowych badaniach społecznych, Zeszyty Naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH, Nr 16
 • Wronka M. (2014), Sukces i jego pomiar w przedsiębiorstwach społecznych - próba operacjonalizacji, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, T. 27


Autor: Szymon Gregorczyk