New Connect

Z Encyklopedia Zarządzania

New Connect jest alternatywną platformą finansowania i wtórnego obrotu akcjami spółek należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzują się innowacyjnością oraz wysokim potencjałem wzrostu i rozwoju. Platforma New Connect powstała 30 Sierpnia 2007 roku i jest prowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) (Szczepankowski, 2010). Jej podstawą jest Alternatywny System Obrotu (ASO). "Alternatywny System Obrotu (ASO) jest systemem alternatywnego obrotu giełdowego, który jest organizowany przez firmę inwestycyjną (np. dom maklerski) lub spółkę prowadzącą rynek regulowany (giełda papierów wartościowych). Według ASO obrót giełdowy dokonywany jest poza rynkiem regulowanym, a jego przedmiotem są papiery wartościowe lub (i) instrumenty rynku pieniężnego" (Szczepankowski, 2008).

New Connect - cele

Celem stworzenia platformy New Connect było i jest wsparcie spółek należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzują się innowacyjnymi, ale też bardzo ryzykownymi projektami. Dzięki takiej alternatywie pozyskiwania kapitału mniejsze i bardziej innowacyjne spółki mają szansę na dalszy rozwój. New Connect również zapewnia alternatywne źródło kapitału dla spółek, które nie spełniają kryteriów dołączenia do obrotu regulowanego. Dodatkowo, alternatywna platforma finansowania pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom na zminimalizowanie kosztów transakcyjnych (Szczepankowski, 2010).

Wskaźnik NCGI

Wskaźnik NCGI (New Connect Growth Indicator) jest wskaźnikiem finansowym, który ma na celu analizę wzrostu i efektywności innowacyjnych spółek kapitałowych, które funkcjonują w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw i są notowane na alternatywnej platformie New Connect. Wskaźnik ten był początkowo obliczany w pierwszych latach istnienia platformy i opierał się na metodologii opracowanej przez zespół Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie kierowany przez M. Sierpińską. Źródłem niezbędnych informacji potrzebnych do obliczenia tego wskaźnika były okresowe raporty półroczne za I poł. 2008 r. przesłane przez spółki (Szczepankowski, 2008).

Udziały w spółkach notowanych na New Connect

Udziały w spółkach notowanych na alternatywnym rynku New Connect mogą zostać nabyte przez inwestorów na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym. Jednak w przypadku rynku pierwotnego inwestorzy mają do wyboru dwa warianty; Ofertę Prywatną i Ofertę Publiczną. Oferta Prywatna jest dostępna tylko w przypadku alternatywnej platformy New Connect i nie jest możliwa na rynkach regulowanych.

Oferta Prywatna (Private Placement) Oferta jest dopuszczona do obrotu na podstawie krótkiego dokumentu informacyjnego, który wcześniej musi zostać zatwierdzony przez upoważnionego doradcę. Tego typu oferta pozwala spółce na szybszy debiut niż w przypadku debiutu na rynku regulowanym. Maksymalna liczba odbiorców tej oferty to 99 inwestorów (Malinowski, 2010).

Oferta Publiczna (Public Placement) W przypadku oferty publicznej, spółkę obowiązują takie same procedury dopuszczenia jak na rynku regulowanym. Ich główną częścią jest sporządzenie prospektu emisyjnego, który musi zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) (Malinowski, 2010).

Zalety New Connect

New Connect jest platformą, która przynosi swoim emitentom wiele korzyści i może służyć jako przedsionek do ich debiutu na rynku regulowanym. Poniżej jest wymienione kilka korzyści dla spółek, które są notowane na platformie New Connect:

  • Niewielkie wymogi formalne
  • Niższe koszty pozyskiwania kapitału w porównaniu do rynku regulowanego
  • Możliwość uzyskania wysokiego kapitału
  • Wzrost prestiżu i wiarygodności debiutującego podmiotu (Malinowski, 2010)

Korzyści dla emitentów i inwestorów na New Connect

Zminimalizowanie kosztów transakcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jedną z największych korzyści oferowanych przez New Connect dla emitentów jest zminimalizowanie kosztów transakcyjnych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tradycyjne rynki kapitałowe często wiążą się z wysokimi kosztami notowań, prowizji maklerskich i innych opłat. Dla mniejszych firm, które często mają ograniczony dostęp do kapitału, te koszty mogą być zbyt wysokie i utrudniać im pozyskanie środków na rozwój.

New Connect jest dostępny dla spółek, które nie spełniają wymogów głównego rynku giełdowego, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów notowania. Emitenci mogą skorzystać z bardziej elastycznych wymagań dotyczących raportowania finansowego i nie muszą spełniać tak surowych kryteriów, jak na głównym rynku. Dzięki temu mogą zaoszczędzić na kosztach audytu i innych formalności związanych z notowaniem.

Widoczność i dostęp do nowych inwestorów dla innowacyjnych firm

New Connect oferuje innowacyjnym firmom możliwość zwiększenia widoczności i dostępu do nowych inwestorów. Wielu inwestorów poszukuje okazji inwestycyjnych w sektorze nowych technologii i innowacyjnych przedsięwzięć. Notowanie na New Connect daje takim firmom możliwość zaprezentowania swojego potencjału i przyciągnięcia zainteresowanych inwestorów.

Ponadto, New Connect przyciąga inwestorów zainteresowanych długoterminowym wzrostem wartości spółek. Firmy notowane na tym rynku często są w fazie dynamicznego rozwoju i mają potencjał do osiągnięcia znacznego wzrostu wartości w przyszłości. Dla inwestorów, którzy poszukują wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, New Connect może stanowić atrakcyjną alternatywę.

Możliwość nawiązania kontaktów biznesowych i partnerskich dla spółek notowanych na New Connect

New Connect oferuje spółkom notowanym możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych i partnerskich. Wielu inwestorów na tym rynku to przedstawiciele branży, którzy poszukują możliwości współpracy i rozwoju wspólnych projektów. Dla spółek notowanych na New Connect może to być cenna szansa na znalezienie strategicznych partnerów, dostawców lub odbiorców.

Ponadto, New Connect organizuje różnego rodzaju konferencje, wydarzenia i spotkania, które umożliwiają spółkom nawiązywanie kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i ekspertami z branży. Dzięki temu emitenci mają szansę na wymianę doświadczeń, zdobycie nowej wiedzy i zwiększenie swojej konkurencyjności.

Zwiększenie płynności rynku i różnorodność instrumentów finansowych dla inwestorów

New Connect wpływa również na zwiększenie płynności rynku i różnorodność instrumentów finansowych dostępnych dla inwestorów. Notowanie na tym rynku umożliwia łatwiejszą wymianę akcji i innych instrumentów, co prowadzi do większej płynności rynku.

Dla inwestorów jest to istotne, ponieważ zwiększa to możliwość szybkiego kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych bez większych trudności. Ponadto, New Connect oferuje różnorodność instrumentów finansowych, takich jak obligacje czy akcje uprzywilejowane, co umożliwia inwestycję w różne rodzaje papierów wartościowych i dostosowanie portfela do indywidualnych preferencji i celów inwestycyjnych.

Znaczenie New Connect

Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy poprzez rozwój innowacyjnych projektów

New Connect, jako alternatywny rynek obrotu papierami wartościowymi, odgrywa istotną rolę w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz w wzroście polskiej gospodarki. Jednym z najważniejszych aspektów jest tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki dostępowi do kapitału, jakim dysponują spółki notowane na New Connect, możliwe jest finansowanie innowacyjnych projektów, które w konsekwencji przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, często dysponujące ograniczonymi środkami finansowymi, mogą skorzystać z New Connect jako platformy umożliwiającej pozyskanie kapitału na rozwijanie swoich pomysłów. W ten sposób, innowacyjne projekty mają szansę na realizację, co prowadzi do powstawania nowych miejsc pracy. Wzrost liczby miejsc pracy przekłada się na poprawę sytuacji na rynku pracy oraz na zwiększenie dochodów i siły nabywczej obywateli.

Wspieranie rozwoju lokalnych rynków kapitałowych i konkurencyjności sektora przedsiębiorstw

New Connect pełni również istotną rolę w wspieraniu rozwoju lokalnych rynków kapitałowych. Dostępność tej platformy dla małych i średnich przedsiębiorstw umożliwia rozwój lokalnych rynków finansowych, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności sektora przedsiębiorstw.

Dzięki New Connect, polskie przedsiębiorstwa mają możliwość pozyskania kapitału od lokalnych inwestorów. To z kolei sprzyja rozwojowi lokalnych rynków kapitałowych, których rozwój jest istotny dla długofalowego rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorstwa mające dostęp do takiego finansowania zyskują konkurencyjną przewagę na rynku, co umożliwia im rozwój i ekspansję.

Alternatywne źródło finansowania dla spółek, które nie spełniają wymogów rynku głównego

New Connect stanowi również alternatywne źródło finansowania dla spółek, które nie spełniają wymogów rynku głównego. Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych działających na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, nie spełnia kryteriów, które umożliwiałyby im wejście na rynek główny. Dzięki New Connect mają jednak szansę na pozyskanie kapitału i rozwijanie swojej działalności.

Alternatywne źródło finansowania, jakim jest New Connect, ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki. Dzięki temu rynek ten staje się bardziej dostępny dla przedsiębiorców, a także dla inwestorów, którzy poszukują nowych możliwości inwestycyjnych. Dzięki temu, polskie spółki mają szansę na rozwój i ekspansję, co przekłada się na poprawę kondycji całej gospodarki.

Atrakcyjność dla zagranicznych inwestorów zainteresowanych polskimi spółkami

New Connect jest również atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów, którzy poszukują możliwości inwestycyjnych w polskie spółki. Polska gospodarka rozwija się dynamicznie, a małe i średnie przedsiębiorstwa często są źródłem innowacyjnych rozwiązań. Dlatego zagraniczni inwestorzy, poszukujący nowych rynków z dużym potencjałem wzrostu, zwracają uwagę na spółki notowane na New Connect.

Zagraniczne inwestycje przynoszą korzyści zarówno polskiej gospodarce, jak i przedsiębiorstwom notowanym na New Connect. Przyciąganie zagranicznych inwestorów stymuluje rozwój polskiego sektora przedsiębiorstw, a także przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju.


New Connectartykuły polecane
Rynek pozagiełdowyEfektywność rynku giełdowegoETFInwestorSeed capitalHedge FundRynek wtórnyVenture capitalJednostka uczestnictwa

Bibliografia

  • Malinowski M. (2010), Znaczenie NewConnect dla rozwoju nowych technologii w Polsce. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
  • Markiewicz M., Zygmanowski P. (2013), Znaczenie rynku New Connect jako miejsca przeprowadzania oferty pierwotnej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
  • Szczepankowski P. (2008), Ewolucja funkcjonowania oraz efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect - alternatywnego systemu obrotu giełdowego w Polsce. Współczesna Ekonomia
  • Szczepankowski P. (2010), Efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku newconnect w ujęciu sektorowym, Współczesna Ekonomia, vol. 13, nr 1
  • Tamborski P. (2015), Raport o rynku New Connect 2015 rok. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Uchman J. (2015), Dywidendy w spółkach notowanych na rynku NewConnect, Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, nr 938 (02)

Autor: Natalia Tworkowska