ETF

Z Encyklopedia Zarządzania

ETF - rodzaj funduszy inwestycyjnych (Exchange-Traded Fund) dostępnych w obrocie giełdowym. Główną cechą tego typu instrumentu inwestycyjnego jest odzwierciedlanie notowań i zachowania określonych indeksów rynkowych. Popularność takiego rozwiązania wynika m.in. z niskich kosztów transakcyjnych i administracyjnych. Dodatkowo dzięki dużej płynności wynikającej z dostępności tego rodzaju funduszy w obrocie w systemie notowań ciągłych oraz braku przeszkód wejścia/wyjścia z danej transakcji, tego rodzaju fundusze stają się atrakcyjną alternatywą wobec tradycyjnych funduszy inwestycyjnych [1][2].

Pierwsze certyfikaty inwestycyjne funduszy ETF zostały wprowadzone w Stanach Zjednoczonych na początku lat dziewięćdziesiątych na giełdzie American Stock Exchange (AMEX). Następnie na początku 2000 roku zadebiutowały na Europejskim rynku kapitałowym [1].

Na polskim rynku kapitałowym fundusze typu ETF pojawiły się we wrześniu 2010 roku. Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych notowane są trzy tego rodzaju instrumenty. ETF odzwierciedlający zachowanie głównego indeksu największych notowanych polskich spółek (WIG20), drugi - odzwierciedlający aktywność niemieckiego indeksu giełdowego DAX oraz trzeci ETF będący odbiciem notowań amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 500 [3].

Fundusz oparty na WIG20 funkcjonuje pod nazwą ETFW20L [4].

Skład portfela funduszy ETF

Prócz odwzorowania indeksów giełdowych, zarządzający portfelami inwestycyjnymi mają do dyspozycji szereg instrumentów, w których mogą alokować swój kapitał. Wymienić należy między innymi [5]:

 • określony koszyk akcji (np. akcji amerykańskich) - tzw. ETF regionalny,
 • koszyk (indeks) akcji o dużej kapitalizacji - tzw. ETF Large Cap,
 • koszyk (indeks) akcji o średniej kapitalizacji - tzw. ETF Mid Cap,
 • koszyk (indeks) akcji o małej kapitalizacji - tzw. ETF Little Cap,
 • koszyk (indeks) akcji wzrostowych,
 • koszyk akcji z wielu krajów - tzw. ETF globalny,
 • koszyk (indeks) obligacji,
 • indeks sektorowy,
 • koszyk walut,
 • koszyk towarów (commodities),
 • certyfikaty inwestycyjne funduszy nieruchomości.

Wady i zalety

Inwestowanie kapitału w ETF cechuje szereg korzyści, szczególnie uwzględniając takie kwestie jak [6]:

 • koszty zarządzania, które dzięki pasywnemu zarządzaniu portfelem inwestycyjnym są znacząco niższe niż w przypadku aktywnie zarządzanych portfeli przez tradycyjne fundusze,
 • wysoka płynność, która jest związaną z tym, że jednostki ETF notowane są w systemie notowań ciągłych, co przekłada się na dużą elastyczność i łatwość w kwestii nabywania i spieniężania jednostek,
 • czytelny charakter i prostota w zakresie nabywania jednostek, dzięki przejrzystej strukturze składu portfela, nad którym dodatkowo inwestor pełni zupełną kontrolę;
 • dywersyfikacja portfela dzięki możliwości alokacji kapitału w konkretnych regionach czy poprzez wybór określonych sektorów rynku,
 • dywidendy stanowiące dodatkowe korzyści dla inwestora, wypłacane w przypadku gdy w skład danego funduszu wchodzą spółki dzielące się zyskami,
 • nieznaczne bariery wejścia;
 • mocna korelacja z indeksami;
 • bezpieczeństwo wynikające z regulacji prawnych w ramach których funkcjonują ETF.

Należy wspomnieć, że inwestowanie w ETF nie jest pozbawione wad. Główną przeciwwagą dla opisanych zalet jest fakt, że portfele inwestycyjne w ramach ETF nie są aktywnie zarządzane jak ma to miejsce w przypadku klasycznych funduszy i zarządzających nimi doświadczonych inwestorów na rynku finansowym. Konsekwencją tego jest niemożliwość uzyskania większych stóp zwrotu, gdzie barierą jest odzwierciedlanie zachowania indeksów giełdowych [7].

Korzyści z inwestowania w ETF

 • ETF umożliwiają inwestorom dostęp do szerokiego spektrum aktywów, które zwykle byłyby niedostępne lub trudno dostępne dla indywidualnych inwestorów.
 • Przykłady takich aktywów to zagraniczne rynki, surowce czy sektory, które nie są obecne na rodzimym rynku.
 • Inwestowanie w ETF pomaga w dywersyfikacji portfela, minimalizując tym samym ryzyko inwestycyjne. Poprzez inwestowanie w jedno ETF, które odzwierciedla cały rynek lub sektor, inwestorzy unikają konieczności kupowania poszczególnych akcji czy obligacji.
 • Struktura ETF jest zdefiniowana i opisana w prospekcie emisyjnym, co zapewnia inwestorom przejrzystość co do tego, w co dokładnie inwestują i jakie są koszty.
 • Inwestowanie w ETF wiąże się również z niższymi kosztami zarządzania i transakcyjnymi w porównaniu do innych instrumentów inwestycyjnych.

Przy inwestowaniu w ETF inwestorzy mają dostęp do różnych rynków i sektorów, które zazwyczaj byłyby niedostępne lub trudno dostępne dla indywidualnych inwestorów. Na przykład, inwestowanie w ETF umożliwia inwestowanie na zagranicznych rynkach, w surowce czy sektory, które nie są obecne na rodzimym rynku. To daje inwestorom możliwość zdywersyfikowania swojego portfela i zwiększenia potencjalnych zysków.

Dywersyfikacja portfela jest kluczowym aspektem inwestowania i minimalizowania ryzyka. Inwestowanie w jedno ETF, które odzwierciedla cały rynek lub sektor, pozwala uniknąć konieczności kupowania poszczególnych akcji czy obligacji. Dzięki temu inwestorzy mogą zminimalizować ryzyko związane z jednostkowymi inwestycjami i zwiększyć szanse na osiągnięcie zysku.

Przejrzystość jest również ważnym aspektem inwestowania w ETF. Struktura ETF jest zdefiniowana i opisana w prospekcie emisyjnym, co zapewnia inwestorom pełną przejrzystość co do tego, w co dokładnie inwestują. Wiedzą, jakie aktywa są włączone do ETF i jakie są koszty związane z inwestycją. To daje inwestorom pewność i kontrolę nad swoimi inwestycjami.

Dodatkowym plusem inwestowania w ETF są niższe koszty zarządzania i transakcyjne w porównaniu do innych instrumentów inwestycyjnych. Dzięki temu inwestorzy mogą obniżyć koszty związane z inwestowaniem i zwiększyć swoje potencjalne zyski.

Wnioskiem jest to, że inwestowanie w ETF ma wiele korzyści. Daje inwestorom dostęp do różnych rynków i sektorów, umożliwia dywersyfikację portfela, zapewnia przejrzystość co do zainwestowanych aktywów oraz wiąże się z niższymi kosztami zarządzania i transakcyjnymi. Wszystko to przekłada się na większą szansę na osiągnięcie sukcesu inwestycyjnego.

Potencjalne strategie inwestycyjne z wykorzystaniem ETF

Rebalansowanie portfela

ETF mogą być wykorzystywane do regularnego dostosowywania proporcji poszczególnych aktywów w portfelu, aby utrzymać pożądane rozłożenie ryzyka i potencjalnych zysków. Rebalansowanie portfela jest istotnym elementem strategii inwestycyjnych, ponieważ pozwala na utrzymanie optymalnego poziomu dywersyfikacji.

W przypadku, gdy pewne aktywa w portfelu zaczynają dominować nad innymi, można sprzedać część udziałów w tych aktywach i zainwestować te środki w inne aktywa. ETF stanowią idealne narzędzie do tego celu, ponieważ umożliwiają inwestowanie w szeroki zakres rynków i branż.

Przykładowo, jeśli akcje w portfelu zaczynają stanowić zbyt dużą część jego wartości, można sprzedać część akcji i zainwestować środki w obligacje lub surowce. W ten sposób można utrzymać równowagę między różnymi klasami aktywów i zminimalizować ryzyko.

Hedging

ETF mogą być również wykorzystywane do zabezpieczania portfela przed spadkami rynku poprzez równoczesne otwarcie pozycji krótkiej i długiej na różne instrumenty finansowe. Hedging jest techniką, która pozwala na zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego poprzez zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami cen aktywów.

Kiedy inwestor spodziewa się spadku wartości danego aktywa, może otworzyć pozycję krótką na odpowiedni ETF, który odzwierciedla wartość tego aktywa. W przypadku, gdy cena aktywa faktycznie spada, inwestor odnosi zysk z pozycji krótkiej, który częściowo rekompensuje straty związane z wartością pierwotnego aktywa.

Jednocześnie, inwestor może otworzyć pozycję długą na inny ETF, który jest odwrotnie skorelowany z wartością pierwotowego aktywa. Jeśli cena pierwotnego aktywa spada, wartość tego drugiego ETF wzrasta, co również przyczynia się do zabezpieczenia portfela przed stratami.

Hedging jest szczególnie przydatny w przypadku, gdy inwestor posiada dużej wartości portfel, który jest narażony na ryzyko spadków rynkowych. Dzięki wykorzystaniu ETF do hedgingu, inwestor może zabezpieczyć się przed potencjalnymi stratami, jednocześnie zachowując udział w rynku i możliwość osiągnięcia zysków.


ETFartykuły polecane
Fundusz hedgingowyKwit depozytowyNew ConnectAmerykański certyfikat depozytowyKredytowe instrumenty pochodneBezpieczna przystańRynek pozagiełdowyPrawo do akcjiRynek wtórny

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Borowski K. 2006, s. 2
 2. Mitrenga D. 2014, s. 8
 3. Gierałtowska U. 2016, s. 239
 4. Mitrenga D. 2014, s. 11
 5. Borowski K. 2006, s. 3
 6. Gierałtowska U. 2016, s. 241
 7. Chlebisz A. 2018, s. 48

Bibliografia

 • Borowski K. (2006), Fundusze Inwestycyjne Typu ETF, SSRN Electronic Journal, SGH, Warszawa
 • Chlebisz A. (2018), Efektywność ETF w porównaniu do aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszy inwestycyjnych na podstawie rynku kapitałowego w Polsce, Rynek - Społeczeństwo - Kultura, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków
 • Gierałtowska U. (2016), Fundusze ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Metody ilościowe w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Mitrenga D. (2014), Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn, Studia Ekonomiczne (nr 177), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice


Autor: Michał Mazak