Model Nicosii

Z Encyklopedia Zarządzania
Model Nicosii
Polecane artykuły


Model Nicosii to model strukturalny przedstawiający proces decyzyjny podczas wyboru zakup u przez pojedynczego konsumenta bądź przez całą rodzinę.

Model ten przedstawia interaktywne związki między przedsiębiorstwem a konsumentem. Dochodzi między nimi do wzajemnej komunikacji - przedsiębiorstwo komunikuje się z konsumentami poprzez działania promocyjne, natomiast konsumenci poprzez dokonywanie zakupów.

Autor modelu F.M. Nicosia w procesie tym wyróżnił trzy fazy, przez które stopniowo przechodzi konsument:

  • PREDYSPOZYCJE (PREFERENCJE)
  • POSTAWY
  • MOTYWACJE

Cztery obszary procesu podejmowania decyzji według Nicosii

W modelu Nicosii proces podejmowania decyzji podzielony jest na cztery obszary:

  • Obszar I - obejmuje postawy konsumentów kształtowane przez informację pochodzącą z rynku. W obszarze tym następuje przepływ informacji od źródła ich powstania do odbiorcy. Obszar I dzieli się na dwa podsystemy:
  • Obszar II - konsument poszukuje informacji o konkretnych produktach oraz je wartościowuje. Podczas oceny konsument przydziela poszczególnym informacjom odpowiednie wagi. Gdy wynik oceny informacji o danym produkcie z punktu widzenia konsumenta jest zadowalający, powstaje motywacja do zakupu.
  • Obszar III - akt zakupu. Ukształtowana wcześniej przez konsumenta motywacja skłania go do nabycia produktu.
  • Obszar IV - sprzężenie zwrotne. W wyniku konsumpcji produktu nabywca nabywa nowe doświadczenie oraz kształtuje swoje nowe preferencje (predyspozycje). Ten ostatni etap jest więc nie tylko spożyciem produktu ale także bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na przyszłe decyzje konsumenta. Sprzężenie zwrotne stanowi także bardzo ważny czynnik dla przedsiębiorstwa, które nabywa nowe doświadczenia związane z kształtowaniem polityki] produktu, jego reklamy oraz formy przekazów kierowanych do konsumenta.

ModelNicosii.png

Bibliografia

  • L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 218-220.
  • G. Światowy, Zachowania konsumentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 49-51.
  • F.M. Nicosia, Consumer Decision Processess, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1966, s. 156.

Autor: Paulina Krzak