Model Nicosii

Z Encyklopedia Zarządzania

Model Nicosii to model strukturalny przedstawiający proces decyzyjny podczas wyboru zakup u przez pojedynczego konsumenta bądź przez całą rodzinę.

Model ten przedstawia interaktywne związki między przedsiębiorstwem a konsumentem. Dochodzi między nimi do wzajemnej komunikacji - przedsiębiorstwo komunikuje się z konsumentami poprzez działania promocyjne, natomiast konsumenci poprzez dokonywanie zakupów.

Autor modelu F.M. Nicosia w procesie tym wyróżnił trzy fazy, przez które stopniowo przechodzi konsument:

 • PREDYSPOZYCJE (PREFERENCJE)
 • POSTAWY
 • MOTYWACJE

Cztery obszary procesu podejmowania decyzji według Nicosii

W modelu Nicosii proces podejmowania decyzji podzielony jest na cztery obszary:

 • Obszar I - obejmuje postawy konsumentów kształtowane przez informację pochodzącą z rynku. W obszarze tym następuje przepływ informacji od źródła ich powstania do odbiorcy. Obszar I dzieli się na dwa podsystemy:
 • Obszar II - konsument poszukuje informacji o konkretnych produktach oraz je wartościuje. Podczas oceny konsument przydziela poszczególnym informacjom odpowiednie wagi. Gdy wynik oceny informacji o danym produkcie z punktu widzenia konsumenta jest zadowalający, powstaje motywacja do zakupu.
 • Obszar III - akt zakupu. Ukształtowana wcześniej przez konsumenta motywacja skłania go do nabycia produktu.
 • Obszar IV - sprzężenie zwrotne. W wyniku konsumpcji produktu nabywca nabywa nowe doświadczenie oraz kształtuje swoje nowe preferencje (predyspozycje). Ten ostatni etap jest więc nie tylko spożyciem produktu ale także bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na przyszłe decyzje konsumenta. Sprzężenie zwrotne stanowi także bardzo ważny czynnik dla przedsiębiorstwa, które nabywa nowe doświadczenia związane z kształtowaniem polityki] produktu, jego reklamy oraz formy przekazów kierowanych do konsumenta.

ModelNicosii.png

Proces implementacji modelu

Model Nicosii autorstwa F.M. Nicosia jest jednym z popularnych modeli decyzyjnych w dziedzinie zachowań konsumentów. Skupia się na procesie podejmowania decyzji przez konsumentów i analizuje go z różnych perspektyw. Poniżej przedstawiam etapy zastosowania modelu Nicosii w praktyce:

 • Przed rozpoczęciem zastosowania modelu Nicosii w praktyce, konieczne jest dokładne zrozumienie samego modelu. Model ten zakłada, że proces podejmowania decyzji przez konsumenta jest bardziej złożony niż w innych modelach, uwzględniając interakcje pomiędzy różnymi elementami.
 • Kolejnym krokiem jest dokładna analiza rynku i konsumentów, których dotyczy dany produkt lub usługa. Należy zbadać cechy demograficzne, psychograficzne i behawioralne grupy docelowej, aby zrozumieć ich potrzeby, preferencje i nawyki zakupowe.
 • W modelu Nicosii wyróżniamy trzy główne komponenty: komponent komunikacyjny, komponent eksperymentalny i komponent behawioralny. Należy zidentyfikować, jakie czynniki wpływają na każdy z tych komponentów w kontekście konkretnego produktu lub usługi.
 • W modelu Nicosii istotne jest zrozumienie, jakie komunikacje wpływają na konsumenta. Należy przeanalizować, jakie źródła informacji są ważne dla konsumentów i w jaki sposób te informacje wpływają na ich percepcję produktu lub usługi.
 • Model Nicosii podkreśla znaczenie eksperymentów i doświadczeń konsumentów. W praktyce oznacza to, że firmy powinny tworzyć okazje do interakcji konsumentów z produktem lub usługą, aby pomóc im lepiej zrozumieć i docenić ofertę.
 • Na podstawie zebranych danych i analizy modelu Nicosii, firma może kreować i dostosowywać ofertę produktu lub usługi, aby lepiej odpowiadała potrzebom i oczekiwaniom konsumentów. Może to obejmować dostosowanie komunikacji marketingowej, dostosowanie cech produktu lub usługi, a także zmiany w strategii cenowej.
 • Po wdrożeniu zmian i działań marketingowych, ważne jest monitorowanie skutków tych działań. Analiza wyników pozwala na ocenę efektywności strategii i dostosowanie działań w przyszłości.
 • Proces zastosowania modelu Nicosii w praktyce jest dynamiczny. Firmy powinny stale optymalizować swoje działania, uwzględniając zmieniające się potrzeby i preferencje konsumentów oraz zmieniającą się konkurencję na rynku.

Wprowadzenie modelu Nicosii w praktyce wymaga dogłębnej analizy i ciągłego monitorowania zmian na rynku, ale może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących sposobu lepszego zrozumienia i wpływania na decyzje konsumentów.


Model Nicosiiartykuły polecane
Model Howarda-ShethaModel AKLPCPKomunikacja marketingowaInformacja rynkowaGrupa docelowaPromocjaMetody badań marketingowychMarketing mixModel EBK

Bibliografia

 • F.M. Nicosia, Consumer Decision Processes, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1966, s. 156
 • Rudnicki L. (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Paulina Krzak