Mikroprzedsiębiorstwo

Z Encyklopedia Zarządzania

Mikroprzedsiębiorstwo to niewielka firma, która zapewnia pracę jedynie właścicielowi firmy i ewentualnie rodzinie właściciela firmy (Klimek J. 2010, s. 47) W języku potocznym można spotkać się z "small business", "drobna przedsiębiorczość", "małe firmy". (Bubiak B. 2013, s. 288) Obroty mikroprzedsiębiorstwa można porównać z wydatkami i przychodami skromnego materialnie gospodarstwa domowego, które utrzymywane jest z portfela głowy rodziny (Klimek J. 2010, s. 47) Mikroprzedsiębiorstwo to bardzo szybko rozwijający się sektor gospodarki. Sektor ten tworzy nowe miejsca pracy, więc przyczynia się do obniżenia stopy bezrobocia, ale również obniża negatywne skutki prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwa są elastyczne i innowacyjne, przez co z dużą łatwością przystosowują się do zmieniającego się otoczenia. Warunkiem przetrwania mikroprzedsiębiorstwa na rynku jest jego innowacyjność (Wilimowska Z. 2009, s. 7)

Mikroprzedsiębiorstwa koncentrują się głównie i trwale na jednej domenie działalności nie dokonując w niej żadnych późniejszych zmian. Mikroprzedsiębiorstwa przy wyborze strategii skupiają się na trzech głównych funkcjach:

 • priorytet interesów firmy
 • priorytet interesów rodziny
 • kompromis między interesami firmy i rodziny

Często celem mikroprzedsiębiorstw jest również podtrzymywanie i dalsze kultywowanie wartości niesionych przez pokolenia. Takie działania wzmacniają wizerunek przedsiębiorstwa, co zdecydowanie przekłada się na wzrost zysku firmy. W działalności mikroprzedsiębiorstw ważną rolę odgrywa pragnienie osiągnięcia samodzielności finansowej, a co za tym idzie uniezależnienia się od kredytów, kooperantów. Kredyty dla mikroprzedsiębiorstw są bardzo drogie, dlatego większość mikroprzedsiębiorców opiera swoją działalności wyłącznie na finansach własnych (Więcek-Janka E. 2010, s. 59-69)

Przedsiębiorstwa są najbardziej istotne we wprowadzaniu przedsiębiorczości w życie. Ważną cechą przedsiębiorstw jest różnorodność w ujęciu branżowym, ale również w ujęciu na jaką skalę przedsiębiorstwo działa. W przypadku ujęcia branżowego mowa tutaj o aktywności w takich gałęziach jak min. przemysł, handel, rolnictwo, usługi. Jeżeli chodzi o ujęcie skali działania mowa tutaj o przedsiębiorstwach mikro, małych, dużych, gigantach (Klimek J. 2010, s. 47)

Jedynie wiedza o mikro, małych i dużych przedsiębiorstwach pozwala nam scharakteryzować teoretycznie te przedsiębiorstwa, ponieważ nie istnieją teorie sensu stricto. Największą różnicę między mikro, małymi a średnimi przedsiębiorstwami jesteśmy w stanie zauważyć w sposobie szybkości reagowania na nagłe zmiany rynku zarówno w strategiach, jak i strukturach. Słabość jaka określa głównie mikro, ale też małe przedsiębiorstwa jest określona przez zdecydowanie wyższy wskaźnik niepowodzeń, w przypadku dużych przedsiębiorstw jest on znacznie niższy. Jedna zła decyzja mikro i małego przedsiębiorstwa może oznaczać zakończenie działalności (Wójcik-Karpacz A. 2012, s. 8)

TL;DR

Mikroprzedsiębiorstwo to niewielka firma, zatrudniająca jedynie właściciela i ewentualnie jego rodzinę. Sektor ten rozwija się szybko, tworząc nowe miejsca pracy i przyczyniając się do obniżenia bezrobocia. Mikroprzedsiębiorstwa są elastyczne i innowacyjne, ale trudno im pozyskiwać środki finansowe i dostosowywać się do przepisów prawnych. Mają również większe ryzyko niepowodzeń. Mikroprzedsiębiorcy mają mały obrót i zatrudnienie, a przedsiębiorstwa działają w celu osiągnięcia zysku. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach mają swoje mocne i słabe strony, a funkcje mikroprzedsiębiorstw to społeczne i gospodarcze.

Mikroprzedsiębiorca

W myśl art. 104 polskiej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a dokładniej od 2005 roku mikroprzedsiębiorca to podmiot, który w jednym z dwóch lat obrotowych firmy zatrudniał mniej niż 10 osób oraz roczny zsumowany obrót jego przedsiębiorstwa nie przekracza 2 milionów euro (Wilimowska Z. 2009, s. 10)

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo jest podmiotem gospodarczym, który prowadzi działalność na osobisty rachunek, w celu osiągnięcia określonych korzyści np. finansowych. Wytwarzając określone dobra, czy też usługi przedsiębiorstwo musi posiadać określone czynniki produkcji tj. praca, kapitał, ziemia. Posiadając określone czynniki produkcyjne przedsiębiorstwo jest w stanie działać, sprzedawać na rynku z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami, sprzedając swoje dobra innym np. gospodarstwom domowym. Warto podkreślić, iż głównym celem każdego przedsiębiorstwa (mikro, małego, średniego, dużego) jest osiąganie zysku (Dultz A. 2010, s. 451) Skoro przedsiębiorstwo jest podmiotem gospodarczym to posiada odrębność ekonomiczną, czyli jest niezależne finansowo, posiada również osobowość prawną, co oznacza, że ma prawo występowania jako podmiot prawny z chwilą wpisania do właściwego rejestru (Samuelson P. 2012, s. 187)

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, która wykonuje działalność we własnym imieniu. Przedsiębiorcami są również wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, ale tylko w zakresie ich działalności.

Mocne i słabe strony mikroprzedsiębiorstw w dziedzinie innowacji

W mikroprzedsiębiorstwach w dziedzinie innowacji można wyróżnić mocne i słabe strony: (Wilimowska Z. 2009, s. 12)

Mocne strony:

Słabe strony:

 • trudność w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność przedsiębiorstwa
 • trudność w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego
 • trudność w pozyskaniu ochrony patentowej
 • trudność w dostosowywaniu się do przepisów prawnych

Funkcje mikroprzedsiębiorstwa

Wyróżniamy dwie funkcje mikroprzedsiębiorstw są to funkcje społeczne oraz funkcje gospodarcze. Poziom funkcji zależy głównie od dotychczas istniejącego poziomu gospodarczego, ale również od ustroju społeczno-polityczynego (Wilimowska Z. 2009, s. 22-23)

 • funkcje społeczne charakteryzują się stymulacją wzrostu gospodarczego, pochłaniają one nadwyżkę siły roboczej oraz kreują wszelkie postawy przedsiębiorcze mikroprzedsiębiorstw. Pomocne są również w osiąganiu sukcesu i pozytywnej zmiany statutu społecznego.
 • funkcje gospodarcze charakteryzują się aktywnym udziałem w strukturze przemysłowej kraju, pomagają tworzyć własne środki produkcji mikroprzedsiębiorstw oraz wchłania i gospodaruje dużymi zasobami siły roboczej.


Mikroprzedsiębiorstwoartykuły polecane
PrzedsiębiorcaBankructwoTeoria kapitału intelektualnegoKapitał ludzkiKooperacjaMałe i średnie przedsiębiorstwaHoldingTeoria praw własnościCzebol

Bibliografia

 • Bubiak B. (2013), Rola nauk o zarządzaniu w rozwoju mikroprzedsiębiorstw, Zarządzanie w XXI wieku. Menadżer innowacyjnej organizacji, vol. XIV, nr 12 część I
 • Dultz A. (2010), Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy działający w zmieniającym się otoczeniu, WSPiA, Rzeszów
 • Klimek J. (2010), Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
 • Samuelson P., Nordhaus W., (2007), Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Więcek-Janka E. (2010), Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 595
 • Wilimowska Z. (2009), Wstęp, Funkcje mikroprzedsiębiorstw, Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na polskim rynku, nr 16
 • Wójcik-Karpacz A. (2012), Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa


Autor: Adrianna Szymała