Metoda VAIC

Z Encyklopedia Zarządzania

Metoda VAIC jest metodą współczynnika wartości dodanej. Jest to jedna z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych metod pomiaru efektywności kapitału intelektualnego, przy jednoczesnym odniesieniu się do wartości przedsiębiorstwa. Uwzględnia powiązania pomiędzy działalnością firmy, wykorzystaniem jej zasobów i wynikiem finansowym.

Pomiar kapitału intelektualnego prowadzony jest na potrzeby kontroli zarządczej oraz dla potrzeb informacji zewnętrznej, w szczególności kierowanej do interesariuszy. Znaczenie kapitału intelektualnego jest istotne w sektorach cechujących się szybką dynamiką zmian, innowacyjnością i zmiennością środowiska zewnętrznego. Metoda ta stworzona została przez chorwackiego ekonomistę Anete Pulica w latach 90 XX wieku.

Założenia

Należy ona do grupy metod opartych na zwrocie z aktywów. Tworząc tą metodę, A. Pulic przyjął dwa główne założenia: metoda ma umożliwiać wartościowanie kapitału intelektualnego również dla spółek nienotowanych na giełdzie, ma monitorować bieżącą działalność operacyjną wykonywaną przez pracowników tak, aby móc dokonać oceny, w jakim stopniu kapitał ludzki tworzy wartość dodaną.

Metodę tą bardzo często wykorzystuje się do badań zależności pomiędzy kapitałem intelektualnym a wynikami finansowymi przedsiębiorstw. Zastosowanie metody VAICTM wymaga przeprowadzenia następującej procedury:

 • 1. VA = OUT - IN

gdzie:

 • VA - wartość dodana (Value Added).
 • OUT - wyniki przedsiębiorstwa (przychody ze sprzedaży wszystkich wyrobów i usług przedsiębiorstwa).
 • IN - nakłady przedsiębiorstwa (wszystkie wydatki z wyłączeniem tych, które dotyczą kapitału ludzkiego). Autor metody uznał, że skoro pracownicy aktywnie uczestniczą w kreowaniu wartości to wydatki ponoszone na nich nie powinny być uważane jako koszt.
 • 2. VACA = VA/CA

gdzie:

 • VACA - efektywność wykorzystania zaangażowania kapitału własnego w tworzeniu wartości dodanej (Value Added Capital Coefficient).
 • CA - wartość kapitału własnego.
 • 3. VAHU = VA/HU

gdzie:

 • VAHU - efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego w tworzeniu wartości dodanej (Human Capital Coefficient).
 • HA - wartość kapitału ludzkiego (suma wszystkich wydatków poniesionych na pracowników) [wg. A. Pulica]
 • 4. STVA = SC/VA

gdzie:

 • SC = VA - HC
 • STVA - efektywność wykorzystania kapitału strukturalnego (Structural Capital Efficiency)
 • SC - kapitał strukturalny
 • HC - wartość kapitału ludzkiego (zgodnie z przyjętym modelem kapitału intelektualnego wg L. Edvissona).
 • 5. VAIC = VACA + VAHU + STVA

Wskaźnik VAIC jest sumą wskaźników: efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego, efektywności wykorzystania kapitału strukturalnego i efektywności wykorzystania zaangażowania kapitału własnego w tworzeniu wartości dodanej.

Metoda VAICTM jest metodą obiektywną, ponieważ dane wykorzystywane do niezbędnych obliczeń pochodzą bezpośrednio ze sprawozdań finansowych firmy, co pozwala na porównanie przedsiębiorstw między sobą.

Główne obszary zastosowania metody VAIC

Metoda VAIC (Value Added Intellectual Coefficient) jest narzędziem, które można wykorzystać w różnych obszarach zarządzania kapitałem intelektualnym. Przede wszystkim, metoda ta pozwala na ocenę efektywności wykorzystania zasobów intelektualnych w organizacji. Dzięki analizie VAIC można dokładnie zidentyfikować, jakie są mocne strony organizacji, które przyczyniają się do generowania wartości dodanej, a także jakie są obszary, w których można poprawić wykorzystanie zasobów intelektualnych.

Metoda VAIC może być również skutecznie stosowana w procesie zarządzania wiedzą. Dzięki analizie VAIC można ocenić, jakie zasoby intelektualne są najważniejsze dla organizacji i jakie działania podjąć, aby te zasoby były jak najlepiej wykorzystane. Ponadto, metoda VAIC pozwala na monitorowanie zmian w efektywności wykorzystania zasobów intelektualnych w czasie, co jest istotne w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym.

Innym obszarem zastosowania metody VAIC jest ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa. Na podstawie wyników analizy VAIC można ocenić, jakie czynniki wpływają na konkurencyjność organizacji i jakie działania podjąć, aby poprawić tę konkurencyjność. Metoda VAIC pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron firmy oraz określenie obszarów, w których należy wzmocnić działania, aby przewyższać konkurencję.

Działania poprawiające efektywność wykorzystania zasobów intelektualnych na podstawie analizy VAIC

Analiza VAIC dostarcza organizacji wielu informacji na temat efektywności wykorzystania zasobów intelektualnych. Na podstawie tych informacji można podjąć konkretne działania, które przyczynią się do poprawy tej efektywności.

Po pierwsze, na podstawie analizy VAIC można określić, jakie zasoby intelektualne są najcenniejsze dla organizacji. Następnie można skoncentrować się na rozwijaniu tych zasobów poprzez inwestowanie w rozwój pracowników, tworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych i procesów zarządzania wiedzą.

Po drugie, analiza VAIC pozwala na identyfikację obszarów, w których wykorzystanie zasobów intelektualnych jest mniej efektywne. Na podstawie tych informacji można podjąć działania mające na celu poprawę wykorzystania tych zasobów. Może to obejmować restrukturyzację organizacji, wprowadzenie nowych technologii, usprawnienie procesów zarządzania wiedzą itp.

Po trzecie, analiza VAIC pozwala na monitorowanie zmian w efektywności wykorzystania zasobów intelektualnych w czasie. Dzięki temu można szybko reagować na ewentualne problemy i podejmować działania naprawcze. Można również ocenić skuteczność wprowadzanych zmian i w razie potrzeby dostosować strategię zarządzania kapitałem intelektualnym.

Korzyści z monitorowania efektywności wykorzystania zasobów intelektualnych przy użyciu metody VAIC

Monitorowanie efektywności wykorzystania zasobów intelektualnych przy użyciu metody VAIC przynosi wiele korzyści dla organizacji. Po pierwsze, pozwala to na uzyskanie klarownych informacji na temat wykorzystania zasobów intelektualnych, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zarządzania tymi zasobami.

Po drugie, metoda VAIC umożliwia porównanie efektywności wykorzystania zasobów intelektualnych w różnych okresach czasu. Dzięki temu można ocenić skuteczność wprowadzanych zmian i monitorować postępy w zarządzaniu kapitałem intelektualnym.

Po trzecie, analiza VAIC pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron organizacji w kontekście wykorzystania zasobów intelektualnych. Dzięki temu można skoncentrować się na rozwijaniu mocnych stron i eliminowaniu słabych stron, co przyczynia się do poprawy konkurencyjności organizacji.

Metoda VAIC a identyfikacja źródeł wartości dodanej

Metoda VAIC jest również przydatna w identyfikacji źródeł wartości dodanej w organizacji. Analiza VAIC pozwala na identyfikację obszarów, w których organizacja generuje największą wartość dodaną. Dzięki temu można skoncentrować się na rozwijaniu tych obszarów i doskonaleniu działań, które przyczyniają się do generowania wartości dodanej.

Metoda VAIC umożliwia również ocenę, jak poszczególne zasoby intelektualne przyczyniają się do generowania wartości dodanej. Na podstawie tych informacji można podejmować działania mające na celu zwiększenie efektywności wykorzystania tych zasobów i maksymalizację generowanej wartości dodanej.

Najlepsze praktyki w zakresie zastosowania metody VAIC w zarządzaniu kapitałem intelektualnym

Zastosowanie metody VAIC w zarządzaniu kapitałem intelektualnym wymaga odpowiedniego podejścia i przestrzegania pewnych zasad. Oto kilka najlepszych praktyk w zakresie zastosowania tej metody:

 • 1. Określenie klarownych celów analizy VAIC i ściśle związanych z nimi wskaźników. To pozwoli na skoncentrowanie się na najważniejszych obszarach zarządzania kapitałem intelektualnym.
 • 2. Regularne monitorowanie i aktualizacja danych używanych do analizy VAIC. Dane powinny być aktualne i rzetelne, aby wyniki analizy były wiarygodne.
 • 3. Włączenie różnych grup interesariuszy w proces analizy VAIC. To pozwoli na uzyskanie różnych perspektyw i spojrzeń na wykorzystanie zasobów intelektualnych w organizacji.
 • 4. Wykorzystanie wyników analizy VAIC do podejmowania konkretnych działań. Analiza VAIC powinna prowadzić do konkretnych wniosków i działań, które przyczynią się do poprawy zarządzania kapitałem intelektualnym.
 • 5. Ciągłe doskonalenie procesu analizy VAIC. Metoda VAIC jest narzędziem dynamicznym, które powinno być dostosowane do zmieniających się warunków i potrzeb organizacji.

Wpływ wyników analizy VAIC na konkurencyjność przedsiębiorstwa

Wyniki analizy VAIC mogą mieć istotny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Po pierwsze, analiza VAIC pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron firmy w kontekście konkurencyjności. Dzięki temu można skoncentrować się na rozwijaniu mocnych stron i eliminowaniu słabych stron, co przyczynia się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Po drugie, analiza VAIC pozwala na ocenę, jakie zasoby intelektualne są najważniejsze dla konkurencyjności przedsiębiorstwa. Na podstawie tych informacji można skoncentrować się na rozwijaniu tych zasobów i doskonaleniu działań, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności.

Po trzecie, analiza VAIC dostarcza informacji na temat efektywności wykorzystania zasobów intelektualnych w porównaniu do konkurencji. Dzięki temu przedsiębiorstwo może ocenić, czy jest lepsze od konkurencji w wykorzystaniu zasobów intelektualnych i podejmować działania mające na celu utrzymanie lub zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Rola metody VAIC w identyfikacji mocnych i słabych stron firmy

Metoda VAIC jest bardzo przydatna w identyfikacji mocnych i słabych stron firmy w kontekście konkurencyjności. Analiza VAIC pozwala na ocenę efektywności wykorzystania zasobów intelektualnych i identyfikację obszarów, w których firma wyróżnia się na tle konkurencji.

Na podstawie wyników analizy VAIC można określić, jakie zasoby intelektualne są najważniejsze dla konkurencyjności przedsiębiorstwa. Może to obejmować np. wiedzę specjalistyczną pracowników, innowacyjność procesów, reputację marki, relacje z klientami itp. Dzięki temu firma może skoncentrować swoje działania na rozwijaniu tych mocnych stron i tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Metoda VAIC pozwala również na identyfikację obszarów, w których firma jest mniej efektywna w wykorzystaniu zasobów intelektualnych w porównaniu do konkurencji. To umożliwia przedsiębiorstwu podjęcie działań naprawczych i doskonalenie działań w tych obszarach. Dzięki temu firma może eliminować słabe strony i poprawiać swoją konkurencyjność.

Metoda VAIC a identyfikacja obszarów poprawy konkurencyjności

Metoda VAIC jest przydatna w identyfikacji obszarów, w których firma może poprawić swoją konkurencyjność. Analiza VAIC pozwala na ocenę, jakie czynniki wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa i identyfikację obszarów, w których firma może wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Na podstawie wyników analizy VAIC można określić, jakie zasoby intelektualne są najważniejsze dla konkurencyjności przedsiębiorstwa. Następnie można skoncentrować swoje działania na rozwijaniu tych zasobów i doskonaleniu działań, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności.

Metoda VAIC pozwala również na identyfikację obszarów, w których firma jest mniej efektywna w wykorzystaniu zasobów intelektualnych w porównaniu do konkurencji. To umożliwia przedsiębiorstwu podjęcie działań mających na celu poprawę wykorzystania tych zasobów i zwiększenie konkurencyjności.

Główne krytyczne opinie na temat metody VAIC

Metoda VAIC, podobnie jak każda inna metoda, ma swoje wady i krytyczne opinie. Jedną z głównych krytyk jest to, że metoda VAIC skupia się głównie na wartości dodanej generowanej zasobami intelektualnymi, pomijając inne aspekty kapitału intelektualnego, takie jak marka, reputacja, relacje z klientami itp. Krytycy twierdzą, że metoda VAIC może być zbyt uproszczona i nie uwzględniać pełnego obrazu kapitału intelektualnego organizacji.

Inną krytyką jest to, że metoda VAIC opiera się na wskaźnikach finansowych, takich jak wartość dodana i wartość rynkowa, co może nie oddawać pełnej wartości zasobów intelektualnych. Krytycy twierdzą, że wartość intelektualna nie zawsze jest łatwa do zmierzenia i może być niedoszacowana w tradycyjnych wskaźnikach finansowych.

Alternatywne podejścia do pomiaru kapitału intelektualnego

Alternatywne podejścia do pomiaru kapitału intelektualnego obejmują metody takie jak Balanced Scorecard (BSC) i metoda Tobina's Q.

Metoda Balanced Scorecard jest kompleksowym narzędziem, które uwzględnia różne aspekty kapitału intelektualnego, takie jak kapitał ludzki, kapitał klienta, kapitał procesowy i kapitał uczenia się. Metoda BSC pozwala na ocenę wydaj


Metoda VAICartykuły polecane
Strategiczna karta wynikówEkonomiczna wartość dodanaMetody analizy strategicznejWskaźnik AltmanaEfektywność w kryteriach Polskiej Nagrody JakościAnaliza zwrotu z inwestycji w kapitał ludzkiStopa zwrotu z kapitału własnegoRaport KonradaAnaliza Du Ponta

Bibliografia

 • Jurczak J. (2008), Intellectual Capital Measurement Methods, Economics and Organization of Enterprises, nr 1
 • Kowalewska M. (2014), Pomiar kapitału intelektualnego metodą VAICTM na podstawie spółki akcyjnej Cyfrowy Polsat, Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa
 • Płonka M. (2008), Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1 (11)
 • Sveiby K. (2010), Methods for Measuring Intangible Assets, www.sveiby.com

Autor: Agnieszka Kocjan