Kody zawodów

Z Encyklopedia Zarządzania

Kody zawodów (inaczej klasyfikacji zawodów) - proces kodyfikacji polegający na przyporządkowaniu sześciocyfrowego kodu do odpowiadającemu mu stanowiska pracy, znajdującego się w pięciopoziomowym zbiorze zawodów istniejących na rynku pracy - Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Kodyfikacja oparta jest na standardzie ISCO, pozwalając na międzynarodowe ujednolicenie systemu[1].

Metoda kodowania zawodów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, klasyfikuje się je w podziale na cztery grupy[2]:

 • wielką;
 • dużą;
 • średnią;
 • elementarną.

Odpowiednio dla każdej następnej grupy (zaczynając od wielkiej) dodaje się towarzyszącą liczbę, która spajana jest z poprzedzającym ją numerem grupy wyższego rzędu. Wraz ze wzrostem liczebności przypadających dla nich liczb, wzrasta ich szczegółowość, przykładowo[3]:

 • Specjaliści - 2;
 • Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych - 21;
 • Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o ziemi - 211;
 • Fizycy i astronomowie - 2111.

Poziomy kompetencji zawodów

Zawody usystematyzowane są według poziomów kształcenia zdefiniowanych w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED 2011) oraz poziomów kompetencji zgodnych z ISCO-08[4]:

 • Pierwszy poziom kompetencji uwzględnia podstawowe kwalifikacje, które pozwalają na wykonywanie prostych prac manualnych i fizycznych. Często do zawodów z tej grupy potrzebna jest wytrzymałość fizyczna, rzadziej umiejętności umysłowe (liczenie, czytanie, pisanie,). Poziom ten koreluje wykształceniem, które można zdobyć kończąc szkołę podstawową.
Przypadająca grupa[5]:
 • pracownicy wykonujący prace proste, np. 931201 - Grabarz.
 • Drugi poziom kompetencji uwzględnia konieczność posiadania umiejętności z zakresu liczenia, czytania i pisania na wysokim poziomie ich znajomości, pozwalającym m.in. na zaznajomienie się ze wskazówkami BHP oraz na komunikację międzyludzką. Kompetencje w tym zakresie uzyskuje się po ukończeniu gimnazjum oraz szeroko pojętej szkoły średniej.
Przypadające grupy[6][7]:
 • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, np. 711204 - Murarz-tynkarz;
 • rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, np. 622101 - Hodowca ryb;
 • operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, np. 741201 - Elektromechanik;
 • pracownicy usług i sprzedawcy, np. 513101 - Kelner;
 • pracownicy biurowi, np. 412001 - Sekretarka;
 • siły zbrojne, np. 031101 - Żołnierz szeregowy.
 • Trzeci poziom kompetencji wymaga umiejętności i orientacji z zakresu nauk technicznych oraz praktycznych w określonej tematyce działalności. Umiejętności z tego zakresu wiedzy zdobywane są w szkołach policealnych/pomaturalnych, technikach, a także szkołach artystycznych.
Przypadające grupy[8][9]:
 • technicy i inny średni personel, np. 311909 - Technik automatyk;
 • pracownicy usług i sprzedawcy, np. 516407 - Zoopsycholog;
 • pracownicy biurowi, np. 421107 - Skarbnik bankowy;
 • przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, np. 143117 - Kierownik szkoły tańca;
 • siły zbrojne, np. 021101 - Podoficer sił zbrojnych.
 • Czwarty poziom kompetencji - skupia zadania i zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów oraz podejmowaniem decyzji na podstawie merytorycznej i teoretycznej wiedzy w określonej specjalności. Niezbędne kompetencje w tym zakresie dotyczą umiejętności zarazem miękkich (np. zdolności interpersonalne), jak i specjalistycznej wiedzy pozyskanej dzięki uzyskaniu wykształcenia wyższego I/II stopnia oraz studiów podyplomowych.
Przypadające grupy[10]:
 • specjaliści, np. 221217 - Lekarz diabetolog;
 • przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, np. 111201 - Wyższy urzędnik państwowy;
 • siły zbrojne, np. 011101 - Oficer sił zbrojnych.

Zastosowanie kodów zawodów

Wykorzystanie kodów zawodów w statystyce i analizie rynku pracy

Kody zawodów są niezbędnym narzędziem w tworzeniu raportów i statystyk dotyczących zatrudnienia i bezrobocia. Dzięki nim możliwe jest dokładne określenie, ile osób pracuje w danym zawodzie oraz jakie są tendencje na rynku pracy. Przykładowo, na podstawie kodów zawodów można obliczyć procentowy udział poszczególnych grup zawodowych w ogólnej liczbie zatrudnionych lub bezrobotnych. Takie informacje są niezwykle przydatne dla instytucji zajmujących się polityką rynku pracy, które na ich podstawie podejmują decyzje dotyczące alokacji środków na szkolenia czy programy aktywizacji zawodowej.

Kody zawodów umożliwiają porównywanie danych dotyczących zatrudnienia w różnych branżach i sektorach gospodarki. Dzięki nim można analizować strukturę zatrudnienia w poszczególnych sektorach, a także śledzić zmiany w czasie. Przykładowo, porównując dane z różnych lat, można zauważyć, czy dana branża zyskuje na popularności czy traci na znaczeniu. Takie informacje są cenne zarówno dla badaczy rynku pracy, jak i dla pracodawców, którzy dzięki nim mogą ocenić konkurencyjność danego sektora i dostosować swoje strategie rekrutacyjne.

Wykorzystanie kodów zawodów przez pracodawców

Pracodawcy korzystają z kodów zawodów przy tworzeniu ofert pracy i określaniu wymagań dla poszczególnych stanowisk. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne określenie wymaganego doświadczenia, kwalifikacji czy umiejętności dla danej pozycji. Przykładowo, kod zawodu może wskazywać, że na stanowisku programisty wymagane jest doświadczenie w programowaniu w języku Java oraz znajomość baz danych. Dzięki temu pracodawca może skierować swoją ofertę pracy do odpowiednich kandydatów i zwiększyć szanse na znalezienie odpowiedniego pracownika.

Kody zawodów są również wykorzystywane w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. Dzięki nim możliwe jest dokładne określenie, jakie kompetencje i umiejętności są niezbędne dla danego stanowiska. Pracodawcy mogą porównywać profile kandydatów z wymaganiami określonymi przez kod zawodu, co ułatwia selekcję najlepiej dopasowanych kandydatów. Ponadto, kody zawodów ułatwiają porównywanie doświadczenia zawodowego kandydatów, co jest istotne przy ocenie ich odpowiedniości do pracy.

Zastosowanie kodów zawodów w doradztwie zawodowym i planowaniu kariery

Kody zawodów są przydatne w doradztwie zawodowym, ponieważ umożliwiają udzielanie konkretnych porad dotyczących wyboru zawodu. Na podstawie kodów zawodów można analizować perspektywy rozwoju danego zawodu, zarobki czy dostępność miejsc pracy. Dzięki tym informacjom doradcy zawodowi mogą pomagać osobom poszukującym pracy w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej ich kariery zawodowej.

Kody zawodów umożliwiają identyfikację ścieżek rozwoju zawodowego. Dzięki nim można analizować, jakie umiejętności i kompetencje są potrzebne do awansu na wyższe stanowisko czy do zmiany branży. Na podstawie kodów zawodów można określić, jakie szkolenia czy kursy warto odbyć, aby zdobyć niezbędne kwalifikacje. Takie informacje są niezwykle cenne dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową i podjąć działania mające na celu osiągnięcie zamierzonych celów.

Wykorzystanie kodów zawodów w szkoleniach i rozwoju kompetencji

Kody zawodów są wykorzystywane do analizy potrzeb szkoleniowych. Dzięki nim możliwe jest określenie, jakie umiejętności i kompetencje są najbardziej pożądane na rynku pracy w danym zawodzie. Na podstawie tych informacji można tworzyć programy szkoleniowe, które skierowane są na rozwijanie konkretnych umiejętności u pracowników. Dzięki temu szkolenia stają się bardziej efektywne i dostosowane do wymagań rynku pracy.

Kody zawodów pozwalają na dostosowanie programów szkoleniowych do aktualnych wymagań rynku pracy. Dzięki nim możliwe jest określenie, jakie umiejętności i kompetencje są najważniejsze dla danego zawodu. Na tej podstawie można tworzyć programy szkoleniowe, które odpowiadają aktualnym potrzebom pracodawców i umożliwiają pracownikom zdobycie niezbędnych umiejętności. Dzięki temu szkolenia stają się bardziej atrakcyjne zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Wykorzystanie kodów zawodów w badaniach naukowych i analizach trendów na rynku pracy

Kody zawodów są wykorzystywane w badaniach naukowych dotyczących rynku pracy. Dzięki nim możliwe jest analizowanie zmian w zatrudnieniu w różnych branżach i sektorach gospodarki. Na podstawie tych informacji można prognozować przyszłe trendy na rynku pracy i dostosować działania polityki rynku pracy do zmieniających się warunków. Takie badania są istotne zarówno dla instytucji rządowych, jak i dla badaczy, którzy na ich podstawie tworzą teorie i modele dotyczące rynku pracy.

Kody zawodów pozwalają na badanie wpływu polityki gospodarczej na sektory zawodowe. Dzięki nim można analizować, jakie działania polityczne wpływają na zatrudnienie w poszczególnych zawodach. Na podstawie tych informacji można oceniać efektywność polityki rynku pracy oraz dostosować działania do potrzeb poszczególnych sektorów. Takie badania są ważne dla instytucji odpowiedzialnych za politykę gospodarczą, które na ich podstawie podejmują decyzje mające na celu wspieranie konkurencyjności sektorów zawodowych.

Rola kodów zawodów w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wykorzystanie kodów zawodów w planowaniu strategicznym w firmach

W planowaniu strategicznym w firmach jednym z kluczowych elementów jest identyfikacja kluczowych stanowisk i potrzeb rekrutacyjnych. Wykorzystanie kodów zawodów w tym procesie może być niezwykle pomocne. Kody zawodów są standardowymi oznaczeniami, które opisują konkretne stanowiska pracy. Dzięki nim możliwe jest efektywne porównywanie wymagań i umiejętności potrzebnych na różnych stanowiskach.

Pierwszym krokiem jest identyfikacja kluczowych stanowisk w firmie, czyli tych, które mają największy wpływ na osiągnięcie celów strategicznych. Następnie, na podstawie kodów zawodów, można określić konkretne kompetencje, umiejętności i doświadczenie wymagane na tych stanowiskach. Dzięki temu możliwe jest lepsze dopasowanie kandydatów do potrzeb firmy oraz skuteczniejsze planowanie rekrutacji.

Wykorzystanie kodów zawodów w zarządzaniu zasobami ludzkimi umożliwia również skuteczne zarządzanie tymi zasobami. Na podstawie kodów zawodów można określić, jakie szkolenia i rozwój zawodowy są niezbędne dla pracowników na poszczególnych stanowiskach. Dzięki temu można zapewnić pracownikom możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy.

Zastosowanie kodów zawodów w zarządzaniu wynagrodzeniami

Kody zawodów mają również istotne zastosowanie w zarządzaniu wynagrodzeniami w firmach. Porównywanie stanowisk pracy i rynkowych stawek płacowych jest niezwykle ważne, aby zapewnić uczciwe i konkurencyjne wynagrodzenie pracowników.

Na podstawie kodów zawodów można dokładnie określić, jakie są wymagania i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. Dzięki temu można porównać stanowiska pracy zarówno wewnętrznie, w ramach firmy, jak i zewnętrznie, na rynku pracy. Porównanie tych danych pozwala określić, czy wynagrodzenie na danym stanowisku jest adekwatne do rynkowych standardów.

Kody zawodów są również przydatne przy ustalaniu hierarchii płacowej w firmie. Na podstawie tych kodów można określić, jakie stanowiska są bardziej wyspecjalizowane i wymagają większych umiejętności, co może wpływać na ich pozycję w hierarchii płacowej. Dzięki temu można zapewnić sprawiedliwe i przejrzyste systemy wynagradzania, które motywują pracowników do rozwoju i osiągania lepszych wyników.

Wykorzystanie kodów zawodów w planowaniu polityki rynku pracy

Kody zawodów mają również istotne zastosowanie w planowaniu polityki rynku pracy. Monitorowanie zmian w strukturze zatrudnienia i identyfikacja sektorów deficytowych to ważne zadania dla firm i instytucji związanych z rynkiem pracy.

Dzięki kodom zawodów możliwe jest śledzenie zmian w strukturze zatrudnienia. Można na ich podstawie określić, jakie zawody zyskują na popularności, a jakie tracą na znaczeniu. To umożliwia lepsze dostosowanie polityki rynku pracy do aktualnych potrzeb i trendów.

Kody zawodów są również przydatne przy opracowywaniu programów wsparcia dla bezrobotnych. Na podstawie tych kodów można określić, jakie umiejętności i doświadczenie są potrzebne na różnych stanowiskach pracy. Dzięki temu możliwe jest lepsze dostosowanie programów szkoleniowych i aktywizacyjnych do potrzeb bezrobotnych, co zwiększa ich szanse na powrót na rynek pracy.


Kody zawodówartykuły polecane
Szkoła zawodowaKlasyfikacja zawodów i specjalnościKlasyfikacja zawodówKurs zawodowyTest predyspozycji zawodowychPraktyka zawodowaTest kompetencjiInternational Project Management Association PolskaLekarz medycyny pracy

Przypisy

 1. Gruza M. Hordyjewicz T. (2014), Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Tworzenie i stosowanie., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, s. 5,7
 2. Gruza M. Hordyjewicz T. (2014), Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Tworzenie i stosowanie., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, s. 12
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania] (2010), Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537, s. 6
 4. Gruza M. Hordyjewicz T. (2014), Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Tworzenie i stosowanie., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, s. 10,11
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania] (2010), Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537, s. 66
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania] (2010), Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537, s. 37,39,45,52,68
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania] (2012), Dz.U. 2012 poz. 1268, s. 1
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania] (2010), Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537, s. 37,68
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania] (2016), Dz.U. 2016 poz. 1876, s. 1,2
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania] (2010), Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537, s. 2,10,68

Bibliografia

 • Gruza M., Hordyjewicz T. (2014), Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. 2014 poz. 1145
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. 2014 poz. 1145
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. 2014 poz. 1145


Autor: Tomasz Grzyb

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.