Kamień węgielny

Z Encyklopedia Zarządzania

Kamień węgielny jest symbolem fundamentu i początku czegoś nowego w różnych kontekstach. Wielu ludzi kojarzy go głównie z budownictwem, gdzie pełni funkcję kluczowego elementu konstrukcyjnego, umożliwiającego stabilność i trwałość budowli. Jednak kamień węgielny ma także głębsze znaczenie symboliczne, które sięga daleko poza sferę architektury.

W kontekście religijnym, kamień węgielny odnajduje swoje źródło w Biblii. W Księdze Psalmów (118:22) czytamy: "Kamień, który odrzucono budujący, stał się kamieniem węgielnym". W Nowym Testamencie Jezus Chrystus jest nazywany kamieniem węgielnym, na którym opiera się cała wiara chrześcijańska. Ten symboliczny kamień jest traktowany jako fundament, na którym zbudowana jest cała religia i jej praktyki.

Jednak kamień węgielny nie ogranicza się tylko do religijnych kontekstów. W wielu kulturach i społecznościach, kamień węgielny jest uważany za symbol początku nowej ery lub nowego rozdziału w historii. Może to oznaczać początek nowej epoki, nowego rządu czy też nowej ideologii. Kamień węgielny jest więc nie tylko dosłownym fundamentem, ale także metaforycznym fundamentem dla zmian i postępu społecznego.

W dziedzinie zarządzania, kamień węgielny może być interpretowany jako symbol kluczowego elementu, na którym opiera się cała struktura organizacji. Może to być misja, wizja, wartości czy strategia, które stanowią podstawę dla działań firmy. Kamień węgielny jest tym, co daje firmie tożsamość i kierunek, umożliwiając harmonijne funkcjonowanie wszystkich elementów organizacji.

Kamień węgielny (z jęz. hebrajskiego: rosz pina) w dosłownym tłumaczeniu związek frazeologiczny oznacza głowę kąta (narożnika domu, węgła). Określenie to obecnie funkcjonuje przede wszystkim jako związek frazeologiczny przez co możemy rozumieć początek czegoś nowego, dać podwaliny czemuś, coś zapoczątkować, fundament, podstawa działania, nowego początku[1].

Pochodzenie związku frazeologicznego

Określenie kamień węgielny nie oznacza, że początkiem budowli jest bryła węgla i to stąd ta nazwa. Rzeczownik węgiel powstał dzięki przymiotnikowi węglowy, a przymiotnik węgielny jest pochodnym wyrazem od rzeczownika - węgieł (róg, narożnik), wywodzącego się z prasłowiańszczyzny. Wznosząc budynki na planie prostokąta zaczynał zawsze od narożników - kamieni węgielnych. Początkowo kładziono najpierw duże w miarę możliwości dopasowane kamienie, następnie bloki skalne często posiadającymi date, imię i nazwisko fundatora. Później nazwę tę przybrała pierwsza cegła, czemu towarzyszyła podniosła uroczystość.

Symbole biblijne

Obecnie określenie używane jest przede wszystkim jako związek frazeologiczny o, którym w Biblii wspomniano aż 12 razy. Poniżej przedstawiono kilka interpretacji biblijnych.

 • Kamień jako fundament

Pierwszy raz określenie pojawiło się w Księdze Psalmów: "Kamień przez budujących stał się kamieniem węgielnym[2]. Kamień o, którym mowa w Psalmie 118 najpierw zostaje odrzucony, a następnie dołożony do budowli jako wybrany. Jest to symbol samego Jezusa, którego odrzucił Izrael. W swojej przypowieści o dzierżawcach winnicy wyznał, że to On jest kamienieniem węgielnym Kościoła - Nowego Izraela. Związek frazeologiczny został wspomniany w Biblii aż 12 razy. Nowy Testament ukazuje Chrystusa jako kamień węgielny, fundament Królestwa Bożego, podporę wierzących. jest on również przedstawiony jako kamień zgorszenia i obrazy dla niewiernych. Właśnie w Nowym Testamencie jest On kamieniem węgielnym, głową Kościoła, którego fundamentem są 12 uczniów (apostołowie), a wierni żywieni są kamieniami tego dzieła, budowli.

"Do budowy Świątyni jerozolimskiej użyto ciosane kamienie: Król polecił im, aby kazali wyłamywać kamienie wielkie, wyborowe i ciosane na założenie fundamentów budowli. Murarze więc Salomona i murarze Hirama wraz z Giblitami ciosali i przygotowywali drewno i kamienie na budowę świątyni.“ [3] Ze względu na właściwości chemiczne i fizyczne dzięki, którym może zostać poddany obróbce kamień stosowany jest przede wszystkim jako materiał budowlany. Z racji dużej odporności na warunki atmosferyczne był on podstawowym budulcem w czasach biblijnych, stąd ponad 40 razy wspomniano o nim w tym znaczeniu.

 • Wierzący jako symbol kamieni

"Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa“ [4] Wierni często nazywani są żywymi Kamieniami, wygładzonymi (ociosanymi) i przepełnionymi miłością Kościoła, które połączone są ze sobą ręką Boga, a podporą ich jest wiara w Chrystusa - niewzruszony kamień. Każdy kto oddaje się modlitwie, według Kościoła jest kamieniem ołtarzowym w Kościele Bożym.

 • Mesjasz i Królestwo Boże

Mesjasz i Jego królestwo zatriumfuje nad potęgami świata: A oto oderwał się kamień od góry, bez udziału rąk i uderzył posąg w nogi jego z żelaza i gliny i skruszył je (...) kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię. [5] Kamień odrywający się od góry w sztuce średniowiecznej uważany był za symbol przybywającego na świat Mesjasza.

Kamień węgielny w kontekście budownictwa i architektury

Kamień węgielny jako symbol stabilności i trwałości

Kamień węgielny jest jednym z najważniejszych elementów w procesie budowy budynków. Umieszczany na narożniku budowli, pełni on rolę symbolu stabilności i trwałości. Jego umieszczenie na tak prominentnym miejscu ma głębokie znaczenie zarówno w kontekście praktycznym, jak i symbolicznym.

Wyjaśnienie, dlaczego kamień węgielny jest umieszczany na narożniku budynków, można znaleźć w historii budownictwa. Kamień węgielny jest pierwszym kamieniem, który jest ustawiany w trakcie budowy budynku. Jest to symboliczny akt, oznaczający oficjalne rozpoczęcie prac. Kamień ten jest umieszczany w narożniku, ponieważ jest to punkt, który łączy dwie ściany i symbolizuje jedność i integralność budowli.

Ponadto, kamień węgielny stanowi punkt odniesienia dla dalszej budowy. Jest to kamień, na którym opiera się cała konstrukcja budynku. Dlatego kamień węgielny musi być solidny i trwały, aby zagwarantować stabilność całej budowli. Jest to związane zarówno z aspektami praktycznymi, jak i z symbolicznymi, gdyż kamień ten reprezentuje fundament, na którym opiera się cały budynek.

Znaczenie kamienia węgielnego jako punktu odniesienia

Kamień węgielny ma również istotne znaczenie jako punkt odniesienia w budownictwie. Jego umieszczenie na narożniku budynku pozwala na precyzyjne określenie pozycji i kierunku budowli. Jest to szczególnie istotne w przypadku dużych kompleksów budowlanych, gdzie kamień węgielny jest umieszczany na głównym narożniku, od którego zaczyna się budowa reszty budynku.

Przykłady z budownictwa, gdzie kamień węgielny jest umieszczany na narożniku, można znaleźć w różnych krajach i epokach. Wiele zabytkowych budowli, takich jak katedry, pałace czy ratusze, posiada kamienie węgielne umieszczone na widocznym miejscu. Jest to świadectwo długotrwałej tradycji i znaczenia tego elementu w budownictwie.

Kamień węgielny jako metafora dla budowania organizacji i zespołu

Kamień węgielny znajduje również zastosowanie jako metafora w zarządzaniu organizacją i budowaniu zespołu. Jest on używany jako symbol fundamentu, wartości i celów organizacji.

Wyjaśnienie, dlaczego kamień węgielny jest używany jako symbol w zarządzaniu, wynika z analogii między budową budynku a budową organizacji. Podobnie jak kamień węgielny stanowi punkt odniesienia dla budowli, tak wartości i cele organizacji stanowią fundament dla całej struktury. Kamień węgielny symbolizuje trwałość, solidność i niezachwianie, co jest również pożądane w kontekście zarządzania organizacją.

Kamień węgielny reprezentuje również jedność i integralność zespołu. Jest to punkt, który łączy różne jednostki i umożliwia wspólną pracę nad osiągnięciem celów organizacji. Podobnie jak kamień węgielny jest niezbędny dla stabilności budynku, tak silne podstawy i wspólne wartości są nieodzowne dla sukcesu organizacji.

Podsumowując, kamień węgielny ma bogate znaczenie zarówno w kontekście budownictwa i architektury, jak i zarządzania organizacją. Jego umieszczenie na narożniku budynku symbolizuje stabilność i trwałość, a także stanowi punkt odniesienia dla dalszej budowy. Ponadto, kamień węgielny jest metaforą dla budowania organizacji i zespołu, reprezentując fundament, wartości i cele.

Kamień węgielny jako symbol jedności i współpracy

Łączenie różnych kamieni węgielnych dla stworzenia solidnej struktury

W budownictwie, kamień węgielny pełni ważną rolę jako podstawa, na której opiera się cała konstrukcja. Jednak aby zbudować solidną strukturę, nie wystarczy tylko jeden kamień węgielny. Konieczne jest połączenie różnych kamieni węgielnych w celu stworzenia silnego fundamentu.

Przykłady takiego połączenia można znaleźć w wielu dziedzinach budownictwa. Na przykład, w budownictwie monumentalnym, gdzie wznoszone są olbrzymie budowle, kładzenie kamienia węgielnego jest symbolicznym aktem jedności i współpracy. Różne kamienie, reprezentujące różne grupy społeczne czy narodowości, są umieszczane obok siebie, aby podkreślić znaczenie współpracy i jedności w procesie budowania czegoś wielkiego.

Wskazuje to na to, że niezależnie od różnic i indywidualności każdego kamienia węgielnego, ich połączenie jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Podobnie jest w zarządzaniu organizacją - różni pracownicy, reprezentujący różne działy czy specjalizacje, muszą współpracować i działać jak kamienie węgielne, aby zbudować solidną strukturę organizacyjną.

Współpraca i jedność jako fundament dla sukcesu organizacji

Współpraca i jedność są niezwykle istotne w zarządzaniu organizacją. Bez nich, organizacja może być podzielona, niespójna i niezdolna do osiągnięcia swoich celów. Jedność oznacza, że wszyscy pracownicy organizacji dążą do tego samego celu i mają wspólne wartości i przekonania. Współpraca natomiast oznacza, że pracownicy współdziałają ze sobą, wymieniając informacje, pomysły i wspierając się nawzajem w działaniach.

Współpraca i jedność są fundamentem dla sukcesu organizacji z kilku powodów. Po pierwsze, gdy pracownicy są zjednoczeni i współpracują, zwiększa się efektywność i wydajność działań. Dzięki współpracy można uniknąć podwójnej pracy, zwiększyć wymianę wiedzy i doświadczenia oraz skrócić czas potrzebny na wykonanie zadań.

Po drugie, jedność i współpraca przyczyniają się do budowania silnej kultury organizacyjnej. Gdy wszyscy pracownicy mają wspólne cele i wartości, tworzy się więź i zaangażowanie w organizację. To z kolei prowadzi do większej motywacji i zaangażowania pracowników, co jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Aby wspierać współpracę i jedność w organizacji, istnieje wiele technik i narzędzi. Jednym z nich jest tworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych, które zachęcają do współpracy między różnymi działami i jednostkami. Na przykład, tworzenie zespołów projektowych, w których pracownicy z różnych dziedzin współpracują nad konkretnym zadaniem.

Innym narzędziem jest komunikacja. Otwarta i skuteczna komunikacja jest kluczowa dla budowania jedności i wspierania współpracy. Regularne spotkania, raporty i inne formy komunikacji pozwalają pracownikom na wymianę informacji, dyskusję i wspólną pracę nad rozwiązywaniem problemów.


Kamień węgielnyartykuły polecane
Złoty podziałGeocentryzmNanotechnologiaJachtingMaszyna TuringaPyrrusowe zwycięstwoLuca PacioliKodeks HammurabiegoPragmatyzm

Przypisy

 1. Kamień węgielny czyli pozory mylą
 2. Psalm (118,22)
 3. (1 Krl 5,31-32)
 4. (1 P 2,4-5)
 5. (Dn 2,34.35)

Bibliografia

 • Heflik W., Mrozek A., Natkaniec-Nowak L., Szczepanowicz B. (2005), Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych. Pochodzenie - miejsce w Biblii - symbolika, Wydawnictwo WAM, Kraków
 • Kłosowski P. (red.) (2002), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum
 • Kubiak-Sokół A. (2019), Słownik frazeologiczny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Obidowicz A. (2015), Wizerunek Boga jako budowniczego w narracji starotestamentalnej, Ruch Biblijny i Liturgiczny, nr
 • Ryken J., Wilhoit T. (2003), Longman III, Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, Warszawa
 • Strona internetowa: Kamień węgielny, Słownik języka polskiego PWN online


Autor: Justyna Kozak