Funkcja realizacji przepływów rzeczowych

Z Encyklopedia Zarządzania

Funkcje logistyki to funkcje, które określają cele i zakres logistyki w przedsiębiorstw a tak że pomiędzy nimi w całym łańcuch dostaw (E. Gołembska 2010, s. 88). Realizacja przepływów rzeczowych w obszarze logistyki staje się możliwa dzięki przepływom informacyjnym. Początkowe i końcowe etapy przepływów towarów oraz przepływów informacji, dzięki którym staje się możliwy ruch towarów został przedstawiony w tablicy. W celu ułatwienia zrozumienia poszczególnych etapów przepływów dokonano podziału logistyki przedsiębiorstwa na podsystemy zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz wyodrębniono także podsystem zwrotów towarów, zagospodarowania surowców wtórnych i usuwania odpadów. Przypływy towarów oraz przepływy informacji należy traktować tym samym jako elementy "spinające" wyodrębnione podsystemy logistyki przedsiębiorstwa. Funkcje realizacji przepływów rzeczowych, inaczej nazywaną funkcja operacyjna. Funkcja operacyjna ma zadanie koordynowania fizycznego przepływu dóbr wewnątrz przedsiębiorstwa i w całym łańcuchu dostaw, a szczególnie opiekę nad procesem zamówień, transportem, magazynowaniem i obsługa zapasów (E. Gołembska 2010, s. 89).

TL;DR

Artykuł omawia funkcje logistyki w przedsiębiorstwie oraz klasyfikację systemów logistycznych. Przedstawione są różne podsystemy logistyki, takie jak zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja oraz zwroty i zagospodarowanie surowców wtórnych. Artykuł przedstawia również zadania i przepływy informacji i towarów w poszczególnych podsystemach.

Klasyfikacja systemów logistycznych

Wyróżniono sześć kryteriów klasyfikacji(T. Nowakowski 2011, s. 57).:

 • instytucjonalne,
 • funkcjonalne 1,
 • funkcjonalne 2,
 • strukturalno-decyzyjno-funkcjonalne,
 • przedmiotowo-strukturalne,
 • efektywnościowe.

Funkcjonalne 1, to strefa działania w przedsiębiorstwie i w skali łańcucha logistycznego (fazy przepływów). Funkcjonalne 2, ro treść zadań logistycznych. Kryterium funkcjonalne bierze pod uwagę liczbę i rodzaj rozpatrywanych funkcji lofistycznych i wyróżnia:

 • posystem transporty,
 • podsystem magazynowania,
 • podsystem opakowań,
 • podsystem realizacji zamówienia,
 • podsystem obsługi nabywców.

Granice podsystemów

Tab. Zadania wyznaczające granice podsystemów logistyki przedsiębiorstwa

Podsystemy logistyki Rodzaje zadań
Podsystem zaopatrzenia
 • przekaz informacji: od przygotowania zamówienia do dostawców w oparciu o otrzymane zapotrzebowanie na surowce, materiały (również eksploatacyjne i pomocnicze) oraz półprodukty (nabywane od dostawców), do potwierdzenia odbioru towarów w magazynie zaopatrzeniowym (protokół odbioru, zwiększenie stanu magazynowego) producenta lub w miejscu ich użycia w procesie produkcyjnym (w warunkach dostaw bezpośrednich, z pominięciem magazynu zaopatrzeniowego),
 • przepływy rzeczowe: od pobrania towarów u dostawcy (lub z magazynu lokalizowanego pomiędzy siedzibami dostawcy i odbiorcy w warunkach znacznego oddalenia dostawców dostarczających towary do tego punktu) do przyjęcia towarów w magazynie zaopatrzeniowym lub w warunkach dostaw bezpośrednich, z pominięciem magazynu zaopatrzeniowego do złożenia towarów w miejscu, gdzie realizowany jest pierwszy etap procesu produkcyjnego (dotyczy zwłaszcza surowców i materiałów do przetworzenia), a także w innym miejscu zastosowania w procesie produkcyjnym (dotyczy zwłaszcza półproduktów, ale także materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych)
|- Podsystem produkcji
 • przekaz informacji: od zgłoszenia zapotrzebowania na surowce, materiały oraz półprodukty (nabywane od dostawców) wraz z określeniem miejsca ich odbioru do potwierdzenia przyjęcia wytworzonych produktów w magazynie zbytu (protokół odbioru, przyjęcie do magazynu)
 • przepływy rzeczowe: od pobrania surowców, materiałów, czy półproduktów lub części zamiennych (nabytych od dostawców) w magazynie zaopatrzeniowym lub otrzymania w miejscu ich wykorzystania w procesie produkcyjnym do złożenia gotowych produktów w magazynie zbytu
Podsystem dystrybucji
 • przekaz informacji: od przyjęcia zamówienia na produkty od odbiorców (zwłaszcza w warunkach produkcji w oparciu o zamówienia klientów) do sporządzenia dokumentacji odbioru towarów (protokołu odbioru, przyjęcie do magazynu, zwiększenie stanu ilościowego produktów) w magazynie zlokalizowanym pomiędzy siedzibami producenta i odbiorcy przy znacznym oddaleniu partnerów (gdy producent dostarcza do tego miejsca) lub zaopatrzeniowym, znajdującym się w siedzibie odbiorcy
 • przepływy rzeczowe: od przygotowania produktów do składowania w magazynie zbytu (w warunkach wytwarzania wyprzedzającego zamówienia), do przyjęcia towarów przez nabywcę w magazynie zlokalizowanym pomiędzy siedzibami producenta i odbiorców (gdy producent dostarcza do tego punktu) lub w magazynie zaopatrzeniowym nabywcy (może pokrywać się w znaczącej części z logistyką zaopatrzenia nabywcy)
Podsystem zwrotów, odpadów i surowców powtórnego zagospodarowania
 • przekaz informacji: u producenta - od zgłoszenia dostawcy produktów wadliwych, zużytych, niewykorzystanych do zwrotu lub także od zgłoszenia dostawcy lub wyspecjalizowanej jednostce potrzeby przekazania odpadów lub surowców wtórnych, do sporządzenia dokumentacji odbioru w miejscu przeznaczenia, w warunkach przekazywania tych towarów producentowi przez nabywców - od otrzymania zgłoszenia produktów wadliwych, zużytych, niewykorzystanych do zwrotu lub także od otrzymania zgłoszenia potrzeby przekazania odpadów lub surowców wtórnych (odbieranych przez producenta) do przygotowania dokumentacji odbioru przez producenta
 • przepływy rzeczowe: zarówno pomiędzy producentem, a jego dostawcami, jak również pomiędzy producentem a nabywcami - od pobrania towarów z miejsca składowania (u producenta lub u nabywcy) do złożenia wyróżnionych towarów u dostawcy, w jednostce wyspecjalizowanej w zagospodarowaniu odpadów i surowców wtórnych lub u producenta

Źródło: opracowanie własne.

W podziale funkcjonalnym


Funkcja realizacji przepływów rzeczowychartykuły polecane
Przepływy towarów w systemie logistycznymLogistyka produkcjiLogistykaSystem logistyczny przedsiębiorstwaLogistyka zaopatrzeniaDostawaOptymalizacja powiązań transportowychZadania logistyki w dystrybucjiProces logistyczny

Bibliografia

 • Christopher M. (2000), Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa
 • Coyle J. (2002), Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Gołembska E. (2010), Kierunki rozwoju logistyki międzynarodowej jako metody zarządzania łańcuchem dostaw, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 60
 • Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, Planowanie, Wdrażanie, Kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa
 • Nowakowski T. (2011), Niezawodność systemów logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
 • Pfohl H. (2001), Systemy Logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
 • Waściński T. (2014), Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlicach, nr 103
 • Witkowski J. (1999), O związkach logistyki z finansami, marketingiem i produkcją, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 10


Autor: Tomasz Małkus, Karyna Roman