Diagram macierzowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Diagram macierzowy (ang. Matrix Diagram) w literaturze nazywany również diagramem tablicowym, bądź matrycowym. Celem tej metody jest ukazanie zależności pomiędzy wybranymi elementami. Zależności przedstawia się graficznie w formie macierzy, na której zaznacza się, czy analizowane elementy są ze sobą powiązane oraz jaka jest siła i rodzaj tego związku.

Metody wykorzystujące diagramy macierzowe

Diagram macierzowy, znany także jako macierz decyzyjna lub macierz porównawcza, to narzędzie zarządzania, które znajduje zastosowanie w wielu obszarach biznesowych.

 • Metoda QFD (Quality Function Deployment). Metoda QFD, czyli Quality Function Deployment, jest techniką, która wykorzystuje diagram macierzowy do przekształcenia głosu klienta na konkretne cechy i wymagania produktu. Proces ten jest niezwykle istotny w celu zapewnienia, że projekt spełnia oczekiwania klientów. Diagram macierzowy pozwala na porównanie różnych cech produktu z preferencjami klientów, co umożliwia identyfikację najważniejszych obszarów, na które należy skoncentrować uwagę podczas projektowania.
 • Projektowanie tablic jakości. Diagram macierzowy jest również bardzo przydatny w projektowaniu tablic jakości. Tablice jakości to narzędzia, które służą do monitorowania i kontrolowania jakości procesów i produktów. Wykorzystując diagram macierzowy, można określić, które cechy produktu lub procesu są najważniejsze z punktu widzenia jakości i ustalić kryteria oceny dla każdej z tych cech. Diagram macierzowy umożliwia również porównanie różnych metod kontroli jakości i wybór najbardziej odpowiednich.
 • Zarządzanie projektami. Diagram macierzowy jest niezastąpionym narzędziem w zarządzaniu projektami. Pozwala na analizę ryzyka i ocenę wpływu różnych czynników na sukces projektu. Na podstawie diagramu macierzowego menedżerowie projektu mogą dokonać oceny priorytetów i podjąć decyzje dotyczące alokacji zasobów. Diagram macierzowy umożliwia również identyfikację zależności między różnymi zadaniami i etapami projektu, co ułatwia planowanie i zarządzanie harmonogramem.
 • Zarządzanie procesami biznesowymi. W zarządzaniu procesami biznesowymi, diagram macierzowy może być wykorzystywany do oceny efektywności i efektywności poszczególnych procesów. Pozwala na porównanie różnych aspektów procesu, takich jak koszt, czas, jakość i zadowolenie klienta. Diagram macierzowy umożliwia identyfikację obszarów, w których procesy wymagają optymalizacji, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i efektywności organizacji.
 • Planowanie strategii rozwoju firmy. Diagram macierzowy jest również przydatny w planowaniu strategii rozwoju firmy. Pozwala na porównanie różnych opcji rozwoju, takich jak wprowadzenie nowych produktów, ekspansja na nowe rynki czy inwestycje w badania i rozwój. Diagram macierzowy umożliwia ocenę potencjalnych korzyści i ryzyka związanych z każdą opcją, co ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. W zarządzaniu zasobami ludzkimi, diagram macierzowy może być wykorzystywany do oceny kompetencji i umiejętności pracowników. Pozwala na porównanie różnych aspektów, takich jak doświadczenie, wiedza i umiejętności, w celu identyfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju. Diagram macierzowy umożliwia również ustalenie priorytetów szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników.
 • Analiza ryzyka. Diagram macierzowy jest skutecznym narzędziem w analizie ryzyka. Pozwala na ocenę prawdopodobieństwa i wpływu różnych czynników ryzyka na realizację celów. Diagram macierzowy umożliwia identyfikację najbardziej krytycznych obszarów, które wymagają szczególnej uwagi i działań zapobiegawczych.
 • Podejmowanie decyzji. Diagram macierzowy może być używany jako narzędzie do podejmowania decyzji. Pozwala na porównanie różnych opcji pod względem różnych czynników i kryteriów. Diagram macierzowy umożliwia ocenę i porównanie zalet i wad różnych decyzji, co ułatwia wybór najlepszej opcji.
 • Ocena efektywności i audyt. Diagram macierzowy jest również przydatny w ocenie efektywności i przeprowadzaniu audytów. Pozwala na porównanie rzeczywistych wyników z oczekiwanymi i identyfikację obszarów, które wymagają poprawy. Diagram macierzowy umożliwia również identyfikację najlepszych praktyk i możliwości doskonalenia.

Modele macierzy

Typ macierzy (kształt) dobiera się ze względu na: liczbę grup czynników oraz rodzaj występujących między nimi powiązań/zależności. Istnieją różne modele diagramów, oznacza się je literami: L, T, Y, X, C[1].

 • Model L. Model L jest jednym z najbardziej popularnych rodzajów diagramów macierzowych. Charakteryzuje się tym, że przedstawia strukturę organizacji w postaci litery "L". W pionowej osi diagramu znajdują się różne jednostki organizacyjne, takie jak departamenty, zespoły lub sekcje. Natomiast na poziomej osi są przedstawione różne funkcje, takie jak finanse, marketing, produkcja itp. Model L jest często stosowany w organizacjach, w których ważna jest współpraca między różnymi funkcjami.
 • Model T. Model T jest podobny do modelu L, ale różni się tym, że ma dodatkową poziomą linię, tworząc strukturę przypominającą literę "T". Ta dodatkowa linia reprezentuje jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie projektami lub programami. Model T jest często wykorzystywany w organizacjach, w których zarządzanie projektami jest kluczowym elementem.
 • Model Y. Model Y, podobnie jak model T, ma dodatkowy poziom w postaci litery "Y". Ten dodatkowy poziom reprezentuje jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie innowacjami i rozwojem. Model Y jest szczególnie przydatny w organizacjach, które skupiają się na tworzeniu nowych produktów i usług.
 • Model X. Model X jest bardziej złożony niż wcześniej omówione modele. Przedstawia on strukturę organizacji w postaci dwóch liter "X" nałożonych na siebie. Ten model jest stosowany w organizacjach, które składają się z wielu jednostek biznesowych, takich jak oddziały, filie lub spółki zależne. Model X pozwala na bardziej kompleksowe przedstawienie relacji między różnymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Model C. Model C jest najbardziej rozbudowanym modelem macierzy. Przedstawia on strukturę organizacji w postaci litery "C". Ten model jest stosowany w organizacjach, które składają się z wielu jednostek biznesowych, a jednocześnie mają wiele funkcji, które są wspólne dla wszystkich jednostek. Model C pozwala na skomplikowane przedstawienie zarówno relacji między jednostkami organizacyjnymi, jak i wspólnych funkcji.

Wyzwania i korzyści związane z diagramem macierzowym

Obszerność i czytelność diagramu. Diagram macierzowy jest narzędziem zarządzania, które umożliwia przedstawienie złożonych struktur organizacyjnych w sposób czytelny i zwięzły. Jednakże, tworzenie obszernych diagramów macierzowych może stanowić wyzwanie ze względu na konieczność uwzględnienia wszystkich połączeń i relacji między elementami struktury organizacyjnej. Właściwe zaplanowanie i zorganizowanie diagramu macierzowego może pomóc w zwiększeniu jego czytelności i umożliwić łatwiejsze zrozumienie relacji między różnymi obszarami organizacji.

Elastyczność i dostosowalność diagramu. Jedną z głównych korzyści związanych z diagramem macierzowym jest jego elastyczność i dostosowalność do zmieniających się warunków i potrzeb organizacji. Diagram macierzowy może być łatwo modyfikowany poprzez dodawanie, usuwanie lub przenoszenie elementów struktury organizacyjnej. Dzięki temu, organizacja może dostosować diagram do zmieniających się celów, strategii i procesów, co umożliwia skuteczne zarządzanie organizacją w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Identyfikacja konfliktów, braków i nadmiarów. Diagram macierzowy umożliwia identyfikację konfliktów, braków i nadmiarów w strukturze organizacyjnej. Analiza diagramu macierzowego może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów, w których występują konflikty kompetencyjne, braki w zarządzaniu lub nadmiar zasobów. Dzięki temu, organizacja może podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie tych problemów i poprawę efektywności działania.

Komunikacja i zrozumienie między interesariuszami. Diagram macierzowy jest również skutecznym narzędziem komunikacji i zrozumienia między różnymi interesariuszami organizacji. Przejrzyste przedstawienie struktury organizacyjnej na diagramie macierzowym pozwala interesariuszom na łatwe zrozumienie, kto jest odpowiedzialny za jakie zadania i jakie są relacje między różnymi elementami organizacji. To z kolei ułatwia komunikację i współpracę między różnymi obszarami organizacji oraz umożliwia skuteczne działanie na rzecz osiągnięcia wspólnych celów.

Planowanie i ocena efektywności działań. Diagram macierzowy może być również wykorzystywany do planowania i oceny efektywności działań organizacji. Na podstawie diagramu macierzowego można łatwo określić, jakie działania są wymagane do osiągnięcia określonych celów i jakie zasoby są potrzebne do realizacji tych działań. Ponadto, analiza diagramu macierzowego może pomóc w ocenie efektywności działań organizacji poprzez identyfikację obszarów, w których występują problemy lub możliwości usprawnienia.

Zarządzanie ryzykiem i zmiennością. Diagram macierzowy może być również wykorzystywany do zarządzania ryzykiem i zmiennością w organizacji. Przejrzyste przedstawienie struktury organizacyjnej na diagramie macierzowym umożliwia identyfikację obszarów narażonych na ryzyko oraz określenie strategii zarządzania tym ryzykiem. Ponadto, diagram macierzowy może być wykorzystywany do monitorowania zmian w organizacji i dostosowania struktury organizacyjnej do nowych warunków i wymagań.

Umożliwienie innowacji i usprawnień. Diagram macierzowy może również wspierać proces innowacji i usprawnień w organizacji. Poprzez przedstawienie struktury organizacyjnej na diagramie macierzowym, organizacja może łatwo zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić zmiany i wpływać na procesy innowacyjne. Ponadto, diagram macierzowy może umożliwić organizacji identyfikację zasobów i kompetencji, które mogą być wykorzystane w celu wprowadzenia innowacji i usprawnień.

7 narzędzi zarządzania jakością

Diagram macierzowy to jedno z tzw. siedmiu nowych narzędzi zarządzania jakością. Należy jednak pamiętać, że nowe to one były w latach 60-tych. Nazwa ma charakter zwyczajowy. Do 7 nowych narzędzi należą:

Specyficzną cechą dla nowych narzędzi zarządzania jest to, że dane gromadzone nie muszą być danymi liczbowymi. Do analizy zbiera się głównie dane mówione (słowne, opisowe). Dzięki takiemu podejściu zwiększają się możliwości zastosowań. Można te metody wykorzystywać np.: podczas prognozowania, badania preferencji konsumentów itd.


Diagram macierzowyartykuły polecane
KoewolucjaDiagram VennaStatystykaSieci neuronoweANOVAMetoda pomiarowaDrzewo decyzyjneDyferencjał semantycznyDiagram pokrewieństwa

Przypisy

 1. Zarządzanie jakością. Część 3. Metody kształtowania jakości w organizacji., pod. red. W. Ładońskiego, K. Szołtysek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008
 2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Bibliografia

 • Hamrol A. (2013), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Ładoński W., Szołtysek K. (red.) (2008), Zarządzanie jakością. Metody kształtowania jakości w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław