Diagram strzałkowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Diagram strzałkowy
Polecane artykuły


Diagram strzałkowy to narzędzie opisujące w sposób graficzny powiązania pomiędzy planowanymi działaniami, składającymi się na wykonanie określonego przedsięwzięcia. Obrazowo (wizualnie) reprezentuje zamierzony plan pracy, przy zwróceniu uwagi na czynności krytyczne i zapasy czasowe. Technika ta znajduje zastosowanie jako tzw. analiza ścieżek krytycznych (CPA - Critical Path Analysis) lub w rozwiniętej formie - jako wspomagana komputerowo metoda.

Inne nazwy narzędzia:

Istota diagramu strzałkowego

 • określenie listy działań niezbędnych do wykonania określonego zadania (planowanie działań)
 • określenie wzajemnych zależności działań, tj. wzajemnego wynikania (ustawienie działań w kolejności)
 • prognozowanie czasu potrzebnego na realizację całego przedsięwzięcia, poprzez oszacowanie czasu trwania poszczególnych działań (z przyjęciem jednakowej jednostki czasu)

Procedura diagramu strzałkowego

{{#ev:youtube|3ybPrLqQCY0|480|right|Wykres sieciowy (Sławomir Wawak)|frame}}

 1. Zdefiniowanie planowanego przedsięwzięcia (określenie m.in. początku i końca przedsięwzięcia)
 2. Określenie listy czynności niezbędnych do wykonania przedsięwzięcia
 3. Oszacowanie czasu trwania (realizacji) poszczególnych czynności (należy przyjąć jednakową jednostkę czasu)
 4. Określenie kolejności występowania czynności (niektóre czynności mogą być wykonywane jednocześnie)
 5. Narysowanie diagramu (sieci działań) (w zależności od rodzaju rysowanej sieci należy odpowiednio oznaczyć wierzchołki i strzałki; wpisuje się na wykresie czynności i czas realizacji każdej z nich, czasami uzupełnia się diagram o dodatkowe informacje, np. o najwcześniejsze i najpóźniejsze terminy rozpoczęcia czynności, jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie itp.)
 6. Przeprowadzenie analizy diagramu
  • określenie zapasów czasowych dla poszczególnych czynności
  • wyznaczenie ścieżki krytycznej (najdłuższej drogi w sieci, która wyznacza najkrótszy możliwy czas ukończenia przedsięwzięcia, a w której znajdują się czynności krytyczne, tj. takie, które nie mają zapasu czasu)
  • obliczenie czasu potrzebnego do wykonania całego przedsięwzięcia
  • dokonanie analizy środków, jakich należy użyć, aby zrealizować przedsięwzięcie w terminie

Bibliografia

 • Żuchowski J., Łagowski E., Narzędzia i metody doskonalenia jakości Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2004
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie Jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998
 • Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003

Autor: Patrycja Celej