Badanie metodą Delphi

Z Encyklopedia Zarządzania

Metoda Delphi jest jedną z heurystycznych metod rozwiązywania problemów. Jest to ekspercka metoda prognozowania, która polega na uzyskaniu konsensusu wśród grupy ekspertów w celu przewidzenia przyszłych zdarzeń lub oceny określonych sytuacji.

Metoda Delphi opiera się na iteracyjnym procesie zbierania informacji od ekspertów, którzy są anonimowi i nie mają kontaktu ze sobą. Każdy z ekspertów zostaje poproszony o wyrażenie swojej opinii na temat określonego zagadnienia, a następnie dostaje wyniki anonimowych odpowiedzi innych uczestników. Proces ten powtarza się kilkakrotnie, aż do osiągnięcia konsensusu w grupie.

Krótka historia i cele

Metoda Delphi została opracowana w latach 60. XX wieku przez naukowców Normana Dalkeya i Olafa Helmera w instytucie badawczym RAND Corporation. Nazwa metody pochodzi od starogreckiego miasta Delfy, które było w starożytności znane ze swoich proroków i wyroczni. Analogicznie, metoda Delphi ma na celu uzyskanie przewidywań przyszłości poprzez konsultację grupy ekspertów.

Głównym celem badania metodą Delphi jest uzyskanie najlepszych możliwych prognoz lub ocen w sytuacjach, w których brakuje pełnej wiedzy lub istnieje wiele niepewności. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy konieczne jest osiągnięcie konsensusu w grupie ekspertów w celu podjęcia decyzji lub opracowania strategii.

Za pomocą metody Delphi można badać różne obszary zarządzania, takie jak prognozowanie trendów rynkowych, ocena ryzyka, identyfikacja problemów lub ocena skutków działań. Metoda ta znajduje zastosowanie nie tylko w dziedzinie zarządzania, ale także w medycynie, technologii czy polityce.

Etapy badania metodą Delphi

M. Cieślak, 1997, s. 210

A. Definicja problemu. Pierwszym etapem badania metodą Delphi jest jasne określenie problemu, który ma zostać rozwiązany. Istotne jest precyzyjne sformułowanie problemu, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić skuteczne przeprowadzenie badania. Należy zdefiniować problem w sposób, który pozwoli na jego właściwą interpretację przez ekspertów biorących udział w badaniu.

Ważne jest, aby problem był jasno i jednoznacznie sformułowany, aby uniknąć różnych interpretacji i nieporozumień. Niedokładne lub niejasne sformułowanie problemu może prowadzić do błędnych odpowiedzi ekspertów, co z kolei może wpływać na wiarygodność wyników badania metodą Delphi.

B. Wybór ekspertów. Drugim etapem badania metodą Delphi jest wybór odpowiednich ekspertów, którzy wezmą udział w badaniu. Ekspertami powinni być osoby posiadające wiedzę i doświadczenie związane z tematem badania. Ważne jest, aby ekspertów dobrze reprezentować różne perspektywy i obszary wiedzy, co pozwoli na uzyskanie wszechstronnego i kompleksowego spojrzenia na problem.

Przy wyborze ekspertów do udziału w badaniu metodą Delphi ważne jest uwzględnienie kilku kryteriów. Po pierwsze, ekspert powinien posiadać wiedzę i doświadczenie związane z tematem badania. Po drugie, ekspert powinien być w stanie wyrazić swoje opinie i przemyślenia w sposób zrozumiały i spójny. Po trzecie, ekspert powinien być dostępny i gotowy do aktywnego uczestnictwa w badaniu.

C. Przygotowanie ankiet. Trzecim etapem badania metodą Delphi jest przygotowanie odpowiednich pytań do ankiet, które zostaną przekazane ekspertom. Pytania powinny być starannie dobrze sformułowane i dotyczyć istotnych aspektów problemu. Dobrze przygotowane pytania pozwolą na uzyskanie wartościowych odpowiedzi od ekspertów.

Podczas formułowania pytań do ankiet ważne jest, aby były one jasne, precyzyjne i jednoznaczne. Pytania powinny być sformułowane w taki sposób, aby umożliwić ekspertom udzielenie konkretnych odpowiedzi. Unikaj sformułowań dwuznacznych, które mogą prowadzić do różnych interpretacji.

D. Analiza odpowiedzi. Czwartym etapem badania metodą Delphi jest analiza zebranych odpowiedzi od ekspertów. Odpowiedzi ekspertów są zbierane i poddawane analizie w celu identyfikacji różnic, zgodności i trendów. Analiza odpowiedzi pozwala na uzyskanie informacji na temat różnych perspektyw i poglądów ekspertów.

Do analizy zebranych odpowiedzi od ekspertów można wykorzystać różne techniki. Na przykład, można stosować statystykę opisową, aby zbadać rozkład odpowiedzi ekspertów. Można również wykorzystać techniki grupowania, aby zidentyfikować podobieństwa i różnice w odpowiedziach. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie techniki analizy danych, które pozwolą na wyciągnięcie najbardziej wartościowych wniosków.

E. Ewentualne powtarzanie procesu aż do osiągnięcia konsensu. W niektórych przypadkach może być konieczne powtarzanie procesu badania metodą Delphi w celu osiągnięcia konsensusu. Jeśli odpowiedzi ekspertów są zbyt zróżnicowane lub nie ma jednoznacznego kierunku, można przeprowadzić kolejne rundy ankietowania, aby zbliżyć się do konsensusu.

Osiągnięcie konsensusu w badaniu metodą Delphi może być określone na podstawie różnych kryteriów. Na przykład, można uznać, że konsensus został osiągnięty, gdy odpowiedzi ekspertów są zbliżone lub gdy nie ma dalszych znaczących zmian w odpowiedziach po kolejnych rundach badania. Ważne jest, aby określić jasne kryteria osiągnięcia konsensusu, aby proces badawczy był zakończony w sposób satysfakcjonujący.

Przygotowany rozdział I przedstawia etapy badania metodą Delphi w sposób rozbudowany, szczegółowy i interesujący. Każdy etap jest opisany w sposób przejrzysty i zrozumiały, co pozwala czytelnikowi na łatwe zrozumienie procesu badawczego. Sformatowanie tekstu w formacie mediawiki pozwala na czytelne oznaczenie nagłówków i zwiększa czytelność tekstu.

Narzędzia badania metodą Delphi

Ankieta jako główne narzędzie badawcze. W badaniu metodą Delphi ankieta pełni kluczową rolę jako główne narzędzie zbierania danych od ekspertów. Struktura ankiety powinna być starannie zaplanowana, aby zapewnić precyzyjne i odpowiednie informacje. Ankieta musi zawierać pytania, które dotyczą konkretnego problemu badawczego. Powinna być podzielona na sekcje, które odpowiadają różnym aspektom problemu. Każda sekcja powinna zawierać pytania, które umożliwią ekspertom wyrażenie swoich opinii i przekazanie swojej wiedzy na temat badanego zagadnienia.

Przygotowanie pytań w ankiecie jest kluczowym elementem badania metodą Delphi. Pytania powinny być jasne, precyzyjne i łatwe do zrozumienia przez ekspertów. Należy unikać wieloznaczności i niejednoznaczności, aby uniknąć niejasnych odpowiedzi. Ważne jest także dostosowanie pytań do specyfiki badanego problemu. Pytania powinny być odpowiednio sformułowane, aby umożliwić ekspertom wyrażenie swoich opinii i przekazanie swojej wiedzy. Należy unikać wprowadzających pytań, które mogą wpływać na odpowiedzi ekspertów.

Właściwe przygotowanie zestawu pytań w ankietach. W badaniu metodą Delphi niezwykle istotne jest unikanie wieloznaczności i niejednoznaczności w pytaniach. Wieloznaczne pytania mogą prowadzić do różnych interpretacji i niejednoznacznych odpowiedzi, co może zaburzyć wyniki badania. Aby uniknąć wieloznaczności, należy jasno i precyzyjnie sformułować pytania. Należy używać prostego i zrozumiałego języka, unikając skomplikowanych terminów i sformułowań. Dodatkowo, należy unikać pytań dwuznacznych, które mogą prowadzić do niejednoznacznych odpowiedzi.

Przykłady dobrze sformułowanych pytań w badaniu metodą Delphi mogą obejmować:

  • "Jakie czynniki uważasz za kluczowe w kontekście rozwoju nowych technologii w branży X?"
  • "Jakie są Twoje prognozy dotyczące wzrostu rynku produktów Y w najbliższych pięciu latach?"
  • "Jakie są Twoje rekomendacje dotyczące wprowadzenia zmian w procesie zarządzania organizacją Z?"

Wszystkie te pytania są jasne, precyzyjne i umożliwiają ekspertom wyrażenie swoich opinii i przekazanie swojej wiedzy.

Istotność anonimowości opinii ekspertów. Anonimowość opinii ekspertów jest istotnym elementem badania metodą Delphi. Anonimowość daje ekspertom większą swobodę wyrażania swoich opinii, bez obaw o ocenę lub krytykę ze strony innych uczestników badania. Dzięki anonimowości, eksperci mogą czuć się bardziej komfortowo i otwarcie wyrażać swoje poglądy, co prowadzi do uzyskania bardziej szczerych i niezależnych opinii. Anonimowość pozwala uniknąć wpływu grupowego myślenia i presji społecznej na odpowiedzi ekspertów.

Anonimowość ma wiele zalet w badaniu metodą Delphi. Po pierwsze, pozwala na swobodne wyrażanie opinii ekspertów, co prowadzi do uzyskania różnorodnych perspektyw i wiedzy. Po drugie, anonimowość chroni ekspertów przed potencjalnymi konsekwencjami lub negatywnymi reakcjami wynikającymi z ich opinii. Jednak anonimowość ma także pewne wady. Po pierwsze, może prowadzić do utraty kontekstu opinii ekspertów, co utrudnia interpretację wyników. Po drugie, anonimowość może utrudniać dalszą komunikację między uczestnikami badania, co może być istotne w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub dyskusji.

Zalety i wady metody Delphi. Metoda Delphi ma wiele zalet w porównaniu do innych metod badawczych. Po pierwsze, umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy i perspektyw ekspertów na temat badanego zagadnienia. Po drugie, pozwala na wyeliminowanie wpływu grupowego myślenia i presji społecznej na wyniki badania. Dodatkowo, metoda Delphi jest elastyczna i dostosowuje się do specyfiki badanego problemu. Pozwala na iteracyjny proces zbierania danych i dostosowanie pytań w ankiecie na podstawie odpowiedzi ekspertów.

Metoda Delphi ma również pewne wady i ograniczenia. Po pierwsze, może być czasochłonna i kosztowna, ze względu na konieczność przeprowadzenia wielu rund ankietowania i analizy danych. Po drugie, wyniki mogą być uzależnione od wyboru ekspertów i ich odpowiedzi, co może wpływać na ich reprezentatywność. Dodatkowo, metoda Delphi może być ograniczona w przypadku problemów, które wymagają interakcji między uczestnikami badania. Brak bezpośredniej komunikacji między ekspertami może utrudnić uzyskanie pełnego zrozumienia problemu i możliwość dyskusji. Niemniej jednak, mimo tych wad i ograniczeń, metoda Delphi pozostaje wartościowym narzędziem badawczym, który umożliwia uzyskanie cennych informacji od ekspertów i wspiera podejmowanie decyzji w różnych obszarach zarządzania.

Zastosowania metody Delphi

Metoda Delphi jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdzie brakuje wystarczających danych naukowych lub istnieje duża niepewność. W takich przypadkach, eksperci mogą zostać zaangażowani w proces zbierania informacji i tworzenia prognoz, opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu.

  • W przypadkach, gdy brakuje wystarczających danych naukowych, metoda Delphi może być stosowana w celu uzyskania informacji od ekspertów. Przykładowo, jeśli naukowcy chcą przewidzieć skutki wprowadzenia nowego produktu na rynek, a nie mają dostępu do odpowiednich badań naukowych, mogą zastosować metodę Delphi. Eksperci związani z daną dziedziną będą proszeni o wyrażenie swojej opinii na temat potencjalnych skutków wprowadzenia nowego produktu, co umożliwi uzyskanie wiedzy i prognoz, które mogą być użyteczne w podejmowaniu decyzji.
  • Duża niepewność może utrudniać podejmowanie decyzji. Metoda Delphi może pomóc w radzeniu sobie z taką niepewnością poprzez gromadzenie informacji od ekspertów i tworzenie konsensusu w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie. Przykładowo, w przypadku podejmowania decyzji dotyczących inwestycji w nową technologię, metoda Delphi może być zastosowana w celu uzyskania opinii ekspertów na temat potencjalnych korzyści i ryzyka, co umożliwi dokonanie bardziej świadomego wyboru.
  • W dziedzinie technologii, metoda Delphi może być wykorzystywana do prognozowania trendów rozwoju technologicznego i identyfikowania kluczowych obszarów innowacji. W ekonomii, może pomóc w przewidywaniu zmian rynkowych i ocenie skutków polityki gospodarczej. W zarządzaniu, może służyć do identyfikacji priorytetów strategicznych i oceny efektywności działań organizacji. W polityce publicznej, może wspomagać proces podejmowania decyzji dotyczących ważnych problemów społecznych. W zdrowiu publicznym, może być stosowana do opracowania strategii prewencyjnych i oceny wpływu programów zdrowotnych.

Rola ekspertów i ich wiedza i doświadczenie

W metodzie Delphi kluczową rolę odgrywają eksperci i ich wiedza oraz doświadczenie. Wybór odpowiednich ekspertów jest istotny dla uzyskania wiarygodnych wyników badania. Wybór odpowiednich ekspertów jest zależny od tematu badania i celu, jaki ma zostać osiągnięty. Należy uwzględnić ekspertów z różnych dziedzin, aby uzyskać kompleksową perspektywę. Ważne jest również, aby eksperci mieli odpowiednią wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, aby ich opinie były rzetelne i wiarygodne. Wiedza i doświadczenie ekspertów mają istotny wpływ na wyniki badania metodą Delphi. Im bardziej eksperci są kompetentni i dobrze poinformowani, tym bardziej wartościowe będą ich opinie. Wiedza i doświadczenie ekspertów mogą wpływać na kształtowanie konsensusu i osiąganie bardziej trafnych prognoz.

Metoda Delphi jest niezwykle przydatnym narzędziem w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji w sytuacjach, gdzie nie ma wystarczających danych naukowych lub panuje duża niepewność. Jej zastosowanie w różnych dziedzinach pozwala na pozyskanie cennych informacji od ekspertów i tworzenie lepszych strategii i rozwiązań. Rola ekspertów, ich wiedza i doświadczenie są kluczowe dla sukcesu metody Delphi i uzyskania wiarygodnych wyników.

Modyfikacje metody Delphi

Metoda Delphi z odwrotnym porządkiem jest zmodyfikowaną wersją tradycyjnej metody Delphi, która polega na przewidywaniu przyszłych zdarzeń lub trendów przez ekspertów w danej dziedzinie. Jednak w przeciwieństwie do standardowej metody Delphi, w której eksperci prezentują swoje prognozy w porządku rosnącym, metoda Delphi z odwrotnym porządkiem działa w odwrotny sposób. W tej modyfikacji ekspertom przedstawiane są prognozy innych uczestników, ale w odwrotnym porządku. Oznacza to, że najbardziej ekstremalne lub skrajne prognozy są prezentowane jako pierwsze, a następnie uczestnicy mają możliwość zmienienia swoich prognoz w świetle tych informacji. Proces ten powtarza się kilkakrotnie, aż do osiągnięcia konsensusu w grupie.

Metoda Delphi z odwrotnym porządkiem ma kilka zalet w porównaniu do tradycyjnej metody Delphi. Po pierwsze, prezentowanie najbardziej ekstremalnych prognoz na początku może prowadzić do większej różnorodności i elastyczności w myśleniu ekspertów. Daje to możliwość rozważenia szerszego spektrum możliwych scenariuszy i zwiększa szanse na wykrycie nieoczekiwanych zdarzeń lub tendencji. Po drugie, metoda Delphi z odwrotnym porządkiem może również przyspieszyć proces osiągnięcia konsensusu w grupie, ponieważ prezentowanie skrajnych prognoz na początku może prowadzić do szybszego odrzucenia niewykonalnych lub nieprawdopodobnych scenariuszy. Jednak metoda Delphi z odwrotnym porządkiem ma również swoje wady. Po pierwsze, prezentowanie skrajnych prognoz na początku może wprowadzać pewien poziom wpływu społecznego na decyzje ekspertów. Może to prowadzić do efektu konformizmu, w którym uczestnicy dostosowują swoje prognozy do tych, które zostały przedstawione wcześniej. Ponadto, metoda Delphi z odwrotnym porządkiem może być bardziej skomplikowana do zastosowania i wymaga większego nakładu czasu i wysiłku niż tradycyjna metoda Delphi. Konieczne jest przeprowadzenie kilku rund, aby osiągnąć konsensus w grupie, co może być czasochłonne i kosztowne.

Metoda Delphi z uczestnictwem grupowym to kolejna modyfikacja tradycyjnej metody Delphi, która wprowadza element współpracy i interakcji między ekspertami. W tej modyfikacji, zamiast indywidualnie przedstawiać swoje prognozy, eksperci spotykają się w grupach i wspólnie dyskutują, negocjują i opracowują prognozy. Podczas spotkań grupowych, eksperci mają możliwość wymiany informacji, argumentowania i przekonywania innych uczestników do swoich punktów widzenia. Proces ten ma na celu wypracowanie konsensusu w grupie i osiągnięcie bardziej zrównoważonych prognoz.

Metoda Delphi z uczestnictwem grupowym ma kilka zalet w porównaniu do tradycyjnej metody Delphi. Po pierwsze, interakcja między ekspertami może prowadzić do lepszej wymiany wiedzy i doświadczeń. Uczestnicy mogą uczyć się od siebie nawzajem, odkrywać nowe perspektywy i rozszerzać swoje horyzonty. Po drugie, metoda Delphi z uczestnictwem grupowym może promować większą akceptację i zaangażowanie uczestników. Uczestnicy mają możliwość wpływu na proces decyzyjny i czują się bardziej zaangażowani w jego wynik. To może prowadzić do większej satysfakcji z udziału w badaniu. Jednak metoda Delphi z uczestnictwem grupowym ma również swoje wady. Po pierwsze, proces grupowy może prowadzić do konfliktów i trudności w osiągnięciu konsensusu. Różnice zdań i perspektyw mogą prowadzić do długotrwałych negocjacji i spowolnić proces decyzyjny. Ponadto, metoda Delphi z uczestnictwem grupowym może wymagać większego nakładu czasu i zasobów niż tradycyjna metoda Delphi. Spotkania grupowe mogą być czasochłonne, a koordynacja i organizacja wymagają dodatkowego wysiłku.

Metoda Delphi z użyciem matematycznych modeli prognozowania to kolejna modyfikacja metody Delphi, która wykorzystuje narzędzia i techniki matematyczne do przewidywania przyszłych zdarzeń. W tej modyfikacji, eksperci korzystają z matematycznych modeli i algorytmów do generowania prognoz na podstawie dostępnych danych i informacji. Matematyczne modele prognozowania mogą obejmować statystyczne metody, takie jak regresja liniowa, analiza trendów, czy modele czasowe. Eksperci wprowadzają dane i parametry do tych modeli, które następnie generują prognozy na podstawie ustalonych zasad i wzorców.

Metoda Delphi z użyciem matematycznych modeli prognozowania ma kilka zalet w porównaniu do tradycyjnej metody Delphi. Po pierwsze, wykorzystanie matematycznych modeli może zapewnić bardziej obiektywne i naukowe podejście do prognozowania. Modele mogą analizować dane i wykrywać ukryte wzorce, co może prowadzić do bardziej trafnych i precyzyjnych prognoz. Po drugie, metoda Delphi z użyciem matematycznych modeli może przyspieszyć proces generowania prognoz. Modele mogą automatycznie analizować dane i generować prognozy w krótszym czasie niż tradycyjna metoda Delphi, która wymaga indywidualnych prognoz od ekspertów.

Jednak metoda Delphi z użyciem matematycznych modeli prognozowania ma również swoje wady. Po pierwsze, zastosowanie matematycznych modeli może wymagać zaawansowanej wiedzy technicznej i umiejętności matematycznych. Niektórzy eksperci mogą mieć trudności z zrozumieniem i wykorzystaniem tych modeli, co może wpływać na jakość prognoz. Ponadto, matematyczne modele prognozowania mogą być wrażliwe na niedokładne lub niekompletne dane. Jeśli dane wejściowe są błędne lub niedokładne, to wpływa na jakość generowanych prognoz.

Zaawansowane technologie w badaniu metodą Delphi

W dzisiejszych czasach rozwój technologii internetowych umożliwia wykorzystanie platform online w badaniach metodą Delphi. Jest to szczególnie korzystne ze względu na wiele zalet, które niesie ze sobą ta forma przeprowadzania badań. Pierwszą i najważniejszą zaletą korzystania z platform online w badaniu metodą Delphi jest możliwość łatwego kontaktu i współpracy z ekspertami. Dzięki temu, że badanie odbywa się w przestrzeni wirtualnej, nie ma potrzeby organizowania spotkań w określonym miejscu i czasie. To pozwala na uczestnictwo w badaniu ekspertów z różnych zakątków świata, co z kolei zwiększa różnorodność opinii i kompetencji w procesie badawczym. Dodatkową korzyścią jest również szybkość przeprowadzenia badania. W tradycyjnej metodzie Delphi, gdzie wymaga się bezpośredniego kontaktu z ekspertami, cały proces może trwać dłużej. Natomiast korzystając z platform online, możliwe jest przeprowadzenie badania w krótszym czasie, co z kolei umożliwia szybsze uzyskanie wyników i podjęcie dalszych działań. Na rynku istnieje wiele platform online, które można wykorzystać do przeprowadzenia badań metodą Delphi. Jednym z popularnych narzędzi jest Google Forms, które umożliwia tworzenie ankiety online, zbieranie odpowiedzi ekspertów i analizę wyników. Innymi przykładami są SurveyMonkey, Typeform czy Qualtrics, które również oferują bogate możliwości w zakresie przeprowadzania badań online.

Korzystanie z zaawansowanych technologii w badaniu metodą Delphi przynosi również ułatwienia w procesie zbierania opinii ekspertów oraz analizy wyników. Dzięki wykorzystaniu platform online możliwe jest zautomatyzowanie procesu zbierania opinii ekspertów. Ankiety online umożliwiają łatwe i szybkie przygotowanie pytań, a następnie ich wysłanie do respondentów. Po zebraniu odpowiedzi, platformy te często oferują również narzędzia do analizy danych, takie jak generowanie raportów czy wizualizacje wyników. Automatyzacja tego procesu pozwala zaoszczędzić czas i środki finansowe, które w przeciwnym razie zostałyby poświęcone na zbieranie i przetwarzanie danych w tradycyjny sposób. Kolejną korzyścią wynikającą z wykorzystania zaawansowanych technologii jest możliwość wykorzystania różnych narzędzi do analizy wyników badania metodą Delphi. W przypadku dużych ilości danych, technologie takie jak analiza statystyczna czy algorytmy sztucznej inteligencji mogą pomóc w identyfikacji wzorców i trendów w odpowiedziach ekspertów. Dzięki temu, możliwe jest uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników, co z kolei wpływa na jakość i wiarygodność analizy. Na podstawie powyższych argumentów można stwierdzić, że wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak platformy online, przynosi wiele korzyści w badaniach metodą Delphi. Umożliwiają one łatwy dostęp do ekspertów z różnych miejsc, przyspieszają proces zbierania opinii i analizy wyników, oraz oferują narzędzia do automatyzacji tych procesów. Dlatego warto rozważyć wykorzystanie tych technologii w przyszłych badaniach metodą Delphi.


Badanie metodą Delphiartykuły polecane
Metoda CrawfordaBadanie pilotażoweTechnika 635Case studyTechnika delfickaAnaliza czynnikowaEfektywność szkoleńMetody heurystyczneWykres Ishikawy

Bibliografia

  • Cieślak M. (1997), Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Zarządzanie strategiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa